Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою


-й клас (70 год., 2 год. на тиждень)Сторінка5/5
Дата конвертації05.12.2017
Розмір1.14 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5


11-й клас

(70 год., 2 год. на тиждень)

Мовленнєва змістова лінія (28 год.)

Мовна змістова лінія (42 год.)Очікувані результати

навчально-пізнавальної діяльності учнів


К-сть год

Зміст навчального матеріалу


К-сть год


Соціокультурна змістова лінія (наскрізні змістові лінії)


Діяльнісна змістова лінія (компетент

ності)
Мовна змістова лінія


Мовленнєва змістова лініяУчень/учениця:

усвідомлює роль мови у формуванні й самовираженні особистості;

розширює свої уявлення про національну специфіку мовної картини світу, взаємозв’язок мови і культури;

знає роль мови в збереженні духовних надбань народу;

виявляє особливості української мови на фоні інших у міжкультурній комунікації;

розуміє зміст висловлювання, сприймаючи його основну думку, особливості побудови тексту і мовного оформлення;

зберігає авторську думку під час перекладу;

відтворює прочитане, відповідає на запитання;

переказує текст, ураховуючи

комунікативне завдання;перекладає текст з молдовської мови на українську;

використовує українську мову як засіб формування ціннісної позиції щодо громадянського патріотизму, почуття гордості за свою країну.


1

Українська мова як одна з основних національно-культурних цінностей українського народу

Роль мови у формуванні й самовираженні особистості.

Українська мова в контексті української культури.

Відображення в сучасній українській мові культури молдовського народу.Види роботи Аудіювання текстів довідково-методичної літератури з культури мовлення; розповідей запрошених у школу письменників, художників, журналістів, митців про роль мови в становленні творчої особистості; інформаційних радіо- й телевізійних повідомлень про внутрішньо-політичні, міжнародні, економіко-правничі, спортивні, культурно-мистецькі та ін. теми.
Усний переказ-переклад із молдовської мови на українську тексту художнього стилю із творчим завданням.

2

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Тепло долонь і розуму, і серця я Україні милій віддаю», «Моя Україна – вільна країна»,

«Щоб раділа з мене Україна», «Кожен звук промовляє до нас», «Інформаційні технології в житті сучасної людини».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми:

«Освіта, культура й цивілізація», «Байдужість – крок до зради».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми:

«Мовні проблеми сучасної молоді», «Пам’ятай: слово – бумеранг».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми: «Дорогою дорослого життя», «Законодавство про працю: основні положення».Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентність


Учень/учениця:

знає основні норми сучасної літературної вимови;

використовує засоби милозвучності в мовленні;

визначає й виправляє орфоепічні й орфографічні помилки;

правильно пише й вимовляє слова з вивченими орфограмами;обґрунтовує написання слів;

редагує текст з орфографічними помилками;

з’ясовує відмінність подовження приголосних і подвоєння букв;

правильно наголошує слова;використовує орфографічний, орфоепічний словники, словник іншомовних слів для перевірки написання й вимови слів та їх форм;

користується різними видами читання;

оцінює прочитане, висловлюючи власну думку;

здійснює переклад з молдовської мови на українську тексту публіцистичного стилю;

складає й розігрує діалог відповідно до запропонованої ситуації;

добирає переконливі арґументи на захист своєї позиції;

змінює свою думку в разі незаперечних арґументів іншого;

дотримується основних правил спілкування;

складає конспект, оцінюючи текст з погляду його змісту, форми, задуму, мовного оформлення;

володіє ефективними прийомами пошуку необхідної інформації в різних джерелах, включаючи ресурси Інтернету, зіставляє й аналізує її;

складає тези і план прочитаного тексту;

перекладає текст з молдовської мови на українську;

виконує тестові завдання на повторення навчального матеріалу з фонетики, графіки, орфоепії, орфографії.

7

ОРФОГРАФІЧНА Й ОРФОЕПІЧНА НОРМИ
Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія (поглиблення)
Основні фонетичні одиниці української мови.

Милозвучність української мови. Відбиття цих явищ на письмі. Основні норми сучасної літературної вимови. Правильна вимова голосних і приголосних звуків, звукосполучень і наголосу в словах. Причини відхилення від орфоепічних норм. Інтонаційні особливості українського мовлення.

Позначення на письмі голосних та приголосних звуків: складні випадки правопису знака м’якшення , апострофа, великої букви, слів із ненаголошеними голосними, подвоєнням та подовженням приголосних, спрощенням у групах приголосних, чергування голосних і приголосних звуків, слів іншомовного походження.

Основні орфографічні норми.

Типові помилки, зумовлені відхиленням від орфографічної норми.

Редагування тексту з орфографічними помилками. Практичне використання орфоепічного та орфографічного словників для перевірки вимови та написання слів. Словник іншомовних слів.Види роботи

Діалогічне мовлення.

Складання та розігрування діалогу про необхідність досконалого володіння державною мовою та однією з іноземних мов для успішного кар’єрного росту.

Діалог із менеджером комп’ютерного клубу про можливості програми Microsoft Office PowerPoint.

Читання текстів на суспільно-політичну та громадянську тематику (вибіркове читання мовчки); текстів із морально-етичної проблематики (ознайомлювальне читання мовчки).

Усний докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням.

Виступ у художньому стилі про маловідомі й заповідні місця України з використанням слів з апострофом.


Підготовка виступу перед однокласниками про значення імен членів родини з використанням слів із подовженими приголосними.

Підготовка лінгвістичної доповіді «Голосні звуки в словах іншомовного походження».Конспектування висловлювання, що сприймаються на слух.

Види запису прочитаного: тези, план.

Практичні тренінги на вивчені орфограми.

Письмовий переказ-переклад із молдовської мови на українську тексту публіцистичного стилю.4

Громадянська активність

Орієнтовні теми:

«Скільки ти знаєш мов – стільки разів ти людина», «Мальовничі куточки України», «Що в імені моєму?», «Що для людини означає свобода?», «Подорожуємо найвідомішими селами України».


Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми: «Зміни клімату й жива природа», «Що означає бути дорослим і самостійним?».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Красиве життя в рекламі – оманлива картинка», «Здорове харчування – запорука здоров’я».


Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:

«Світ професій», «Розвиток економіки України».


Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Компетентність у природничих науках та технологіях

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентність
Учень/учениця:

розрізняє типи лексичних значень;

усвідомлює сутність однозначних і багатозначних слів, правильно вживає слова;

з’ясовує відмінність між омонімічним і багатозначним словом;

знаходить і розпізнає слова-омоніми, пароніми; метафори, антитезу, оксиморон у контекстуальному оточенні;

додержується лексичної норми в усних і письмових висловленнях ;

пояснює причини порушень лексичних норм;

укладає словнички діалектизмів;

доводить арґументовано приналежність слова до певної групи лексики;

уміє доречно використовувати у власному мовленні вивчені пласти лексики;

визначає роль і доречність використання стилістично забарвлених лексичних, фразеологічних засобів мови, їх стилістичну функцію;

знаходить і виправляє помилки, пов’язані з неправильним уживанням лексичних, фразеологічних засобів у чужому і власному мовленні;

редагує суржикову мову;

використовує в мовленні термінологічну лексику, канцеляризми, штампи;

з’ясовує стилістичні функції розмовної, просторічної лексики, діалектизмів, вульгаризмів, жаргонізмів, росіянізмів;

знає різні типи словників, правильно й раціонально використовує їх;

розпізнає активну і пасивну лексику;

уміє замінити архаїзми відповідниками із сучасної української літературної мови;

характеризує особливості функціонування загальномовних та авторських неологізмів;

використовує лексичну синонімію як засіб виправлення невиправданих повторів, як засіб зв'язку речень у тексті;

знає специфіку української фразеології;

добирає фразеологічні синоніми, антоніми;

визначає роль, функції використання фразеологізмів;

знає походження найуживаніших фразеологізмів;

працює з фразеологічним словником;

використовує фразеологізми в мовленні доречно й правильно;

складає висловлювання в публіцистичному стилі;

бере участь у розігруванні діалогів за певною ситуацією;

уміє складати електронний лист;

складає тези науково-популярної статті;

уміє оформлювати розписку і автобіографію;

виконує тестові завдання на повторення навчального матеріалу з лексикології та фразеології.

9

ЛЕКСИЧНА І ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОРМИ
Лексикологія. Фразеологія (поглиблення)
Лексичне значення слова. Типи лексичних значень. Походження й розвиток лексичного значення.

Оцінні властивості слів.

Однозначність і багатозначність. Омонімія. Паронімія.

Стилістично забарвлені лексичні засоби мови. Відображення метафор, метонімій, синекдох у тлумачних словниках. Парономазія як художньо-стильовий прийом. Перифрази, евфемізми, табу. Стилістичні фігури (антитеза, оксиморон). Мовна надмірність (багатослів'я, плеоназм, тавтологія) і мовна недостатність.

Лексичні норми. Уживання слова відповідно до його лексичного значення. Стилістичні норми.

Практичне використання. Словники синонімів, антонімів, омонімів, паронімів. Використання тлумачного словника.


Лексика української мови за походженням.

Правильне й доцільне використання власне українських слів, запозичених слів. Нові іншомовні запозичення.


Лексика української мови за сферою її використання, стилістичною диференціацією. Активна і пасивна лексика.

Загальновживані слова.

Українська лексика з огляду стилістичного використання: суспільно-політична, наукова, виробничо-професійна, офіційно-ділова.

Термінологічна лексика. Омоніми в термінологічній лексиці.

Терміни в науковому стилі. Стилістичне використання канцеляризмів, штампів. Причини порушень лексичних норм.

Лексика обмеженого вжитку: просторічна лексика, діалектизми, жаргонізми, вульгаризми, росіянізми тощо. Стилістичні можливості розмовної, просторічної лексики. Лексикографія.

Робота з діалектним словником. Причини порушень лексичних норм. Словник лінгвістичних термінів.

Застарілі слова та їх різновиди. Архаїзми, історизми. Неологізми. Причини й шляхи виникнення нових слів. Загальномовні та авторські неологізми. Стилістична роль архаїчної лексики. Стилістичні функції неологізмів.


Фразеологічне багатство української мови

Різновиди фразеологізмів. Фразеологізми-синоніми, фразеологізми-антоніми. Джерела фразеології української мови. Походження деяких фразеологізмів. Роль фразеологізмів у мовленні.

Стилістичні засоби фразеології. Фразеологічні норми. Практичне використання фразеологічного словника. Уживання фразеологізмів у відповідних стилях. Запобігання помилкам у вживанні фразеологізмів.


Види роботи

Складання висловлювань у публіцистичному стилі про проблеми сучасної молоді з використанням багатозначних слів.

Складання статті для шкільної стіннівки про моду з використанням художніх засобів.

Складання й розігрування діалогу про сучасне мистецтво з використанням синонімів та антонімів.Підготовка електронних листів улюбленому літературному героєві про красу людини з використанням слів у переносному значенні.

Розігрування діалогу на форумі про волонтерство з використанням слів іншомовного походження.

Усний твір-роздум про роль мистецтва в житті людини.

Укладання словника іншомовних слів.

Доповідь із презентацією для спонсорів свого професійного проекту з використанням слів-термінів.

Письмовий докладний переказ тексту наукового стилю.

Тези науково-популярної статті.

Практичні тренінги на усунення лексичних і граматичних помилок.Ділові папери: розписка, автобіографія.

4

Громадянська активність

Орієнтовні теми:«Плюси та мінуси білінгвізму»,

«Волонтери України», «Коштовні самоцвіти народу», «Роль пісні в житті сучасної молоді», «Вам це пасує».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми:«За й проти генетично модифікованих продуктів», «Для чого людині дано життя?».
Здоров’я і безпека

«Фізична краса не постійна, а духовна – вічна», «Здоров’я людини – здоров’я країни».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:«Майбутнє за дбайливим господарем», «Мій вибір, мій успіх».

Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Компетентність у природничих науках та технологіях

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентність

Спілкування іноземними мовами


Учень/учениця:

знає особливості творення різних частин мови;

розрізняє форми слова й спільнокореневі слова, правильно вживає їх у мовленні, пояснює їх правопис;

усуває помилки, пов’язані з невиправданим повторенням спільнокореневих слів;

правильно пише і вимовляє абревіатури;використовує морфемний, словотворчий словники;

знаходить і пояснює вивчені орфограми в значущих частинах слова;

складає повідомлення, есе, добираючи мовні засоби залежно від задуму висловлювання;

уміє оформлювати ділові папери (заяву, доручення), удосконалює написане;

переказує текст за самостійно складеним планом, підпорядковуючи висловлювання темі та основній думці;

здійснює переклад тексту з молдовської мови на українську;

виконує тестові завдання на повторення навчального матеріалу з будови слова, словотвору.

4

ОРФОГРАФІЧНА НОРМА
Будова слова. Словотвір. Орфографія (поглиблення)
Повторення й поглиблення відомостей про значущі частини слова. Використання в мовленні слів із суфіксами й префіксами, що надають емоційного забарвлення й виразності тексту. Спільнокореневі слова як засіб зв’язку речень у тексті. Усунення помилок, пов’язаних із невиправданим повторенням спільнокореневих слів. Засвоєння складних випадків слововживання.

Словотвір української мови. Мотивоване й мотивуюче слово, структурно-семантичні зв'язки між ними.

Твірна основа та словотворчі засоби.

Основні способи словотвору в сучасній українській мові. Стилістичні властивості префіксів і суфіксів. Стилістичні функції основоскладання і словоскладання. Особливості вживання абревіатур. Правильна вимова і вживання складноскорочених слів.

Усунення помилок, пов'язаних із порушенням норм українського словотвору. Використання словотвірного та морфемного словників.


Види роботи

Складання повідомлення з презентацією про рідний край із використанням абревіатур.

Написання есе з використанням спільнокореневих слів.

Добір лексики, що відповідала б ситуації спілкування у тренажерному залі з використанням слів з емоційним забарвленням.

Усний переказ тексту профорієнтаційної тематики.

Складання слоганів для білбордів про роль спорту в житті людини з використанням дієприслівників.

Написання статті для блогу про технічний прогрес людства.

Ділові папери: заява, доручення.

Практичні тренінги на вивчені орфограми.Письмовий переказ-переклад із молдовської мови на українську тексту публіцистичного стилю про необхідність охорони природи рідного краю.

4

Громадянська активність

Орієнтовні теми:

«Земля, упокорена сонцем», «Права, обов’язки, відповідальність»,

«Наодинці з мистецтвом».


Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми: «Конфліктна ситуація: народження істини, а не загострення стосунків»,

«Хто прагне чужого, не вартий свого».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми:

«Зі спортом до висот», «Життя – найвища цінність».

Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:

«Майбутнє генної інженерії»,

«Наукові досягнення України у світі».


Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Компетентність у природничих науках та технологіях

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентність

Спілкування іноземними мовами


Учень/учениця:

розрізняє самостійні та службові частини мови, вигук;

усвідомлює зв'язок морфологічної норми з граматичним значенням і граматичними категоріями самостійних і службових частин мови;

дотримується морфологічних норм;

обирає нормативні варіанти вживання слів, що належать до самостійних та службових частин мови та обґрунтовує зроблений вибір;

розрізняє форми числа іменників;

визначає рід іменників, правильно їх відмінює;

правильно вживає іменники спільного роду та незмінювані іменники з прикметниками, займенниками, родовими формами дієслова;використовує відмінкові закінчення іменників, кличний відмінок при звертанні;

розрізняє лексико-граматичні групи прикметників;

утворює правильно форми вищого і найвищого ступеня порівняння прикметників;

знає особливості вживання коротких і нестягнених повних прикметників;

розрізняє групи займенників за значенням;

помічає і виправляє помилки в уживанні форми множини особових і присвійних займенників;

правильно вживає займенники з прийменниками, числівники з іменниками;додержує правил написання відмінкових закінчень відмінюваних частин мови;

розрізняє форми дієслова;

уміє замінити дієслова певного часу, способу;

використовує правильно форми дієслів у мовленні;

знає способи творення видових пар дієслова;

утворює дієприкметники й дієприслівники;

уміє утворювати ступені порівняння прислівників;

пояснює способи творення прислівників;

обґрунтовує правопис прислівників і прислівникових сполучень, утворених від іменника з прийменником;

вживає синонімічні прийменники;

знає відмінність сполучників від сполучних слів; особливості вживання часток;

розрізняє групи вигуків за походженням і значенням;

утворює форми, властиві кожній частині мови, правильно наголошує їх;

аналізує тексти щодо стилістичної ролі в них слів різних частин мови;

доречно вживає самостійні й службові частини мови в усних і письмових висловлюваннях;

пояснює правопис окремих словоформ, узгодження та вживання їх через лексичне та граматичне значення;

розрізняє омонімічні частини мови для нормативного вживання їх в усному і писемному мовленні;

проводить заміну одних морфологічних варіантів іншими, орієнтуючись на комунікативну доречність вживання обраної словоформи;

помічає і виправляє морфологічні помилки у власних і чужих усних і письмових текстах;

редагує речення, у яких порушено морфологічну норму;

створює повідомлення, слогани, презентації, дописи, добираючи мовні засоби залежно від задуму висловлювання, стилю і жанру мовлення;

будує й виголошує виступ відповідно до вимог композиції;

збирає, систематизує матеріал для твору, редагує написане;

переказує текст, зберігаючи авторську думку;

усуває помилки у вживанні прийменників при перекладі з молдовської мови на українську;

узагальнює, систематизує вивчений матеріал;

складає лист із використанням етикетних формул;

оформляє пояснювальну записку;

виконує тестові завдання на повторення навчального матеріалу з морфології.

10

ОРФОГРАФІЧНА, МОРФОЛОГІЧНА Й

СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
Морфологія. Орфографія (поглиблення)
Частини мови і принципи їх виділення в українській мові. Самостійні й службові частини мови. Вигук. Взаємоперехід частин мови.

Морфологічні норми.Самостійні частини мови (поглиблення)

Іменник

Стилістичні функції категорії роду та числа іменників. Форми однини іменників для іронічно-зневажливого визначення збірності, масовості. Використання числа для вираження ввічливості, пошани. Особливості вживання форми множини власних імен. Стилістичні властивості відмінкових форм іменників. Стилістичні властивості іменників спільного та середнього роду. Правильне вживання відмінкових закінчень іменників. Використання кличного відмінка. Словозмінні паралелі іменників, їх стилістичні можливості.


Прикметник

Лексико-граматичні групи прикметників. Перехід прикметників з одного розряду в інший. Засоби вираження міри якості прикметників, особливості їх використання. Синоніміка форм ступенів порівняння прикметників. Паралельні відмінкові закінчення прикметників, особливості їх використання. Стилістичні функції прикметника. Уживання прикметника з переносним значенням. Особливості вживання коротких і нестягнених повних прикметників. Наголошення відмінкових форм прикметника.


Займенник

Групи займенників за значенням. Синоніміка форм особи. Експресивно-стилістичні відтінки в значенні особових займенників. Авторська форма множини особових і присвійних займенників. Стилістичне використання прономіналізації та переходу займенників в інші частини мови. Правильне вживання займенників, їх форм. Стилістичне використання займенникових форм: форми займенників першої і другої особи множини в значенні однини тощо.


Числівник

Відмінювання кількісних числівників на позначення десятків і сотень, дробових та власне кількісних складених числівників. Стилістичні функції числівника. Уживання числівників певних семантичних груп у різних стилях.

Паралельні відмінкові закінчення кількісних числівників, їх стилістичні особливості. Правильне вживання числівників з іменниками в називному й непрямих відмінках.
Дієслово

Система дієслівних форм: дієвідмінювані (особові й родові), відмінювані й незмінювані форми. Дві основи дієслова. Способи творення видових пар дієслова. Двовидові дієслова. Зворотні дієслова, особливості їх вживання.

Форми вираження способів дієслова. Синоніміка способів дієслова. Стилістичні можливості наказового способу. Творення часових форм дієслова.
Дієприкметник

Творення та правопис активних і пасивних дієприкметників. Перехід дієприкметників у прикметники. Використання дієприкметників у різних стилях.


Дієприслівник

Творення та правопис дієприслівників. Стилістичні властивості дієприслівника. Правильне вживання дієприслівників у писемних та усних висловленнях.


Прислівник

Групи прислівників за значенням. Творення прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень, утворених від іменника з прийменником. Стилістичні функції прислівника. Правильне вживання прислівників. Правильне наголошення прислівників.


Службові частини мови. Вигук

(поглиблення)
Прийменник

Перехід повнозначних слів у прийменники. Синоніміка прийменників. Повторення прийменника як засіб увиразнення мовлення.


Сполучник

Синтаксичні функції сполучника. Перехід повнозначних слів у сполучники. Відмінність сполучників від сполучних слів. Повторення сполучників з метою членування та увиразнення мовлення.


Частка

Уживання часток у препозиції й постпозиції. Функції модальних часток. Особливості вживання заперечних часток не, ні. Використання часток для посилення виразності висловлення.


Вигук.

Групи вигуків за походженням і значенням.

Стилістичні функції вигуків. Національні етикетні вигуки.


Види роботи

Складання усного повідомлення про народні звичаї й культуру з використанням іменників, що вживаються лише в множині.Письмовий переказ у художньому стилі з творчим завданням

Розширення реплік діалогу про значення засобів масової інформації в суспільстві з використанням якісних, відносних і присвійних прикметників.

Складання рекламних слоганів із використанням прикметників, які перейшли в іменники.

Письмовий твір-роздум на морально-етичні теми з використанням займенників.

Редагування речень, у яких порушено норми вживання займенників.

Підготовка виступу з комп’ютерною презентацією про сучасність із використанням кількісних числівників.Усний твір-роздум у науковому стилі на теми охорони довкілля, збереження генетичної пам’яті, охорони історичних пам’яток тощо.

Проект «Відмінювання числівників».

Підготовка допису до шкільної стіннівки про архітектуру Одеси з використанням дієслів минулого часу.

Складання листа одноліткам про безпечне життя з використанням дієприслівникових зворотів.

Складання таблиці про правопис прислівників.Підготовка запитань для бліцтурніру про правопис різних частин мови разом, окремо, через дефіс.

Монолог про розуміння свого громадянського обов’язку з використанням сполучників.Підготовка інтерв’ю у сучасного модельєра з використанням службових частин мови.
Ділові папери: пояснювальна записка.

Практичні тренінги на вивчені орфограми.


Усунення помилок, спричинених неправильним перекладом молдовського прийменника La, що українською мовою перекладається синонімічними прийменниками на, в, у, до, о.7

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Який вплив здійснюють ЗМІ та Інтернет на розвиток української мови», «Що таке відповідальність?», «Плюси й мінуси технічного прогресу»,

«На тернистому шляху нації»,

«Не пускайте слів попереду думок»,

«Благословляю день, коли мене народила мати»,

«Милосердя – вічний людський скарб», «Європа – наш спільний дім»,

«Герої Небесної Сотні не зникли з буття, а відійшли у вічність» (Філарет), «Архітектурні шедеври Одеси», «Мої улюблені куточки Одеси», «Моя улюблена телепередача», «Національні елементи сучасного одягу», «Права та свободи: для тебе, для інших», «У короткого розуму довгий язик».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми:

«Зелене серце природи», «Наші душі – це верф, де ми будуємо кораблі надії» (В. Черняк), «Недалеке майбутнє нашої планети».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми: «Спорт – сила!», «Токсини в побуті».


Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми: «Я господар», «Реклама – двигун прогресу».
Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Компетентність у природничих науках та технологіях

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентність

Математична компетентність


Учень/учениця:

усвідомлює важливість синтаксичних умінь для розвитку мислення й мовлення;

виявляє й аналізує приклади порушення синтаксичної норми;

граматично правильно поєднує слова в реченнях і словосполученнях;визначає стилістичні особливості синтаксичних одиниць;

використовує виражальні можливості словосполучень і речень різних видів;

трансформує речення одного виду в інший;

знає складні випадки і варіанти синтаксичного керування;

аналізує й оцінює виражальні можливості простих ускладнених речень у текстах різних стилів;

правильно складає речення з дієприкметниковими й дієприслівниковими зворотами, порівняльними зворотами;знаходить і виправляє помилки, зумовлені неправильним вибором граматичних форм, невдалим використанням морфологічних, синтаксичних засобів;

добирає й конструює складні речення, що оптимально відповідають конкретній комунікативній меті;

здійснює правильно синонімічну заміну дієприкметникових і дієприслівникових зворотів та підрядних речень;

аналізує й порівнює виражальні можливості різних синонімічних синтаксичних конструкцій;

будує складні речення різних видів;

трансформує речення з прямою мовою в складнопідрядне і навпаки;

володіє різними способами цитування;

використовує правильно й доречно різні варіанти граматичних форм, морфологічних, синтаксичних засобів;

ставить розділові знаки в простому ускладненому та в складному реченні;

аналізує в тексті розділові знаки;

виявляє пунктуаційні помилки;

інтонує текст відповідно до поставлених у ньому розділових знаків;

здійснює дописи в соціальних мережах і коментарі до них;

складає і розігрує діалог відповідно до запропонованої ситуації;

складає твір у публіцистичному стилі;

веде телефонну розмову, дотримуючись етики спілкування;

висловлює власну думку на певну подію;

будує текст на соціокультурну тему, використовуючи виражальні можливості відокремлених членів речення;

добирає матеріал з урахуванням особливостей формулювання теми, користуючись різними джерелами інформації;

здійснює переклад із молдовської мови на українську;

виконує тестові завдання на повторення навчального матеріалу з синтаксису й пунктуації.

10


СИНТАКСИЧНА,

ПУНКТУАЦІЙНА,

СТИЛІСТИЧНА НОРМИ
Синтаксис і пунктуація (поглиблення)
Найважливіші відомості з синтаксису та пунктуації. Синтаксична норма.

Пунктуаційна норма.


Словосполучення і речення, синтаксичні зв’язки в них. Практичне використання в різних стилях синонімічних словосполучень різного типу, визначення їх стилістичних особливостей. Практичне використання в мовленні керування при синонімічних словах, варіантів словосполучень із синонімічними прийменниками. Уживання односкладних і двоскладних синонімічних речень у текстах різних стилів. Використання із стилістичною метою в мовленні підметів, виражених прислівником, дієсловом, часткою, вигуком; присудків, виражених інфінітивом, вигуком, повторюваним дієсловом. Використання неповних речень у розмовному стилі (при побудові діалогів). Спостереження над стилістичною роллю узагальнюючих слів, однорідних членів речення. Побудова речень із порівняльними зворотами в ролі різних членів речення. Практичне використання звертань і вставних слів при побудові власних висловлень різних стилів. Відшукування в усних і писемних висловленнях помилок у використанні дієприкметникових і дієприслівникових зворотів, практичне засвоєння засобів їх запобігання. Розділові знаки в простому реченні.
Складне речення

Використання різних типів складного речення в текстах різноманітних стилів. Синоніміка сурядних сполучників у складному реченні. Особливості зв’язку підрядних речень із головними. Синоніміка підрядних сполучників. Стилістичні особливості безсполучникових складних речень. Паралельні синтаксичні конструкції. Дієприкметниковий зворот і означальне складнопідрядне речення. Дієприслівниковий зворот і обставинне складнопідрядне речення. Інтонація складних речень різних видів. Синоніміка складних речень із сполучниками, без сполучників і простих речень. Особливості будови складних речень різних видів. Правила вживання розділових знаків у складних реченнях різних видів.


Пряма і непряма мова, діалог

Синоніміка різних способів передачі прямої мови. Стилістична роль прямої і непрямої мови у зв’язному тексті. Практичне засвоєння різних способів передачі чужого мовлення. Заміна прямої мови непрямою та непрямої – авторською. Уникнення помилок, які полягають у змішуванні прямої і непрямої мови. Оволодіння різними способами цитування. Правила вживання розділових знаків при прямій мові, діалозі, полілозі, цитатах.Види роботи

Написання інформації для шкільного веб-сайту за поданим початком із використанням речень зі вставними словами.

Складання й розігрування діалогів «У молодіжному клубі» з використанням неповних речень.

Письмовий твір-роздум на морально-етичну тему в публіцистичному стилі.

Складання висловлювання про напрямки дизайну інтер’єру з використанням відокремлених додатків.

Написання порад ровесникам, які соромляться спілкуватися, із використанням звертань.

Складання телефонної розмови із другом, який живе за кордоном, про майбутню професію з використанням вставних слів.

Написання есе про людину і природу.

Написання тексту висловлення для екскурсії відеогалереєю сучасної української літератури з використанням відокремлених членів речення.

Складання полілогу «Земля моїх батьків».

Складання речень за схемами.

Практичні тренінги на вивчені пунктограми та усунення граматичних помилок.
Переклад українською мовою окремих розділів праць про молдовські народні звичаї та обряди.


5

Громадянська активність

Орієнтовні теми:

«Доля мови – доля нації», «Національні елементи сучасного одягу»,

«Вони боролися за нас (присвячено Небесній Сотні)», «Я подорожую Європою»,

«Професії майбутнього», «Перлини сучасної української поезії (прози)», «Мова, родинні й календарні обряди», «Коштовні самоцвіти народу», «Від матері – слава, і пісня, і хліб».
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми: «Розмова з природою»,

«Пральні порошки та їх вплив на людину», «Моральні принципи сучасної молоді», «Світ потребує милосердя».
Здоров’я і безпека:

Орієнтовні теми

«Стрес. Як із ним боротися?», «Шкода газованої води – міф чи реальність».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми:«Професія моєї мрії», «Формула успіху людини».


Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Здоров’язбережувальна компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Компетентність у природничих науках та технологіях

Підприємницька компетентність

Загальнокультурна компетентність

Інформаційно-комп’ютерна компетентність

Математична компетентність


Учень/учениця:

знає орфограми у вивчених частинах мови;

правильно пише й обґрунтовує орфограми й пунктограми;

знаходить і виправляє орфографічні, пунктуаційні, граматичні, лексичні та стилістичні помилки;

правильно використовує частини мови, речення різних видів у власному мовленні;

аналізує й конструює речення різних видів;

редагує речення та тексти різних стилів;

уміє вести дискусію відповідно до обраної теми.

1

Систематизація й узагальнення вивченого в кінці року

Види роботи

Підготовка допису в «Блог для щасливих людей» із використанням вставлених конструкцій.

Усний твір-роздум на громадянську тематику з використанням слів із часткою не.

Полілог (дискусія) про книгу та Інтернет як джерело наукових, виробничо-професійних та інших знань.

2

Громадянська активність

Орієнтовні теми: «Захищати – не лише воювати», «Я у своїй громаді», «Правила й закони – основи життя разом», «Дитинства золота колиска», «Юність – коли закінчується дитинство»,
Екологічна безпека і сталий розвиток

Орієнтовні теми: «Жити в злагоді з природою й людьми», «Карпати – легені країни».
Здоров’я і безпека

Орієнтовні теми:

«Спорт – рецепт краси», «Харчування та здоров’я».
Підприємливість і фінансова грамотність

Орієнтовні теми: «Фінансова грамотність сучасної молоді», «Улюблена справа: переваги, загрози, недоліки».

Спілкування державною мовою

Соціальна й громадянська компетентність

Уміння вчитися впродовж життя

Компетентність у природничих науках та технологіяхЗагальнокультурна компетентністьКаталог: content -> Новини -> 2017
2017 -> Зміни до програми «Українська мова. 5-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою» Здійснено компетентнісний підхід щодо навчання української мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Зміни до проекту
2017 -> «Фізика і астрономія» Пояснювальна записка
2017 -> 5-9 класи Зміни до проекту програми «Молдовська мова. 5-9 класи», виконані робочою групою з оновлення програми Введено компетентнісний підхід до навчання молдовської мови в контексті положень «Нової української школи»
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 5-9 класи Пояснювальна записка
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1 2017 Укладачі програми (2012 р.)
2017 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка