Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовоюСторінка4/5
Дата конвертації05.12.2017
Розмір1.14 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   510-й клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

Мовленнєва змістова лінія (32 год.)

Мовна змістова лінія (38 год.)

Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів


К-сть год

Зміст навчального матеріалуК-сть год

Соціокультурна змістова лінія (наскрізні змістові лінії)


Діяльнісна змістова лінія (компетентності)Мовна змістова лінія

Мовленнєва змістова лінія


Учень/учениця:

знає й називає основні функції мови;

аналізує функції, які виконує мова в суспільстві;

оцінює мовну ситуацію в державі;

з’ясовує взаємозв’язки між явищами;

уміє арґументовано довести своє твердження з теми уроку;

дотримується вимог до культури мовлення;

складає висловлювання в публіцистичному стилі;

складає й розігрує діалог відповідно до запропонованої ситуації;

добирає переконливі аргументи на захист своєї позиції.1

Українська мова у сучасному світі

Основні функції мови.Теоретичний матеріал

Основні поняття мовлення та спілкування. Вимоги до культури мовлення: змістовність, логічна послідовність, багатство мовних засобів, виразність, точність, доречність, правильність.


Види роботи

Складання висловлювання у публіцистичному стилі про важливість знання і володіння мовою.

Записування й коментування висловлень відомих людей про роль української мови у формуванні особистості.

Розігрування діалогів про важливість знання мови для сучасних підлітків.

Виступ із доповіддю про культуру мовлення сучасної молоді (проблеми культури мовлення в сучасному світі).

Укладання екологічного словничка з використанням слів іншомовного походження.
2

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Мова віддзеркалює душу народу, його історію»,«Слово – це найтонший різець, здатний доторкнутися до найніжнішої рисочки людського характеру», «У дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім – Батьківщина» (Ліна Костенко),

«У рідній мові – дивина, у кожнім слові - таїна».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми: «Хай б’ється завжди зелене серце планети», «Чорнобиль не має минулого часу».


Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Зі спортом через усе життя», «Хочу бути здоровим та сильним».


Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:«Спробуймо свої сили в бізнесі»,

«Гроші в нашому житті».

Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Спілкування іноземними мовамиУчень/учениця:

знає й розрізняє фонетичні одиниці мови;

знаходить і пояснює зміни звуків у мовному потоці, чергування голосних і приголосних при словозміні і словотворенні;

розпізнає явища уподібнення й спрощення приголосних звуків; визначає, за допомогою яких засобів твориться звуковий фон тексту;

знає особливості українського наголосу, його роль;

виправляє допущені в усному мовленні орфоепічні помилки; корегує відхилення від норм літературної мови;

усвідомлює потребу належної культури усного мовлення;

дотримується норм літературної вимови;

аналізує еталонні зразки усного мовлення з погляду дотримання орфоепічних норм;

пояснює сутність поняття «орфограма»;

знає принципи української орфографії, типи орфограм, правила української орфографії; усвідомлює правила написання ненаголошених голосних, знака м’якшення, апострофа, складних слів, прізвищ та географічних назв, слів іншомовного походження; правила вживання великої літери; правила переносу;

знаходить орфограми; обґрунтовує написання слів правилами правопису;

виправляє допущені орфографічні помилки;

редагує текст із орфографічними помилками;

використовує орфоепічний, орфографічний словники, словник наголосів, словник іншомовних слів;

сприймає, розуміє, систематизує інформацію з різних джерел;

перекладає текст з молдовської мови на українську;

відтворює прочитане, вільно імпровізує, відповідає на запитання.

5

ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
Основні фонетичні одиниці української мови: звук, склад, фонетичне слово, фраза.

Основні історичні чергування приголосних звуків при словозміні і словотворенні.

Уподібнення приголосних звуків (найуживаніші випадки), подвоєння та подовження приголосних, спрощення у групах приголосних.

Наголос в українській мові, його види. Роль наголосу в розрізненні слів і їх форм.

Орфоепічна форма.

Використання орфоепічного словника.

Основні принципи української орфографії: фонетичний, морфологічний, традиційний, диференційований. Поняття про орфограму. Типи орфограм. Правопис ненаголошених голосних.

Cкладні випадки правопису знака м’якшення. Cкладні випадки правопису апострофа.

Вживання великої літери. Лапки у власних назвах.

Написання складних слів разом, окремо, через дефіс.

Написання чоловічих і жіночих імен по батькові, прізвищ.

Складоподіл, правила переносу слів із рядка в рядок. Графічне скорочення слів.

Правопис географічних назв. Написання слів іншомовного походження.

Основні орфографічні норми.

Редагування тексту з орфографічними помилками. Використання офографічного словника для перевірки написання слів та їх форм. Словник іншомовних слів.


Види роботи

Аудіювання (слухання-розуміння)

текстів публіцистичного стилю на актуальні морально-етичні, професійно-орієнтаційні, культурно-пізнавальні теми.

Підготовка виступу для віртуальної екскурсії з використанням слів із знаком м’якшення та апострофом.

Укладання електронного словника молодіжного сленгу.

Написання твору-роздуму з використанням складних слів, які пишуться разом, окремо, через дефіс.

Укладання електронного словничка, який містить слова зі складним наголошуванням.Усний переказ із творчим завданням у публіцистичному стилі.
Практичні тренінги на вивчені орфограми.
Усний переказ-переклад із молдовської мови на українську тексту публіцистичного стилю.3

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Рушник в обрядах та в житті українського народу»,

«Про що розповів нам сімейний альбом»,

«Мій улюблений сучасний український виконавець»,

«На хвилях українського романсу».


Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми:

«Щасливий, хто мав змогу знайти щасливе життя. Але щасливіший той, хто вміє ним користуватися» (Г.Сковорода), «Світ навколо мене».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Складові мого здоров’я»,

«Бути здоровим - престижно».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:«Історія виникнення гривні», «Зароблена копійка краще краденої гривні».

Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентністьІнформаційно-комп’ютерна компетентністьУчень/учениця:визначає лексичне значення слова;

знає основні типи переносних значень;

визначає типи переносних значень;

з’ясовує відмінність між омонімами й багатозначними словами;

добирає до слів синоніми, антоніми;

складає синонімічний ряд;

використовує багатозначні слова, омоніми, синоніми, антоніми й пароніми з певною стилістичною метою;

проводить синонімічну заміну з метою підсилення тієї чи іншої стилістичної ознаки;

розпізнає вияви мовної надмірності та мовної недостатності;

визначає ознаки власне українських слів;

знаходить слова іншомовного походження, пояснює їх значення;

добирає до іншомовних слів синоніми – власне українські слова;

вживає в мовленні запозичені слова правильно й доцільно;

розрізняє форми існування української літературної мови; добирає до діалектизмів літературні відповідники; характеризує стилістичні особливості просторіччя, розмовної, емоційно забарвленої лексики;

усвідомлює й пояснює причини порушень лексичних норм; пояснює лексичне значення застарілих слів, неологізмів, доцільність їх уживання;

розпізнає серед застарілих слів архаїзми та історизми;

проводить заміну архаїзмів відповідниками із сучасної української літературної мови;

усвідомлює причини появи неологізмів;

визначає роль застарілих слів, неологізмів;

знає ознаки фразеологічних одиниць;

пояснює значення фразеологізмів, крилатих висловів;

визначає джерела походження фразеологізмів;

уміє добирати фразеологічні синоніми, антоніми;

добирає синонімічні фразеологічні ряди;

володіє мовним народним етикетом;

використовує в мовленні комунікативно правильно й доречно вивчені групи слів, фразеологізми;

дотримується лексичних норм української літературної мови;

користується словниками: тлумачним, синонімів, антонімів, паронімів, іншомовних слів; словником лінгвістичних термінів, фразеологічним словником;

розрізняє різні види питань;

складає та розігрує діалог відповідно до певної ситуації;

використовує різні види читання;

уміє редагувати текст;

складає інструкцію;

переказує текст, висловлює своє бачення проблеми;

створює тексти;

здійснює переказ-переклад тексту з молдовської мови на українську.

7

ЛЕКСИЧНА І ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОРМИ
Лексикологія. Фразеологія (поглиблення)
Слово як основна одиниця мови. Багатозначні й однозначні слова. Пряме і переносне значення (метафора). Омоніми. Поняття про пароніми. Стилістичні функції паронімів.

Синоніми та їх види. Синонімічний ряд. Стилістичне забарвлення синонімів. Антоніми та їх види. Лексичні норми. Використання тлумачного словника. Стилістичні фігури (антитеза, риторичні запитання, звертання та вигуки).

Стилістичні норми.

Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Використання тлумачного словника.


Лексика української мови за походженням. Власне українська лексика.

Запозичена лексика як джерело збагачення лексичного складу мови.


Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Активна і пасивна лексика. Лексичне багатство діалектної лексики. Розмовна, просторічна, емоційно забарвлена лексика. Специфічно професійна лексика. Терміни. Наукова лексика. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. Порушення лексичних норм. Словник лінгвістичних термінів.

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Неологізми.


Фразеологічні одиниці української мови

Джерела української фразеології. Багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів. Фразеологія власне українського походження. Фразеологізми з античної міфології. Фразеологізми біблійного походження.Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно-ділова. Фразеологізми з професійної мови: мовні кліше, штампи, складні найменування.

Крилаті вислови. Фразеологічні запозичення з інших мов. Уживання фразеології в різних стилях. Фразеологічні норми.

Фразеологічні словники.Теоретичний матеріал

Діалогічне мовлення.

Види питань (відкриті, закриті, альтернативні; коректні, некоректні, нейтральні; уточнювальні й доповнювальні) і техніки їх використання.
Види роботи

Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми.

Читання текстів на суспільно-політичну та соціальну тематику (вибіркове читання мовчки); текстів екологічної та морально-етичної тематики (ознайомлювальне читання мовчки).Форми текстів (цілісні, перервані, змішані).

Складання інструкції щодо користування електронними фразеологічними словниками.

Підготовка комп’ютерної презентації та доповіді для її захисту з використанням фразеологізмів.

Твір-роздум із використанням антонімів та синонімів.


Написання есе про природу рідного краю з використанням із використанням художніх засобів.
Укладання тематичного словничка фразеологізмів.

Редагування тексту із заміною архаїзмів загальновживаними словами.Письмовий докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завдання, що передбачає висловлення учнем свого бачення проблеми (ситуації).
Укладання словничка незнайомих слів іншомовного походження.

Практичні тренінги на збагачення словникового запасу учнів.


Письмовий переказ-переклад із молдовської мови на українську тексту публіцистичного стилю національно-патріотичної спрямованості..7

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Небесна Сотня – це наш біль і наша гордість, це наші сльози й наш душевний щем вдячності за все, що вони зробили для нас» (Святослав, Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви), «Слова, як люди, мають свою долю», «Збереження ментальності свого етносу», «Подивімось у вічі вікам»,

«Нитка Аріадни для сучасної України», «Сірі будні «Хоми невіруючого»,

Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми:

«Екологія природи, екологія душі»,

«Допомогти – це значить принести дрібку добра, шматочок сердечності, крапельку милосердя».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Скарбниця телефонного етикету»,

«Сьогодні світ заполонили комп’ютери».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:

«Бути економним – вимога часу», «Мій майбутній бізнес».


Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентність

Спілкування іноземними мовами

Математична компетентність


Учень/учениця:

знає основні способи словотвору;

визначає спосіб творення слів;

утворює слова різними способами;

використовує різні варіанти словотворчих засобів;

добирає слова однакового словотворчого типу;

розрізняє стилістичне забарвлення словотворчих засобів мови, словотворчі синоніми;

утворює іменники на позначення назв жителів певного населеного пункту, присвійні прикметники, прикметникові форми від географічних назв;

знаходить і пояснює вивчені орфограми у словах;

знаходить і виправляє помилки, пов’язані з неправильним уживанням словотворчих засобів;

з’ясовує сутність національно-специфічного вживання зменшено-пестливих форм;

дотримується словотворчих норм української літературної мови;

користується морфемним і словотвірним словниками;

аналізує, упорядковує інформацію для створення текстів різного призначення;

здійснює дописи в соціальних мережах і коментарі до них; перекладає текст із молдовської мови на українську.

3

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА
Будова слова. Словотвір. Орфографія
Морфеміка як учення про будову слова. Типи морфем. Особливості кореневої морфеми. Основа слова. Типи основ. Слова із суфіксами пестливості та згрубілості. Морфемний словник.

Основні способи словотвору в сучасній українській мові: морфологічні й неморфологічні. Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту. Творення прикметників. Творення прикметникових форм від географічних назв. Основні способи творення дієслів, прислівників. Складні, складноскорочені слова, способи їх творення та написання. Словотвірний словник.

Види роботи

Складання тексту в художньому стилі у вигляді екскурсії віртуальною галереєю з використанням прикметників, утворених від географічних назв.

Написання статті до Вікіпедії «Морфологічний і неморфологічний способи словотвору».

Підготовка статті для власного блогу з використанням зменшено-пестливих слів.

Укладання пам’ятки для підлітків на різноманітну тематику (харчування, спорт) з використанням складноскорочених слів.
Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тематику.
Складання низки питань для проведення дискусії про роль жінки в сім’ї.

Виступ під час дискусії.

Практичні тренінги на вивчені орфограми.


Усний переказ-переклад із молдовської мови на українську тексту наукового стилю.

4

Громадянська активність

Орієнтовні теми:

«Річкове багатство України», «Перлини Одещини»,

«Чим збагачують національні спільноти українську культуру».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми: «Інтернет – це сталий розвиток», «Книга чи комп'ютер: у сучасному і майбутньому?».


Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Азбука правильного харчування», «Бережи здоров’я змолоду!».


Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми: «Як не розминутися сьогодні з майбутнім?», «Хто сказав, що все уже відкрито?».Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентністьУчень/учениця:

розпізнає частини мови;

усвідомлює відмінність між самостійними і службовими частинами мови;

знає лексико-семантичні групи іменника;

визначає рід і число іменників;

усвідомлює особливості роду іменників – назв осіб за професією, посадою, званням;

відмінює іменники;

відрізняє правильні форми іменників від помилкових;

використовує іменники в мовленні, послуговуючись їхніми виражальними можливостями;

знає особливості кличного відмінка;

помічає і виправляє граматичні помилки і стилістичні недоліки у вживанні іменників;

визначає в іменниках орфограми;

виправляє орфографічні помилки в іменниках на вивчені правила;

обґрунтовує написання іменників з орфограмами;

знає лексико-граматичні ознаки прикметника;

утворює правильно форми вищого і найвищого ступенів порівняння якісних прикметників;

правильно пише прикметники з вивченими орфограмами;виправляє помилки в правописі прикметників;

відрізняє правильні форми прикметників від помилкових;

знає ознаки займенника;

розпізнає й відмінює займенники;

відрізняє займенники від інших частин мови;

пояснює правопис займенників;

помічає й виправляє помилки в написанні та вживанні займенників;

утворює неозначені й заперечні займенники;

використовує виражальні можливості займенника;

знає розряди числівників, групи числівників за будовою;

розпізнає числівники йвід числівникові слова;

утворює відмінкові форми числівників;

відрізняє правильні форми числівників від помилкових;

знаходить вивчені орфограми в числівниках;

пояснює орфограми в числівниках;

добирає потрібні форми числівників і використовує їх у мовленні;

узгоджує правильно числівники з іменниками;

правильно вживає числівники на позначення часу, дат;

визначає морфологічні ознаки дієслів;

розпізнає дієслова, особливі форми дієслова, безособові дієслова;

відрізняє правильні форми дієслів від помилкових;

пише правильно особові закінчення дієслів;

знаходить і виправляє помилки на вивчені орфографічні правила;

аргументує написання дієслів;

називає засоби творення видових пар дієслів;

використовує один вид, час і спосіб замість іншого;

аналізує випадки використання дієслів із стилістичною метою, визначаючи їх виражальні можливості;

знає морфологічні ознаки дієприкметника;

розпізнає дієприкметники, відрізняє від прикметників;

використовує дієприкметники та дієприкметникові звороти в мовленні;

утворює активні й пасивні дієприкметники;

пояснює орфограми в дієприкметнику;

відрізняє правильні форми дієприкметників від помилкових;

знаходить і виправляє помилки на вивчені орфографічні, граматичні й пунктуаційні правила;

розпізнає дієприслівники;

пише правильно дієприслівники з вивченими орфограмами;

утворює дієприслівники доконаного й недоконаного виду;

відрізняє правильні форми дієприслівників від помилкових;

використовує дієприслівники та дієприслівникові звороти в мовленні;

виправляє помилки у вживанні та правописі дієприслівників;

розпізнає прислівники;

відрізняє прислівники від омонімічних частин мови;

визначає розряди за значенням;

відрізняє правильні форми прислівників від помилкових;

утворює ступені порівняння прислівників;

помічає і виправляє помилки в правописі прислівників;

застосовує практично правила правопису прислівників;

правильно наголошує прислівники;

добирає прислівникий комунікативно доцільно використовує їх у мовленні;

розпізнає прийменники, сполучники, частки;

застосовує правила правопису прийменників, сполучників, часток;

знаходить і виправляє помилки в правописі службових частин мови;

знає особливості вживання прийменників, правильно поєднує їх з іменниками;

визначає групи сполучників за значенням і роллю в реченні, за вживанням;

відрізняє сполучники від співзвучних частин мови;

визначає частки за функцією в реченні;

розпізнає вигуки;

розставляє розділові знаки при них;

знає національні етикетні вигуки;

використовує прийменники, сполучники, частки й вигуки в мовленні правильно й комунікативно доцільно;

збирає, систематизує матеріал для твору;

складає алгоритм правопису слів;

складає бібліографію та анотацію на прочитане, твір за складним планом, есе;

уміє перекладати з молдовської мови на українську;

складає тези та конспект прочитаного тексту;

робить тематичні виписки.


11

ОРФОГРАФІЧНА, МОРФОЛОГІЧНА Й

СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
Морфологія. Орфографія
Основні поняття морфології. Повнозначні та службові частини мови. Вигуки й модальні слова.

Морфологічна норма.

Стилістична норма.

Самостійні частини мови

Іменник

Лексико-семантичні групи іменників, їх граматичні особливості. Іменники, що мають лише форму однини або множини. Рід відмінюваних і невідмінюваних іменників, їх стилістичні властивості. Особливості роду іменників - назв осіб за професією, посадою, званням тощо. Стилістичні особливості іменників середнього і спільного роду. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду ІІ відміни в родовому відмінку. Невідмінювані іменники. Написання і відмінювання власних особових назв, складних слів, прізвищ, імен та по батькові. Стилістичне використання кличного відмінка іменників. Порушення норм

відмінювання іменників у художньому мовленні.
Прикметник

Лексико-граматичні розряди прикметників (якісні, відносні, присвійні), їх особливості й функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників у якісні, присвійних у якісні і відносні. Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Творення відносних і присвійних прикметників. Стилістичне використання якісних, відносних, присвійних прикметників.

Правопис складних прикметників.
Займенник

Співвідносність займенників з іншими частинами мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Відмінювання займенників. Написання

заперечних, неозначених займенників. Стилістичні функції займенників. Синонімічні заміни особових займенників. Запобігання двозначності висловлювання при їх уживанні. Наголос у займенниках.
Числівник

Розряди числівників за значенням (кількісні, дробові, збірні, неозначено-кількісні, порядкові), їх характеристика. Групи числівників за будовою. Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками в непрямих відмінках. Написання числівників.

Правильне використання відмінкових форм числівників. Складні випадки узгодження числівника з іменником. Уживання числівників на позначення часу, дат. Наголос у числівниках.
Дієслово

Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова. Безособові форми на - но, -то. Поділ дієслів на дієвідміни. Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), їх творення. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення. Уживання одного виду, способу й часу в значенні іншого. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування

приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Стилістичне вживання способових і часових форм дієслова.
Дієприкметник як особлива форма дієслова. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники.
Дієприслівник як незмінювана форма дієслова. Особливості їх творення. Дієприслівники доконаного і недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників. Стилістичні функції дієслівних форм.
Прислівник

Розряди прислівників за значенням.

Морфологічні типи прислівників. Ступені порівняння прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Прислівники за походженням. Правильне наголошування прислівників. Мовленнєві помилки у вживанні прислівників і шляхи їх подолання.
Службові частини мови. Вигук
Прийменник

Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників.


Сполучник

Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників.


Частка

Функції часток, групи за значенням. Правопис заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Національні етикетні вигуки.


Вигук

Вигуки, їх ознаки та розряди. Правопис вигуків і особливості їх вживання. Розділові знаки в реченнях із вигуками. Звуконаслідувальні слова.Види роботи

Написання виступу для шкільного радіо на морально-етичну тематику з використанням відносних і присвійних прикметників.

Письмовий творчий переказ із продовженням (висловлення власного ставлення до подій, героїв, їхніх вчинків).

Письмовий твір (за складним планом) у публіцистичному стилі на теми особистої і суспільної моралі.
Написання статті для власного блогу (районну, міську пресу, електронну газету) про здорове харчування підлітків із використанням іменників чоловічого роду ІІ відміни.

Складання діалогу з використанням іменників, які вживаються лише в однині чи множині на теми сьогодення.

Складання SМS-повідомлень із використанням іменників у кличному відмінку.
Бібліографія. Анотація.
Складання доповіді в публіцистичному стилі з використанням займенників.

Проект про багатство природи рідного краю з використанням займенників.Укладання довідника «Складні випадки узгодження числівників із іменниками».
Письмовий переказ-переклад із молдовської мови на українську медіатексту публіцистичного стилю.
Конспект прочитаного (художнього твору, публіцистичної та науково-популярної статей).
Підготовка матеріалів для дискусії з батьками про ведення домашнього господарства з використанням дієприкметників та дієприслівників.

Складання алгоритму «Н у дієприкметниках та НН у прикметниках».

Складання тексту-фентезі в формі розповіді від першої особи з використанням службових частин мови «Хлопчик-Зірка в пошуках Планети Добра й Правосуддя» чи «Як козаки по телефону розмовляли».


Написання есе з використанням безособових дієслів.
Створення висловлення-розповіді з елементами опису про рідну землю з використанням модальних часток.

Підготовка лінгвістичного повідомлення про правопис вигуків.
Тематичні тези, виписки та конспект прочитаного тексту.
Практичні тренінги на вивчені орфограми.8

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Твоє життя – твій вибір», «Життя не вічне – вічні цінності людські»,

«Матеріальні чи духовні статки тримають сім’ю?».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми:

«Національна культура харчування населення України: традиції та новації»,

«Правильне харчування та здоровий сон – запорука міцного здоров’я».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми: «Стимулятор Землі» - найрозумніший комп’ютер сучасності»,

«Чи можна прожити без конфліктів?»,

«Не чванься тим, що цар природи ти, бо, врешті, ти - лише її частинка», «Скарби природи рідного краю», «Ми - у природі, природа – у нас», «Нехай земля квітує всюди».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми: «Меню традиційної різдвяної вечері», «Мистецтво ведення домашнього господарства».


Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя


Підприємницька компетентність
Загальнокультурна компетентність
Інформаційно-комп’ютерна компетентність

Математична компетентністьУчень/учениця:

визначає стилістичні особливості синтаксичних одиниць;

розрізняє типи пунктограм;

дотримується синтаксичних норм;

визначає типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова;

з’ясовує тип підрядного зв’язку у словосполученні;

аналізує й оцінює виражальні можливості словосполучення;

розрізняє речення різних видів;

розрізняє види другорядних членів речення;

орієнтується в складних випадках кваліфікації другорядних членів речення;

правильно й комунікативно доцільно використовує виражальні можливості синонімічних словосполучень, другорядних членів речення, ускладнених речень у мовленні;пише прикладки відповідно до орфографічних норм і обґрунтовує їх написання;

визначає види односкладних речень, їх стилістичну роль;

аналізує й оцінює роль звертань, вставних слів, однорідних та відокремлених членів речення;

правильно ставить розділові знаки у простому ускладненому реченні;

обґрунтовує їх уживання за допомогою правил;

виконує синтаксичний аналіз простого речення;

знає особливості побудови складних речень;

розрізняє структурні відмінності простих і складних речень;

розрізняє складні речення різних типів;

правильно ставить розділові знаки у складному реченні, пояснює пунктограми;

розрізняє синтаксичні синоніми, встановлює їх стилістичну функцію;

правильно проводить синонімічну заміну складних речень;аналізує й оцінює виражальні можливості складних речень;

виконує синтаксичний аналіз складного речення;

усвідомлює стилістичні особливості слів автора в реченнях із прямою мовою;

проводить синонімічну заміну в реченнях з різними способами вираження чужого мовлення;

правильно вживає розділові знаки при прямій мові, діалозі, полілозі, цитаті;

обґрунтовує пунктограми;

використовує цитати у власному усному й писемному мовленні;

замінює пряму мову непрямою;

порівнює виражальні можливості різних способів передачі чужого мовлення;

оцінює текст з погляду його змісту, форми, задуму, мовного оформлення;

уміє складати алгоритм про відокремлення другорядних членів речення;

складає роздум, статтю на морально-етичну тему;

складає ділові папери;

удосконалює написане;

будує власний виступ;

висловлює свою думку, добираючи переконливі арґументи на захист своєї позиції;

дотримується правил мовленнєвого етикету;

перекладає текст з молдовської мови на українську, зберігаючи авторську думку.

10

СИНТАКСИЧНА,

ПУНКТУАЦІЙНА,

СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
Синтаксис і пунктуація (поглиблення)
Загальна характеристика синтаксичних одиниць, їх типів зв’язків, засобів вираження синтаксичного зв’язку. Поняття пунктограми. Типи пунктограм.

Синтаксична норма.

Пунктуаційна норма.

Стилістична норма.


Словосполучення і речення

Типи словосполучень за морфологічним вираженням головного слова. Типи підрядного зв’язкуу словосполученні. Словосполучення поширені і непоширені, повні та неповні.

Використання синонімічних дієслівних словосполучень у різних стилях. Усунення помилок в узгодженні та керуванні.

Синтаксичний аналіз словосполучення.


Речення як основна синтаксична і комунікативна одиниця.

Риторичне запитання, його стилістичні функції.

Предикативна (граматична) основа речення. Порядок слів як стильова ознака мовлення.

Складні випадки координації підмета і присудка.

Складні випадки кваліфікації другорядних членів речення. Написання прикладки. Порівняльний зворот, його функції в реченні.

Особливості вживання в мовленні односкладних і двоскладних, поширених і непоширених, повних і неповних, ускладнених і неускладнених простих речень. Розділові знаки в реченнях з однорідними членами речення. Правила пунктуації при відокремлених членах речення та уточнюючих словах.

Звертання, його місце в реченні, способи вираження.

Вставні слова, словосполучення і речення. Функції вставних слів, словосполучень і речень. Розділові знаки при звертаннях, вставних словах, словосполученнях і реченнях.

Синтаксичний аналіз речення.
Складне речення Особливості структури та семантики сполучникових (складносурядних та складнопідрядних), безсполучникових та речень з різними видами зв’язку.

Складнопідрядні означальні речення і дієприкметникові звороти; складнопідрядні обставинні речення і дієприслівникові звороти. Складнопідрядні речення з підрядними порівняльними і порівняльні звороти.

Стилістичні особливості складносурядних, складнопідрядних, безсполучникових складних речень. Синоніміка безсполучникових і сполучникових складних речень та складних речень з різними видами зв’язку. Розділові знаки в складному реченні. Синтаксичний аналіз складного речення.
Пряма і непряма мова, діалог, полілог

Пряма і непряма мова її призначення і граматично-смислові особливості. Пряма мова і слова автора. Заміна прямої мови непрямою.

Синоніміка і стилістичні способи передачі прямої мови в тексті, реплік у діалозі, полілозі й непрямій мові. Стилістичні особливості авторських слів при прямій мові. Стилістика речень з різними способами вираження чужого мовлення в тексті.

Інтонування речень з прямою мовою, діалогом, полілогом. Цитата.

Розділові знаки в реченнях з прямою та непрямою мовою. Розділові знаки при діалозі, полілозі та цитаті.


Види роботи

Складання статті для шкільної газети на актуальні теми сучасності з використанням простих речень, ускладнених однорідними членами речення.
Письмовий твір-роздум за прочитаною художньою (науково-популярною) книгою, тема якої актуальна для формування особистості учня.
Складання тексту в художньому стилі про відомих людей України з використанням складносурядних речень.

Обговорення дискусійних питань про смаки сучасної молоді в одязі з використанням прикладок.

Виступ на зборах, семінарах (підготовлений і заздалегідь не підготовлений).Учнівський проект громадянської тематики (волонтерський рух) з використанням односкладних речень.
Стаття в газету на морально-етичну тему.
Письмовий переклад з молдовської мови на українську речень однієї тематики.
Написання гуморески з використанням складнопідрядних речень «Покемони у школі» або «Як треба уроки вчити».
Складання роздуму про власне майбутнє з використанням неповних речень.

Складання практичних порад учасникам турніру майбутніх журналістів з використанням безсполучникових складних речень.

Складання діалогів на громадянську тематику з використанням односкладних речень.
Ділові папери: резюме (коротка інформація про себе з метою...).

Складання алгоритму «Відокремлені й невідокремлені означення».

Написання есе «Магія слова».

Складання полілогу «Совість – найкращий порадник».

Практичні тренінги на вивчені пунктограми.


6

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Що таке мовний суржик, і як він загрожує мові»,

«Волонтерський рух в Україні», «Українські співаки молдовського походження»,

«Мій кумир», «Спортсмени, які прославили Україну», «Дотримання законів України – обов’язок кожного».


Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми:«Хто для мене зразок високої інтелігентності?»,

«Чи сперечаються про смаки?», «Що таке комплімент і що він значить у людських стосунках?».


Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Десять секретів здоров’я», «Нітрати: їх вплив на організм людини».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:

«Кар’єрне зростання: гроші й людяність», «Без господаря гроші – черепки».


Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Компетентність у природничих науках та технологіях

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Математична компетентність

Учень/учениця:

знає орфограми у вивчених частинах мови;

правильнопише й обґрунтовує орфограми й пунктограми;

знаходить і виправляє пунктуаційні та орфографічні помилки;

правильновикористовує частини мови, речення різних видів у власному мовленні;

аналізує й конструює речення різних видів;

редагує речення.

1

Систематизація й узагальнення вивченого в кінці року

Види роботи

Складання роздуму про друзів.

Опис ситуації, зображеної на картині Святослава Барабаша «Улюблений кавунчик» із використанням метафор.

Редагування речень, що містять неправильно відтворені або недоречно вжиті фразеологізми.

Складання виступу на учнівських зборах на громадянську тематику.

Складання статті до Вікіпедії про молодіжний сленг.2

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Що таке громадянська зрілість», «Що нам потрібно відроджувати».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми:

«Дружити – справа нелегка», «Інтернет чи друзі».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Я піклуюсь про своє здоровя», «Позитивні емоції – запорука мого здоров’я».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми: «Формула успіху людини», «Як заробляти гроші в шкільному віці».
Спілкування державною мовою
Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентністьКаталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Зміни до проекту
2017 -> «Фізика і астрономія» Пояснювальна записка
2017 -> 5-9 класи Зміни до проекту програми «Молдовська мова. 5-9 класи», виконані робочою групою з оновлення програми Введено компетентнісний підхід до навчання молдовської мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 5-9 класи Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 2017 Укладачі програми (2012 р.)
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка