Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 10-11 класи Профільний рівеньСторінка7/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.72 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Prace twórcze
1. Czego domaga się od poezji Kazimierz Wierzyński?
2. Dokonaj interpretacji dowolnego wiersza J. Tuwima.
3. Na podstawie przeczytanych wierszy Kazimierza Wierzyńskiego scharakteryzuj postawę podmiotu lirycznego wobec życia i świata.
Wyszukuje informacje biograficzne ukazujące różne role społeczne Kazimiery Iłłakowiczówny.

Analizuje sposób opisu indywidualnego cierpienia.

Wskazuje modernistyczne cechy obrazowania: oniryczność, psychizacja krajobrazu.

Samodzielnie wyszukuje inne realizacje motywu powrotu.

Dokonuje interpretacji porównawczej, zestawiając wiersz „Powrót” z wybranym przez siebie.

Grupuje słownictwo dotyczące obu ojczyzn, wyjaśnia sformułowanie metaforyczne.

Opisuje wizję „miejsca szczęśliwego”.

Analizuje motyw walki jako dominantę kompozycyjną.

Interpretuje końcowy dwuwers w kontekście całości utworu.

Wyszukuje parafrazę modlitwy „Ojcze nasz”, rozważa sens różnic.

Samodzielnie interpretuje wiersz, koncentrując się na znaczeniu tradycji czarnoleskiej według J. Lieberta.

Wyszukuje wiadomości na temat środowiska rodzinnego poetki i jej zainteresowań.

Wskazuje związki wierszy z poetyką skamandrytów, ale i cechy awangardowe.


Wyjaśnia określenie: „polska Safona”.

Interpretuje wybrany wiersz, wykorzystując zasadę konstrukcyjno-treściową.

Określa pojęcia: miniatura poetycka, puenta, ironia.
Prace twórcze
1. Jak rozumiesz postulat powrotu „do rzeczy prostych” w wierszu „Powrót” K. Iłłakowiczówny?
2. Dokonaj pisemnej interpretacji wiersza J. Lieberta „Na lipę czarnoleską” uwzględniając znaczenie, jakie poeta przypisywał tradycji czarnoleskiej.
3. Do Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej przylgnął przydomek „polskiej Safony”. Wyjaśnij dlaczego i w jakiej mierze jest to słuszne.


Formułuje trzy peryfrazy określające W. Broniewskiego jako poetę.

Analizuje literacki (motywy) i języ

kowy wyraz zaangażowania poety.Określa pojęcie: panteizm.
Wiąże sztukę malarstwa z obrazem poetyckim na zasadzie porównania

Interpretuje wybrany utwór z perspektywy symbolizmu.
Samodzielnie bada związki wierszy z tradycją literacką, zwłaszcza romantyczną i młodopolską.
Przygotowuje krótką wypowiedź, będącą rozwinięciem tematu lekcji na podstawie wybranych utworów

Zna treść utworu i jego problematykę.

Przedstawia poglądy Żeromskiego na rewolucję rosyjską; uzasadnia

przyczyny negatywnej oceny.Charakteryzuje głównego bohatera utworu Cezarego Barykę.

Opowiada o micie szklanych domów, utopijnej idei Seweryna Baryki.

Określa fabułę i akcję utworu.

Wypowiada się na temat charakterystyki bohaterów powieści dokonanej przez pisarkę.

Opowiada treść utworu i określa jego problematykę.

Analizuje losy życiowe bohaterów powieści, które tworzą bogatą galerię typów i charakterów

Interpretuje tytuł, rozważając różne granice dotyczące możliwości egzystencjalnych i społecznych człowieka.

Notuje cytaty o charakterze aforyzmów, jeden z nich czyni przedmiotem dłuższej refleksji.


Formułuje argumenty dotyczące uwarunkowań postawy głównego bohatera.


Opowiada o ukazanych warstwach społecznych i granicach między nimi.

Ocenia postępowanie głównego bohatera Zenona.

Wyraża swój sąd o lekturze.


Dyskutuje na temat pozytywnych i negatywnych aspektów funkcjonowania formy.

Wskazuje elementy satyry i groteski w obrazie szkoły.

Rozpoznaje groteskę na poziomie konstrukcji bohatera, świata, języka.

Odczytuje powieść jako parodię różnych motywów i utworów literackich.


Pracuje z fragmentem tekstu.

Analizuje i interpretuje obraz miasteczka i postać ojca.

Odczytuje fragment z perspektywy biograficznej.

Wyszukuje i prezentuje informacje o osobowości B. Schulza i jej projekcji w grafikach.

Zdobywa informację na temat

poglądów M. Prousta na kwestię czasu.Charakteryzuje konstrukcję czasu

i narracji.Opisuje relację między przeszłością a teraźniejszością w psychice bohatera.

Wypowiada się na temat kultury uczuć na podstawie przeżyć poznanych bohaterów i osobistych.

Analizuje opisy doznań zmysłowych językiem literatury i filmu.

Pisze recenzję filmu.

Omawia poznane utwory Jarosława Iwaszkiewicza i ocenia ich wartość w literaturze polskiej.


Prace twórcze
1. Sąd nad Polską i sen o Polsce w

Przedwiośniu”
2. Koncepcja życia w „Granicy”

Interpretuje wybrany utwór pod kątem sposobu wyrażenia katastroficznych poglądów.
Komentuje opinię o

K.I. Gałczyńskim jako poecie okolicznościowym, popularnym.


Opisuje koncepcję artysty i stosunek do własnej poezji w świetle wierszy autotematycznych.

Prace twórcze
1. Katastrofizm w poezji dwudziestolecia.
2.Liryka żagarystów.
Przedstawia kolejno kreacje postaci występujących w komedii.

Opowiada o losach kapitana Szmidta i konflikcie dramatycznym utworu.

Analizuje „prawdę” Jana i jej

zwycięstwo.Mówi o mechanizmie tworzenia się i upadania mitów.

Formułuje tezy interpretacyjne i poddaje je pod dyskusję.

Tworzy zestawienia cytatów do poszczególnych tez.

Odnajduje elementy Czystej Formy w dramacie.

Dokonuje syntezy literackiej: osąd rewolucji.
Prace twórcze

1. Różne rewolucje w „Szewcach”

S.I. Witkiewicza.

Bierze udział w dyskusji na temat nadchodzącej nowej epoki na podstawie już poznanego materiału.

Tworzy zestawienia, selekcjonuje

dane.


Porównuje biografie.

Opisuje przeżycia i dylematy młodych.

Wskazuje w wierszach opis dylematów poety i żołnierza.

Zapisuje za pomocą cytatów dialog między poetami dotyczący osądu.

Redaguje wypowiedź interpretacyjną, porównawczą lub syntetyzującą.

Dokonuje streszczenia logicznego tekstu, notując przesłanki, wnioski i końcową tezę.

Odnosi wywód W. Bojarskiego do przemian w kulturze współczesnej
Prace twórcze
1. Przedstaw i skomentuj myśl historiozoficzną poetów okupacyjnych.
2. Scharakteryzuj postawy i rozterki pokolenia Kolumbów.
3. Porównaj stosunek do historii Jana Lechonia i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
4. Na podstawie fragmentu artykułu

Wacława Bojarskiego „O nową postawę człowieka tworzącego” zinterpretuj, w kontekście tych rozważań, cytowane przez niego słowa Cypriana Norwida.Formułuje argumenty uzasadniające określenie „wiek katastrof”.

Analizuje obraz stulecia w wierszu

W. Szymborskiej.Dokonuje streszczenia logicznego tekstu.

Rysuje piramidę wartości według Stanisława Ignacego Witkiewicza.

Omawia problematykę utworu i jego przesłanie.

Przypomina znaczenie pojęć:

estetyzm, eudajmonizm, antycypacja, metafizyka.Wyjaśnia pojęcie antyutopia.

Bada kontekst historyczny utworu.

Porównuje utwory ze znanymi sobie antyutopiami.

Wyszukuje elementy alegorii i paraboli.

Analizuje cel i mechanizm społeczny.

Interpretuje wybrany utwór pod kątem sposobu wyrażania katastroficznych poglądów.
Praca twórcza
1. W jakim stopniu lektura książek Orwella może dopomóc w określeniu granicy zła? Uzasadnij swoją wypowiedź przykładami.
2. Co to jest katastrofizm? Kiedy najczęściej pojawiają się postawy katastroficzne, z jakiego powodu? Przypomnij najbardziej znane artystyczne wizje katastrofy.

Objaśnia symbolikę w wierszach.

Sumuje wnioski z analizy wierszy, charakteryzując człowieka poczuwającego się do odpowiedzialności za zło.

Wskazuje cechy poetyki „ściśniętego gardła”.

Wykrywa funkcję trawestacji „credo” oraz nawiązań kulturalnych.


Nazywa kolejne etapy budowania społeczeństwa koncentracyjnego.

Formułuje historiozofię

T. Borowskiego.Zabiera głos w dyskusji: czy

opowiadania są zarażone nihilizmem, czy głęboko etyczne?

Mówi o behawiorystycznej narracji w opowiadaniach.

Ustala hierarchię panującą wśród więźniów, opowiada o wzajemnych stosunkach w sytuacji obozowej.

Charakteryzuje człowieka „zlagrowanego”.

Interpretuje motto w kontekście utworu.

Analizuje zabiegi narracyjne.

Opisuje fizyczne i psychiczne doznania i przeżycia bohaterów opowiadań.

Uczestniczy w dyskusji na temat aktualności pytań postawionych przez autorkę w kontekście współczesnych dyskusji o klonowaniu, eutanazji.


Objaśnia termin dehumanizacja.

Odczytuje utwór w kontekście autobiograficznym, historycznym i literackim

Analizuje portrety ludzi.

Określa stanowisko autora wobec relatywizmu moralnego.

Wyszukuje przykłady różnych ról narratora.

Wykrywa klamrową kompozycję utworu.

Wskazuje przykłady zabiegów literackich, określa ich funkcję.

Pisze rozprawkę na temat: Czy po wojnie zostali niewinni i ocaleni?

Na podstawie utworu opowiada o ciężkich wojennych losach Polaków, którzy nie powrócili żywi do swych domów.
Bada okoliczności powstania utworu, dostrzegając dystans czasowy.

Porównuje utwór z innymi tekstami

kultury o powstaniu, dostrzegając demitologizację.Analizuje narrację, zwracając uwagę na cechy języka mówionego.

Analizuje wizerunek domu w utworze.


Grupuje fakty literackie i refleksje bohatera wokół pojęć hasłowych, np.: głód, życie, śmierć, bohaterstwo.

Pracuje ze słownikiem terminów literackich, analizując definicję literatury faktu.

Analizuje dane fakty i komentarze dotyczące holocautu.

Przygotowuje krótką prezentację na temat kultury żydowskiej na podstawie fragmentów filmów i albumów.

Analizuje wiersz A. Słonimskiego i

obraz M. Chagalla, szukając związków pod kątem portretów Żydów.


Dokonuje syntezy z zakresu literatury i korespondencji sztuk, wzbogacając ją o teksty kultury poznane w drodze samokształcenia.

Przedstawia sceniczną realizację poetyki realizmu.

Wyszczególnia wizyjność dramatycznych tekstów Chłopca.

Określa dramat jako dramat autotematyczny to znaczy sztuki teatralnej o sztuce teatru.

Dyskutuje na temat dwóch koncepcji teatru przedstawionych w utworze: teatru realistycznego „małego zwierciadła” i teatru wizyjnego.

Prace twórcze
1. Niszczenie społeczeństwa i próba jego ocalenia w obozach i łagrach.
2. Spróbuj dowieść, że wykorzystanie przez autora „potocznego gadania” jako źródła prawdziwej relacji wpłynęło na oryginalność dzieła.
3. Twoja galeria żydowskich bohaterów polskiej literatury — jaką pełnią w niej funkcję?

Analizuje problematykę powieści produkcyjnej, charakteryzuje bohaterów, ich klasowe dojrzewanie do świadomego komunizmu.
Uwydatnia schematyczność konstrukcji przedstawiania bohaterów od „pozytywnego” do „zdemaskowanego”.
Opisuje poetykę realizmu socjalistycznego na podstawie poznanych wierszy.

Mówi o rozwoju poezji dworskiej, której celem była pochwała bądź nagana.

Zauważa w poezji paradoksalne nawiązanie do tradycji sielanki.

Wskazuje elementy parodii na poziomie konstrukcji postaci, idei, języka narracji.

Wykrywa sposób i cel nawiązań do tradycji sarmackiej i romantycznej.

Hierarchizuje argumenty Witolda Gombrowicza przeciw dziełu Adama Mickiewicza na podstawie

Dzienników”

Formułuje kontrargumenty.

Rozwija w formie eseju myśl pisarza

Bronię Polaków przed Polską”

Interpretuje trzy pierwsze rozdziały eseju.

Wypowiada się na temat zniewalania kultury przez system totalitarny.

Analizuje problematykę utworu.

Praca twórcza

  1. Scharakteryzuj na przykładzie prozy Witolda Gombrowicza istotę parodii literackiej.Tworzy zestawienie dotychczas omówionych w szkole wierszy Z. Herberta.

Wyjaśnia założenia neoklasycyzmu.

Redaguje własną wypowiedź zainspirowaną wierszami o panu Cogito na temat Trud wierności sobie.

Przedstawia okoliczności debiutu

Zbigniewa Herberta.
Przedstawia wybrane utwory Zbigniewa Herberta jako poezję prawdy i heroizmu etycznego.
Formułuje pisemnie głos w dyskusji wynikającej z wiersza

Tren Fortynbrasa”

Bada i włącza kontekst autobiograficzny do interpretacji utworów.

Syntezuje wiedzę na temat funkcji nawiązań kulturowych u Zbigniewa Herberta.

Analizuje ewolucję postawy

Zbigniewa Herberta.Interpretuje funkcję nawiązań do tragedii antycznej.
Szuka socjologicznych uwarunkowań eksperymentów poety.

Analizuje język wierszy, wskazując zjawiska powtarzalne.

Wskazuje związki między poezją M.Białoszewskiego a propozycjami awangardy międzywojennej.

Opisuje obraz.

Dostrzega specyfikę ujęcia rzeczywistości w wierszach Mirona Białoszewskiego, podaje przykłady uwznioślenia codzienności.

Dyskutuje na temat postaw ludzi, ich społecznej oceny.

Tworzy zestawy skojarzeń z pojęciami: piękno, brzydota.

Odczytuje wiersz jako interpretację obrazu.

Omawia nawiązania do tradycji literackiej, wskazuje kontynuacje i polemiki.

Samodzielnie wyszukuje przejawy turpizmu w poezji wcześniejszych epok.

Wyszukuje informacje na temat

A. Bursy jako „kaskadera literatury”.
Dyskutuje o formach kontestacji rzeczywistości przez młodzież/

artystów.Zabiera głos w sprawie wulgaryzmów jako elementu stylu artystycznego.

Porównuje wiersz „Dyskurs z poetą” z utworem „Kanon” Stanisława Grochowiaka, zwracając uwagę na portret poety i jego rolę.

Zdaje sprawozdanie z samodzielnie opracowanej lektury — M. Hłasko

Pierwszy krok w chmurach”

Omawia fragmenty utworów i ich

problematykę.Charakteryzuje bohaterów i środowisko z jakiego się wywodzą.

Wypowiada się na temat znaczenia

ożywienia literackiego dla twórczości młodych pisarzy.


Prace twórcze

1. Piękna brzydota w wierszach Stanisława Grochowiaka.


2. Typ bohatera w opowiadaniach

Marka Hłaski.


3. Porównaj postawę bohatera lirycznego „Przesłania Pana Cogito”.
4. Przygotuj wypowiedź pisemną, w której uzasadnisz, że liryka Mirona Białoszewskiego to – mówiąc językiem poety – „romans z konkretem”, to zdarzenia „sprawdzone sobą”.

Wyszukuje informacje o powstaniu wyszczególnionych teatrów i ich działalnośni.

Opowiada treść utworu.

Wypowiada się na temat wielowarstwowości utworu pod względem językowym.

Mówi o poetyce w sennym widzeniu głównego bohatera.

Nazywa wartości z punktu widzenia filozofii, etyki, religii nieobecne w życiu bohaterów dramatu.

Analizuje język bohaterów jako obraz ich świadomości (skróty, powtórzenia, prozaizmy, kolokwialne frazeologizmy, skojarzenia).

Interpretuje fragment, wiążąc jego wymowę z ideą całego dramatu.

Analizuje konstrukcję bohatera literackiego.

Interpretuje tytuł.

Odczytuje utwór jako refleksję o kryzysie formuły dramatu.

Interpretuje perypetie rodziny jako drogę od wolności poprzez chaos do totalitaryzmu.


Wyszukuje nawiązania do tradycji romantycznej i międzywojennej (do konkretnych utworów).

Zestawia i charakteryzuje pary postaci, wskazując bohatera parodiowego.
Praca twórcza
1. Dezintegracja osobowości w twórczości Tadeusza Różewicza.
2. ”Tango” Sławomira Mrożka jako dramat rodzinny i polityczny.

Przedstawia okoliczności powstania formacji Nowej Fali i wymienia jej przedstawicieli.

Określa problematykę wierszy, zwracając uwagę na uwikłanie człowieka w politykę.

Analizuje przekształcenia frazeologizmów (modyfikacje, nowe konteksty.
Redaguje bibliografię zagadnieniową.
Porównuje wiersz z innym manifestem pokoleniowym.
Dokonuje parafrazy wiersza.

Wskazuje językowe sposoby demaskowania zakłamanej rzeczywistości (np. wykorzystywanie stylu publicystycznego, frazeologizmów).
Wyszukuje elementy publicystyki w poezji.
Określa tematykę wierszy.
Analizuje problematykę utworów w porównaniu z utworami Stanisława Barańczaka.

Rozpoznaje w wierszu nawiązania do mitologii i tradycji literackiej.
Komentuje przesłanie sonetu.
Dokonuje syntezy literackiej, redagując konspekt dotyczący ewolucji postawy Leopolda Staffa i poetyki utworów w różnych okresach.

Notuje cytaty o charakterze „skrzydlatych słów”.
Objaśnia klasycyzm Czesława Miłosza jako rodzaj światopoglądu.


Zapisuje refleksje wynikające z wierszy, grupując je wokół słów: człowiek, świat, Bóg, wiara.
Wskazuje związki nauki księdza z postawą franciszkańską.
Wskazuje charakterystyczne cechy stylu poety, np. aforystyczność, humor obok liryzmu, kolokwialne frazeologizmy.
Interpretuje fragmenty utworów i

określa ich przesłanie.
Czyta utwory ks. Jana Twardowskiego, analizuje je, znajduje mądrości życiowe.


Analizuje i interpretuje wiersze, formułując refleksje dotyczące postawy człowieka wobec czasu, praw historii, losu i przeznaczenia, śmierci.


Samodzielnie odczytuje przemówienie sztokholmskie nobilistki.

Interpretuje wybrane fragmenty poematu, zaznacza fabułę utworu, podkreśla jego liryzm.

Analizuje treść wiersza.
Określa poezję Mieczysława Jasturna jako rodzaj hymnu na cześć wiecznej, heraklitejskiej zmienności.
Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019 -> natsmenshyny
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 1 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою профільний рівень 2017 пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка