Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Зміни до проектуСторінка1/6
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
ПРОЕКТ

ЛІТЕРАТУРА

(молдовська та зарубіжна)


5-9 класи

Програма

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням молдовською мовоюЗміни до проекту навчальної програми «Інтегрований курс «Література» (молдовська та зарубіжна)», виконані робочою групою з оновлення програми
1. Введено компетентнісний підхід до навчання «Інтегрованого курсу «Література» (молдовська та зарубіжна)» в контексті положень «Нової української школи» згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

2. До структури програми додано ключові освітні компетенції та компетентнісний потенціал предмета «Молдовська та зарубіжна література»

3. Створено проект пояснювальної записки до програми – визначено цілі навчання, мету навчального предмета узгоджено із галузевою та освітньою.

5 клас

1. Спрощено теми:

* Ion Creangă „Pupăza din tei”-1 година, так як текст невеликий за обсягом і знайомий учням з початкових класів;

* Twain “Aventurile lui Tom Sowyer” - 1 година. Вивчення змісту даних текстів можна спрощувати шляхом використання технічних засобів (телебачення, Інтернет)2. Додано теми:

* «Snoava”-1 годину у зв’язку з тим ,що байка є значною для молдовського фольклору.

* Hans Hristian Andersen -1 годину

* Poveşti populare - 1 годину. Дана тема велика за обсягом та містить різноманітний матеріал.3. Зменшено на 2 години резервний час

4. Збільшено на одну годину самостійне читання та зменшено на одну годину розвиток мовлення у зв’язку з тим , що у 5-му класі письмові роботи з розвитку мовлення складні, а в учнів недостатньо сформовані навички писемного мовлення.6 клас

1. Додано теми:

* “О sama de cuvinte” Ion Neculce – замість теми «Miron Costin. Letopiseţul ţării Moldovei».

* При вивченні теми «Dragoş». Vasile Alecsandri» додано тему «Dmitriі Cantemir“ Descrierea Moldovei” для самостійного читання, так як подані творі розкривають одну й ту саму тему у різних жанрах.

* «A.Marinat» Sărituri fără prăjină», «Drob de sare»; Pavel Boţu «Glasuri» (для самостійного читання).

* « S.Vangheli. «Şalul verde» - 1 година, адже даний твір має великі можливості для формування компетентностей учнів.

* Miturile - 1 година. Elemente mitice în credinţa populară moldovenească для ознайомлення учнів з молдовською міфологією.

* Ray Duglas Bradbury – 1 година.

7 клас:

1. Додано теми:

«Mormîntul frăţesc» Em.Bucov (2 години у зв’язку з урахуванням вікових особливостей учнів).2. Перенесено до 6 класу: «A.Marinat «Sărituri fără prăjină».

3. Змінено тему: «Scrisoare mamei» de N. Labiş на «Moartea căprioarei» з урахуванням актуальності теми для учнів.


  1. клас:

1. Зменшено тему «Alexandr Trifonovici Tvardovskі» на одну годину.

2. Додано тему «Luceafăr». Andrei Lupan – 1 годину з метою формування ключових компетентностей з проявлення активної громадянської позиції

9 клас:

1. Додано теми:

* «Literatura moldovenească veche» - 1 година

* A.Şalari - 1 година

* V. Sadoveanu “Baltagul” - 1 година

* “Cîntec despre oastea lui Igor” - 1 година

* Balada populara “Codreanu” - 1 година для формування навичок класифікації творів за тематикою, умінь виявляти художні засобі в усних народних творах2. Зменшено: Резервні години до 4 годин.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Предмет «Література» має важливе значення у процесі гуманізації школи, в формуванні активної особистості, у формуванні навичок та умінь практичного використання досвіду, здобутого за допомогою читання, як чинника власного становлення й соціалізації, екологічного мислення й поведінки, творчих здібностей, життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викліків.

Літературна освіта є важливим чинником створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина – патріота України, а ії зміст базується на засадах загальнолюдських цінностей, принципах гуманізму й демократії.

Оновлена програма з літератури (молдовська та зарубіжна) створена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р.№1392, ідеях Концепції Нової української школи.

Реалізація поставлених завдань передбачає не накопичення предметних знань, а вироблення умінь застосовувати їх автономно , становлення учня як суб’кта навчальної діяльности й особистісного розвитку; формування ключових компетентностей, які складаються з таких компонентів: когнітивній, діяльнісний, ціннісний.

Компетентності поділяють на загальні (ключові) та предметні, що стосуються певної галузі (предмета).

В освіті України виокремлено такі ключові компетентності:

1. Спілкування державною мовою.

2. Спілкування іноземною мовою.

3. Математична компетентність.

4. Компетентності в природничих науках і технологіях.

5. Інформаційно-комунікаційна компетентність.

6. Уміння вчитися впродовж життя.

7. Ініціативність і підпріемливість.

8. Соціальна і громадянська компетентності.

9. Обізнаність та самовираження у царині культури(загальнокультурна)ю

10. Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.Компетентність – складне інтегративне утворення. Із позиції системного підходу вона складається з ряду субкомпетентностей, тобто компетентностей «нижчого рівня». Кожна з них містить у своєму складі компетенції – знання, уміння, навички, досвід діяльності і ставлення.


№ п/п

Ключова компетентність

Компетенції, формування яких можна забезпечити засобами предмета

1.

Спілкування рідною мовою (К1)

Уміння:

розуміти тексти молдовської мови різних жанрів і стилів;

послуговуватися рідною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях;

застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування;

толерантно дискутувати, відстоювати власну думку.

Ставлення:

поцінування краси і багатства молдовської мови;усвідомлення ролі молдовської мови як ключового чинника творення нації, самоствердження особистості; відстоювання права спілкуватися рідною мовою в різноманітних сферах життя суспільства.

2.

Спілкування державною та іноземною мовою (К2)

Уміння:

порівнювати оригінальні художні тексти та їх молдовські переклади;Ставлення:

утвердження багатства української мови;обстоювання можливості перекладу молдовською мовою будь-якого тексту державної або іноземної мови; розуміння ролі іноземної мови як засобу пізнання іншого світу, збагачення власного культурного досвіду.

3.

Математична компетентність (К3)

Уміння:

розвивати абстрактне мислення;

установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну та другорядну інформацію;

чітко формулювати визначення і будувати гіпотези;перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця).

Ставлення:

прагнення висловлюватися точно, логічно та послідовно.4.

Компетентності у природничих науках і технологіях (К4)

Уміння:

критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені у творах літератури.Ставлення:

готовність до опанування новітніми технологіями;

оперативне реагування на технологічні зміни.


5.

Інформаційно-комунікаційна компетентність (К5)

Уміння:

діяти за алгоритмом;

працювати в різних пошукових системах для отримання потрібної інформації;

розпізнавати маніпулятивні технології і протистояти їм;

грамотно і безпечно спілкуватися в мережі Інтернет.

Ставлення:

прагнення дотримуватися етичних норм у віртуальному інформаційному просторі;

задоволення пізнавального інтересу в інформаційному середовищі; критичне ставлення до медійної інформації.


6.

Уміння вчитися впродовж життя (К6)

Уміння:

визначати мету і цілі власної діяльності і розвитку, планувати й організовувати їх, здійснювати задумане, рефлексувати й оцінювати результат;

використовувати різноманітні стратегії навчання;

користуватися різними джерелами інформації;

знаходити, аналізувати, систематизувати й узагальнювати одержану інформацію, перетворювати її з однієї знакової системи в іншу;

працювати в парі, групі;

читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне тощо;

постійно поповнювати власний словниковий запас;

застосовувати комунікативні стратегії відповідно до мети і ситуації спілкування.

Ставлення:

прагнення використовувати рідну мову мову в різних життєвих ситуаціях;

готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя, розвивати мовну інтуїцію; розуміння ролі читання для власного інтелектуального зростання.


7.

Ініціативність і підприємливість (К7)

Уміння:

проаналізувати життєву ситуацію з певної позиції;

презентувати власні ідеї та ініціативи чітко, грамотно, використовуючи доцільні мовні засоби;

використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій, рішень і виявлення лідерських якостей.Ставлення:

готовність брати відповідальність за себе та інших; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.8.

Соціальна і громадянська компетентності (К8)

Уміння:

толерантно відстоювати власну позицію в дискусії;

розрізняти маніпулятивні технології і протистояти їм;

аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних питань;

уникати дискримінації інших у процесі спілкування;

критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту.Ставлення:

повага до різних поглядів, ідей, вірувань;

здатність співчувати, довіряти й викликати довіру;

поцінування людської гідності;

повага до закону та правових норм; утвердження права кожного на власну думку.


9.

Обізнаність та самовираження у царині культури (загальнокультурна компетентність) (К9)

Уміння:

зіставляти специфіку розкриття певної теми (образу) в різних видах мистецтва;;

ідентифікувати себе як представника певної культури;

визначати роль і місце молдовської культури в загальноєвропейському і світовому контекстах;

читати літературні твори, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

створювати тексти, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

Ставлення:

поцінування набутків національної культури і інших культур, зацікавлення ними;

відкритість до міжкультурної комунікації; потреба читання літературних творів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним.


10.

Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя (К10)

Уміння:

ілюструвати екологічні проблеми прикладами з художніх творів;

бережливо ставитися до природи як важливого чинника реалізації особистості;

розуміти переваги здорового способу життя.Ставлення:

усвідомлення людини як частини природи, незворотності покарання за зло, причинене довкіллю;аналіз літературних текстів (епізодів) екологічного спрямування, усні / письмові презентації в рамках дослідницьких проектів;

готовність зберігати природні ресурси для сьогодення та майбутнього.Каталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> «Фізика і астрономія» Пояснювальна записка
2017 -> 5-9 класи Зміни до проекту програми «Молдовська мова. 5-9 класи», виконані робочою групою з оновлення програми Введено компетентнісний підхід до навчання молдовської мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 5-9 класи Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 2017 Укладачі програми (2012 р.)
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка