Програма фахових випробувань для бакалаврів напрямуСкачати 115.54 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір115.54 Kb.
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва і архітектури

Кафедри охорони праці і навколишнього середовища

Затверджую

Ректор КНУБА

____________ П.М. Куліков

«___» ___________ 2014 р.

Програма

фахових випробувань для бакалаврів напряму «Екологія»

спеціальності 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування ”

Схвалено:

Вченою радою СТФ

«___»________________ 2014 р., протокол № 14

Київ 2014 р.

1. Хімія з основами біогеохімії (біогеохімія)
1. Які структури та речовини складають теоретичну основу біогеохімії? Дайте пояснення.

2.Який зв’язок існує між зовнішніми оболонками Землі?

3. Відносний вміст хімічних речовин у Земній корі. Форми їх знаходження.

4. Жива речовина: склад, функції.

5. Біогеохімія одна з основ вивчення загальної екології.

6. Біокосна система гідросфери. Особливості геохімії поверхневих вод суходолу.

7. Біогеохімія педосфери.

8. Біогеохімічні цикли.


2. Загальна екологія


 1. Екологія: визначення, предмет і завдання екології. Галузі і підрозділи екології. Історія екології.

 2. Екологічні фактори та їх класифікація. Закон мінімуму. Принцип екологічної толерантності. Життєве середовище та адаптація до нього організмів.

 3. Організація екосистем. Екологічна ніша. Продуктивність і біомаса екосистем. Екологічні піраміди. Агроценози та природні екосистеми.

 4. Біосфера як глобальна екосистема. Структура біосфери. Еволюція біосфери. Жива речовина і її енергія; геохімічні кругообіги.

 5. Поняття і визначення біогеоценозу. Структура біогеоценозу. Динаміка біогеоценозу; енергетика, біохімічні кругообіги.

 6. Концепція екології популяцій. Динаміка популяцій. Взаємодія організмів всередині популяцій і за її межами.

 7. Біоценоз як природна система. Класифікація, властивості і структура біоценозів. Динаміка біоценозів.

 8. Екологічні закони. Основа екологічних законів. Зміст екологічних законів.

 9. Природокористування і проблеми його раціоналізації. Природні ресурси та види їх використання. Аспекти раціоналізації природокористування. НТП і природокористування. Управління у природокористуванні. Економіка природкористування.


3. Ґрунтознавство


 1. Що таке ґрунт? З яких компонентів складається гірська порода (ґрунт).

 2. . Основні породоутворюючі мінерали.

 3. Структура і текстура ґрунту.

 4. Структурні зв'язки між мінеральними зернами у ґрунті.

 5. Пористість і тріщинуватість ґрунту і гірської породи.

 6. Вода у ґрунтах. Вода у формі пари.

 7. Вода у ґрунтах. Зв’язана вода.

 8. Вода у ґрунтах. Вільна вода.

 9. Вода у ґрунтах. Вода у твердому стані.

 10. Водопроникливість ґрунтів. Закон Дарсі.


4. Архітектура і будівельні конструкції


 1. Основні елементи несучого остову промислових будівель і споруд

 2. Огороджуючи конструкції промислових будівель і споруд

 3. Дахи та покрівлі малоповерхових будівель

 4. Перекриття та підлоги малоповерхових будівель

 5. Стіни та перегородки з дрібнорозмірних елементів

 6. Схеми каркасів багатоповерхових будівель, особливості конструювання їх вузлів та навантаження, що вони сприймають

 7. Підгрунття та фундаменти цивільних будівель і споруд

 8. Покрівлі промислових будівель

 9. Визначення - споруда, будівля. Класифікація будинків за призначенням

 10. Основні конструктивні елементи будинків. Визначення

 11. Несучий остов будівлі. Елементи його складення. Види несучого остова (монолітні, просторові). Конструктивні схеми будинків

 12. Фундаменти і їх призначення. Класифікація фундаментів (за матеріалом, конструктивними вирішеннями та ін.)

 13. Стіни цивільних будинків. Класифікація за призначенням, матеріалом, структурою, способом виробництва та ін


5. Моніторинг довкілля


 1. Визначення моніторингу навколишнього середовища. Основні задачі і схема моніторингу.

 2. Спостереження за змінами стану біосфери, джерелами і факторами антропогенних впливів в системі моніторингу довкілля.

 3. Оцінка антропогенних змін стану біосфери в системі моніторингу довкілля.

 4. Прогноз антропогенних змін стану біосфери як складова моніторингу довкілля.

 5. Класифікація систем моніторингу довкілля.

6. Класифікація фізико-хімічних методів аналізу забруднення біосфери.

7. Класифікація оптичних методів аналізу забруднень біосфери. Оптична густина розчинів. Закон Бугера-Ламберта –Бера.

8. Кінетичні методи аналізу забруднень біосфери. Індикаторна реакція і індикаторні речовини.

9. Класифікація електрохімічних методів аналізу забруднень біосфери і їх коротка характеристика. Рівняння Нернста.

10. Визначення хроматографічного методу розділення елементів при фізико-хімічному аналізі забруднень біосфери. Його сутність. Закон М.С. Цвєта.

11. Загальна характеристика радіометричних методів аналізу забруднення біосфери. Визначення ізотопів та групи ГДК ізотопів. Радіометричне титрування.

12. Основна мета організації спостережень санітарно-хімічного стану навколишнього середовища при моніторингу довкілля. Головні задачі систематичних спостережень.

13. Визначення фонового забруднення навколишнього середовища при моніторингу довкілля . Фонові концентрацій. Розрахунок фонової концентрації даного забруднювача.

14.Визначення концентрацій шкідливих речовин в атмосферних опадах і сніговому покриві при моніторингу довкілля.

15. Види водокористування. Категорії водоймищ. Мережа пунктів спостережень за станом гідросфери при моніторингу довкілля.

16. Спостереження стану забруднення літосфери при моніторингу довкілля. Визначення забруднюючих речовин в ґрунті.


 1. Екологія людини

1. Головні аспекти екології людини: протиріччя у взаємовідносинах людини і природи; неузгодженість господарської діяльності з основними законами і принципами загальної екології; штучні екосистеми.

2. Техногенні фактори та здоров’я людини.

3. Людина в біосфері. Сучасне життєве середовище людини.

4. Природні фактори в життєдіяльності людини.

5. Гармонізація взаємовідносин людини і природи (основні принципи і підходи).


7. Екотоксикологія
1. Основні хіміко-екологічні проблеми сучасності. Види екологічної небезпеки.

2. Класифікація екотоксикантів. Критерії визначення шкідливості та її показники.

3. Визначення зон екотоксичного забруднення та джерела хімічного ураження.

4. Екотоксикокінетика та екотоксикодинаміка шкідливих речовин.

5. Токсини у біосфері та житті людини. Природні токсиканти. Антропогенні токсиканти.

6. Основні механізми дії токсичних речовин на екосистеми та людину.

7. Технології знешкодження та утилізації токсикантів.
8. Техноекологія
1. Термінологічний апарат техноекології. Причини виникнення дисципліни. Основні характеристики стану біосфери на початку та вкінці ХХ сторіччя.

2. Особливості техногенного забруднення геосфер.

3. Контроль, нормування забруднюючих речовин у різних середовищах.

4. Охорона навколишнього середовища.


9. Інженерні методи захисту біосфери


 1. Тверді відходи, їх класифікація та джерела виникнення.

 2. Радіоактивні відходи та система поводження з ними.

 3. Методи первинної переробки твердих промислових відходів.

 4. Тверді відходи як вторинні матеріальні ресурси.

 5. Основні напрямки застосування в окремих порід як вторинних матеріальних ресурсів.

 6. Тверді побутові відходи та методи поводження з ними.

 7. Основні напрямки переробки гумових відходів.

 8. Рекультівація земель. Основні процеси і мотоди.

 9. Диструктивна утилізація відходів.

 1. Методи класифікації та сортування твердих відходів.

 2. Фізична будова і хімічний склад атмосфери, місце озонового шару.

 3. Термодинамічна характеристика атмосфери. Парниковий ефект.

 4. Головні забруднювачі атмосфери і їх склад.

 5. Фізичні основи розсіювання забруднювачів в атмосфері.

 6. Теорія розсіювання. Інженерний метод розрахунку згідно ОНД-86. Співставлення карт розсіювання з розмірами СЗЗ.

 7. Нормування забруднення атмосфери. Нормативи ГДК, ОБРВ, ГДЗ. Нормування викидів.

 8. Фізико-хімічні властивості аерозолів. Характеристики дисперсного складу. Класифікаційні групи пилів.

 9. Вибір пиловловлювачів і фільтрів в залежності від клафікаційних групи.

 10. Сухі і мокрі пиловловлювачі.

 11. Основні методи очищення викидів від газоподібних забруднювачів.

 12. Абсорбція, фізичний зміст, аналітична основа розрахунку.

 13. Хімічні методи для подавлення оксидів сірки і азоту.

 14. Термічні методи очищення від летючих забруднювачів.

 15. Зв’язок явищ при боротьбі з забрудненням атмосфери.

 16. Раціональне використання водних ресурсів.

 17. Оцінка стану водних об’єктів. Методики оцінки якості води.

 18. Джерела впливу на водні об’єкти.

 19. Системи водовідведення та очистка стічних вод.

 20. Загальноміські очисні споруди. Очисні споруди невеликих населених пунктів.

 21. Методи очистки виробничих стічних вод.

 22. Умови скиду виробничих стічних вод у міську систему каналізації.

 23. Умови скиду стічних вод у водні об’єкти.


10. Екологічна експертиза
1. Екологічна експертиза: мета, завдання, об’єкти, форми.

2. Порядок проведення екологічної експертизи.

3. Екологічний аудит: типи, цілі та функції, об’єкти, суб’єкти.

4. Екологічна експертиза проектів.

5. Державна екологічна інспекція. Основні завдання.


 1. Організація управління в екологічній діяльності.
 1. Концепція сталого розвитку як шлях гармонізації антропогенної діяльності з природою.

2. Екологічне нормування і оцінка впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд.

3. Системи національних стандартів з екологічного керування – ідеологія постійного вдосконалення.

4. Аналіз і оцінювання життєвого циклу продукції і її впливу на навколишнє середовище.

12. Екологічне право


 1. Поняття і джерела екологічного права.

 2. О’бєкти екологічного права.

 3. Структура екологічних правовідносин.

 4. Екологічні права і обов’язки.

 5. Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.

13. Основи охорони праці


 1. Основні законодавчі акти з охорони праці, що діють в Україні. Загальні принципи оцінки небезпеки і шкідливості будівельного виробництва.

 2. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

 3. Система стандартів безпеки праці.

 4. Гарантії прав громадян на охорону праці. Охорона праці жінок.

 5. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці. Забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту на виробництві.

 6. Допустима дія шкідливих факторів на людину. Принцип визначення.

 7. Організація та функціонування служби охорони праці на підприємстві.

 8. Порядок розслідування та облік аварій.

 9. Органи державного управління та нагляду за охороною праці.

 10. Класифікація умов праці з важкості та напруженості. Раціональні режими праці і відпочинку.

 11. Метеорологічні умови виробничого середовища - їх нормування, системи забезпечення параметрів мікроклімату.

Список літератури
 1. Добровольский В.В. Основы биогеохимии.- М.: Высшая школа, 1998.

 2. Шумейко В.М. та ін. Екологічна екотоксикологія. - К.: Столиця, 1998.

 3. Удод В.М. та ін. Техноекологія. – К.: КНУБА, 2004.

 4. Удод В.М. та ін. Екологія людини. – К.: КНУБА, 2004.

 5. Сухарев С.М. та ін. Техноекологія та охорона навколишнього середовища. – Львів: Новий світ, 2000.

 6. Адаменко Я.О. та ін. Конспект лекцій з курсу „Оцінка впливів на навколишнє середовище”. – Івано-Франківськ: НТУНіГ, 2002.

 7. Стольберг В.Ф. Экология города. – К.: Лібра, 2000.

 8. Мазур И.И. и др.Инженерная экология. – М.: Высшая школа, 1996 (в 2-х томах).

 9. Зайцев Ю.В., Хохлова Л.П., Шубин Л.Ф. Основы архитектуры и строительные конструкции. – М.: Высшая школа, 1989.

 10. Архитектура и строительные конструкции. \ Под ред. Промыслова В.Ф. \ М.: Высшая школа, 1983.

 11. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Л.: Стройиздат, 1981.

 12. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. – Л.: Стройиздат, 1979.

 13. Вахненко П.Ф. и др.Строительные конструкции зданий и сооружений. М.: Стройиздат, 1980.

 14. Байков В.Н., Стронгин С.Г. Строительные конструкции. Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1980.

 15. В.А. Баженов, В.М. Ісаєнко ,Ю.М. Саталкін, В.В. Трофімович, З.М. Романова, В.М. Навроцький. Інженерна екологія: Підручник з теорії і практики сталого розвитку. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. – 492 с.

 16. Екологія і ресурси: Зб. Наук. Праць Інституту проблем національної безпеки. – К.: ІПНБ, 2006. - № 13. – 13 с.

 17. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. – /Державні будівельні норми України. ДБН А.2.2-1-2003. – К.: 1996. – 14 с.

 18. Екологічне право України: Підручник. – 2-е вид., переробл. та допов. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

19. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.

20. О.І. Бондар, І.В Корінько і др.. Моніторинг навколишнього середовища. Навчальний посібник – Киів-Харків: ДЕІ-ГТІ, 2005. – 126 с.

21. Я.М. Заграй., О.В. Гапула , В.М. Зайцева, О.Ю. Мірошниченко Фізико-хімічні методи аналізу забруднення біосфери: Навчальний посібник. — К: КНУБА, 2004.— 92 с.

22. Конспект лекцій з курсу сан-хім аналізу.

23. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.186-9. – М., 1991. – 693 с.

24. Корж А.М. Методы анализов хим. Состава природных вод, водных и солевых вітяжек из почво-грунтов. – К., 1970, 128 с.

25. Якість вимірювання складу та властивостей обєктів довкілля та джерел їх забруднення /під ред. В.Ф. Осики, М.С. Кравченко. – К.: Мінекобезпеки, 1997, 663 с.

26. И.И. Мазур, В.В. Шишов. Инженерная екологія 1-2 т. – М.: Высшая школа, 1996.

27. А.И. Родионов, В.Н. Клушин, Н.С. Торочешников. Техника защиты окружающей среды. – М.: Химия, 1989.

28. А.В. Грищенко, Н.П. Горох, Н.В. Внукова

29. П.А. Корчагин, П.В. Замостян, В.М. Шестопалов. Обращение с отходами в Украине: проблемы, опыт, перспективы. – Киев, 2000.

30. Зоценко М.Л., Коноваленко В.І., Хілобок В.Г., Яковлєв А.В. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи і фундаменти. – К.: Вища школа, 1992. – 408 с.

31. Сергеев Е.М. Инженерная геология. – М: МДУ, 1978. – 241 с.

32. ДСТУ Б В-2.1-2-96. Грунти. Класифікація. – К., 1996. – 22 с.

33. ДБН А.2.1-1-2008. Вишукування, проектування і територіальна цілісність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва. – К.: Мінрегіонбуд Укр, 2008. – 72 с.

34. СниП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений. – М.: Стройиздат.35. Степаненко Г.П. Грунтознавство. Навчальний посібник. – КНУБА, 2004.

Скачати 115.54 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка