Програма додаткового вступного випробування в аспірантуру Підготовки доктора філософії Галузі знань 01 ОсвітаДата конвертації18.11.2018
Розмір55 Kb.
#64798
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєропейський національний університет імені Лесі Українки
Інститут фізичної культури та здоров’я

Затверджено

Завідувач кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

проф. Бєлікова Н.О.________________

__________________________________


ПРОГРАМАдодаткового вступного випробування в аспірантуру

Підготовки доктора філософії
Галузі знань 01 – Освіта
Спеціальності 017 – Фізична культура і спорт

2016

Програмовий матеріалІ. Предмет і зміст теорії фізичної культури

Поняття предмету теорії фізичної культури і предмету методики фізичної культури, їх взаємозв’язок, джерела, розвиток, зв’язок з іншими науковими дисциплінами.


ІІ. Педагогічний процес у сфері фізичного виховання

Принципи та їх значення у сфері фізичного виховання. МетодичнІ принципи фізичного виховання. Принципи побудови занять у процесі фізичного виховання. Виховання особистісних якостей тих, хто займається фізичними вправами. Особистість викладача фізичного виховання, вимоги до його професійної майстерності.


ІІІ. Засоби фізичного виховання

Фізичні вправи, як основний засіб фізичного виховання: їх виникнення і розвиток. Техніка фізичних вправ: поняття “техніка”, її основа, основна ланка і деталі. Динамічні та кінематичні характеристики рухів. Фази виконання фізичних вправ. Педагогічна класифікація фізичних вправ. Природні сили і гігієнічні фактори як додаткові засоби фізичного виховання.


ІV. Методи фізичного виховання

Визначення понять: “метод”, “методичний прийом”, “методика”. Загальні вимоги до вибору методів. Класифікація методів. Характеристика методів вивчення рухової дії: словесного, наочного, практичного. характеристика закріплення рухової дії: ігрового, змагального. Характеристика методів розвитку рухових якостей: регламентованої вправи (безперервної, інтервальної, комбінованої), частково регламентованої вправи (ігровий, змагальний). Система методів фізичного виховання.


V. Основи навчання рухових дій

Методологічні, педагогічні, фізіологічні основи теорії навчання рухових дій. Предмет і завдання навчання у фізичному вихованні. Структура процесу навчання рухових дій.


VI. Основи методики вдосконалення рухових якостей

Поняття про рухові якості. Фактори, які обумовлюють розвиток рухових якостей. Закономірності розвитку рухових якостей: гетерохронність, перенесення розвитку. Характеристика і основи методики розвитку силових здібностей, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності. Контроль за розвитком рухових якостей.


VII. Форми організації занять у фізичному вихованні. Урок фізичної культури як основна форма фізичного виховання.

Загальна характеристика форм організації занять. Значення різноманітності форми занять у фізичному вихованні. Характеристика уроку фізичної культури як основної форми фізичного виховання. Класифікація уроків фізичної культури. Обґрунтування структури уроку фізичної культури. Організація діяльності учнів на уроці: фронтальний, груповий, індивідуальний методи. Матеріально-технічне забезпечення уроку. Підготовка вчителя до уроку. Навантаження і щільність уроку, способи контролю і регулювання.

Активізація рухової діяльності учнів у процесі фізичного виховання Попередження травматизму на уроці. Правила самоконтролю.

Характеристика позаурочних форм занять, їх задачі, характерні риси.

Фізичне виховання учнів поза школою.
VIII. Новітні реабілітаційні технології

Фізіотерапія як засіб фізичної реабілітації. Загальна характеристика методів і засобів лікувальної гімнастики. Таласотерапія. Механотерапія. Гідрокінезотерапія. Кліматорухові режими. Гідротерпія.


ІХ. Ребабілітаційна кінезіологія

Руховий апарат людини як біомеханічна система. Геометрія маси тіла людини. Загальний центр маси тіла людини. Кінематичні характеристики руху тіла людини. Закономірності формування постави людини. Динамічні характеристики руху тіла людини.


Х. Основи реабілітаційної деонтології

Історичний аналіз розвитку деонтологічної науки. Деонтологічні норми і правила. Дотримання лікарської таємниці. Основні положення медичної етики. Правила спілкування з хворими.


ХІ Лікувальний масаж

Вплив масажу на кровоносну і лімфатичну системи. Види гідромасажу і їх вплив на організм хворого. Вплив масажу на окремі системи організму: шкуру, м’язи, зв’язково-суглобовий апарат, дихальну, кровоносну і лімфатичну системи. Лікувальний масаж як засіб фізичної реабілітації. Механізми лікувальної дії масажу. Методи і форми лікувального масажу.


ХІІ. Мета, завдання та основні принципи підготовки спортсменів.

Основні завдання спортивної підготовки. Спрямованість до вищих досягнень. Поглиблена спеціалізація. Принципи спортивного тренування.


ХІІІ. Засоби та методи спортивної підготовки.

Засоби спортивної підготовки. Словесні та наочні методи. Методи практичних вправ. Змагальний метод у спортивному тренуванні.


ХІV. Система спортивних змагань в олімпійському спорті

Змагання в олімпійському спорті. Види спортивних змагань. Визначення результату в змаганнях. Умови змагань, які впливають на змагальну діяльність спортсменів. Змагання в системі підготовки спортсменів.


ХV. Відбір та орієнтація спортсменів в системі багаторічної підготовки

Призначення спортивної орієнтації і спортивного відбору. Відбір і орієнтація на різних етапах спортивної підготовки: попередньої базової підготовки, спеціалізованої базової підготовки, максимальної реалізації індивідуальних можливостей і збереження досягнень.Список літератури

Основна література

 1. Выдрин В.М. Теория физической культуры / Выдрин В.М. – Л. : ГДОИФК, 1988. – 272 с.

 2. Основы теории и методики физической культуры : [учебник для техникумов физической культуры / В.М. Выдрин, А.А. Гужаловский, В.Н. Кряж и др.] / под ред. А.А. Гужаловского. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – 351 с.

 3. Основи фізичної реабілітації / Мухін В.М., Магльований А.В., Магльована Г.П. – Львів, 1999 – 120 с.

 4. Теория и методика физического воспитания : [учебник для студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта] / под ред. Т.Ю. Крецевич ; в 2-х т. – К. : Олимпийская литература, 2003. – 424 с.

 5. Теория и методика физической культуры: (Общие основы теории и методики физического воспитания) : [учебник для институтов физической культуры]. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 542 с.

 6. Теория и методика физического воспитания / Б.А. Ашмарин, Ю.А. Виноградов, З.Н. Вяткина и др / под ред. Б.А. Ашмарина. – М. : Просвещение, 1990. – 286 с.

 7. Теорія фізичного виховання / Б.М. Шиян, В.Г. Папуша, Є.Н. Приступа. – Л. : ЛОНМІО, 1996. – 220 с.

 8. Холодов Ж.К. Теория и методика физического воспитания и спорта / Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. – М. : Академия, 2003. – 480 с.

 9. Шиян Б.М. Теорія і методика фізичного виховання школярів / Шиян Б.М. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2004. – 272 с.

 10. Шиян Б.М. Теорія фізичного виховання / Шиян Б.М., Папуша В.Г.. – Тернопіль : Збруч, 2000. – 184 с.Допоміжна література

 1. Вайнбаум Я.С. Дозирование физических нагрузок / Вайнбаум Я.С. – М. : Просвещение, 1991. – 64 с.

 2. Вацеба О.М. Нариси з історії західноукраїнського спортивного руху / Вацеба О.М. – Івано-Франківськ : Лілея – НФ, 1997. – 232 с.

 3. Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учебник / Волков Л.В. – К. : Олимпийская литература, 2002. – 294 с.

 4. Гогунов Е.Н. Психология физического воспитания и спорта : учебное пособие / Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. – М., 2000.

 5. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта : учебное пособие / Голощапов Б.Р. – М., 2000.

 6. Иващенко Л.Я. Методика физкультурно-оздоровительных занятий / Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. – К. : УГУФВС, 1994. – 126 с.

 7. Круцевич Т.Ю. Оцінка як один із факторів підвищення мотивації учнів до фізичної активності / Круцевич Т.Ю. // Фізичне виховання в школі. – 1999. – № 1. – С. 47–50.

 8. Лапутин А.Н. Обучение спортивным движениям / Лапутин А.Н. – К. : Здоров’я, 1986. – 216 с.

 9. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей / Линець М.М. – Львів : Штабар, 1997. – 208 с.

 10. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов / Матвеев Л.П. – К. : Олимпийская литература, 1999. – 318 с.

 11. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика / Меерсон Ф.З. – М. : Наука, 1991. – 278 с.

 12. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте : учебник для студентов вузов физического воспитания и спорта / Платонов В.Н. – К. : Олимпийская литература, 1997. – 584 с.

 13. Пшенникова М.Г. Адаптация к физическим нагрузкам / Пшенникова М.Г. // Физиология адаптационных процессов. – М. : Наука, 1986. – С. 124–221.


Каталог: sites -> default -> files -> Files
Files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
Files -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
Files -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
Files -> Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
Files -> Людина І світ
Files -> Реферат актуальність теми
Files -> Реферат актуальність теми
Files -> Реферат актуальність теми


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка