Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчанняДата конвертації20.11.2018
Розмір3.79 Mb.
#65563
ТипПрограма
_______________________________________________________________

найменування загальноосвітнього навчального закладу
«ПОГОДЖЕНО»

Заступник директора з НВР

_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)


«____» ______________ 20___ р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ДИРЕКТОР


_______________________________

(підпис)

_______________________________

(ПІБ)


«____» _______________ 20___ р.


Календарно-тематичне планування

з української мови
у 6 класі

на 20___ / 20___ н.р.

____________________________________________________________________

(ПІБ учителя )
Розглянуто на засіданні МО (кафедри) ___________________________________

____________________________________________________________________

Протокол № ______ від «_____»______________20_____р.

Голова МО __________________________________________________________

(ПІБ, підпис)

Складено до підручника: Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К. : Генеза, 2014 згідно з навчальною програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України (наказ МОНмолодьспорту України від 06.06.2012 р. № 664): Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.


5–9 класи. – К. : Вид. дім «Освіта», 2013.
Календарно-тематичне планування уроків
української мови в 6 класі


(122 год, 3,5 год на тиждень)

І семестр – 56 годин, ІІ семестр – 66 годинуроку

Тема

Дата

Примітки

І семестр

1

Вступ. Краса й багатство української мови2

РМ-1. Повторення вивченого про мовлення. Загальне уявлення про ситуацію спілкування та її складники: адресат і адресант мовлення, тема та основна думка висловлювання, мета й місце спілкування (практично). Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкуванняПовторення, узагальнення й поглиблення вивченого (7 год)

3

Словосполучення й речення. Головні члени речення. Просте речення4

Звертання, вставні слова, однорідні члени речення в простому реченні. Розділові знаки в простому реченні5

Складне речення. Розділові знаки в ньому6

Пряма мова. Діалог7

РМ-2. Структура тексту: зачин, основна частина, кінцівка; відоме й нове. Тема й основна думка тексту, мікротема, тематичне речення8

РМ-3. Види зв’язку речень у тексті: послідовний, паралельний (практично)9

РМ-4. Повторення відомостей про стилі й типи мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль10

Контрольна робота (тест 1). Повторення, узагальнення й поглиблення вивченогоЛексикологія. Фразеологія (12 год)

11

Групи слів за походженням: власне українські й запозичені (іншомовного походження) слова. Тлумачний словник української мови12

Вимова й правопис слів іншомовного походження. Словник іншо­мовних слів13

Активна й пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми14

Групи слів за вживанням: загальновживані й стилістично забарвлені слова, офіційно-ділова лексика15

Групи слів за вживанням: професійні слова й терміни16

Діалектні слова. Просторічні словауроку

Тема

Дата

Примітки

17

РМ-5. Ділові папери. Складання плану роботи. Оголошення18

Фразеологізми. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним словником19

Фразеологізми в ролі членів речення. Використання фразеологізмів у художньому творі20

Джерела українських фразеологізмів21

Прислів’я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів22

Узагальнення вивченого з розділу «Лексикологія. Фразеологія». Тренувальні вправи23

Контрольна робота (тест 2). Лексикологія. Фразеологія24

РМ-6. Основні джерела матеріалу для твору і його систематизація. Складний план готового тексту25

РМ-7. Особливості побудови опису приміщення й природи. Сполучення в одному тексті різних типів мовленняСловотвір. Орфографія (9 год)

26

Змінювання й творення слів. Твірне слово – база для утворення іншого слова. Ознайомлення зі словотвірним словником27

Основні способи словотворення28

Основні способи словотворення29

Словотвірний ланцюжок. Словотвірний розбір слова30

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)31

Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суфіксом -ин(а) від прикметників на -ськ(ий), -цьк(ий), буквосполученням -чн- (-шн-)32

Складні слова. Сполучні о, е в складних словах. Правопис складних слів разом і через дефіс, написання слів із пів33

Творення складноскорочених слів. Правопис складноскорочених слів34

Контрольна робота (тест 3). Словотвір. Орфографія. Читання мовчки35

Контрольна робота. РМ-8. Контрольний докладний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису приміщенняМорфологія. Орфографія

36

Морфологія. Орфографія. Загальна характеристика частин мови37

РМ-9. Аналіз контрольного переказууроку

Тема

Дата

Примітки

Іменник (20 год)

38

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль39

Іменники – назви істот і неістот (повторення). Іменники загальні та власні, конкретні й абстрактні. Велика буква і лапки у власних назвах40

Збірні іменники. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду41

Число іменників (повторення). Іменники, що мають форму тільки однини або тільки множини42

Відмінки іменників, їх значення. Відмінювання іменників43

Поділ іменників на відміни й групи44

РМ-10. Твір-опис приміщення на основі особистих вражень у художньому стилі45

Відмінювання іменників І відміни46

Відмінювання іменників ІІ відміни47

Особливості відмінювання іменників чоловічого роду в родовому відмінку48

Тренувальні вправи49

Відмінювання іменників ІІІ–ІV відмін50

Контрольна робота (диктант)51

Незмінювані іменники. Рід незмінюваних іменників52

Відмінювання іменників, що мають форму лише множини53

Тренувальні вправи54

РМ-11. Складання і розігрування діалогів відповідно до запропоно­ваної ситуації спілкування55

Контрольна робота (тест 4). Іменник56

Підсумковий урокІІ семестр

57

Особливості творення іменників. Букви е, и, і в суфіксах
-ечок-, -ечк-, -ичок-, -ичк-, -інн(я), -енн(я), -н(я), -инн(я), -ив(о), -ев(о)58

Написання й відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ, імен по батькові. Особливості написання іменників у кличному відмінку59

Не з іменниками60

Правопис складних іменників61

Узагальнення вивченого з теми «Іменник»уроку

Тема

Дата

Примітки

62

Контрольна робота (тест 5). Іменник63

РМ-12. Усний твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стилі64

РМ-13. Письмовий твір-роздум про вчинки людей на основі власних спостережень і вражень у художньому стиліПрикметник (17 год)

65

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль66

Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні. Перехід прикметників з однієї групи в іншу67

Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення68

Тренувальні вправи69

Відмінювання прикметників. Прикметники твердої й м’якої груп70

Повні й короткі форми прикметників71

Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники72

Самостійна робота. Групи прикметників за значенням, відмінювання прикметників73

Правопис прикметників. Написання прикметників із суфіксами: -еньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-, -ськ-, -цьк-, -зьк-74

Зміни приголосних при творенні відносних прикметників із суфіксами -ськ-, -цьк-, -зьк- та іменників із суфіксами -ств(о), -цтв(о), -зтв(о)75

Букви е, о, и в прикметникових суфіксах -ев- (-єв-), -ов- (-йов-, -ьов-),
-ин-, -ін-, -ичн-76

Тренувальні вправи. Морфологічний розбір прикметника77

Написання не з прикметниками78

Написання -н-, -нн- у прикметниках79

РМ-14. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей80

Написання складних прикметників разом і через дефіс81

Написання прізвищ прикметникової форми82

РМ-15. Докладний переказ тексту художнього стилю із творчим завданням83

Підготовка до контрольної роботи84

Контрольна робота (тест 6). Прикметник. Аудіювання85

РМ-16. Твір-опис природи на основі особистих вражень у художньому стилі (усно)уроку

Тема

Дата

Примітки

86

РМ-17. Твір-опис природи за картиною в художньому стилі (письмово)Числівник (10 год)

87

Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль88

Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові89

Числівники прості, складні й складені90

РМ-18. Твір-оповідання на основі побаченого91

Контрольна робота. РМ-19. Письмовий вибірковий переказ худож­нього тексту розповідного характеру з елементами опису природи92

Відмінювання кількісних числівників, що означають цілі числа93

РМ-20. Аналіз контрольного переказу94

Відмінювання кількісних числівників. Буква ь на кінці числівників та перед закінченням у непрямих відмінках95

Відмінювання кількісних числівників. Роздільне написання складених числівників96

Відмінювання порядкових числівників. Написання разом порядкових числівників з -тисячний97

Уживання числівників на позначення дат, часу (годин)98

Тренувальні вправи99

Узагальнення вивченого з розділу «Числівник»100

Контрольна робота (тест 7). ЧислівникЗайменник (10 год)

101

Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль102

Розряди займенників за значенням: особові, зворотний103

Питальні й відносні займенники, їх відмінювання104

Контрольна робота. РМ-21. Усний твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі105

Контрольна робота. РМ-22. Письмовий твір-опис приміщення на основі особистих вражень у науковому стилі106

Заперечні й неозначені займенники. Написання разом і через дефіс заперечних і неозначених займенників. Написання займенників із прийменниками окремоуроку

Тема

Дата

Примітки

107

РМ-23. Аналіз помилок, допущених у контрольному творі108

Присвійні займенники109

Тренувальні вправи110

Вказівні й означальні займенники111

Тренувальні вправи. Морфологічний розбір займенника112

РМ-24. Виразне читання вголос текстів, що належать до різних жанрів мовлення113

Підготовка до контрольної роботи114

Контрольна робота (тест 8). Займенник115

РМ-25. Повідомлення на лінгвістичну тему в науковому стилі116

Контрольна робота (диктант)Повторення в кінці року (4 год)

117

Лексикологія118

Словотвір й орфографія119

Морфологія й орфографія120

Морфологія й орфографія121

Повторення вивченого. Захист учнівських проектів122

Повторення вивченого. Захист учнівських проектів

Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка