Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 10-11 класи Профільний рівень


Rozdział IX W poszukiwaniu świata wartościСторінка6/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.72 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Rozdział IX
W poszukiwaniu świata wartości
Od destrukcji świata ku wartościom głoszonym przez Leopolda Staffa.
L. Staff

Mitologia
Rzut w przyszłość
Leopold Staff jako poeta czterech epok.

Destrukcja świata wartości ukazana poprzez zagładę natury. Dialog Staffa z przesłaniami wcześniejszych wierszy (np. „Przedśpiew”). Powrót postawy opartej na ideach humanistycznych i chrześcijańskich.
Zadania poezji według Czesława

Miłosza.
Czesław MiłoszPrzedmowa” “Campo di Fiori
Rola poezji ocalenia wartości, wywoływanie buntu przeciw przemocy, obojętności, złu, kształtowanie postaw moralnych.
Miłość do ludzi i świata w poezji ks. Jana Twardowskiego.
Stwarzał

Wierzę

Ostrobramska

Na wsi

Mrówko, ważko, biedronko
Poezja ks. Jana Twardowskiego najwybitniejszą realizacją współczesnej liryki religijnej.

Afirmacja świata w jego pięknie i różnorodności.

Konkret wiejski śladem obecności Boga i źródłem pewnej wiary człowieka.

Miłość do ludzi wyrażona współczuciem dla cierpienia, zrozumienia dla słabości i grzechu.

Rozważania na temat: czego lęka się współczesny człowiek?

Mądrość życia według Wisławy

Szymborskiej.
Rehabilitacja
W rzece Heraklita

Sylwetka nobilistki. Różne formy literackie twórczości, np. „lepieje”. Rozrachunek ze stalinizmem, z własną naiwnością i lekkomyślnością. Rehabilitacja zmarłych i siebie samej.

Sytuacja człowieka wobec przemijania, paradoksy ludzkiego życia, niepojętność istnienia.
Liryzm poematu wyrazem pogodzenia się poety ze światem.
Julian Tuwim
Kwiaty polskie
Refleksja nad fenomenem życia w powojennej twórczości
Mieczysława Jasturna
Poeta

Rozdział X
Człowiek w świecie zła i absurdu
Zło nigdy nie umiera.
Wojciech Żukrowski

Lotna” (fragment)
Tematyka wojenna, utwór pełen doznań, bogactwa barw i kształtów.

Aktywna postawa człowieka w walce ze złem. Nawiązanie do literatury światowej.


Albert Camus

Dżuma
Reprodukcja:
Dżuma”

A. Böcklina


Powieść jako kronika zarazy: przebieg epidemii, obraz miasta w uścisku dżumy, zachowanie zbiorowości. Postawy moralne jednostek w sytuacji zagrożenia – bohaterowie jako rzecznicy tez

Portrety ludzi „zadżumionych”, postawy bohaterów wobec zła.


Laicki humanizm. A. Camus wobec egzystencjalistów. Przesłanie powieści i „Mitu o Syzyfie”.

Paraboliczne sensy.

Rozdział XI
Świadectwo upadku

W chaosie norm, zasad i wzorów.


Tadeusz Różewicz

Spadanie, czyli o elementach ...”
Moralna i egzystencjalna tragedia człowieka XX wieku tematem twórczości

T. Różewicza.

Przemiany obyczajowości i poczucia moralności – zestawienie przeszłości i współczesności.

Swobodne nawiązanie do wielu tekstów kultury. Opozycja pionu i poziomu znakiem kompletnego

rozpadu norm, wzorów, zasad we wszystkich dziedzinach życia w przeciwieństwie do jednoznacznego upadku moralnego w przeszłości.
Człowiek schwytany w sieć.
Stanisław Lem

Bomba megabitowa
Fascynacja technicznymi możliwościami cywilizacji, ale niepokój o stan psychiczny i moralny człowieka w twórczości

S. Lema. Nieufność wobec kierunków rozwoju cywilizacji.


Sceptycyzm S. Lema wobec Internetu. Idea „Arki Noego Internetu”
Symboliczne miejsce.
Tadeusz Konwicki

Mała apokalipsa
Warszawa jako miejsce metaforyczne – jej elementy nabierają znaczenia symboli.

Miejsce, w którym nastąpi apokalipsa, wszystko ulegnie dekonstrukcji, co zobrazuje upadek ustroju.


Analizuje związki między światopoglądem romantycznym i modernistycznym.
Zna pojęcia: modernizm, neoromantyzm, schopenhaueryzm, bergsonizm, nietzcheanizm.

Odczytuje główne tezy w poszczególnych manifestach.

Wybiera najważniejsze myśli i je interpretuje.
Wyszukuje filozoficzne inspiracje poglądów S. Przybyszewskiego.

Analizuje słownictwo, stylistykę

manifestu, wykrywa elementy stylizacji biblijnej.

Bierze udział w dyskusji na temat funkcji sztuki w czasach romantyzmu, pozytywizmu, modernizmu.

Dyskutuje na temat aktualności tez

krytyków młodopolskich.


Analizuje wybrane teksty kultury masowej.
Redaguje rozprawkę doty czącą funkcji sztuki dawniej i dziś.

Dyskutuje na temat zadań sztuki: autonomiczność i estetyzm czy społeczna użyteczność.
Wyjaśnia pojęcia: symbolizm, sztuka dla sztuki.
Analizuje wskazaną reprodukcję obrazu, rozpatrując styl.
Dopisuje dialog lub fabułę do postaci i sytuacji przedstawionej na obrazie.

Samodzielnie analizuje obraz impresjonistyczny.
Czyta tekst z notowaniem.

Odnajduje cechy stylu secesyjnego w analizowanych dziełach sztuki.

Wymienia główne motywy i wątki

sztuki modernizmu.Nazywa kierunki w sztukach malarskich i określa ich zadanie na zasadzie porównania.

Opisuje wygląd „kawiarenki literackiej”.


Wskazuje elementy impresjonistyczne w opisie tańca.
Określa środowisko cyganerii i jej bezpardonową „walkę z filistrem”.
Projektuje program wycieczki po Krakowie śladami kultury młodopolskiej.
Prace twórcze

1. Po czyjej stronie stanąłbyś w sporze między zwolennikami

sz t uki „wyzwolonej i „służebnej? Uzasadnij swoje stanowisko.

2. Czy kategorie moralne są – twoim zdaniem – ważnym kryterium oceny dzieła literackiego?

Wymienia środki wyrazu i objaśnia ich znaczenie w utworze — zasada analogii, metoda synestezji, muzyczność wiersza, psychizacja krajobrazu, odświętność języka.
Porównuje styl życia i formy buntu poetów romantycznych i modernistycznych.
Analizuje obrazy w wierszu jako ekwiwalenty stanów psychicznych
Wyraża swój sąd o sytuacji poety w świecie.
Bada muzyczność tekstu.

Stawia hipotezy dotyczące odczytania symboli, uzasadnia je.

Wyszukuje różne przejawy muzyczności.

Omawia korespondencję sztuk.
Interpretuje teksty, formułując przesłanki i wnioski z nich wynikające.

Szuka związków między wierszem a filozofią epoki.
Analizuje wiersz, badając wykładniki poetyki impresjonistycznej.


Zna pojęcia: pytanie retoryczne, nirwana, kontrast, impresja, muzyczność, synestezja.
Interpretuje wiersze.

Szuka związków między literackim i plastycznym wizerunkiem śmierci.
Wypowiada się w formie ustnej i

pisemnej.Dyskutuje nad problemem profanacji w sztuce, odwołując się do przykładów z kultury współczesnej (moda, plastyka).

Zna pojęcia: eskapizm, hedonizm.

Analizuje wiersz zgodnie ze wskazaniem.

Bada zasadę cyklu.

Prezentuje referat dotyczący tematu

Tatry w kulturze Młodej Polski”
Parafrazuje wiersz, akcentując zanegowane postawy ludzi.
Opisuje język wypowiedzi, zwłaszcza dyskursywność.

Stawia hipotezy interpretacyjne dotyczące symboliki obrazu pracującego kowala.

Wyszukuje filozoficzne źródła kreacji silnej jednostki.


Opisuje i komentuje postawę poety.

Odnajduje aluzje do utworów

J.Kochanowskiego, naśladowanie stylu poety.Wypowiada się pisemnie na temat:

Człowiek mądry to ...”

Redaguje zalecenie dla młodego literata według L. Staffa.

Porównuje założenia programowe L. Staffa i innego poety, np. J. Słowackiego.

Analizuje treść wiersza.

Wyszukuje doznanie zmysłowe, które jest kluczem miłosnej sytuacji w wierszu.

Mówi o hierarchii ludzkich doznań i przeżyć na przykładzie wiersza.
Wyszukuje i objaśnia nagromadzone w celach parodystycznych chwyty poetyckie, obrazy i słownictwo.

Wyszczególnia w treści wiersza hasła kulturowe, które są znamienne dla kultury modernistycznej.
Prace twórcze

1. Cechy poezji modernistycznej na podstawie utworu J. KasprowiczaKrzak dzikiej róży w Ciemnych

Smreczynach

2. Pisemna wypowiedź na temat:Człowiek mądry to ...”. Wykorzystaj refleksje L. Staffa ukazane w programie poetyckim.

3. Czy sądzisz, że teza Miriama otrwającej przez całe dzieje ludzkości walce zachowawczo nastawionej i takiej samej krytyki z wszelkimi objawami nowatorstwa w sztuce sprawdza się także współcześnie — podaj przykłady potwierdzające tę tezę lub jej zaprzeczające.


Analizuje przeczytane fragmenty utworów, wyszczególnia problematykę, charakteryzuje bohaterów.

Analizuje przyczyny i skutki zachowania się bohatera.

Ocenia postępowanie bohatera.

Uczestniczy w debacie na temat postaw młodych ludzi wobec świata i życia.

Objaśnia terminy: retrospekcja, narracja pośrednia, narracja piętrowa.

Interpretuje utwór z uwzględnieniem kontekstu historycznego i literackiego.

Przedstawia propozycje odczytania symboli.

Porównuje realizację tematu powstania styczniowego w poznanych utworach.

Analizuje rolę poszczególnych środków wyrazu w filmie.
Prezentuje swoje wrażenia z kontaktu z dziełem filmowym.

Syntezuje wiedzę.

Ogląda fragmenty lub całość filmu.

Opisuje kadry i sekwencje obrazów charakteryzujące rytm życia miasta.

Syntezuje wiedzę, badając stosunek pisarzy XIX wieku do miasta.

Pracuje z podręcznikiem.

Prezentuje wiadomości wynikające z własnych zainteresowań.

Dokonuje sprawozdania z indywidualnej lektury.

Pracuje z tekstem, wyraża sądy i je argumentuje.

Porównuje obrazy pracy w powieści W.S. Reymonta, E. Orzeszkowej, S. Żeromskiego.

Samodzielnie analizuje scenę śmierci Boryny.

Bada wpływy różnych kierunków estetycznych na kształt powieści.

Stawia hipotezy dotyczące walorów powieści nagrodzonej Nagrodą Nobla.

Objaśnia wpływ poetyki na prozę młodopolską, ukazuje na przykładach cechy poetyki impresjonistycznej w powieści

(subiektywizacja wiedzy o rzeczywistości, subiektywizacja narracji, ograniczenie roli fabuły, kompozycja otwarta, psychologizm).Prace twórcze

1.Co sądzisz o postaci doktora Judyma? Określ swoje stanowisko wobec jego przekonań i ideałów oraz sposobów działania i decyzji życiowych.

2. W. S. Reymont „Ziemia obiecana” – miasto, organizm, potwór.

Opowiada treść utworu przedstawiając zdumiewającą siłę symbolicznego i fatalistycznego nastroju, atmosferę dramatyczności i napięcia zawartego w statycznej, prawie nieruchomej sytuacji scenicznej.

Wskazuje na naturalistyczne cechy dramatu, podkreśla obraz tragicznie beznadziejnej egzystencji ludzi zwykłych.

Zwraca uwagę na sztukę przedstawienia zwykłych bohaterów, ich spraw codziennych w powszednich zdarzeniach.

Uwydatnia popularność tej sztuki we współczesnych repertuarach teatralnych i uzasadnia to zjawisko.

Bada kontekst macierzysty utworu.

Pracuje w grupie, charakteryzując bohatera zbiorowego, np. chłopi o sobie, chłopi o inteligentach.

Wyjaśnia przesłania kolejnych dialogów.

Syntezuje wiedzę w formie rozprawki: Dlaczego w bronowickiej chacie nie zabrzmiał złoty róg?

Uczy się na pamięć wybranych cytatów.

Analizuje korespondencję sztuk.

Charakteryzuje bohaterów.

w konfrontacji z zachowaniami współczesnej młodzieży.Opisuje portrety współczesnych Dulskich.


Prace twórcze
1. Różne postacie symbolizmu w dramacie młodopolskim.

2. Anegdotyczna geneza dramatuWesele”

3. Czy mógłbyś nazwać obraz

J. Malczewskiego tytułem „Chocholi taniec” a dramat S. Wyspiańskiego „Błędne koło”? Uzasadnij swą wypowiedź.

Wyjaśnia termin awangarda.

Przygotowuje prezentację jednego kierunku na podstawie tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji.

Wyraża własne przeżycia i opinie wynikające z kontaktu ze sztuką.


Określa pojęcia: kubizm, futuryzm, dadaizm, nadrealizm, kolaż, asamblaż, dekalaż, frottaż, reklaż, fumaż.
Ocenia wartość nowych zjawisk dla kultury.
Interpretuje dzieło sztuki awangardowej jako wyraz treści pozaświadomych.

Wskazuje wyróżniki surrealizmu (nadrealizmu) w literaturze, sztukach plastycznych.

Opisuje wybrany obraz, dostrzegając połączenie realizmu z wizją psychodeliczną.

Określa cechy sztuki futurystycznej i zadania artysty na podstawie manifestu Marinettiego.

Wypowiada się na temat

futurystycznej wizji historii sztuki i kultury.Analizuje elementy buntu futurystycznego przeciw zastanej kulturze oraz wskazywane przez futurystów nowe obiekty fascynacji.

Objaśnia pojęcia: egofuturyzm, kubofuturyzm.

Określa narrację, poznanie świata przedstawionego przez psychikę narratora; czas przebiegu zdarzeń nie odgrywa najważniejszej roli jedynie bieg myśli.

Omawia wątki utworu i umiejscawia je.

Opisuje i interpretuje obraz jako

nowe ujęcie tematu wojny.Bada językowy obraz nowoczesnego świata, dokonując analizy neologizmów.

Wskazuje w wierszach różne sposoby osiągania ekspresji.

Analizuje konsekwencje przyjęcia

ortografii futurystycznej”.

Komentuje ortografię futurystyczną jako element buntu wobec tradycji.
Dyskutuje na temat skandalu i prowokacji jako sposobu zaistnienia

artysty na rynku.Wymienia nowe tematy poezji futurystycznej (np. wynalazki techniczne, kino, kultura masowa, życie codzienne).

Komentuje przejawy skandalu i prowokacji w poezji futurystycznej.

Pracuje w grupie z tekstem, formu-

łując prawa i obowiązki artysty, zasady sztuki futurystycznej, koncepcję dzieła sztuki.Porównuje manifesty literackie futurystów i S. Przybyszewskiego.

Wie, co to jest poemat symultaniczny.

Wyodrębnia słowa-klucze.

Wykrywa zasadę logiczną układu graficznego wiersza.

Wskazuje elementy buntu wobec modernizmu, ale i nawiązania do minionej epoki.


Interpretuje tytuł jako przejaw kontestacji.

Wyjaśnia założenia programowe grupy na podstawie artykułu zamieszczonego w „Zwrotnicy”.

Odnajduje realizację haseł programowych w wierszach.

Zestawia hasło 3 M z postulatami futurystów.

Analizuje pośredni sposób wyrażania uczuć podmiotu lirycznego.

Przedstawia własne propozycje interpretacji metafor (opartych na elipsie).

Wskazuje w wierszach opisy przestrzeni i je analizuje.

Dostrzega podstawowe cechy składni i kompozycji wybranego utworu.

Porównuje literackie i plastyczne sposoby kreowania przestrzeni.

Określa pojęcia: kreacjonizm, ekwi-

walentyzacja uczuć, elipsa.Opisuje obrazy poetyckie jako odpowiedniki stanu emocjonalnego.

Przedstawia skład grupy i główne założenia poezji skamandrytów.

Szuka informacji na temat historii

grupy, redaguje notatkę.Przedstawia historię grupy i

charakteryzuje stosunek skamandrytów do przeszłości i tradycji literackiej.

Wykrywa cechy poezji skamandryckiej na przykładzie wczesnych wierszy J. Tuwima.

Charakteryzuje bohatera, sytuację

Określa pojęcia: elektyzm, eufonia, witalizm.

Dokonuje analizy porównawczej wierszy „Manifest szalony” K. Wierzyńskiego i „Evvival’arte!”

K. Przerwy-Tetmajera.Pracuje ze słownikiem frazeologicznym.

Rozpoznaje cytaty i aluzje w wierszu K. Wierzyńskiego oraz określa ich znaczenie dla wymowy ideowej utworu.

Określa postawę podmiotu mówiącego — wobec świata i wobec ludzi.

Szuka w wierszach nawiązań do baroku, romantyzmu, Młodej Polski.

Redaguje krótką i rzeczową informację do leksykonu o młodzieńczej twórczości obu poetów.
Wskazuje w wierszach wyróżniki parnasizmu.

Wyjaśnia przejawy tendencji parnasistowskich.

Opisuje wizję Europy według

J. Iwaszkiewicza.Notuje informacje dotyczące ewolucji tematyki i poetyki utworów poety.
Dyskutuje na temat procesu

twórczego: męka czy radość?Zapisuje utwory literackie dotyczące powstawania dzieła, wykorzystuje ich idee w formie argumentacji.

Wymienia główne rysy portretu mieszczan.

Opisuje zjawiska polityczne i społeczne oraz sposób ich przedstawienia.

Wskazuje elementy groteski w języku poematu.

Komentuje aktualność obrazu państwa w utworze.

Określa pojęcia: autotematyzm, satyra, animalizacja, reifikacja, groteska.

Wyjaśnia zasadę kompozycyjną w tytule i utworze.

Interpretuje pary antonimów jako wyraz sprzeczności świata.

Analizuje język przywołań, cytatów, aluzji.

Rozwija w formie eseju refleksję na

temat „tragicznej wolności” Polaków.Analizuje porównywanie sportowców do zjawisk przyrody.

Redaguje głos w dyskusji na temat: współczesny sport — pokonywanie rywali czy praw rządzących czasem i przestrzenią.

Określa pojęcie: dialog retoryczny, aluzja literacka.

Formułuje pozorne i rzeczywiste intencje podmiotu mówiącego.

Określa funkcję tytułu.

Dokonuje analizy porównawczej wierszy A. Słonimskiego i J. Słowackiego.

Wyjaśnia pojęcie: intertekstualność.


Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019 -> natsmenshyny
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 1 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою профільний рівень 2017 пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка