Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовоюСторінка3/5
Дата конвертації05.12.2017
Розмір1.14 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5

Компетентнісний підхід


Компетентнісний підхід в освіті активізує та спрямовує навчально-виховний процес на формування ключових і предметних компетентностей.

У Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти визначено такий перелік ключових компетентностей: спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовою, спілкування іноземними мовами, компетентності в природничих науках і технологіях, математична, інформаційно-комунікаційна, соціальна й громадянська, уміння вчитися впродовж життя, здоров’язбережувальна, загальнокультурна і підприємницька, а також як предметно-комунікативну компетентність.

Ключові (загальноосвітні) компетентності  – це сума знань, умінь та навичок, яких потребує кожен учень як суб’єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального розвитку і соціальної самореалізації.
Перелік і зміст ключових компетентностей

  1. Спілкування державною мовою (СДМ) – готовність (здатність) учнів засобами української мови успішно взаємодіяти у процесі розв’язання типових для віку та ситуації життєвих проблем.

  2. Спілкування іноземними мовами (СІМ) – розуміння потреби популяризувати Україну у світі засобами іноземних мов; усвідомлення того, що, вивчаючи іноземну мову, ми поглиблюємо знання рідної мови; готов­ність до міжкультурного діалогу; відкритість до пізнання різних культур.

  3. Уміння вчитися впродовж життя (УВВЖ) – здатність і внутрішня потреба самостійно здобувати знання і формувати вміння відповідно до поставлених цілей з метою самовдосконалення й самореалізації у соціальному та індивідуальному просторах.

  4. Математична компетентність (МК)  – спроможність особистості застосовувати математичні розрахунки і методи в реальному житті, працювати з числовою інформацією.

  5. Компетентності у природничих науках і технологіях (КПНТ) – здатність швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань;

- змістовно, логічно, послідовно, точно описувати процес власної діяльності;

- спостерігати, аналізувати, проводити мовні експерименти, словесно оформлювати результати досліджень;- критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені в творах літератури, та регулювати власну поведінку в довкіллі.

  1. Інформаційно-комунікаційна компетентність (ІКК)  – здатність розуміти навколишнє інформаційне середовище, самостійно шукати, добирати й критично аналізувати потрібну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її й діяти відповідно до своїх цілей і прийнятої в суспільстві комунікаційної етики.

  2. Підприємницька компетентність (ПК)  – це інтегрована якість особистості, що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до виваженого ризику, спроможності планувати, самоорганізовуватися й організовувати підприємницьку діяльність, втілювати ідеї у сферу економічного життя, розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення, брати на себе відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні для успішного розв’язання нагальних життєвих проблем.

  3. Здоров’язбережувальна (ЗЗК) – здатність виявляти активну життєву позицію в питаннях захисту довкілля; готовність вести та пропагувати здоровий спосіб життя.

  4. Соціальна і громадянська компетентності (СГК)  – усвідомлення громадянської позиції й відповідальності, здатність до реалізації громадянських прав і обов’язків.

  5. Загальнокультурна (ЗКК) – здатність учня усвідомлено сприймати надбання культури як цінність, аналізувати й оцінювати досягнення національної та світової культури, орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного суспільства, застосовувати традиційні для культури українського народу методи самовиховання.

З метою увиразнення систематизованості ключових компетентностей до програми уведено поняття наскрізних ліній: «Екологічна безпека і сталий розвиток», «Громадянська активність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Наскрізна лінія «Екологічна безпека і сталий розвиток»  увиразнює ключові компетентності, спрямовує діяльність суб’єкта та об’єкта навчання на формування природничої екологічної грамотності, усвідомлення сталого розвитку, готовності брати участь у розв’язанні питань, які пов’язані зі збереженням та удосконаленням довкілля, розвитком та функціонуванням українського суспільства; актуалізує та активізує діяльність учнів та вчителя у напрямі збереження й захисту навколишнього середовища.

Наскрізна лінія  «Громадянська активність»  формує соціальну та громадянську компетентності, розкриває сутність громадянської активності і відповідальності, сприяє самоідентифікації учня у громадянському суспільстві.

Формуванню здоров’язбережувальної ключової компетентності сприяє наскрізна лінія «Здоров’я і безпека», спрямовуючи на формування учня як духовно, емоційно, соціально і фізично повноцінного та самодостатнього громадянина, який веде здоровий спосіб життя, надає увагу фізичному розвитку, бере активну участь у формуванні безпечного для життєдіяльності в різних сферах людського буття середовища.

Метою впровадження наскрізної лінії  «Підприємливість і фінансова грамотність» є забезпечення мовними та комунікативними знаннями учнів з питань, які сприяють формуванню вмінь та навичок у заощадливості, раціональному використання коштів, плануванні витрат; стимулюванні лідерських фінансових ініціатив, прагненню та умінню досягати успіхів у використанні найсучасніших високотехнологічних продуктів.

Наскрізні змістові лінії, як і ключові компетентності, спільні для всіх навчальних предметів і є інструментом, який дозволяє впроваджувати інтегративні процеси у взаємодії різних за спрямуванням і змістом предметів шкільного циклу. Вони корелюють з деякими ключовими компетентностями і сприяють актуалізації ціннісних і світоглядних орієнтацій учня, що визначають його поведінку в суспільстві. Упровадження їх у навчальний предмет передбачає розв’язування завдань конкретного змістового наповнення; виконання міжгалузевих навчальних проектів, роботу з різноманітними за змістом та інтерпретацією джерелами тематичної інформації.

Внесок навчального предмета у формування ключових компетентностей (КК)

КК

Компоненти ключової компетентності (КК)
Спілкування державною мовою

Знання правил написання, вимови, слововживання, творення граматичних форм, добору засобів мови, конструювання речень, творення текстів.
Уміння, досвід: здійснювати адекватний добір мовно-виражальних засобів; володіти всіма видами і типами мовленнєвої діяльності; оцінювати й осмислювати ситуацію спілкування; організовувати конструктивне розв’язання конфліктних ситуацій, використовуючи потенціал української мови; сприймати, розуміти інформацію державною мовою; усно й письмово тлумачити поняття, факти, висловлювати думки, почуття, погляди (слухання, говоріння, читання, письмо); реагувати мовними засобами на повний спектр соціальних і культурних явищ (у школі, у громадських місцях, удома, на дозвіллі); адаптуватися до нових умов.
Ціннісно-смислове ставлення: поцінування української мови як державної; усвідомлення мови як державотворчого чинника; прийняття спілкування як цінності; ціннісне ставлення до співрозмовників; орієнтування при виборі рішень на систему цінностей, схвалену суспільством; свідоме послуговування українською мовою в усіх царинах життя.
Емоційно-вольова регуляція: вияв почуття емпатії; захоплення красою, естетичною довершеністю мови, багатством її виражальних засобів; уболівання за долю державної мови.
Поведінка: адекватне реагування на співрозмовника; ініціатива в комунікативній взаємодії; дотримання норм етикету в поведінці й під час спілкування.

Уміння вчитися впродовж життя

Знання правил організації самонавчання; методів і прийомів учіння; усвідомлення своїх інтересів, здібностей і вмінь.
Уміння, досвід: уміння мотивувати й організовувати самостійне навчання, ставити цілі й визначати способи досягнення їх, здійснювати рефлексію; досвід самостійного навчання; досвід роботи з інформаційними джерелами; виконання різних ролей у мінливому навчальному, життєвому й трудовому середовищі; досвід співробітництва.
Ціннісно-смислове ставлення: відповідальність за результати навчання; сприйняття освіти, навчання, навчальних досягнень як цінностей.
Поведінка: адекватне реагування на невдачі; активність, ініціативність.
Емоційно-вольова регуляція: відчуття задоволення/невдоволення за результати роботи, гордості за досягнуті результати.
Поведінка: наполегливість у досягненні мети; старанність у виконанні завдань.

Спілкування іноземними мовами

Знання розуміти значення запозичених слів.
Уміння: пояснювати лексичне значення слів іншомовного походження; зіставлення текстів, виявлення у них запозичень з різних мов.
Ставлення: повага до мов інших народів і національностей; готовність до міжкультурного діалогу; усвідомлення багатства рідної мови; відкритість до пізнання різних культур через мови.

Математична компетентність

Знання розуміти значення, функції й роль числівників у реальному житті.
Уміння: застосовувати і розвивати абстрактне мислення; установлювати причиново-наслідкові зв’язки, виокремлювати головну й другорядну інформацію; висловлювати припущення; перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (схему, таблицю, графік); висловлюватися чітко, точно, лаконічно.
Ставлення: дотримання пунктуальності; бережливе ставлення до часу.

Компетентності у природничих науках і технологіях

Знання мати уявлення про довкілля, значення його у житті людини; про сучасні технології, спрямування їх.
Уміння: критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі, відображені в текстах, контролювати й регулювати власну поведінку в довкіллі.
Ставлення: бережне, ціннісне ставлення до природи; готовність захищати довкілля, оперативно реагувати на технологічні зміни.

Інформаційно-цифрова компетентність

Знання володіти інформацією про електронні освітні ресурси; способи пошуку інформації й види роботи з нею. 
Уміння: швидко й ефективно шукати інформацію, використовувати різні види читання для здобуття нових знань; проводити пошукову діяльність, словесно оформлювати результати досліджень; створювати мультимедійні засоби; застосовувати можливості електронних ресурсів для розроблення дидактичних матеріалів, моделювання текстів, переведення навчальної інформації в інший формат; обробляти графічні зображення; використовувати Інтернет-ресурси для здобуття нових знань.
Ставлення: задоволення пізнавального інтересу; прагнення гармонійного спілкування у віртуальному інформаційному просторі.

Підприємницька компетентність

Уміння: планувати роботу; чітко, грамотно презентувати власні ідеї й ініціативи, використовуючи доцільні виражальні засоби; використовувати комунікативні стратегії для формулювання власних пропозицій і рішень; оцінювати ризики.
Ставлення: відповідальність за себе та інших; розуміння ролі комунікативних умінь для успішної професійної кар’єри.
Поведінка: вияв емпатії, злагоджених дій, активності й ініціативності, самоорганізації.

Здоров’язбережувальна компетентність

Знання: правил гігієни, переваг здорового способу життя.
Уміння: дотримуватися здорового способу життя.
Ставлення: сприймання здоров’я й довкілля як загальнолюдських цінностей, готовність зберігати природні ресурси.
Поведінка: пропагування бережного ставлення до довкілля, до власного здоров’я; прагнення уникати небезпек і ситуацій, які загрожують життю чи здоров’ю людини.

Соціальна і громадянська компетентності

Знання: знання суспільного устрою, ролі й функцій суспільних установ, суспільних інститутів, прав і обов’язків громадянина, державних символів і цінностей.
Уміння, досвід: аргументовано і грамотно висловлювати власну думку щодо суспільно-політичних подій; критично оцінювати тексти соціально-політичного змісту; реалізовувати громадянські права й обов’язки.
Ціннісно-смислове ставлення: ціннісне ставлення до людини, людської гідності; повага до українських законів, правових норм; система ставлень особистості (до суспільства, до інших людей, до праці, до себе тощо); участь у подіях суспільно-політичного життя.
Емоційно-вольова регуляція: вияв почуття гордості, громадянської гідності.
Поведінка: пропагування бережного ставлення до довкілля, до власного здоров’я; прагнення уникати небезпек і ситуацій, які загрожують життю чи здоров’ю людини.

Загальнокультурна компетентність

Знання: знання історії, традицій, культури українського народу; цілі й функцій суспільних установ, суспільних інститутів, прав і обов’язків громадянина, державних символів і цінностей.
Уміння, досвід: дотримання норм української мови як підтвердження духовного становлення й культурного рівня; створення текстів, висловлення власних ідей щодо питань культури; 
Ціннісно-смислове ставлення: потреба читання художніх текстів для естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним; відкритість до міжкультурної комунікації;
Емоційно-вольова регуляція: естетична насолода від спілкування й пізнання культури; зацікавленість світовими культурними набутками.
Поведінка: утвердження норм поведінки, сприятливої для гармонійних стосунків.

Каталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Зміни до проекту
2017 -> «Фізика і астрономія» Пояснювальна записка
2017 -> 5-9 класи Зміни до проекту програми «Молдовська мова. 5-9 класи», виконані робочою групою з оновлення програми Введено компетентнісний підхід до навчання молдовської мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 5-9 класи Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 2017 Укладачі програми (2012 р.)
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка