Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою 10-11 класи Профільний рівеньСторінка8/9
Дата конвертації09.09.2018
Розмір0.72 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Prace twórcze
1. Rozprawka na temat: „Pesymi­ styczna wizja ludzkiej kondycji jest właściwa XX wiekowi”.


  1. Miłość do ludzi wyrażona w poezji ks. Jana Twardowskiego

Pracuje z tekstem lektury, stawiając tezy interpretacyjne i dokumentując je cytatami.


Porównuje portrety lekarzy w poznanych utworach.
Analizuje motywy działania bohaterów techniką drzewka decyzyjnego.
Redaguje tematyczny katalog cytatów z powieści.
Wyjaśnia wykładniki konstrukcji parabolicznej.
Wybrany cytat czyni mottem refleksji na temat zła w świecie.
Praca twórcza

Dżuma” – motto, tytuł, forma i przesłanie powieści.

Wypisuje frazeologizmy określające sytuację współczesnego człowieka.
Rozszyfrowuje aluzje, cytaty.
Interpretuje tytuł i puentę utworu.
Szuka kontekstu literackiego dla

utworu, porównuje sposób prezentacji idei.

Komentuje ideę wybranego utworu
Precyzuje i hierarchizuje argumenty przeciw Internetowi przedstawione przez Stanisława Lema.
Formułuje kontrargumenty.

Określa termin: science fiction


Określa termin „apokalipsa”
Opisuje głównego bohatera i jego los życiowy.
Wypowiada się na temat wymiaru politycznego i filozoficznego powieści.
Wyszukuje cytaty potwierdzające filozoficzny, etyczny i polityczny wymiar powieści.
Praca twórcza

1. Kryzys wartości i jego źródła wMałej apokalipsie”.


Zdobywanie dojrzałości intelektualnej przejawiającej się w świadomym korzystaniu z wiedzy o literaturze i kulturze w interpretacji dzieł literackich i w odbiorze tekstów kultury.Usystematyzowanie wiedzy o początkach epoki przełomu XIX i XX wieku. pozwalającej zrozumieć rzeczywistość historyczną, społeczną i artystyczną „pięknych czasów”.

Prezentowanie zbiorów muzealnych na dyskach multimedialnych – Sztuka impresjonistów i postimpresjonistów.


Jedność sztuki i nauki, więzi człowieka z przyrodą.

Kreatywność ucznia, formułowanie i wartościowanie argumentów uzasadniających własne poglądy.

Analiza obrazu Jacka Malczewskiego w kontekście poznanych utworów.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania specyfiki tekstów kultury.

Kształcenie umiejętności gromadzenia argumentów i precyzowania własnych poglądów.

Poznanie różnych opinii na temat sztuki współczesnej i swobody artystycznej wypowiedzi poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czego dzisiaj oczekujemy od artysty i czy artysta powinien się cieszyć całkowitą swobodą wypowiedzi.

Budowanie systemu aksjologicznego dostrzeganie różnych możliwości interpretacji tekstu

Dostrzeganie różnych możliwości odczytania symbolu zawartego w utworze poetyckim
Kształcenie umiejętności odczytywania ogólnego sensu utworu literackiego oraz dostrzegania i rozumienia uniwersalnych wartości zawartych w dziełach literackich.


Koncepcja przyrody wynikająca z analizy liryków tatrzańskich Tetmajera
Kształcenie umiejętności gromadzenia argumentów i precyzowania własnych poglądów.

Analiza obrazu Jacka Malczewskiego w kontekście poznanych utworów.

Odkrywanie w dziełach kultury uniwersalnych wartości etycznych i estetycznych – elementy impresjonizmu w wierszu, definiuje synestezję, obecność instrumentacji głoskowej i jej funkcja w wierszu.

Motyw folkloru podhalańskiego na podstawie twórczości

J. Kasprowicza – przeżycia wynikające z lektury wierszy

Dostrzeganie wpływu przemian społecznych na wymagania stawiane pisarzom.

Odczytywanie skomplikowanych tekstów, wnikliwy i refleksyjny ich odbiór w warstwie znaczeniowej i językowej.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.


Stosowanie w analizie dzieła literackiego, w sposób sfunkcjonalizowany, podstawowych pojęć z zakresu poetyki.


Dostrzeganie plusów i minusów wolności słowa szukanie we współczesnych mediach przykładów nadużywania wolności słowa przez dziennikarzy uświadomienie związku między demokracją a wolnością słowa budowanie systemu aksjologicznego.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Heroiczna etyka honoru, bezsilność człowieka wobec losu, postawa w sytuacji ekstremalnej, godność.

Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Ustosunkowanie się do sytuacji problemowej w utworze, wskazanie przesłań moralnych.


Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.
Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu, filmu.
Porównanie adaptacji filmowej z utworem literackim doskonalenie umiejętności pisania recenzji filmowej.

Porównanie powieści Reymonta z jej filmową adaptacją – formułowanie wniosków, ocena, – dyskusja na temat: służba społeczna a szczęście osobiste


Dostrzeganie związku między obyczajowością i poczuciem moralności społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych.

Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku do pracy i wobec innych.

Dostrzeganie procesu zanikania oryginalności folkloru i homogenizacji kultury wraz z upływem czasu, formułowanie opinii na temat zanikania różnorodności kultur i upowszechniania się kultury masowej.


Analiza środków obrazowania artystycznego wykorzystanych do opisu wesela rozważanie wyjątkowości obrzędu weselnego w kulturze

dostrzeganie zmian w sposobie przeżywania święta zachodzących w społeczeństwach pod wpływem przemian cywilizacyjnych.


Wskazanie kontekstu historycznego, społecznego, obyczajowego, malarskiego dramatu.

Dostrzeganie różnych możliwości odczytania symboli zawartych w dramacie.

Dostrzeganie ponadczasowości zjawiska dulszczyzny jako podwójnej moralności przyobleczonej w cnotę próba wskazania współczesnych zachowań, które się wywodzą z mentalności pani Dulskiej.

Próba wskazania współczesnych realizacji femme fatale w kulturze masowej.

Pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia wynikające z intertekstualnych zderzeń.
Poznanie opinii współczesnego ekologa na temat wpływu postępu technologicznego na przemiany zachodzące w człowieku samodzielna refleksja na temat człowieka w świecie natury i jego być może pozornej wyjątkowości na tle innych stworzeń dostrzeganie nieodwracalnych zmian w życiu człowieka spowodowanych postępem technologicznym.

Poznanie różnych opinii na temat sztuki współczesnej i swobody artystycznej wypowiedzi poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czego dzisiaj oczekujemy od artysty i czy artysta powinien się cieszyć całkowitą swobodą wypowiedzi.


Refleksje związane z odbiorem i rozumieniem różnych tekstów kultury (dzieło literackie, obraz, film, spektakl teatralny, dzieło architektoniczne i muzyczne).

Budowanie systemu aksjologicznego dostrzeganie różnych możliwości interpretacji tekstu.

Kształcenie umiejętności pracy z tekstem i posługiwania się cytatami, obiektywne ocenianie postaci, dostrzeganie uwarunkowań rządzących postępowaniem jednostki, umieszczanie postaci w ich środowisku.

Dostrzeganie związku między obyczajowością

(i poczuciem moralności) społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych

Kreatywność ucznia, formułowanie i wartościowanie argumentów uzasadniających własne poglądy.


Umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących społeczeństwa


Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.


Inspirowanie do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy.

Kształcenie umiejętności odczytywania sensu całego tekstu, pogłębianie świadomości językowej.

Kształcenie umiejętności rozpoznawania specyfiki tekstów kultury.

Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym.

Potrafi współpracować z innymi, by realizować zadania przewidziane dla grupy.

Poznawanie literackich utworów jako sztuki słowa, zrozumienie ich artystycznego świata, niepowtarzalności ich indywidualnego stylu autora, zaznaczając narodową oryginalność i ogólnoludzkie znaczenie.

Jedność sztuki i nauki, więzi człowieka z przyrodą

Stosowanie w wywodzie argumentacyjnym podstawowych zasad logiki;


Pokazywanie sposobów pogłębiania odbioru lektury, nauczanie wnikliwości patrzenia na problemy drugiego człowieka i kultury, w której jest on zanurzony.

Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania dla innych kultur i tradycji.

Poszukiwanie odpowiedzi na ważne i często trudne pytania egzystencjalne związane z wyborami moralnymi oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Stawianie hipotez interpretacyjnych, wskazując istotne dla utworu wyznaczniki kompozycyjne i słowa-klucze.Estetyka utworu – analizowanie, rozpoznawanie środków językowych, stylistycznych i kompozycyjnych i określanie ich funkcji.

Rozpoznawanie w czytanych utworach cech charakterystycznej mentalności i filozofii człowieka „wyrzuconego w nieistnienie”.


Postawa obywatelska, wiarygodność, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, patriotyzm, poczucie własnej wartości, innych kultur i tradycji.

Analiza języka tekstów dawnych w celu uświadomienia sobie źródła współczesnego języka polskiego.

Prezentowanie własnej refleksji o przeczytanym dziele z uwzględnieniem pierwszych emocjonalnych przeżyć

Poszukiwanie odpowiedzi na ważne i często trudne pytania egzystencjalne związane z wyborami moralnymi oraz rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Rozpoznawanie i określanie funkcji elementów kompozycyjnych dzieła literackiego.

Rozpoznawanie w literaturze współczesnej dialogu z tradycją i doszukiwanie się źródeł tego dialogu.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym,

metaforycznym, symbolicznym.


Analizuje rozpoznawane środki językowe, stylistyczne i kompozycyjne i określa ich funkcje.

Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu, filmu.

Dyskutuje o przeczytanych utworach, prezentując swoje zdanie na ich temat, poszukuje argumentów dla jego obrony.

Interpretuje tekst ze względu na jego funkcję poznawczą, poetycką, ekspresywną, impresywną, a także perswazyjną.

Dbanie o własny rozwój duchowy, społeczny, intelektualny;

akceptowanie idei patriotycznych i demokratycznych.
Pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia wynikające z intertekstualnych zderzeń.

Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku wobec innych.

Odczytywanie skomplikowanych tekstów, wnikliwy i refleksyjny ich odbiór w warstwie znaczeniowej i językowej.

Uświadamianie przez rozmowę i dyskusję istnienia różnorakich tendencji we współczesnej kulturze oraz pomoc w ich hierarchizowaniu.


Kształtowanie postawy uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, szacunku wobec innych.

Kształcenie postawy aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Poznawanie różnych faktów historycznych i kulturowych, niezbędnych dla zrozumienia tekstu literackiego oraz odczytania jego sensu;

Formowanie kultury osobistej gotowej do podejmowania inicjatyw w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

Ustosunkowanie się do sytuacji problemowej w utworze, wskazanie przesłań moralnych

Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, i innych narodów, tolerancji i szacunku dla innych ludzi

Dostrzeganie w tekstach wartości narodowych i uniwersalnych.

Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu.

Pogłębienie wiadomości o kwestii żydowskiej, dostrzeganie złożoności stosunków niemiecko-żydowskich, poznanie pojęć ważnych dla zrozumienia religii i kultury Żydów.


Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;

Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych

Dostrzeganie w utworach wartości ważnych dla kształtowania swojej postawy wobec świata.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury,

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków dotyczących problemów społecznych

Ustosunkowanie się do sytuacji problemowej w utworze, wskazanie przesłań moralnych

Kształtowanie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, i innych narodów, tolerancji i szacunku dla innych ludzi.

Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.

Rozumie sens czytanych przez siebie tekstów, rozpoznaje różne ich gatunki.

Publicznie wygłasza przygotowane przez siebie wypowiedzi, stosując uczciwe zabiegi erystyczne ze świadomością ich funkcji.


Dyskutuje o przeczytanych utworach, prezentując swoje zdanie na ich temat, poszukuje argumentów dla jego obrony.


Doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania tekstów (literatury i kultury).

Analizuje rozpoznawane środki językowe, stylistyczne i kompozycyjne i określa ich funkcje.


Pogłębione poznanie specyfiki dzieł różnych sztuk: utworu literackiego, obrazu.

Interpretuje tekst ze względu na jego funkcję poznawczą, poetycką, ekspresywną, impresywną, a także perswazyjną.

Dostrzeganie związku między obyczajowością i poczuciem moralności społeczeństwa a przywiązaniem do własnych tradycji kulturowych

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków dotyczących problemów społecznych.

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury;
Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.

Stawia hipotezy interpretacyjne, wskazując istotne dla utworu wyznaczniki kompozycyjne i słowa-klucze;

Wskazuje w różnych tekstach kultury wartości narodowe i uniwersalne oraz dyskutuje o ich wzajemnych niesprzecznych relacjach.

Dyskutuje o konflikcie wartości, rozumie ich źródła i wskazuje sposoby ich przedstawiania w literaturze.

Interpretuje tekst ze względu na jego funkcję poznawczą, poetycką, ekspresywną, impresywną, a także perswazyjną.

Analizuje rozpoznawane środki językowe, stylistyczne i kompozycyjne i określa ich funkcje.

Wskazuje czynniki powodujące narodzenie się nowej epoki i jej nowe prądy filozoficzne oraz warunki społeczne.

Poznaje świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;

Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.
Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych.

Dostrzeganie w utworach wartości ważnych dla kształtowania swojej postawy wobec świata.


Wykorzystania wiedzy do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków dotyczących problemów społecznych.

Pokazanie kultury jako wielowymiarowego, różnorodnego obszaru, w którym teksty wchodzą ze sobą w dialog, ujawniając znaczenia wynikające z intertekstualnych zderzeń.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.
Pogłębienie wiedzy i usystematyzowanie dzięki konfrontacji spostrzeżeń po przeczytaniu lektury, wniosków oraz interpretacji z interpretacjami innych.

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Świadome korzystanie z internetu jako źródła informacji przydatnego do opracowywania tematów, a nie jako źródła gotowych prac

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym


Uświadamianie przez rozmowę i dyskusję istnienia różnorakich tendencji we współczesnej kulturze oraz pomoc w ich hierarchizowaniu.

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.


Pogłębienie wiedzy i usystematyzowanie dzięki konfrontacji spostrzeżeń po przeczytaniu lektury, wniosków oraz interpretacji z interpretacjami innych.


Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Uświadamianie przez rozmowę i dyskusję istnienia różnorakich tendencji we współczesnej kulturze oraz pomoc w ich hierarchizowaniu.

Rozumienie czytanych tekstów na poziomie dosłownym, metaforycznym, symbolicznym

Pogłębianie refleksji o etycznej wartości użycia języka w zakresie analizy i interpretacji tekstów kultury.

Budowanie poczucia wartości i tworzenie systemu wartości,

kształcenie potrzeby dążenia do własnego rozwoju osobowego.

Dyskutuje o  przeczytanych utworach, prezentując swoje zdanie na ich temat, poszukuje argumentów dla jego obrony.

Doskonalenie umiejętności analizy, interpretacji i wartościowania tekstów (literatury i kultury).
Rozumie sens czytanych przez siebie tekstów, rozpoznaje różne ich gatunki.

Dyskutuje o  konflikcie wartości, rozumie ich źródła i  wskazuje sposoby ich przedstawiania w  literaturze.

Poznaje świat różnych kręgów tradycji – polskiej, europejskiej, światowej;

Analizuje rozpoznawane środki językowe, stylistyczne i  kompozycyjne i  określa ich funkcje.


Inspirowanie refleksji o szczególnie istotnych problemach świata, człowieka, cywilizacji, kultury.

Przyroda i sztuka jako źródło przeżyć i możliwości ucieczki od świata.

Dostrzeganie w nowelach wartości ważnych dla kształtowania swojej postawy wobec świata.


Kształcenie umiejętności gromadzenia argumentów i precyzowania własnych poglądów.

Poznanie różnych opinii na temat sztuki współczesnej i swobody artystycznej wypowiedzi poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czego dzisiaj oczekujemy od artysty i czy artysta powinien się cieszyć całkowitą swobodą wypowiedzi.


Budowanie systemu aksjologicznego dostrzeganie różnych możliwości interpretacji tekstu

Dostrzeganie różnych możliwości odczytania symbolu zawartego w utworze poetyckim

Kształcenie umiejętności odczytywania ogólnego sensu utworu literackiego oraz dostrzegania i rozumienia uniwersalnych wartości zawartych w dziełach literackich.

Kształcenie umiejętności gromadzenia argumentów i precyzowania własnych poglądów.

Odkrywanie w dziełach kultury uniwersalnych wartości etycznych i estetycznych.

Dostrzeganie różnych możliwości odczytania symbolu zawartego w utworze.


Literatura do opanowania pamięciowego
Jan Kasprowicz — „Księga ubogich” (fragment)

Julian Tuwim — „Sitowie”

Kazimierz Wierzyński — „Skok o tyczce”

Jarosław Iwaszkiewicz — „Pozdrowienie”

Antoni Słonimski — „Smutno mi, Boże”

Kazimiera Iłłakowiczówna — „Pejzaż”

Bolesław Leśmian — „Dusiołek”

Dowolny utwór o większym rozmiarze.

K. Wierzyński — „Manifest szalony”

W. Broniewski — „Poezja”

W. Szymborska — „Rehabilitacja”

L. Staff „Rzut w przyszłość”

K. I. Gałczyński — „Ulica Towarowa”

T. Różewicz — „Lament”

J. Twardowski — Wierzę”


Literatura uzupełniająca

(utwory przeznaczone dla samodzielnego czytania przez uczniów)


Z. Przesmycki — „Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko ...”

H. Hutnikiewicz — „Główne motywy i wątki sztuki”

S. Przybyszewski — „Confitor” (fragment)

A. Górski — „Młoda Polska” (fragment)T. Żeleński — „O bardzo niegrzecznej literaturze”

W. Bernet — „Próchno”

Ch. Baudelaire — „Do czytelnika”, „Albatros”, „Padlina”

K. Przerwa-Tetmajer — „Koniec wieku XIX ”, „Nie wierzę w nic”,

„Evviva Varte”, „Melodia mgieł nocnych”, „Hymn do Nirwany”,

„Ja, kiedy usta ...”

S. Korab-Brzozowski — „O, przyjdź”

A. Watt — „Żywoty”

T. Peiper — „Punkt wyjścia“

J. Przyboś — „Echo”, „Odjazd”, „Notre­ Dame”

J. Tuwim — „Do krytyków”, „Kartka z dziejów ludzkości”, „Ranyjulek”,

Sitowie”, „Bal w operze”

K. Wierzyński „Manifest szalony”, „Ojczyzna chochołów”, „Skok o tyczce”

J. Kasprowicz „Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach; „Księga ubo­gich”

L. Staff „Kowal”, „Życie bez zdarzeń”, „Przedśpiew”, „Ars poetica”

J. Conrad — „Lord Jim”

J.K. Haysmans — “Na wspak”

S. Żeromski „Rozdziobią nas kruki, wrony”, Wierna rzeka”, „Ludzie bez­

domni”, „Przedwiośnie” S. Wyspiański — Wesele”

G. Zapolska — „Moralność pani Dulskiej”F. T.Marinetti — „Manifest futuryzmu”

M. Proust — „W poszukiwaniu straconego czasu”

S. Młodożoniec — „XX wiek

B. Jasieński Zmęczył mnie język”, „But w butonierce”, „Manifest w sprawie poezji futurystycznej”

J. Lechoń — „Pytasz, co w moim życiu ...”, „Toast”

A. Słonimski — „Białe noce”, „Smutno mi Boże”

J. Iwaszkiewicz — „Erotyk”, „Do przyjaciela”, „Panny z Wilka”, „Brzezina”

K. Iłłakowiczówna — „Nieświęta męka”, „Powrót”

J. Liebert — „Druga ojczyzna”, „Jeździec”, Na lipę czarnoleską

M. Pawlikowska-Jasnorzewska „Gwiazdy spadające”, „Miłość”, „Morze i niebo”

W. Broniewski — „Ulica Miła”, „Poezja”, „Ja i wiersze”

B. Leśmian „Dziewczyna”, „Po ciemku”, „Romans”, „Śnigrobek”, „Gdy domdlewasz ...”, „Usta i oczy”, „Zielona godzina”

M. Dąbrowska — „Noce i dnie”, „Ludzie stamtąd”

Z. Nałkowska — „Granica”W. Gombrowicz — „Ferdydurke”

B. Schulz — „Sklepy cynamonowe”

J. Czechowicz — „Na wsi”, „Pieśń”, „Żal”, Modlitwa żałobna”

Cz. Miłosz — „Obłoki”

K.I. Gałczyński — „Ulica Towarowa”

J. Szaniawski — „Żeglarz”

S.I. Witkiewicz — „Szewcy”

K. K. Baczyński — „Pokolenie”, „Pokolenie”, „Historia”T. Gajcy — „Wczorajszemu”, „Do potomnego”, „Już nie potrzebujemy”

T. Borowski — „Pieśń”, „Pożegnanie z Marią”

W. Bojarski — „O nową postawę człowieka tworzącego”

J. Iwaszkiewicz — „Młyn nad Lutynią”

St. I. Witkiewicz — „Pożegnanie jesieni” (fragmenty)

Z. Herbert „Dlaczego klasycy”, „Przesłanie Pana Cogito”, „Tren Fortynbra­ sa”,

Do Marka Aurelego”, „Rozważania o problemie narodu”, „Prolog”,„Homilia”

M. Białoszewski „Filozofia Wołomina”, „Szare eminencje zachwytu”, „Sztuki piękne mojego pokoju”, „Pamiętnik z powstania warszawskiego

S. Grochowiak „Święty Szymon”, „Płonąca żyrafa”, „Objawienie świętego Jana”

A. Bursy — „Fiński nóż”, „Dyskurs z poetą”

M. Hłasko — „Pierwszy krok w chmurach”

E. Lipska — „My”, „Egzamin”

S. Barańczak „Spójrzmy prawdzie w oczy”, Wypełnić czytelnie pismem”,

Co dziś rzucili”T. Różewicz — Widziałem cudowne monstrum”, „Ocalony”,

Świadkowie,albo nasza mała stabilizacja”, ”Lament” „Kartoteka”, „Spadanie, czyli o elementach ...”

S. Lem — „Bomba megabitowa”, „Solaris”

Z. Nałkowska — „Medaliony”

G. Herling-Grudziński — „Inny świat”

J. Andrzejewski — „Popiół i diament”

H. Krall — „Zdążyć przed Bogiem”

A. Słonimski — „Elegia miasteczek żydowskich”

J. Tuwim — „My, Żydzi polscy”, „Żydek”, „Kwiaty polskie”

L. Staff „Mitologia”, “Rzut w przyszłość”

Cz. Miłosz — “Przedmowa”, “Campo di Fiori”

J. Twardowski „Stwarzał”, „Ostrobramska”, „Na wsi”, „Mrówko, ważko, biedronko”, „Wierzę”W. Szymborska — „W rzece Heraklita”, „Schyłek wieku”

A.Camus — „Dżuma”

G. Orwell — „Rok 1984”

S. Mrożek — Tango”T. Konwicki — „Mała apokalipsa”

K. Wojtyło — wybrane utwory

J.P. Sartre — „Muchy“

W. Żukrowski — „Lotna”

A. Zagajewski — „W pierwszej osobie liczby mnogiej”


Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019 -> natsmenshyny
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 1 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою профільний рівень 2017 пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка