Програма додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 "Cпеціальна освіта"на основі ступеня вищої освітиСкачати 55.51 Kb.
Дата конвертації31.01.2019
Розмір55.51 Kb.
ТипПрограма


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

_____________ (протокол ______)

Ректор

______________В.П. Мельник


ПРОГРАМА

додаткового фахового вступного випробовування для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 016 "Cпеціальна освіта"на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)
Львів-2018

Анотація

Абітурієнт може вступити до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, згідно з переліком суміжних спеціальностей.

Додаткове вступне випробування відбувається у формі тестування з таких тем:

Розділ 1. Спеціальна педагогіка з історією.

Значення курсу «Спеціальна педагогіка» в системі підготовки сучасного педагога. Спеціальна педагогіка як наука про особливості та закономірності навчання і виховання особистості при порушеннях процесів розвитку і соціалізації. Об’єкт, предмет і завдання спеціальної педагогіки. Галузі спеціальної педагогіки (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедагогіка, корекційна психопедагогіка). Сучасна термінологія в умовах оновленої гуманістичної парадигми дефектології (корекційної, спеціальної педагогіки). Основні поняття корекційної педагогіки (дефект, дизонтоґенез, корекція, компенсація, соціалізація, абілітація та реабілітація, дивергенція, діти з порушеннями та відхиленнями психофізичного розвитку, особи з особливими освітніми потребами).

Методологічні принципи спеціальної педагогіки: принцип детермінізму, принцип єдності свідомості, особистості та діяльності, принцип розвитку. Наукові концепції Л.С. Виготського та їх значення для дефектології. Концепція про культурно-історичне походження психіки та формування вищих психічних функцій, концепція про загальні та специфічні закономірності психічного розвитку в нормі та патології, концепція про провідну роль навчання в розвитку дитини.

Концептуальні аспекти інклюзивної освіти. Становлення інклюзивної освіти: від інтеграції до інклюзії. Основні принципи інклюзивної освіти. Міжнародні організації, що формують політику в галузі інклюзивної освіти.. Досвід реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи. Особливості інтегрування дітей з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітній простір в Україні. Розвиток інклюзивної моделі освіти. Статистичний погляд на процес інтеграції. Формування позитивного ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку. Спеціальна підготовка педагогів загальноосвітніх навчальних закладів до впровадження інклюзивного виховання. Організація взаємодії з батьками як учасниками навчально-виховного процесу. Моделі спеціальної освіти. Діагностичний аспект інклюзивного навчання. Модель інклюзивного навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Наукові основи комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи. Особливості реалізації комплексного підходу до корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі. Модель комплексної системи корекційно-реабілітаційної допомоги дітям дошкільного віку. Пріоритетні напрями розвитку дитини з особливими освітніми потребами: завдання соціально-особистісного розвитку; завдання емоційного розвитку; завдання фізичного і моторно-рухового розвитку; завдання пізнавального розвитку; завдання мовленнєвого розвитку. Індивідуалізоване навчання, методи індивідуалізованого навчання, особливості складання індивідуальної програми розвитку дитини з особливимиосвітніми потребами.

Література


 1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В .В. Давыдова – М. : Педагогика, 1991.– 480 с.

2. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция / В. П. Кащенко. – М. : Просвещение, 1992. – 223 с.

3. Липа В.А. Социально-педагогические аспекты формирования целей коррекционного обучения умственно отсталых детей в истории олигофренопедагогики / В. А. Липа // Введение в историю олигофренопедагогики / Под ред. А.И. Капустина. – Донецк : Лебедь, 1966. – С. 62-76 1. Колупаєва А.А. Основи інклюзивної освіти : [навч. метод. посіб.] НАПН України, Ін-т спец. Педагогіки. / А. А. Колупаєва. – К. : [А.С.К.], 2012. – 308 с.

 2. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. / А.А. Колупаєва – К. : САММІТ-книга, 2008. – 268 с.

 3. Селецкий А.И.  Психология и психопатология слабоумия / А. И. Селецкий. – К. : Рад. Школа, 1981 – 141 с.Розділ 2. Логопедія

Логопедія як спеціальна педагогічна наука. Основні механізми усного мовлення. Етіологія порушень мовлення. Класифікації мовленнєвихпорушень. Методи логопедичного впливу.

Визначення дислалії. Історичний аспект розвитку проблеми. Форми дислалії. Методика корекційної роботи при дислалії. Недоліки вимови [J](йотацизм), [к]-[к’], [г]-[г’], [х]-[х']. (капацизм, гамацизм, хітізм). Недоліки вимови звуків [р]-[р’] (ротацизм і пара ротацизм). Недоліки вимови шиплячих звуків [ш], [ж], [ч], [щ], [дж].

Форми дизартрії за клінічною класифікацією (в залежності від осередку ураження). Форми дизартрії на основі клініко-фонетичного аналізу вимовних порушень. Клініко-психологічна та психолого-педагогічна характеристика дітей із дизартрією. Аналіз та інтерпретація матеріалів обстеження.

Загальна характеристика ДЦП. Характеристика рухових порушень при ДЦП. Особливості психологічного та мовленнєвого розвитку дітей з ДЦП. Особливості корекційної роботи при ДЦП.

Історичний аспект проблеми патології голосу і способів його виправлення. Сучасний стан проблеми. Класифікація порушень голосу та дослідження голосового апарата і голосової функції. Профілактика порушень голосу і профілактична робота з запобігання рецидивів голосової патології. Організація логопедичної допомоги дітям і дорослим, що страждають на різні патології голосу. Ринолалія. Первинні та вторинні порушення. в структурі дефекту при ринолалії.

Теоретичні основи проблеми фонетико-фонематичного до розвинення. Обстеження фонетико-фонематичної сторонни у дітей дошкільного віку. Методичні основи проведення індивідуальних корекційних занять з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвинення мовлення (ФФН).Загальне недорозвинення мовлення як мовленнєве порушення. Причини виникнення ЗНМ. Клінічні види ЗНМ. Особливості лексико-граматичного рівня мовлення дошкільників із ЗНМ. Сучасний підхід до проблеми логопедичного обстеження дітей із недорозвиненням мовлення. Основні принципи та напрямки корекційної роботи при ЗНМ.

Сучасні класифікації алалії і характеристика основних форм. Причини, механізми, симптоматика. Класифікації, форми афазій. Нейропсихологічне обстеження хворих на афазію. Корекційно-педагогічна робота з подолання афазії.Симптомокомплекс заїкання. Клінічні і психологічні особливості прояву заїкання. Принципи диференційованого психолого-педагогічного корекційного впливу на осіб, що заїкаються. Сучасний комплексний лікувально-педагогічний підхід до подолання заїкання.

Сучасні погляди на механізми письма та читання. Сучасний стан питання про порушення письма і читання. Зв'язок порушень письма і читання з порушеннями вербальних і невербальних психічних функцій. Обстеження учнів з порушеннями письма і читання. Методика логопедичної роботи з усунення дисграфії і дислексії.Література

1. Токарева О.А. Функциональные дислалии. // Расстройства речи у детей и подростков / Под ред. С. С. Ляпидевского. – М. : 1969. – С. 101-107.

2. Логопедія / За заг. ред. Шеремет М.К. – К., 2013.

3. Филичева Т.Б. Основы логопедии / Т. Б. Филичева. – М. : 1989. – 221 с.


Розділ 3. Корекційна психопедагогіка

Сучасні проблеми корекційного навчання та виховання. Вихідні теоретичні положення корекційної психопедагогіки. Лікувальна педагогіка, її завдання та принципи. Теоретичний аналіз становлення корекційно-педагогічної допомоги дітям з відхиленням у розвитку. Система раннього виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей. Організація ранньої допомоги дітям з порушеннями інтелекту. Рання стимуляція психомоторного розвитку. Лікувально-педагогічна робота при розумовій відсталості.

Навчання, виховання, розвиток та корекція як єдиний педагогічний процес. Процес навчання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. Принципи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю.

Зміст корекційної освіти та його сутність. Методи навчання дітей з інтелектуальною недостатністю. Форми організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю. Урок як основна форма організації навчального процесу дітей з інтелектуальною недостатністю.

Педагогічний колектив у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Перевірка та облік знань, умінь та навичок умінь. Керівництво та контроль у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. Принципи побудови та організації корекційно-виховного процесу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату.

Можливості розвитку, корекції, освіти та соціалізації дітей з аутизмом. Педагогічна допомога дітям з корекції дефіцитарних шкільно-значимих функцій. Сутність, принципи та завдання виховання дітей з інтелектуальною недостатністю. Зміст, основні напрями та методи виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Трудове навчання і виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. Моральне виховання у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. Естетичне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю. Фізичне виховання дітей з інтелектуальною недостатністю. Формування дитячого колективу у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю. Позакласна робота у загальноосвітньому навчальному закладі для дітей з інтелектуальною недостатністю.

Корекційна спрямованість педагогіки Марії Монтессорі.

Педагогіка Рудольфа Штайнера

Розділ 4. Тифлопедагогіка

Предмет, завдання тифлопедагогіки, методи і міжпредметні зв’язки тифлопедагогіки, класифікація порушень зору. Роль зорового сприйняття в пізнанні навколишнього світу. Закономірності психічного розвитку дітей в умовах сенсорної деривації. Особливості розвитку дітей з порушеннями зору в ранньому віці. Прояви емоційного неблагополуччя у дітей із порушеннями зору. Вплив зовнішніх факторів на соціальний розвиток дітей із порушеннями зору. Перспективи соціалізації осіб із порушенням зору.Розділ 5. Сурдопедагогіка

Предмет, завдання сурдопедагогіка, методи і міжпредметні зв’язки сурдопедагогіки, класифікація порушень слуху. Роль слухового сприйняття в пізнанні навколишнього світу. Закономірності психічного розвитку дітей в умовах сенсорної деривації. Особливості розвитку дітей з порушеннями слуху в ранньому віці. Особливості сприйняття, уваги і пам’яті. Особливості інтелектуальних операцій і мислення.Фактори, які впливають на стан мовлення дитини з порушенням слуху. Види мовлення, якими користуються діти з порушеннями слуху. Особливості слабочуючих дітей.Розділ 6. Спецметодика навчання української мови та розвитку зв’язного мовлення

Методи дослідження результатів мовної діяльності дітей з порушенням інтелекту. Своєрідність розвитку усного мовлення у зв’язку з вивченням предметів і явищ навколишньої дійсності. Труднощі у сприйманні і розумінні прочитаних творів і граматичного матеріалу. Реалізація загальнодидактичних і корекційних прийомів навчання. Зміст навчання дітей із порушеннями інтелекту. Основні напрямки і методи роботи в добукварний період. Прийоми звуково аналізу та синтезу в період навчання грамоти. Формування графічних навчок учнів у букварному періоді. Прийоми вивчення звуків і букв. Засоби збагачення лексичного запасу розумово відсталих учнів.

Особливості спеціальної методика навчання граматики і правопису дітей із інтелектуальними порушеннями. Значення граматичних знань для оволодіння навичками мовлення і розвитку мислення.

Розвиток зв’язного мовлення на різних етапах навчання української мови. Підбір вправ для опрацювання окремих розділів курсу, текстів для переказів. Аналіз творчих робіт учнів. Робота над художніми творами, діловими паперами і науково-пізнавальними статтями в спеціальній школи. роль позакласного читання. Застосування принципів і прийомів корекційної роботи на уроках мови в спеціальній школі. Планування навчальної роботи на уроках мови в спеціальній школі.


Література

1. Коваль Г.П. Методика читання: Навчальний посібник / Г. П. Коваль, Л. І. Іванова, Т. Б. Суржук. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 208 с.

2.Марченко І.С. Спецметодика початкового навчання мови / І. С. Марченко. – К. : ВД «Слово», 2010. – 285 с.

3. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 364 с.

4. Практикум з методики навчання української мови / Колектив авторів за редакцією М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 302 с.

5. Савченко О.Я. Методика читання у початкових классах : Посіб. для вчителя. – К. : Освіта, 2007. – 334 с.

6. Соботович Е.Ф. Нарушение речового развития у детей и пути их коррекции. / Е. Ф. Соботович. – К. : ІСДО, 1995. – 204 с.

7. Чередніченко Н.В. Початковий курс навчання української мови молодших школярів із ТПМ: навчально-методичний посібник / Н. В. Чередніченко. – К. : Видавничий дім «Слово», 2012. – 208 с.

8. Кащенко В.П. Педагогическая коррекция / В. П. Кащенко. – М. : Просвещение, 1992. – 223 с.

Розділ 7. Спеціальна психологія
Об’єкт, предмет, мета та завдання спеціальної психології. Коректне використання термінів в умовах сучасної парадигми спеціальної освіти. Галузі спеціальної психології. Теоретичне і практичнее значення спеціальної психології. Місце спеціальної психології у системі педагогічних наук, зв'язок з іншими науками. Методи дослідження у спеціальній психології.

Причини і класифікація порушень розвитку у дітей. Механізми генетичних впливів: генетичні фактори. Соматичний фактор. Соціальні фактории ризику виникнення недоліків у психофізичному розвитку. Класифікація типів психічного дизонтогенезу за В. Лебединським. Клінічні основи спеціальної психології. Галузі медицини та біології, з якими пов’язана спеціальна психологія. Психологічні особливості розумововідсталих дітей. Функції психолого-медико-педагогічної консультації. Психологічні особливості дітей із затримкою психічного розвитку. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із затримкою психічного розвитку. Особливості діяльності дітей із затримко юпсихічного розвитку.

Психологічні особливості осіб із порушенням слуху. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням слуху. Особливості діяльності дітей із порушенням слуху. Особливості психологічної діагностики і корекції порушень слуху у дітей. Психологічні особливості осіб із порушенням зору. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням зору. Особливості діяльності дітей із порушенням зору. Особливості психологічної діагностики і корекції порушень зору у дітей. Психолого-педагогічне вивчення дітей із мовленнєвими порушеннями. Класифікація мовленнєвих порушень.Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням мовлення. Особливості діяльності дітей із мовленнєвими порушеннями. Психокорекційна і профілактична робота з дітьми із порушенням мовлення. Психологічні особливості осіб із порушеннями опорно-рухового апарату. Особливості пізнавальної сфери дітей із порушенням опорно-рухового апарату. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із порушенням опорно-рухового апарату.

Психологічні особливості осіб із розладами спектру аутизму. Особливості пізнавальної сфери дітей із розладами спектру аутизму. Особливості розвитку особистості та емоційно-вольової сфери дітей із розладами спектру аутизму. Особливості діяльності дітей із розладами спектру аутизму. Психологічні особливості осіб із дисгармонійним складом особистості. Патологічне формування особистості. Особливості розвиткуо собистості та емоційно-вольової сфери дітей із складними порушеннями в розвитку. Особливості пізнавальної сфери дітей із складними порушеннями в розвитку.

Етапи та методи психодіагностичного вивчення дитини. Психологічна діагностика дітей при порушеннях функцій опорно-рухового апарату. Психологічна діагностика раннього дитячого аутизму. Психологічна діагностика при складних порушеннях розвитку. Психокорекційні технології для дітей з проблемами у розвитку. Психологічна корекція порушень розвитку.Література

1. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія / В. П. Кутішенко. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 128 с.

2. Куранова С. І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С. І. Куранова. – К. : ВЦ «Академія», 2012. – 208 с.

3. Максименко С.Д. Загальна психологія. / С. Д. Максименко, В. О. Соловієнко .− К. : МАУП, 2000. – 256 с.

4. Партико Т. Б. Загальна психологія: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Б. Партико. – К. : 2008. – 416 с.


 1. Поліщук В.М. Вікова та педагогічна психологія. Навчально-методичний посібник / В. М. Поліщук. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2007. – 330 с.

 2. Островская К. О. Соціальний супровід дітей з аутизмом під час навчання: навч. посібник / К. О. Островська, Ю. В. Рибак, У. Р. Мельник, Є. В. Гук, А. Б. Заплатинська, О. Г. Ферт. – Львів : «Тріада плюс», 2009. – 186 с.

 3. Островська К. О. Психологічний супровід родин аутичних дітей : навч. посібник / К. О.Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2009. – 86 с.

 4. Островська К. О. Соціальна адаптація дорослих осіб з загальними розладами розвитку : навч. посібник / К. О. Островська. – Львів : «Тріада плюс», 2012. – 576 с.

 5. Савчин М.В. Загальна психологія : навч. посіб. / М. В. Савчин. – К.: Академвидав, 2011. – 464 с.

 6. Селецкий А.И.  Психология и психопатология слабоумия / А. И. Селецкий. – К. : Рад. Школа, 1981. – 141 с.

 7. Синев В.Н.  Коррекция развития познавательных процессов у учащихся на уроках географии / В. Н. Синев // Коррекционная роль обучения во вспомогательной школе / Под ред. Г. М. Дульнева. – М. : Педагогика, 1971. – С. 11-38.

 8. Стоунс Э. Психопедагогика. Психологическая теория и практика обучения: Пер. с англ. / Под ред. Н. Ф. Талызиной. – М. : Педагогика, 1984. – 472 с.

Програма фахових випробувань освітнього рівня «Магістр» Галузі знань 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність 016 Спеціальна освіта затверджена на засіданні Вченої ради факультету педагогічної освіти 28 лютого 2018 року, протокол № 7.


Голова Вченої ради доц. Герцюк Д.Д.Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 55.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка