Програма Догляд за хворими (практика)Сторінка1/16
Дата конвертації10.03.2017
Розмір2.32 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»


ЗАТВЕРДЖУЮПерший проректор ІФНМУ

Професор ____________ Г.М.Ерстенюк

“____” __________________ 2012 p.

РОБОЧА ПРОГРАМА

"ДОГЛЯД ЗА ХВОРИМИ (ПРАКТИКА)"

(назва навчальної дисципліни)


7.12010001 "ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА". 7.12010002 "ПЕДІАТРІЯ"

(шифр, назва спеціальності)


Факультет – медичний, підготовки іноземних громадян

Кафедра - пропедевтики внутрішньої медицини, загальної хірургії, пропедевтики педіатрії


Нормативні дані

Кафедра/ форма навчання


Курс

Семестр

Кількість годин

Підсум-ковий

модульний контроль
Підсу-мок по дисципліні

Всього

Аудиторних

С

П

РС

Лекції

Практичні заняття

Лабора-

торні заняття

Семі-нарські

заняття


Денна

2

4

150

-

80

-

-

70

7 тиждень

14 тиждень

21 тиждень


22-23

тижд.


Пропедевтики внутрішньої медицини /Терапія

2

4

50

-

28

-

-

22Загальної хірургії /Хірургія

2

4

50

-

28

-

-

22Пропедевтики педіатрії

/Педіатрія

2


4

50

-

26

-

-

24Робочу програму склали: зав.кафедри пропедевтики внутрішньої медицини професор Нейко В.Є., професор Дзвонковська В.В., доцент Юрак М.З., доцент Близнюк М.В., зав. кафедри загальної хірургії, професор Гудз І.М., доцент Михальчук Д.С., доцент Симчич А.В., зав.кафедри пропедевтики педіатрії, професор А.П. Юрцева.
Івано-Франківськ - 2012
Робоча програма складена згідно програми сестринської виробничої практики для вищих медичних закладів України III-IV рівнів акредитації для спеціальностей 7.110101 "Лікувальна справа" напряму "Медицина" відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців, затвердженої Наказом МОН України від 16.04.2003 р. та навчального плану, затвердженого Наказом МОЗ України від 23.07.2007 р. №414.

Робочу програму обговорено на засіданні кафедри пропедевтики внутрішньої медицини (протокол № 18 від 11.06.2012 р.).

Завідувач кафедри ___________ проф. док. мед. наук Нейко В.Є.
Робоча програма обговорена на засіданні кафедри загальної хірургії (протокол №5 від 30.11.2011).

Завідувач кафедри _______________проф. док. мед. наук І.М.Гудз


Робоча програма обговорена і затверджена на засіданні кафедри пропедевтики педіатрії (протокол № 52 від 20.04.2012 р.).

Завідувач кафедри ___________________д.м.н., професор А.П.Юрцева

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії зі спеціальності «Терапія»” (протокол № 4 від 13.06.2012 р.).

Голова циклової комісії _________ проф. д. мед. н. Орнат С.Я.

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії з хірургічних дисциплін (протокол № 4 від 02.12.2011)

Голова циклової комісії ____________ проф., д.м.н. І.М.Шевчук

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії за спеціальністю «Педіатрія» (протокол № 6 від 16.05.2012 р.).

Голова циклової комісії ________________ проф., д.м.н. А.П.ЮрцеваЗМІСТ
1. РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Робочий навчальний план . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Тематичні плани . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.1. Тематичний план практичних занять . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2.2. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи . . . . . . . . . . . . . . .

      1. Структура залікових кредитів модулів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Засоби контролю знань студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .
1.3.1. Засоби проведення поточного контролю рівня знань. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань і його форми. . . . . . . . . .
1.4. Перелік навчально-методичної літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1. Основна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2. Додаткова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ . . . . . . . . . . .
2.1. Загальні методичні матеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Мета і завдання дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Аналіз зв’язків із суміжними дисциплінами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3 Методи активації і інтенсифікації навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4 Основні знання та вмінння. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .


2.2. Методичні матеріали для викладачів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . .
2.3. Методичні матеріали для студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1. Методичні вказівки для студентів до практичних занять . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.2. Методичні вказівки до самостійної роботи студентів . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.3. Теми індивідуальних занять і їх форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. . . . . . . . . . .


  1. 1. Робочий навчальний план

1.2. Тематичні плани

1.2.1. Тематичний план практичних занять

Змістовий модуль 1: "Структура та основні завдання догляду за хворими в загальній системі лікування хворих терапевтичного профілю"

для студентів 2 курсу медичного факультету


п/п


Тема заняття

К-стьб годинОсновні принципи загального та спеціального догляду за хворими терапевтичного профілю.

2Організація роботи терапевтичних відділень стаціонару.

2Функції приймального відділення у прийомі і направленні хворого до профільних відділень.

2Розпитування хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта.

2Роль огляду хворого в оцінці загального стану пацієнта.

2Температура тіла, правила її вимірювання та реєстрації. Догляд за хворими з гарячкою.

2Визначення основних показників геодинаміки та дихання.

2Застосування основних видів лікарських засобів . Найпростіші методи фізіотерапії.

2Загальний та спеціальний догляд за важкохворими і агонуючими .

2Методика і техніка найпростіших реанімаційних заходів. Поняття про клінічну та біологічну смерть.

2Організація лікувального харчування хворих.

2Харчування осіб похилого і старечого віку. Показання для штучного харчування хворих. Способи очищення кишечнику.

2Підсумковий модульний контроль.


4

всього:

28

Змістовий модуль 2 : «Догляд за хірургічними хворими»п/п


Тема заняття

К-сть годинСтруктура хірургічного стаціонару. Організація роботи приймального відділення.

2Медична етика та деонтологія в хірургічній клініці.

2Санітарно-гігієнічний режим у хірургічному відділенні.

2Особливості догляду за хворими з ліжковим режимом.

2Антисептика. Основні групи антисептичних середників.

2Асептика. Передстерилізаційна підготовка матеріалів та інструментів.

2Стерилізація шовного та ерев.’язочного матеріалу і білизни.

2Хірургічні маніпуляції. Хірургічна операція.

2Особливості догляду за хворими в передопераційному періоді.

2Особливості догляду за хворими в післяопераційному періоді.

2Організація роботи чистої ерев.’язочної.

2Організація роботи гнійної ерев.’язочної.

2Підсумковий модульний контроль

4

Всього

28

Змістовий модуль 3 «Догляд за дітьми, його роль у лікувальному процесі та організація в умовах педіатричного стаціонару»п/п


Тема заняття

К-сть годинСтруктура дитячих лікувально-профілактичних закладів та організація санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів в дитячій лікарні.

2Основні положення наказу №149 МОЗ України «Про затвердження клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років» від 20.03.2008 р. Поняття і терміни.

2Медична документація, правила її ведення. Порядок та календарний план проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів дітей до 3 років та дітей інших вікових груп. Особливості деонтології в роботі медичних працівників з дітьми та їх родичами.

2Фізіологічні та психологічні особливості дітей різного віку (періоди дитячого віку та їх характеристика).

2Поняття про здоров’я дітей, критерії його оцінки в різні вікові періоди. Визначення груп ризику за соціальними факторами.

2Основні завдання обов’язкових медичних профілактичних оглядів здорової дитини віком до 3 років відповідно до особливостей розвитку кожного вікового періоду

2Принципи ефективного консультування при спілкуванні з матір’ю та іншими членами сім’ї дитини (згідно «Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років»). Особливості розпитування хворої дитини залежно від віку та розпитування батьків.

2Особливості фізичного розвитку дітей різного віку та його оцінка. Техніка антропометрії

2Стандарти фізичного розвитку дітей раннього віку, розроблені ВООЗ. Методика оцінки фізичного розвитку.

2Психомоторний розвиток дитини в різні вікові періоди. Критерії оцінки психомоторного розвитку та методика медичного спостереження.

2Вікові особливості дихальної та серцево-судинної систем у дітей. Визначення пульсу, артеріального тиску та показників дихання у дитини.


2Підсумковий модульний контроль

4

Всього

26

1.2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН


практических занятий по уходу за больными

Содержательный модуль 1: "Структура и основные задачи ухода за больными в общей системе лечения больных терапевтического профиля"

для студентов 2 курса медицинского факультетап/п


Тема занятия

К-во часовОсновные принципы общего и специального ухода за больными терапевтического профиля.

2Организация работы терапевтических отделений стационара

2Функции приемного отделения в приеме и направлении больного в

профильные отделения.2Расспрос больного и его роль в оценке общего состояния пациента.

2Роль осмотра больного в оценке общего состояния пациента.

2Температура тела, правила ее измерения и регистрации. Уход за

больными с лихорадкой.2Определение основных показателей гемодинамики и дихания.

2Применение основных видов лекарственных средств. Простейшие методы физиотерапии

2Общий и специальный уход за тяжелобольными и агонирующими.

2Методика и техника простейших реанимационных мероприятий. Понятие о клинической и биологической смерти

2Организация лечебного питания больных.

2Питание лиц пожилого и старческого возраста. Показания для искусственного питания больных. Способы очищения кишечника.

2Итоговый модульный контроль.


4

Итого

28

Содержательный модуль 2 «Уход за хирургическими больными»п/п


Тема заняття

К-сть годинСтруктура хирургического стационара. Организация работы приемного отделения.

2Медицинская этика и пераціячн в хирургической клинике.

2Санитарно-гигиенический режим в хирургическом отделении.

2Особенности ухода за больными с постельным режимом.

2Антисептика. Основные группы антисептических средств.

2Организация работы чистой перевязочной.

2Организация работы гнойной перевязочной.

2Асептика. Предстерилизационная пераціяч материалов и инструментов.

2Стерилизация шовного и пераціячного материала и белья.

2Хирургические манипуляции. Хирургическая перація.

2Особенности ухода за больными в предоперационном периоде.

2Особенности ухода за больными в послеоперационном периоде

2Итоговый модульный контроль.

4

Итого

28

Содержательный модуль 3 «Уход за детьми, его роль в лечебном ртеріаль и организация в условиях педиатрического стационара» для студентов 2 курса медицинского факультета
п/п


Тема заняття

К-сть годинСтруктура детских лечебно-профилактических учреждений и организация ртеріаль-гигиенического и противоэпидемического режимов в детской больнице.

2Основные ртеріаль приказа №149 МЗ Украины «Об утверждении клинического протокола медицинского ухода за здоровым ребенком в ртеріал до 3 лет» от 20.03.2008 г. Понятия и термины.

2Медицинская ртеріальног, правила ее ведения. Порядок и календарный план проведения обязательных профилактических медицинских осмотров детей до 3 лет и детей других возрастных групп. Особенности деонтологии в работе медицинских работников с детьми и их родственниками.

2Физиологические и психологические особенности детей разного возраста (периоды детского возраста и их характеристика.).

2Понятие о здоровье детей, критерии его оценки в разные возрастные периоды. Определение групп риска по социальными факторами.

2Основные задачи обязательных профилактических медицинских осмотров здорового ребенка в ртеріал до 3 лет в соответствии с особенностями развития каждого возрастного периода

2Принципы эффективного консультирования при общении с матерью и другими членами рте ребенка (согласно «Клинического протокола медицинского ухода за здоровым ребенком в ртеріал до 3 лет»). Особенности расспрос больного ребенка в зависимости от возраста и расспросы родителей

2Особенности физического развития детей разного возраста и его оценка. Техника ртеріальног.

2Стандарти физического развития детей раннего возраста, разработанные ВОЗ. Методика оценки физического развития.

2Психомоторное развитии ребенка в различные возрастные периоды. Критерии оценки психомоторного развития и методика медицинского наблюдения.

2Возрастные особенности дыхательной и сердечно-сосудистой систем у детей. Определение пульса, ртеріального давления и показателей дыхания у ребенка.

2Итоговый модульный контроль

4

Итого

26

2.1.1. THEMATIC PLAN


practical training in nursing

Module 1: "The structure and main tasks of care for the patients in the general system of the patients treatment in therapeutic department "for students 2nd year Medical School

Subject lessons

Amount of hoursBasic principles of special and general nursing therapeutic profile.

2Organization of therapeutic hospital departments.

2Functions of the admissions department at the reception and patient referral to specialized units.

2Enquiry patient and his role in assessing the general condition of the patient.

2The role of patient examination to assess the general condition of the patient.

2Body temperature, rules of measurement and registration. Caring for patients with fever.

2Definition of key indicators gemodynamics and breathing.

2Application of the main types of drugs. The simplest methods of physiotherapy.

2General and special care for seriously ill and agonal.

2Methods and techniques simplest resuscitation. The concept of clinical and biological death.

2Organization of nutrition of patients.

2Nutrition of elderly and senile age. Indications for artificial feeding of patients. Methods for cleaning up the gut.

2The final module control.

4

Total:

28

Module 2 “Care of the surgical patients”Subject lessons

Amount of hours

1

Structure of surgical department. Organization of work of admitted department.

2

2

Medical ethics and deontology in a surgical clinic.

2

3

Sanitary-hygienic regime in the surgical department.

2

4

Peculiarities of care of patients with permanent bed regime.

2

5

Antisepsis. Basic groups of antiseptic remedy.

2

6

Organization of work of the clean bandaging room.

2

7

Organization of work of the festering bandaging room.

2

8

Asepsis. Pre-sterilization preparation of materials and instruments.

2

9

Sterilization of stitch material, bandaging material and linen.

2

10

Surgical manipulations. Surgical operation

2

11

Peculiarities of care of patients in a preoperative period.

2

12

Peculiarities of care of patients in a postoperative period.

2

13

The final module control.

4

Total:

28

Module 3 “Care of children, its role in treatment process and organization in the conditions of pediatric clinic” for 2nd year students of medical faculty for spring termSubject lessons

Amount of hours

1

Structure of children’s medico-prophylactic institutions and organization of sanitary-hygienic and anti-epidemic regimen in children’s hospital.

2

2

The main items of MPH of Ukraine order № 149 “About confirming of clinical protocol of medical care about healthy child aged up to 3 years” of 20.03.2008. Notion and terms.

2

3

Medical documentation, rules of its taking. Order and calendary plan of carrying out obligatory prophylactic medical examination of children up to 3 years and children of other age groups. Peculiarities of deontology in the work of medical workers with children and their relatives.

2

4

Physiological and psychological peculiarities of children at different age (periods of childhood age and their characteristics).

2

5

Notion about children’s health, criteria of its estimation in different age periods. Determination of risk groups according to social factors.

2

6

The main tasks of obligatory medical prophylactic examinations of healthy child at the age up to 3 years depending on peculiarities of development at each age period.

2

7

Principles of effective consultation during communication with mother and other family members of the child (according to “Clinical protocol of medical care about healthy child aged up to 3 years”). Peculiarities of interview with a sick child depending on age and his parents.

2

8

Peculiarities of physical development of different age group children and its estimation. Techniques of anthropometry.

2

9

Standards of physical development of children at early age, worked out by World Health Organization (WHO). Methods of physical development assessment.

2

10

Psychomotor development of a child at different age periods. Criteria of psychomotor development assessment and methods of medical observation.

2

11

Age peculiarities of respiratory and cardio-vascular systems in children. Taking a pulse, arterial pressure and indices of respiration in a child.

2

12

The final module control.

4

Total:

26Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка