Програма додаткового вступного випробування


Археологія давніх слов’янСкачати 313.26 Kb.
Сторінка12/12
Дата конвертації21.11.2018
Розмір313.26 Kb.
#65842
ТипПрограма
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Археологія давніх слов’ян. Слов’янська археологія як напрям археологічної науки. Джерельна база. Історія дослідження давньослов’янських археологічних пам’яток. Місце археології у дослідженні проблем етногенезу та ранньої історії слов’ян. Тісні зв’яз­ки археології, лінгвістики, етнографії, антропології та історії. Питання історіографії. Вісло-одерська, карпато-дунайська та се­редньодніпровська концепції походження слов’ян. Первісна територія слов’ян (за даними лінгвістики). Ареал слов’янських гідронімів, мовні контакти. Розпад загальнослов’янської мови на східнослов’янську, західнослов’янську та південнослов’янську мови і проблема розселення слов’ян.

Походження слов’ян. Основні закономірності історичного розвитку слов’ян. Географічні умови і загальноісторичні особливості їх розвитку. Періодизація давньої історії слов’ян. Проблема етногенезу слов’ян. За­гальні уявлення про етногенез. Використання різних джерел для дослідження цієї проблеми. Лінгвістичні джерела. Три періоди у розвитку слов’янської мови. Визначення первісної території та мовних сусідів слов’ян (балто-слов’янські та слов’яно-іранські мовні контакти).Історичні (писемні) джерела. Дані про слов’ян (венети, анти та склавени) у творах Иордана та Прокопія Кесарійського (VI ст.). Співставлення даних про венетів ранніх джерел (Таціт, Пліній Старший, Птоломей І-II ст.н.е.) з венетами Иордана та спорами Прокопія. Питання про спорів, ставан та суобен. Ретроспективні свідоцтва Иордана про антів IV ст. Дані літопису про розселення східних слов’ян. Літо­писні слов’яни і слов’яни візантійських джерел. Антропологічні дані про особливості фізичного розвитку східних слов’ян.

Протослов’янський період. Етнокультурний процес у середині II ти­сячоліття - кінець І тисячоліття до н.е. Тшинецька, лужицька, білогрудівська, чорноліська, скіфська (лісостепова), мілоградсько-підгірцівська культури. Поморська та підклошевих поховань культури. Гіпотези щодо їх участі у слов’янському етногенезі.

Праслов’янський період. Етнокультурний розвиток населення Ук­раїни у II ст. до н.е. - перша чверть І тисячоліття н.е. Поморсько-підклошева культура. Пшеворська та зарубинецька культури. Слов’янські археологічні культури ранньоримського часу: пізньозарубинецька та волинсько-подільська.

Ранньослов’янський період. Південно-Східна Європа в III-V ст. за. пи­семними джерелами. Певтингерові таблиці. Амміан Марцелін та Йордан про племінні союзи, багатоплемінні та поліетнічні об’єднання. Алани. Готи. Гуни. Анти. Археологічні культури ІІІ-V ст. Черняхівська культура - нова етноісторична спільність багато­етнічного населення Південно-Східної Європи. Питання хронології. Ло­кальні варіанти. Співвідношення черняхівської культури та регіональних культур місцевого населення попередньої епохи. Технологічна природа Черняхівської культури, їх надетнічний провінційно-римський характер. Київська культура. Київський комплекс на черняхівських поселеннях. Інтерпретація києво-черняхівських зв’язків. Черняхівсько-сарматські, черняхівсько-пізньоскіфські контакти. Вельбарська культура у Південно-Східній Європі. Черняхівсько-вельбарські контакти і проблема готів. Сучасний стан проблеми: "черняхівська культура і слов’яни". Слов’янський компонент в пшеворській культурі та культурі карпатських курганів. Східні слов’яни другої половини І тисячоліття н.е. Велике розселення слов’ян. Писемні джерела про територію, побут, суспільний лад та сусідів слов’ян в VІ-VІІ ст. Слов’янсько-візантійські війни, участь у них антів. Ранні слов’янські етноніми. Племінні союзи. Зародження ранньосередньовічних слов’янських культур у середині І тися­чоліття н.е. Археологічні культури слов’ян у Південно-Східній Європі. Празька, пеньківська та колочинська культури. Культурна єдність слов’ян цього періоду. Основні напрями слов’янського розселення. Слов’яни на Дунаї та Балканах. Слов’яни Центральної Європи. Слов’яни на узбережжі Балтики. Розселення слов’ян у лісній зоні Східної Європи.

Східні слов’яни VІІІ-ІХ ст. та їх культури. Візантійські та арабські автори про слов’ян. "Ба­варський географ". Бертинські анали про слов’ян та русів. Етногеографія східних слов’ян за "Повістю минулих літ". Питання про етнополітичний зміст літописних східнослов’янських угрупувань. їх археологічні еквіва­ленти.

Східнослов’янські культури в Україні: волинцевська, роменська, борщевська, культура Луки-Райковецької. Соціально-економічний розвиток слов’ян у І тисячолітті н.е. Земле­робство у лісостеповій зоні: орне і підсічне. Системи екстенсивного та інтенсивного землекористування. Сільськогосподарські знаряддя праці. культурні злаки. Тваринництво. Склад стада. Мисливство, рибальство, промисли. Роз­виток ремесла. Чорна металургія та металообробка. Ювелірне ремесло (ви­роби з бронзи, срібла, золота). Гончарство, інші види виробництва. Зародження товарного виробництва. Обмін та торгівля. Економічні зв’язки з Римом, Хозарією. Візантією. Еволюція слов’янської общини у І тися­чолітті н.е. Формування основних рис сусідської (праселянської) общи­ни. Велика патріархальна сім’я. Патронімія. Виділення індивідуальної сім’ї. Археологічні матеріали - територіальні групи пам’яток, що характеризують общину чи її частину. Генеза феодалізму. Городища-замки. Протоміста. Майнове та соціальне розшарування. Князівські поховання. Скарби. Політичні об’єднання східнослов’янських племен напередодні ут­ворення Київської Русі.

Археологічні пам’ятки Правобережжя. Поляни. Уличі. Пам’ятки слов’ян у західних районах України і на Прикарпатті. Волиняни (бужани, дуліби), хорвати, тиверці. Деревляни. Пам’ятки Лівобережжя. Сіверяни. Локальні особливості матеріальної культури північних племінних угрупувань в’ятичів, радимичів, новгородських словен та ін. Сусіди східних слов’ян. Тюркські племена на півдні України. Алано-болгари. Хозари. Салтово-маяцька культура.

Культура слов’ян. Слов’янська (східнослов’янське) поселення. Слов’янський дім. Одяг. Прикладне мистецтво. Світогляд і вірування східних слов’ян. Особ­ливості східнослов’янського язичництва. Пантеон богів. Міфологія. Пам’ятки: святилища, жертовники, ідоли, культові предмети. Календарні свята і звичаї. Культ вогню. Культ предків, жертвоприношення. Поховальні обряди. Зміна обряду кремації трупопокладенням у кінці І тися­чоліття н. е.

Київська Русь. Історія та археологія. Історія дослідження давньоруських пам’яток. Розкопки давньоруських курганів та городищ в Ук­раїні. Роботи Д.Я.Самоквасова, В.В.Хвойко, М.Ф.Біляшевського, Д.І.Яворницького та ін. Питання історіографії Київської Русі. Основні праці і концепції XIX - початку XX ст. (проблеми походження Київської Русі, "норманська теорія", її критика, проблеми періодизації). Археологічні дослідження давньоруських пам’яток у середині - другої половини XX ст. Розкопки давньоруських міст. Значення археологічного дослідження давньоруських міст, сільських поселень тощо для розширення і доповнен­ня джерелознавчої бази історії Київської Русі

Утворення давньоруської держави. Археологічне вивчення літописних "градов" - адміністративних і політичних центрів східних слов’ян. Дер­жавне об’єднання "Руська земля". Територія Археологічні пам’ятки. В’ятицьке племінне княжіння. Поляни и Русь. Русь і нормани. Варяги на службі у руських князів, їх етнокультурна асиміляція. Русь і Візантія. Історичні джерела про службу слов’янських князів у візантійських імператорів. Походи руських дружин (VIII - на початку IX ст). Перші відомості про хрещення Русі. Об’єднання Південної і Північної Русі. Завершення процесу утворення східнос­лов’янської ранньофеодальної держави.

Русь у період раннього феодалізму (X - початок XII ст ). Основні тенденції розвитку, укріплення феодальних порядків. Багатоукладність економіки. Археологічні дані про феодалізацію земель. Русь за часів Во­лодимира І. Реформи управління. Релігійні реформи Характеристика пізнього язичництва. Введення християнства. Синкретизм давньоруської релігії. Археологічні пам’ятки Х ст. Укріплення державних кордонів при Володимирі І і Ярославі Мудрому. Змієві вали Русь за Ярослава Мудро­го. Політичний та економічний розвиток. Зовнішні зв’язки. Дипломатія. Церква і держава. Протиріччя серед представників правлячого дому після смерті Ярослава. Спроби запобігти розпаду держави у 20-30 рр. XII ст. Володимир Мономах. Мстислав Великий. Перемоги над половцями.

Південно-руські землі і князівства. Київська земля. Чернігівське князівство. Переяслівське князівство. Галицьке та Волинське князівство. Археологічні пам’ятники. Соціально-економічний розвиток Київської Русі. Становлення феодаль­ного способу виробництва і станово-класової структури суспільства. Фор­ми експлуатації селян. Три форми ренти.

Сільське господарство Провідна роль землеробства Знаряддя обробітку землі: рало, соха, плуг. Знаряддя для збору врожаю серпи, ко­си. Зберігання зерна, жорнова. Форми землеробства: дво- і трипілля, перелог, підсіка. Сільськогосподарські культури. Роль скотарства, його характер. Охота та рибальство. Інші види промислів

Торгівля. Характерні риси розвитку внутрішньої та зовнішньої торгівлі Київської Русі. Торги, ярмарки. Товари і ареал їх поширення. Найважливіші торговельні шляхи. Торгівля з Візантією, країнами Сходу та Західної Європи. Монетно-грошові системи. Знахідки арабських, візантійських, західноєвропейських монет. Скарби. Золотники та срібля­ники Х-ХІ ст. Київські та Новгородські гривни.

Воєнна справа. Організація війська. Дружина. Воїн Піхота. Кінно­та. Флот. Давньоруська зброя, його види, історія розвитку. Фор­тифікаційні споруди. Дерев’яно-земляні вали, основні види їх конструкцій Брами, башти, в’їзди.

Ремесло. Історичні коріння давньоруського ремесла. Археологічні джерела для вивчення ремесла: ремісничі майстерні міст і сільських по­селень. металургія і ковальство. Технологія ковальської справи. Знаряд­дя праці. Зброя, ремісничий інвентар. Асортимент виробів з заліза. Ювелірна справа. Прийоми, техніка обробки кольорових металів: ковка. карбування, скань, чернь, зернь, перегородчасті емалі. Гончарне ремес­ло, Техніка виготовлення глиняного посуду. Горни, їх конструкція. Види керамічних виробів. Клейма гончарів. Склоробне ремесло. Інші види реме­сел.

Давньоруське місто. Літописні давньоруські міста. Географія давньоруських міст. Проблеми походження. "Гради" Літопису та феодальні міста. Шляхи утворення міст на Русі: торгівельно-ремісничий, общинно-фео­дальний, державний: Феодальний характер давньоруського міста. Соціаль­на типологія міст. Планування та соціально-топографічна структура. Посад. Кінці. Дитинець. Вулиці. Благоустрій. Історія археологічних досліджень давньоруських міст. Древній та середньовічний Київ: Пам’ятки Старокиївського городища і інших історичних місць Києва дофеодального періоду. Літописна легенда про заснування Києва і дані археології. "Городище Кия". Пам’ятки "міста Володимира", "місто Ярослава". Київ XII - 40-х рр. ХІІІст. Пам’ятки По­долу. Монументальна архітектура, дерев’яне зодчество Києва. Археологічне вивчання Чернігова. Типографія і планування в X-XIII ст. Чернігівське городище. Видатні архітектурні пам’ятки Черніго­ва. Давньоруські кургани Чернігова. Чорна могила. Кургани Чернігівсь­кої землі. Археологічні пам’ятки стародавнього Переяс­лава. Дослідження у Звенігороді, Володимирі, Галичі, Львові Міста Північної Русі: Новгород, Володимир, Стара Рязань, Псков, Москва, їх архе­ологічне дослідження. Городища-фортеці у Подніпров’ї. Давньоруська архітектура. Жит­лові споруди, основні види, планування. Археологічні дані про рядове давньоруське житло. Кам’яне зодчество. Будівнича техніка. Цивільні споруди. Князівські палаци за матеріалами Києва та інших міст. Храми та інші види культової архітектури. Видатні пам’ятки. Десятинна церква. Софія Київська. Храми Чернігова, Переяслава. Галича. Скульптура. Різьба по каменю. Прикладне мистецтво, монументальний живопис. Фрески. мо­заїка. Релігійні та світські сюжети. Писемність.

Докирилівська писемність. Питання про час і походження письма у східних слов’ян. Найважливіші пам’ятки раннього письменства. Алфавіт. Берестяні грамоти, їх знахідки у Новгороді, Звенігороді та інших містах. Графіті на стінах соборів. Давньоруські літописи і світська література.

Релігія та поховальний обряд. Основні риси язичництва, як релігії та світогляду. Язичницькі пам’ятки; капища у Києві, Перині, на Збручі. Збруцький ідол, питання про його датування. Язичницький поховальний об­ряд. Могильник у Шестовиці. Київський некрополь. Кургани у Китаєві (Ки­їв). Значення поховального обряду для визначення етнічного складу насе­лення. Варязькі елементи у поховальному обряді давньоруських могиль­ників. Введення християнства та зміна поховального обряду. Побут та звичаї Київської Русі. Одяг, селян, міщан. Свята. Внутрішнє убранство дома. Посуд. Меблі.Пам’ятки кочовиків. Кургани печенігів, половців. Кам’яна скульп­тура. Система оборони південних кордонів Київської Русі - Змієві вади.  1. Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються особливі умови для проходження вступних випробувань.  1. СТРУКТУРА БІЛЕТУ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Факультет історичної освіти
Ступень/ ОКР: магістр

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки Додаткове вступне

Спеціальність: 032 - історія та археологія випробування

На базі ступеня/ОКР «Бакалавр»
Екзаменаційний білет № 1
1. Проблема трипільської ранньоземлеробської цивілізації. Трипільські культурогенетичні корені українців. Історіографія питання.

2. Зміна політичної карти Європи після Першої світової війни: поява нових суверенних держав.

3. Археологія як історична наука. Предмет та завдання археології.
Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова

Протокол № 6_ від «25» січня 2016 р.


Голова фахової комісії / /

Підпис Сушко О.О.Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Факультет історичної освіти

Ступень/ ОКР: магістр

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки Додаткове вступне

Спеціальність: 032 - історія та археологія випробування

На базі ступеня/ОКР «Бакалавр»
Екзаменаційний білет № 2
1. Ранньодержавні утворення кіммерійців, скіфів, сарматів на території України (Х ст. до н.е. – IIІ ст. н.е.). Землеробські праслов’янські племена на Середньому Подніпров’ї.

2. Слов'янські народи в роки Першої світової війни.

3. Археологічна періодизація та ії критерії.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова

Протокол № 6_ від «25» січня 2016 р.


Голова фахової комісії / /

Підпис Сушко О.О.Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Факультет історичної освіти

Ступень/ ОКР: магістр

Галузь знань: 0203 – гуманітарні науки Додаткове вступне

Спеціальність: 032 - історія та археологія випробування

На базі ступеня/ОКР «Бакалавр»
Екзаменаційний білет № 3
1. Грецька колонізація Північного Причорномор’я і Криму. Боспорське царство (VII ст. до н.е. – ІV ст. н.е.). Історіографія питання.

2. Особливості економічного, соціального та політичного розвитку Німеччини (1945-2010 рр).

3. Абсолютні методи датування в археологіі.

Затверджено на засіданні Приймальної комісії НПУ імені М. П. Драгоманова

Протокол № 6_ від «25» січня 2016 р.


Голова фахової комісії / /

Підпис Сушко О.О.

  1. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Типова навчальна програма з історії України

2. Типова навчальна програма з всесвітньої історії

3. Типова навчальна програма історії слов’янських народів

4. Типова навчальна програма з археології

Каталог: images -> pk-2016 -> Programu -> Istoria
images -> Гостра дихальна недостатність
images -> Програма вступного випробування з іноземної мови (англійська, німецька, французька) за професійним спрямуванням
images -> Розвиток вітчизняної системи електронних наукових видань
images -> Програма м. Івано-Франківськ, 2011 міністерство охорони здоров’я україни
Istoria -> Програма додаткового вступного випробування
Programu -> Програма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових дисциплін для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства, при вступі на навчання для здобуття ступеня
Programu -> Програма вступного фахового випробування (співбесіди)
Programu -> Програма вступного фахового випробування (співбесіди) з хімії для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства
Programu -> Програма вступного фахового випробування (співбесіди)

Скачати 313.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка