Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»Сторінка3/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.89 Mb.
#12572
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

8. Країнознавство

Мета курсу – створити передумови для успішної міжкультурної комунікації, сприйняття, розуміння та правильного тлумачення певних культурних зразків, норм, що закодовані у відповідних англомовних спільнотах. Результатом вивчення курсу з лінгвокраїнознавства повинно стати розуміння реалій сьогодення, вміння адекватно сприймати ментальність народів, мова яких вивчається, їх систему цінностей, особливості пізнання сучасного світу, його минулого та майбутнього; вміння використовувати знання фактичних даних про країни, що вивчаються, для аргументації власної думки, знання принципів ведення міжкультурного діалогу; вміння адекватно реагувати в процесі міжкультурного спілкування.Студент повинен знати особливості історичного розвитку Великобоританії і США; складові частини Великобританії як держави; специфіку Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії як складових Великобританії.

Теми змістових модулів:

 1. Тенденції розвитку англійської мови крізь призму творчості діячів літератури різних епох.

 2. Великобританія: релігія і політика – історичні перехрестя.

 3. Англія: свята, традиції, символи.

 4. Шотландія і шотландці: культура, традиції, символи. Клани. Тартан.

 5. Особливості шотландської гельської мови.

 6. Валлійська мова (Cymraeg): історія і статус.

 7. Уельс: свята, фестивалі, традиції і символи.

 8. Ірландська гельська мова: фонологічні особливості.

 9. Північна Ірландія: свята, традиції символи.

 10. Найстаріші університети Об’єднаного королівства.

 11. Об’єднане королівство: державний устрій; парламент; законодавча, виконавча і судова влада; політичні партії.

 12. Національні символи США. Фізична географія. Демографічні показники. Внутрішня міграція.

 13. Особливості штатів. Індивідуалізм та принцип добровільності. Мобільність нації.

 14. Колоніальна ера. Рабовласництво та Громадянська війна. США під час І / ІІ Світових Воєн.

 15. Державний устрій. Конституція. Конгрес США.

 16. США: законодавча, виконавча і судова влада.

 17. Урбанізація, субурбанізація США. Економіка країни.

 18. США: система освіти.

 19. Спорт, медіа. Роль жінки крізь призму історії.

 20. Американські вірування та цінності. Релігія.

 21. Культура Сполучених Штатів Америки: кінематограф, музика, мистецтво, соціальні звички, фольклор.


Рекомендована література:

 1. Великобритания: лингвострановедческий словарь. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 2002. – 560 с.

 2. Воронихина Л.Н. Великобритания. Искусство: живопись, скульптура, архитектура Л.Н. Воронихина, Т.М. Михайлова. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 148 с.

 3. Гапонів А. Б. Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни / А. Б. Гапонів, М. О. Возна. – Вінниця : Нова книга, 2005. – 464 с.

 4. Дубенко О. Ю. Spotlight on the USA / О.Ю. Дубенко. – Київ : Правда Ярослоавичів, 1998. – 280 с.

 5. Кертман Л. Е. География, истрия и культра Англии / Л. Е. Кертман. – Москва : Высшая шк., 1979. – 384 с.

 6. Козлова Т.О. The Anglophone World Today : навч. посіб. з лінгвокраїнознавства / Т.О. Козлова. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 57 с.

 7. Культура, искусство, досуг. Англия, США. ХХ в. Хрестоматия / под. ред. И. Н. Гилинского (гл.ред.). – Ленинград : Ленинград.ин-т культуры, 1974. – 464 с.

 8. Леонович О. А. В мире английских имен / О. А. Леонович. –Москва : Изд-во Астрель, 2002. – 160с.

 9. Маркова Н. Н. По Англии – В Шотландию / Н. Н. Маркова. – Москва : Просвещение, 1971. – 237 с.

 10. Миньяр-Белоручева А. П. Соединенные Штаты Америки / А. П. Миньяр-Белоручева [и др.]. – Москва : [б. и.], 1996. – 87с.

 11. О Великобритании. Сборник текстов по географии страны / сост. В. В. Бурлакова. – Москва : Высшая шк., 1965. - 123 с.

 12. Об английской музыке. Книга для чтения. – Москва : Высшая шк., 1973.

 13. Ощепкова В. В. Britain in Brief / В. В. Ощепкова. – Москва : [б. в.], 1999. – 220с.

 14. Ощепкова В. В. The USA / В. В. Ощепкова. – Москва, 1997. – 168с.

 15. США. Лингвострановедческий словарь. – Москва : Русский язык, 2000. – 576 с.

 16. Театральное искусство в Великобритании: книга для чтения / сост. И. В. Ступников. – Москва : Высшая шк., 1986. – 110 с.

 17. Appleby J., Brinkley A. The American Journey / J. Appleby, A. Brinkley. – NY, 2002. – 997p.

 18. An outline of American Economy. – [Б. м.] : United States Information Agency, 1992. – 212 p.

 19. An outline of American Government. – [Б. м.] : United States Information Agency, 1990. – 124 p.

 20. An outline of American History. – [Б. м.] : United States Information Agency, 1994. – 407 p.

 21. An outline of American literature. - [Б. м.] : United States Information Agency, 1994. – 125 p.

 22. Bell J. The history of England / J. Bell. - St.-Pet.: Piter, 1995. – 219 pp.

 23. Berry J. M. The challenge of democracy government in America / J. M. Berry, K. Janda, J. Goldman. – Boston : Houghton Mifflin Compnay, 1992. – 759 p., A-96.

 24. Briggs A. A social history of England / A. Briggs. – London : Penguin Books, 1987. – 432 p.

 25. Brinkley A. American History: a survey / A. Brinkley. – NY, 2007. – 940p.

 26. British phrasebook. – London : lonely Planet Publ., 1999. – 300 p.

 27. Bromhead P. Life in modern Britain / P. Bromhead. – Harlow ; Essex : Longman, 1992. – 198 p.

 28. Democracy is a discussion. A handbook / ed. by S.Myers. – New London : Connecticut College publ., 1998.– 67 p.

 29. Farrel M. British Life and Institutions / M. Farrel. – [Б. м.], Chancerel, 2000. – 143 p.

 30. Getis A. The United States and Canada. The Land and the People / A. Getis. – Boston, 2001. – 433p.

 31. Great Britain and Ireland: a Phaidon Cultural Guide / ed. by F.N. Mehling. – Oxford : Phaidon Press, 1986.–638 p.

 32. Harrington K. L. America Past and Present / K. L. Harrington. – Boston : Heinle & Heinle publ., 1993. – Vol.1: The exploration of a continent. – 221 p.

 33. Harrington K. L. America Past and Present / K. L. Harrington. – Boston : Heinle & Heinle publ., 1993. – Vol.2: The challenge of new frontiers. – 220 p.

 34. Khimunina T. Customs, traditions and festivals of Great Britain / T. Khimunina, N. Konon, I. Walshe. – Leningrad : Prosveshcheniye, 1975. – 296 pp.

 35. McDowall D. An illustrated history of Britain / D. McDowall. – Harlow: Longman, 1997. – 188p.

 36. Portrait of the USA / ed. by G.Clack, R.Targonski e.a. – United States Information Agency, 1997. – 96 p.

 37. Timanovskaya N. English-Speaking Countries / N. Timanovskaya. – Тула : Автограф, 1998. – 382с.

 38. The visitor’s guide to Britain / ed.with an Introduction by E.Wright. – London : Grange Books, 1987. –264 pp.


9. Історія художнього перекладу

Історія перекладу розглядається як розділ сучасного перекладознавства. Курс вивчає переклад у стародавньому світі; переклад у Середні віки та в епоху Відродження; переклад доби Романтизму та постромантизму; реалізм у перекладі; суперництво двох основних тенденцій в історії перекладу; особливості англомовних перекладів українського фольклору та літератури; основні аспекти художнього перекладу в Україні в ХІХ та ХХ ст.; специфіку діяльності українських перекладачів у ХІХ і ХХ ст.; особливості перекладу в сучасній Україні.Теми змістових модулів:

 1. Перекладна література в Україні: загальний нарис.

 2. Художній переклад як націєтворчий чинник в Україні.

 3. Діяльність українських перекладачів у XIX ст.

 4. Іван Франко як перекладач та перекладознавець.

 5. Українські перекладачі XX ст.

 6. Григорій Кочур як перекладач та перекладознавець.

 7. Микола Лукаш як перекладач.

 8. Вільям Шекспір в Україні.

 9. Сонети Шекспіра в українських перекладах.

 10. Найважливіші питання англомовної шевченкіани: переклади.

 11. Найважливіші питання англомовної шевченкіани: дослідження.

 12. Творча діяльність Віри Річ.

 13. Професор Ю.О. Жлуктенко як перекладач.

 14. Джон Вір та його внесок в англомовну шевченкіану.

 15. Переклади в сучасній Україні.

 16. Йосип Кобів як перекладач.

 17. Перший українознавець у Великобританії.

 18. Діяльність Андрія Содомори.

 19. Пантелеймон Куліш як перекладач.

 20. Діяльність Ірини Стешенко.

 21. Діяльність Миколи Зерова.

 22. Переклади Біблії та їхній внесок у теорію та практику художнього перекладу.

 23. Перекладачі Біблії.


Рекомендована література:

  1. Висоцька Н. Шекспірове слово в Козацькому краю / Н. Висоцька // Слово і Час. – 2009. – № 7. – С. 120-121.

  2. Грабовецька О. С. Епітетна конструкція української мови  в зіставленні з англійською / О. С. Грабовецька // Мовознавство : доп. та повідомл. IV Міжнар конгр. україністів. – 2002. – С. 347-350.

  3. Грабовецька О. С. Шевченківський епітет як перекладознавча проблема : за матеріалами епітетів до символу “Дніпро” та їхніх англомовних відтворень / О. С. Грабовецька // Записки НТШ. – Львів, 2000. – Т. ССХХХІХ : Праці філологічної секції. – С. 306-315.

  4. Грабовецька О.С. Епітетна конструкція у художньому пере­кладі : (на матеріалі української та англійської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Грабовецька Ольга Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 22 с.

  5. Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку: матеріали Всеукр. наук. конфер. (Львів, 14-15 жовт. 2005 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 296 с.

  6. Григорій Кочур : біобібліогр. покажч.: У 2 ч. Ч. 1 / уклад. : Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак; редкол.: Б. Яки­мович (голова) [та ін.]. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – 264 с.: іл., портр. – (Українська біобібліографія. Нова се­рія ; Чис. 21, ч. 1).

  7. Дзера О. В. Жанри поетичного перекладу / О. В. Дзера // Четвертий міжна­род­ний конгрес україністів. Мовознавство (26–29 серп. 1999 р., Одеса) : доп. та повідомл. – Київ, 2002. – C. 343-346.

  8. Дзера О. В. Байронова лірика “Сонце безсонних” в укра­їнських перекладах / О. В. Дзера // Іноземна філологія. – Львів, 1999. – Вип. 111. – C. 230-233.

  9. Дзера О. В. Індивідуально-авторське трактування біблій­них мотивів як перекладознавча проблема : (на матеріалі україн­ських перекладів творів Дж. Г. Байрона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Дзера Оксана Василівна ; КНУ ім. Т. Шевчен­ка. – Київ, 1999. – 22 с.

  10. Дзера О. Біблійні мотиви “Гамлета” в українських пере­кла­дах / О. В. Дзера // Дзвін. – 2004. – № 4. – С. 149-153.

  11. Дроздовський Д. Единбурзький причал поезії / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2010. – № 5-6. – С. 195-199.

  12. Дроздовський Д. «Мандри» Ґ. Оруела до українського «Колгоспу тварин» [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський. – Режим доступу до електронної версії документа : http://litakcent.com/2009/05/15/mandry-g-oruela-do-ukrajinskoho-kolhospu-tvaryn.html. – Дата перегляду : 15. 05. 2009.

  13. Дроздовський Д. Taras Shevchenko: знайомство з туманним Альбіоном / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2009. – № 1-2. – С. 182-186.

  14. Дроздовський Д. Народження тексту з духу землі / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2009. – № 3-4. – С. 172-182.

  15. Дроздовський Д. Під сузір’ям Остапа Тарнавського / Д. Дроздовський // Всесвіт. – 2009. – № 1-2. – С. 189-192.

  16. Зіневич Л. М. М. Гоголь в інтерпретації М. Зерова: наступність перекладацької традиції / Л. М. Зіневич // Мова і культура. – 2009. – т. VII (119), Вип. 11. – С. 303-309.

  17. Зорівчак Р. З історії українського художнього перекладу: Іван Світличний у спогадах Леоніди Павлівни Світличної / Р. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 244–245.

  18. Зорівчак Р. П. „Як плив – так і плистиму...” : Андрій Содомора як історик і теоретик українського художнього перекладу / Р. П. Зорівчак // Дзвін. – 2009. – Чис. 11-12. – С. 143-147. – Бібліогр. : с. 147.

  19. Зорівчак Р. П. В далекому Альбіоні – з Україною в серці : [про Віктора Леонтійовича Свободу] / Р. П. Зорівчак // Ятрань. – 2005. – № 5. – С. 57–65.

  20. Зорівчак Р. П. Григорій Кочур як дослідник і популяризатор творчості Ми­ко­ли Зерова / Р. П. Зорівчак // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / редкол.: О. І. Чередниченко, А. Д. Бєлова, В. І. Ка­ра­бан [та ін.]. – Київ : Вид.-полігр. центр “Київ. ун-т”, 2004. – Вип. 15. – С. 10–15.

  21. Зорівчак Р. П. Дивосвіт Григорія Кочура : роздуми над книгою “Григорій Ко­чур і український переклад” (Київ ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004) / Р. П. Зорівчак // Літературна Україна. – 2005. – 3 берез.

  22. Зорівчак Р. П. Життя віддане художньому слову України : до сторіччя від дня народження Григорія Кочура / Р. П. Зорівчак // Дивослово. – 2008. – № 11. – С. 59–63.

  23. Зорівчак Р. П. З історії українського художнього перекладу : Іван Світличний у спогадах Леоніди Павлівни Світличної / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 244–245.

  24. Зорівчак Р. П. Зачарована магією художнього слова України / Р. П. Зорівчак // Дзвін. – 2010. – Чис. 3-4. – С. 119­–123.

  25. Зорівчак Р. П. Зеровіана Григорія Кочура / Р. П. Зорівчак // Дзвін. – 2005. – № 5/6. –
   С. 133–136.

  26. Зорівчак Р. П. Його серця струм : [про науковий доробок британського україніста В. Л. Свободи] / Р. П. Зорівчак // Літературна Україна. – 2007. – 27 груд.

  27. Зорівчак Р. П. Класик українського перекладознавства : (до 75-річчя про­фе­со­ра Віктора Вікторовича Коптілова) / Р. П. Зорівчак // Studia Germanica et Ro­ma­nica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика ви­кла­дання : наук. журнал / редкол.: В. Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Донецьк : ДонНУ, 2006. – Т. 3, № 1(7). – С. 167–171.

  28. Зорівчак Р. П. Кочурознавство початку ХХІ віку : (до сторіччя від дня народження Майстра [Григорія Кочура]) / Р. П. Зорівчак // Ідентичність і пам’ять у пострадянській Україні : монографія = Identity and Memory in Post-Soviet Ukraine : monograph / відп. ред. М. Антонович. – Київ : Дух і літера, 2009. – С. 265–278. – Розділ 4. Творчий доробок Григорія Кочура: погляди з ХХІ ст. : до 100-ліття від дня народження. – Резюме англ. – Прим.: с. 275–277

  29. Зорівчак Р. П. Кочурознавство: джерела й перспективи / Р. П. Зорівчак // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14–15 жовт. 2005 р.) / редкол.: Р. Зорівчак (голова) [та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 22–33.

  30. Зорівчак Р. П. Михайло Рудницький як перекладач Шекспірового “Гамле­та” / Р. П. Зорівчак // Народна воля. – 2004. – 2 груд. (Чис. 46) ; 9 груд. (Чис. 47) ; 16 груд. (Чис. 48) ; 23 груд. (Чис. 49) ; 30 груд. (Чис. 50).

  31. Зорівчак Р. П. На сторожі Отчого Слова : до 95-річчя від дня народження Григорія Порфировича Кочура (17 листопада 1908 – 15 грудня 1994) / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 232–234.

  32. Зорівчак Р. П. Переклад як націєтворчий чинник в історично-культуроло­гічній концепції Івана Франка / Р. П. Зорівчак // Записки НТШ / редкол.: І. Вакарчук, І. Денисюк, ... Р. Зорівчак [та ін.]. – Львів, 2005. – Т. 250 : Праці Філологічної секції / ред. тому О. Купчинський. – С. 497–517.

  33. Зорівчак Р. П. Перекладна література для дітей як чинник формування особистості / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 3–8. – Рез. англ. – Бібліогр. : с. 8.

  34. Зорівчак Р. П. Політико-культурологічна концепція Івана Франка: переклад в Україні як націєтворчий чинник / Р. П. Зорівчак // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : матеріали Міжнар. наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.) / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред. І. Вакарчук ; редкол.: Б. Бунчук, І. Гунчик, Р. Зорівчак та ін.]. – Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 1010–1025. – Бібліогр.: с. 1024-1025. – Проблеми перекладознавства ; Literatura ukraińska XIX i XX wieku w kontekście europejskim = Українська література ХІХ-ХХ століть у європейському контексті / pod redakcją L. Siryk = під ред. Л. Сірик. – Lublin: Wyd-wo UMCS, 2008. – S. 29–39.

  35. Зорівчак Р. П. Рецепція творчості Лесі Українки англомовними літературами / Р. П. Зорівчак // Дивослово. – 1995. – № 2. – С. 26–30.

  36. Зорівчак Р. П. Творчий подвиг Ірини Стешенко : до 110-річчя від дня народження / Р. П. Зорівчак // Дивослово. – 2008. – № 7. – С. 50–53.

  37. Зорівчак Р. П. Творчість Лесі Українки в англомовному світі / Р. П. Зорівчак // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / [упоряд. Н. Сташенко ; редкол.: М. Жулинський та ін] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Наук.-дослід. ін-т Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Луцьк : Ред.-вид. відділ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – Т. 4, кн. 2. – С. 48-62.

  38. Зорівчак Р. П. У духовно-культурному полі Григорія Кочура – теоретика й історика українського перекладу / Р. П. Зорівчак // Кочур Г. Література та переклад. Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв’ю : у 2 т. / Г. Кочур ; упоряд.: А. Кочур, М. Кочур. – Київ : Смолоскип, 2008. – Т. 1. – С. 11–63. – Бібліогр.: с. 59–63. – (Т. 1).

  39. Зорівчак Р. П. У духовно-культурному полі Григорія Кочура / Р. П. Зорівчак // Григорій Кочур : біобібліогр. покажч. : у 2 ч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм. Р. Зорівчак ; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.]. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Ч. 1. – С. 5–59. – (Україн­ська біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 1).

  40. Зорівчак Р. П. Україністика в науково-творчій спадщині професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / Р. П. Зорівчак // Мови, культури і переклад у добу глобалізації : наук. конф., присвяч. пам’яті професора Юрія Жлуктенка : (до 90-річчя від дня народження) [20–21 верес. 2005 р.] : програма і резюме доповідей. – Київ : КНУ імені Тараса  Шевченка, 2005. – С. 4.

  41. Зорівчак Р. П. Україністика у педагогічній та науковій діяльності професора Юрія Олексійовича Жлуктенка / Р. П. Зорівчак // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. праць / [за ред. Ф. С. Бацевича]. – Львів : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка» , 2010. – С. 17–23. – Бібліогр.: с. 23.

  42. Зорівчак Р. П. Українське слово в англомовному світі достойно репрезентувала англійка за національністю Віра Річ / Р. П. Зорівчак // Українська літературна газета. – 2010. – 20 серп. – С. 12–13.

  43. Зорівчак Р. П. Український художній переклад як націотворчий чинник / Р. П. Зорівчак // Вісн. Львів. ун-ту. Серія : Іноземні мови. – Львів, 2005. – Вип. 12. – С. 8–23.

  44. Зорівчак Р. П. Шевченкове слово на американському континенті / Р. П. Зорівчак // Борітеся – поборете! : пропам’ятна книжка з нагоди відкриття пам’ятника Т. Шевченкові в Сиракузах = Battle on – and Win Your Battle! : commemorative book of the Taras Shevchenko monument unveiling in Syracuse / ред. і упоряд. М. Дупляк. – Сиракузи, Н. Й., 2010 : Комітет будови пам’ятника Т. Шевченкові. – С. 162–168. – Передрук : «Народна воля», 1997. – 6 берез. (Чис. 10.) ; 13 берез. (Чис. 11) ; 20 берез. (Чис. 12) ; 3 квіт. (Чис. 14).

  45. Зорівчак Р. П. Шевченкознавство в англомовному світі / Р. П. Зорівчак // Борітеся – поборете! : пропам’ятна книжка з нагоди відкриття пам’ятника Т. Шевченкові в Сиракузах = Battle on – and Win Your Battle! : commemorative book of the Taras Shevchenko monument unveiling in Syracuse / ред. і упоряд. М. Дупляк. – Сиракузи, Н. Й., 2010 : Комітет будови пам’ятника Т. Шевченкові. – С. 172–178. – Бібліогр.: с. 177–178. – Передрук : «Народна воля», 1995. – 16 лют. (Чис. 7) ; 23 лют. (Чис. 8) ; 2 берез. (Чис. 9) ; 9 берез. (Чис. 9).

  46. Зорівчак Р. П. Шекспірів “Гамлет“: перший український повний переклад – 1873 / Р. П. Зорівчак // Мови та культури в новій Європі : зб. доп. на Міжнар. наук. читаннях, присвяч. 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Ніни Федорівни Клименко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 344-350. – Бібліогр.: с. 350.

  47. Зорівчак Р. П. Шекспірів “Гамлет” у перекладі Михайла Рудницького / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 154-164. – [Розділ]. Перекладознавство. Контрастивна лінгвістика. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 163.

  48. Зорівчак Р. П. Шлях до Пророка : Шевченкове слово в англомовному світі / Р. П. Зорівчак // Літературна Україна. – 2006. – 9 берез.

  49. Івасюк О. Творець сучасного українського перекладознавства (Світлій пам’яті професора В. В. Коптілова присвячено) / О. Івасюк, О. Огуй // Всесвіт. – 2010. – № 7-8. – С. 240-248.

  50. Івасюта О. Б. Проблема символу та його інтерпретації / Л. Б. Івасюта // Нова філологія. – 2009. – № 35. – С. 310-317.

  51. Канова Г. Відкриваючи Роберта Сауті / Г. Канова // Всесвіт. – 2010. – № 7-8. – С. 230-235.

  52. Кодак М. Іван Франко versus Вільям Шекспір або «І зоря до зорі промовляла» / М. Кодак // Слово і Час. – 2009. – № 8. – С. 73-83.

  53. Косів Г. Віра Річ. Творчий портрет перекладача. – Львів: Піраміда, 2011. – 264 с.

  54. Косів Г. Подвиг в ім’я України / Г. Косів // Літературна Україна. – 2010. – № 2 – С. 2.

  55. Костецький І. Вибрана бібліографія / І. Костецький // Кур’єр Кривбасу. – 2009. - № 232-233. - С. 248-280.

  56. Коцюбинська М. Тихий стоїцизм Г. Кочура / М. Коцюбинська // Слово і Час. – 2009. – № 6. – С. 68-75.

  57. Крупенко О. З когорти перекладачів-шістдесятників / О. Крупенко // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 174-178.

  58. Лімборський І. «Наш Шекспір», або доля шедеврів світового письменства за доби глобалізації / І. Лімборський // Всесвіт. – 2010. – № 9-10. – С. 247-252.

  59. Літерат М. «Жовтий князь» німецькою / М. Літерат // Літературна Україна. – 2010. – № 1. – С. 2

  60. Микола Лукаш: біобібліогр. покажч. / уклад. В. Савчин; наук. ред. Р. Зорівчак; ред.-бібліогр. Г. Домбровська; редкол.: Б. Якимович (голова) [та ін.]. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Фран­ка, 2003. – 356 с.: іл., портр. – (Українська біобіб­ліо­графія. Но­ва серія; Чис. 10).

  61. Онуфрієнко Г. С. Художній переклад як чинник міжкультурної комунікації / Г. С. Онуфрієнко, Н. О. Кузнєцова // Мова і культура. – 2009. – т. IV (116), Вип. 11. – С. 312-316.

  62. Паламарчук Д. Х. Відгук на переклади І. Костецького / Д. Х. Паламарчук // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 230-231. – С. 161-163

  63. Попович Є. Це ім’я мене зачарувало – поліглот, та ще й блискучий переклад / Є. Попович // Всесвіт. – 2009. – № 3-4. – С. 198-204.

  64. Радчук О. Опір оригіналу і метод тлумача: «Джон Андерсон» Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша / О. Радчук // Всесвіт. – 2010. – № 1-2. – С. 213-218.

  65. Рудницькі Н. Проза і поезія в «Кентенберійських оповідях» Дж. Чосера і релевантність їх співвідношення для перекладу / Н. Рудницька // Новітня філологія. – № 14 (34). – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – С. 147-152.

  66. Савчин В. Плекав він слово, наче сад : (до 85-річчя з дня на­родження Миколи Лукаша) / В. Савчин // Слово Просвіти. – 2004. – 23 – 29 груд. – С. 10.

  67. Савчин В. Р. До перекладацької стратегії Миколи Лукаша / В. Р. Савчин // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць / КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2004. – Вип. 15. – С. 77-81.

  68. Ситар Р. А. Порівняння як проблема перекладу : (на матеріалі оригіналу епічної поеми “Слово о полку Iгоревiм” та його  англомовних перекладах) / Р. А. Ситар // Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю. Федьковича (серія “Германська філологія”). – Чернівці. – 2001. – вип. 115. – С.149 – 158.

  69. Ситар Р. А. Словесні образи епічних поем “Слово о полку Iгоревiм” та  “Беовульф” (спроба зіставного аналізу) / Р. А. Ситар // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції : Семантика, Синтактика, Прагматика мовленнєвої діяльності. – Львів, 1999. - С. 384 – 390.

  70. Сікач Л. М. Національно-культурний компонент – майстерність перекладу / Л. М. Сікач // Мова і культура. – 2009. – т. 6 (118), Вип. 11. – С. 231-235.

  71. Содомора А. Від серця до серця. На шляху до історії українського перекладу / А. Содомора // Літературна Україна. – 2010. – Вип. 4. – С. 5.

  72. Стембковська Г. День смерті пані день: Американська поезія 1950-1960-х рр. у перекладах Ю. Андруховича / Г. Стембковська // Слово і Час. – 2009. - № 4. – С. 109-110.

  73. Стріха М. Дещо про пастки для публікаторів. Григорій Кочур як рецензент перекладів Ігоря Костецького / М. Стріха // Кур’єр Кривбасу. – 2009. – № 234-235. – С. 230-233.

  74. Стріха Максим Пісня про Роланда: випробування силабікою / Максим Стріха // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 180-183.

  75. Творчість Григорія Кочура у контексті української культури XXI віку: до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали IV Міжнар. наук. конфер. (Львів, 15-17 листопада 2008 р.). – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 328 с.

  76. Тебешевська О. Присутність майстра / О. Тебешевська // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 183-185.

  77. Трубайчук О. Ушанували перекладача віртуоза / О. Трубайчук // Літературна Україна. – 2010. – № 39 – С. 5.

  78. Чередниченко О. Перекладацький доробок Григорія Кочура / О.Чередниченко // Всесвіт. – 2009. – № 5-6. – С. 185-190.

  79. Шмігер Т. В. Проблеми вивчення перекладацької спадщини професора Володимира Державина / Т. В. Шмігер // Науковий вісник Херсонського державного університету. Лінгвістика. – Херсон : ХГУ, 2009. – № 9. – С. 369-399.


Каталог: general -> pryimalna komisiya -> fah vyprob -> 2014 -> specialnist -> Inizemnykh mov -> magistry
magistry -> Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
magistry -> Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
magistry -> Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
magistry -> Програм а вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка