Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Рівень стандартуСторінка1/4
Дата конвертації25.12.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4
Проект

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ«РУМУНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА»

(інтегрований курс)

ПРОГРАМА

для загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням румунською мовою

10–11 класи

Рівень стандарту

Чернівці

2017

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Вивчення румунської мови і літератури в школі є важливим фактором культурного взаємозбагачення та консолідації громадян України.

Дисципліна «Румунська мова і література» відіграє важливу роль у формуванні інтелектуального розвитку учнів, вихованні громадянських і патріотичних рис, особистості учнів, здатних проникливо і критично мислити, аргументувати, спілкуватися і взаємодіяти з людьми, використовуючи ефективно власні творчі можливості для вирішення проблем у повсякденному житті.

Завдання курсу – виховати справжнього патріота України, який знає і поважає історію, володіє рідною та державною мовами, усвідомлює власну культурну ідентичність, проявляє інтерес до культурних досягнень інших народів, шанує духовні цінності, толерантно ставиться до культурних традицій інших народів.

Програма інтегрованого курсу «Румунська мова та література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів» (рівень стандарту) розроблена на основі Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 № 1392) з урахуванням Державного стандарту початкової загальної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 20. 04. 2011 № 462 ) і відповідно до положень Концепції «Нової української школи» на період до 2029 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р.

Програма пропонує нову модель, комунікативно-функціонального підходу до вивчення мови, який спрямований на розвиток творчих здібностей, ініціативності, пізнавальної самостійності школярів; уміння працювати з інформацією, критично її оцінювати, застосовувати для вирішення життєвих ситуацій.Програма пропонує перелік ключових компетентностей: уміння вчитися впродовж життя, спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовою, спілкування іноземними мовами, компетентності у природничих науках і технологіях, математична, інформаційно-комунікаційна, соціальна і громадянська, здоров’язбережувальна, загальнокультурна і підприємницька компетентності, що запропоновані Концепцією “Нової української школи”.

Компетентнісний потенціал навчального предмета інтегрований курс «Румунська мова і література для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою для 10 – 11 класів» представлено у таблиці.


Ключові компетентності

Компоненти

1.

Спілкування державною мовою ( і рідною, якщо вони не співпадають)


Уміння:

сприймати, розуміти, аналізувати інформацію мові, яка вивчається;

уміти задавати і відповідати на питання;

висловлювати думки, вести діалог, дискусію;

використовувати різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, навчальне;

виступати з усними повідомленнями;

складати письмові висловлювання різних типів і стилів мовлення;

використовувати українознавчий компонент у різних видах мовленнєвої діяльності;

толерантно спілкуватись у полікультурному, поліетнічному суспільстві.

Ставлення:

розуміння необхідності вдосконалення своїх комунікативних умінь;

готовність використовувати мову як засіб пізнання та спілкування;

бажання популяризувати Україну, її досягнення;

готовність до міжкультурного діалогу.


Навчальні ресурси:

підручники, посібники; довідники;

тексти різних стилів;

проектна діяльність;

онлайн-курси; онлайн-бібліотеки.


2.

Спілкування іноземними мовами

Уміння:

читати і розуміти зміст текстів іноземною мовою, за умови вивчення відповідної іноземної мови в школі;

обговорювати прочитані мовою оригіналу та в перекладі румунські літературні твори;

зіставляти оригінальні тексти з перекладами рідною мовою з урахуванням рівня володіння іноземною мовою.


Ставлення:

готовність до толерантного міжнаціонального спілкування, міжкультурного діалогу;

усвідомлення необхідності вивчення декількох мов з метою розширення інформаційного поля; знайомства з різними культурами;
Навчальні ресурси:

тексти мовою оригіналу та їх переклади румунською мовою;

онлайн перекладачі;

підручники, посібники, словники.3.

Математична компетентність

Уміння:

перетворювати інформацію з однієї форми в іншу (текст, графік, таблиця, схеми);

відокремлювати головну та другорядну інформацію;

оперувати абстрактними поняттями;

встановлювати причинно – наслідкові зв’язки;

на основі спостережень формулювати визначення;

складати плани до текстів;

працювати за алгоритмом, створювати власні алгоритми дій;

будувати гіпотези.
Ставлення:

прагнення висловлюватись логічно та послідовно;

чітко подавати інформацію;

усвідомлення залежності ефективності дій від постановки мети і чіткого планування.


Навчальні ресурси:

схеми, плани, алгоритми, тексти різних типів.4.

Основні компетентності в природознавчих науках і технологіях

Уміння:

проводити пошукову діяльність;

аналізувати і оцінювати діяльність людини, її вплив на навколишній світ;

відшукувати причини явищ;

вибирати умови здійснення проекту;

задавати запитання до спостережуваних фактів;

описувати результати, формувати висновки;

критично оцінювати результати людської діяльності в природному середовищі відображені в художньому тексті;

регулювати власну поведінку в довкіллі;

швидко і ефективно відшукувати потрібну інформацію;

представляти результати свого дослідження з використанням комп'ютерних засобів і технологій.
Ставлення:

інтерес до нових технологій, готовність до оволодіння ними;

усвідомлення важливості дослідницької діяльності для вирішення суспільно значущих завдань.
Навчальні ресурси:

Інтернет;

інформаційно-цифрові пристрої;

інноваційні технології навчання (інтерактивні, інформаційно-комунікативні)

різні джерела інформації: книги, підручники, довідники, карти, енциклопедії, каталоги, словники.


5.

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння:

діяти за алгоритмом, складати план тексту;

грамотно й безпечно комунікувати в інформаційному просторі;

використовувати нові інформаційно-цифрові засоби для ефективного отримання і передачі інформації;

знаходити потрібну інформацію в різних джерелах, як на паперових, так і на електронних носіях, різними мовами;

визначати ступінь достовірності інформації шляхом порівняння з інформацією з інших джерел і ставити її під сумнів;

ефективно використовувати отриману інформацію відповідно до поставлених цілей і завдань, сфери використання.
Ставлення:

інтерес до нових інформаційних технологій;

прагнення дотримуватися правил спілкування в сучасному інформаційному просторі;

критичне осмислення інформації, отриманої з різних джерел;

задоволення пізнавальних інтересів в сучасному інформаційному просторі.
Навчальні ресурси:

електронні презентації;

електронні бібліотеки, навчальні сайти;

різні інформаційно-цифрові пристрої;

телепередачі; навчальні фільми алгоритми, інструкції, плани і т. ін.);

записи в соціальних мережах і коментарі до них.6.

Уміння навчатися протягом усього життя

Уміння:

адекватно оцінювати свої результати, вкладати свій внесок в роботу групи;

швидко адаптуватися до нових вимог і ситуацій;

планувати і організовувати власну навчальну діяльність;

визначати мету навчальної діяльності, способи її досягнення;

читати, використовуючи різні види читання: ознайомлювальне, вибіркове, вивчальне тощо;

здійснювати рефлексію;

застосувати комунікативні стратегії відповідно до мети й ситуацій спілкування;

користуватися різною довідковою літературою.
Ставлення:

прагнення до отримання нових знань протягом усього життя;

готовність удосконалювати власне мовлення впродовж життя;

розуміння ролі читання для власного зростання;

відповідальне ставлення до свого навчання.
Навчальні ресурси:

інструкції по самооцінюванню;

навчальні тренінги (в тому числі і онлайн тренінги, навчальні онлайн курси);

довідкова література;

бібліотеки, електронні мережеві бібліотеки.


7.

Ініціативність і підприємливість

Уміння:

активно і ефективно працювати в команді, використовуючи принципи співробітництва; прогнозувати результати своєї діяльності;

представляти власні ідеї та ініціативи, доречно використовуючи мовні та немовні ресурси;

використовувати адекватні поставленим цілям і ситуації комунікативні стратегії.


Ставлення:

усвідомлення ролі комунікативних умінь в досягненні поставлених цілей;

готовність брати на себе відповідальність;

розуміння взаємозв'язку особистої активності, відповідальності та навчальної, професійної успішності.


Навчальні ресурси:

презентації, зразки реклами;

художні тексти, в яких представлені моделі ініціативної, активної життєвої позиції;

самопрезентація;

зразки реклами.


8.

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння:

аргументовано висловлювати власну громадянську позицію в суспільно – політичних питаннях;

критично аналізувати інформацію соціально-політичного характеру;

застосовувати комунікативні стратегії в демократичних процедурах;

знаходити ненасильницькі рішення в конфліктних ситуаціях;

відстоювати права особистості на захист своєї честі і гідності;

визначати своє місце і роль в навколишньому світі, сім'ї, державі.
Ставлення:

усвідомлення особистих інтересів в нерозривному зв'язку з інтересами суспільства;

прагнення до активної ролі в суспільстві, наполегливість і рішучість у досягненні цілей;

повага до закону і правових норм.


Навчальні ресурси:

проекти соціально-політичної спрямованості;

тексти різних видів і стилів, в яких обговорюються важливі соціально-політичні питання.


9.

Обізнаність і здатність до самовираження в сфері культури

Уміння:

використовувати мову як засіб пізнання національної і світової культури, як засіб культурного самовираження;

дотримання норм мовного етикету;

оцінка творів мистецтва, враження від них;

читати твори літератури, використовувати досвід взаємодії з творами мистецтва в життєвих ситуаціях;

аналізувати твори виражаючи власні ідеї, досвід і почуття, добираючи відповідні художні засоби.


Ставлення:

потреба в читанні як джерелі естетичного задоволення і емоційної рефлексії;

інтерес до творів мистецтва;

відкритість до міжкультурної комунікації.


Навчальні ресурси:

виставки, презентації, в тому числі і онлайн виставки;

твори різних видів і жанрів мистецтва;

проекти культурологічної та мистецтвознавчої спрямованості.10.

Екологічна грамотність і здоровий спосіб життя.

Уміння:

враховувати вплив слова на психічне здоров’я людини;

відповідально використовувати мовні виражальні засоби;

застосувати комунікативні стратегії для протистояння деструктивним та маніпулятивним впливам, що є загрозою здоровому способу життя;

сприймати і розуміти інформацію екологічної тематики, правильно її оцінювати і використовувати в конкретній ситуації;

оцінювати вплив своїх дій на навколишнє середовище;

дбайливо ставитися до природи – джерела життя;

дотримуватися правил здорового способу життя (особиста гігієна, режим дня, раціон харчування, фізичні вправи);

досягнення можливості кар’єрного зростання.

Ставлення:

толерантність до різних поглядів, здатність довіряти й викликати довіру, співчувати;

готовність управляти конфліктом;

прагнення до усвідомлення цілісності світу, його взаємозв'язків для розуміння перспектив розвитку суспільства;

готовність берегти природні ресурси для життя теперішнього і майбутнього поколінь;

ставлення до свого здоров'я як до значущої цінності.
Навчальні ресурси:

тексти, які містять моделі досягнення свободи особистості;

твори, які сприяють гармонізації психоемоційного стану;

навчальні тексти і завдання до них, презентації, онлайн-курси з екологічної тематики; здорового способу життя;

художні та публіцистичні твори (фрагменти творів), в яких розкривається тема «Природа і людина»).Ключові (загальноосвітні) компетентності – це здатності, яких потребує кожен учень як суб’єкт навчально-виховного процесу для самовизначення, загального розвитку й самореалізації.

З метою увиразнення ключових компетентностей в програмі пропонуються такі наскрізні лінії:

  1. «Екологічна безпека і сталий розвиток»;

  2. «Громадянська відповідальність»;

  3. «Здоров’я і безпека»;

  4. «Підприємливість і фінансова грамотність».

Беручи до уваги ці вказівки, програма включає в себе чотири основні теми, які дозволяють учням пізнати духовні, морально-естетичні, етичні, культурно-естетичні цінності народу на основі літературних творів, що вивчаються:

1. Особистості, моделі, цінності.

2. Сім'я і суспільство.

3. Громадянські та етичні аспекти.

4. Екологія природи і душі.

Вони покликані формувати в учнів здатність застосовувати в житті накопичені знання і навички.

В розділі «Особистості, моделі, цінності» учні будуть виявляти і характеризувати історичні моменти, що містяться в літературних творах, будуть характеризувати літературних персонажів, моделі поведінки, переконуючись в тому, що національна історія є джерелом натхнення для письменників.

При вивченні літературних творів на тему: «Сім'я і суспільство» простежується ідея, що сім'я була і залишається вирішальним чинником соціалізації і освіти для дітей.

Сім'я є першим соціальним середовищем, яке потребує кожна людина, щоб гармонійно розвиватися. Вона є середовищем, сприятливим ґрунтом для народження, розвитку й формування особистості, є першою школою, яка готує дитину до соціального життя, навчаючи її виконувати свої обов'язки, дисциплінувати свою волю. Сім'я – це осередок високої поваги, людської гідності, внутрішньої свободи. Сімейне середовище забезпечує безпеку, спокій, любов, які є необхідними чинниками для нормального розвитку.

Твори, вміщенні в розділ «Громадянські та етичні аспекти», сприяють формуванню гуманістичних концепцій про світ, розвиваючи духовний світ школяра, моральні та естетичні цінності громадянина України.

Розділ «Екологія природи і душі» вміщує літературні твори, вивчення яких сприяє вихованню любові до навколишнього середовища та екології душі.

У тій же мірі, як і природа душа потребує догляду. Учень повинен навчитися сіяти у своїй душі насіння доброти, віри, спокою; тільки так він зможе жити в гармонії з ближніми і з природою.

Навчальна діяльність буде організовуватися за трьома напрямками:

• раціональна та функціональна практика – передумова для формування мовної культури учнів;

• формування літературно-художньої культури;

• засвоєння методів і прийомів інтелектуальної діяльності.

Головним методологічним принципом програми є його комунікативна, практична спрямованість. Формування комунікативної компетенції в контексті цієї програми передбачає вдосконалення володіння всіма видами мовленнєвої діяльності, цілеспрямоване формування культури усного та писемного мовлення, умінь використовувати мовні засоби в залежності від функціонального різновиду мови, готовність до співпраці і ефективної комунікативної взаємодії в різних ситуаціях, що відповідають досвіду, інтересам і психолого-віковим особливостям учнів старшої школи; розвиток умінь будувати своє висловлення відповідно до конкретної мовної ситуації, визначати мету спілкування, враховувати тип і наміри адресата мовлення, вибирати ефективні моделі спілкування, оцінювати власне мовлення і бути готовим до його осмисленої корекції.

Зміст навчання реалізується за допомогою мовленнєвої, мовної, соціокультурної і діяльнісної (стратегічної) ліній, які інтегруються у цьому курсі з літературним компонентом. У сукупності вони формують комунікативну компетенцію особистості.Мовленнєва лінія. Матеріал мовленнєвої лінії забезпечує формування та вдосконалення умінь і навичок за основними видами мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письмо, необхідних для сприйняття, розуміння та інтерпретації мови і для складання власних висловлювань.
Мовленнєва лінія, як і всі інші змістові лінії програми, уміщує в собі літературний компонент, що забезпечує інтеграцію курсу і реалізується за допомогою широкого використання текстів художнього і публіцистичного стилів у процесі роботи над різними видами мовленнєвої діяльності.

Матеріал мовної лінії націлений на формування мовної компетентності старшокласників і передбачає узагальнення і систематизацію отриманих в середній школі знань про мовні одиниці, їхнє практичне використання в ситуаціях, близьких життєвому досвіду учнів.Соціокультурна лінія як невід'ємна частина змісту навчання має великий розвивальний і виховний потенціал, посилює практичну спрямованість навчального процесу. Робота над матеріалом, що має соціокультурну складову повинна сприяти формуванню толерантності як в міжнаціональному, так і в міжособистісному спілкуванні, допомагати учням визначати комунікативні стратегії своєї діяльності з урахуванням віку, статі та соціального становища. Вона не відображається окремо в програмі. Засвоєння соціокультурної інформації переважно здійснюється на основі навчальних культурно значущих текстів, що містять відомості про духовну і матеріальну культуру народу, мають естетичну цінність і емоційно-моральний вплив на учнів. До них відносяться перш за все зразкові художні тексти класичної літератури, твори усної народної творчості, фразеологічні вирази, прислів'я, приказки, що відображають національну специфіку культури, характеру і життєвого досвіду народу.

Діяльнісна (стратегічна) лінія змісту навчання, як і соціокультурна, доповнює роботу над іншими лініями змісту інтегрованого курсу і є обов'язковою складовою його частиною. Вона передбачає розвиток міжпредметних компетентностей, представлених в окремій таблиці в пояснювальній записці, які виявляються:

- у оволодінні способами організації навчальної діяльності; до яких відносять: планування діяльності, контроль послідовності виконання роботи і її проміжних результатів тощо;

- у виділенні в об'єктах ознак і властивостей, знаходженні серед них основних і другорядних, порівнянні конкретних і абстрактних об'єктів, усвідомленні різних типів зв'язків між частинами інформації; узагальненні та висновках; порівнянні різних точок зору на одну й ту ж проблему тощо;

- у оволодінні стратегіями спілкування, які дозволяють вибудувати цілеспрямовану лінію поведінки для успішного виконання певного завдання.

Прийоми, методи та форми роботи визначаються зазначеними вище завданнями курсу і його змістом. Зростає роль різноманітних видів самостійної роботи, таких, як складання плану, тез, конспекту, підготовка реферату, доповіді, створення анотацій, рецензій, самостійний аналіз тексту, цілеспрямовані виписки, аналітичне повідомлення на основі самостійного вивчення тексту (за планом, запропонованим вчителем, а потім за власним планом), творчі роботи в жанрі есе тощо.

Літературний компонент реалізується також через проектну діяльність, у процесі якої учні досліджують різні джерела, збирають матеріали, що стосуються біографії і творчості письменників, цікавих фактів з історії літератури і культури, складають доповіді, присвячені різним літературним темам; готують презентації за підсумками проектів.

У програмі виділяються окремі години для обговорення літературних творів.

У кінці програми додано список літератури для домашнього читання та подальшого обговорення в класі. Твори відбиралися з урахуванням близької сучасним учням проблематики, їх культурологічної та художньо-естетичної цінності, без суворого дотримання історико-літературного принципу. Список не обмежує самостійності вчителів і учнів у виборі творів. У цьому випадку враховується тематика соціокультурної лінії програми і літературні вподобання учнів.Мовна лінія. Матеріал мовної лінії націлений на формування мовної компетентності старшокласників і передбачає узагальнення і систематизацію отриманих в середній школі знань про мовні одиниці, їхнє практичне використання в ситуаціях, близьких життєвому досвіду учнів.

У 10 класі учні поглиблюють свої знання про функціональні різновиди мови, в 11 класі - про нормативне вживання одиниць мови в різних сферах спілкування; про правила комунікативної взаємодії в різних комунікативних ситуаціях. Таким чином, акцент у реалізації мовної лінії робиться на підвищення уваги до функціональної значущості кожної одиниці мови, до їх стилістичних, зображально-виражальних можливостей у мовленні; на комунікативній доцільності, доречності їхнього використання.

У процесі роботи відбувається збагачення лексичного запасу, вдосконалення орфографічної і пунктуаційної грамотності учнів, умінь аналізувати і оцінювати мовні одиниці та явища. Розвиваються вміння здійснювати мовний самоконтроль, аналізувати мову з точки зору її ефективності в досягненні поставлених комунікативних завдань відповідно до мовної ситуації і сфери спілкування.

Найбільш повно представлений в програмі художній стиль мовлення. Фрагменти літературних текстів будуть служити основою для збагачення мовлення учнів, розвитку їх творчих здібностей. До того ж розгляд змісту художнього твору в сукупності з його мовною формою (в цьому також реалізується зближення румунської мови з літературою) дозволить з найбільшим ефектом залучити учнів до моральних, естетичних цінностей літератури і таким чином матиме позитивний вплив на формування особистості старшокласників. І нарешті, художній стиль, мова художньої літератури представляють свого роду еталон використання слова, побудови словосполучення, речення, тексту, служать першоосновою для оволодіння всіма іншими стилями, тим більше, що в мові художньої літератури використовуються елементи різних функціональних стилів.

У матеріалі мовної лінії також представлені ті основні літературознавчі поняття (літературний компонент), які важливі для аналізу художнього твору, осмислення ідейно художнього задуму письменника, творчої манери письменника, художньої своєрідності творів.

На роботу з вдосконалення орфографічних і пунктуаційних навичок у програмі не виділяються окремі години: вона включена в системну роботу над текстом і реалізується за допомогою пояснення орфограм і пунктограм, їхнього розподілу, аналізу у ході виконання практичних вправ.Каталог: storage -> app -> media -> zagalna%20serednya -> programy-10-11-klas -> 2018-2019 -> natsmenshyny
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10 -11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 5 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (початок вивчення з 1 класу) рівень стандарту
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою профільний рівень 2017 пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою 10-11 класи Профільний рівень
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою Пояснювальна записка
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою
natsmenshyny -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням молдовською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка