Програма фахових вступних випробувань для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр / Спеціаліст»


Світова література в українських перекладахСторінка5/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.89 Mb.
#12572
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

12. Світова література в українських перекладах

Мета курсу – ознайомити студентів з основними фактами рецепції світової літератури в Україні, передусім, завдяки перекладам, показати, якою мірою перекладні видання сприяли розвиткові української літератури і мови, які стратегії застосовували перекладачі, з якими труднощами вони стикалися, як оцінювали перекладені твори українські перекладознавці та літературознавці.Курс розглядає основні концепції літературної рецепції; вагомість перекладної літератури для розвитку оригінальної української літератури, зокрема, в підневільних умовах тоталітарного режиму; найвищі досягнення українського художнього перекладу щодо засвоєння шедеврів світової літератури; методи оцінювання перекладів у світлі еволюції перекладницьких принципів; ключові перекладознавчі категорії, за якими можна оцінювати переклад; оцінювання перекладених творів перекладознавчою та літературознавчою критикою; внесок найвидатніших українських перекладачів у засвоєння світової літератури українською.

Теми змістових модулів:

 1. Рецепція перекладної літератури в Україні в світлі теорії полісистеми Г.Турі й І. Івена-Зогара.

 2. Український художній переклад як націєтворчий чинник.

 3. Європейська література в Україні в старокиївську епоху.

 4. Українська перекладна література першої половини XIX ст.

 5. Українська перекладна література другої половини XIX ст.

 6. Діяльність М. Драгоманова і М. Старицького як популяризаторів перекладної літератури в Україні.

 7. І. Франко як перекладач і перекладознавець.

 8. Внесок неокласиків у розвиток перекладної літератури в Україні.

 9. Антична література в Україні. Діяльність Бориса Тена й А. Содомори.

 10. В. Шекспір в Україні та на українській сцені.

 11. Здобутки української Бернсіани та Байроніани.

 12. Англійські прозаїки в українських перекладах.

 13. Німецькомовна література в Україні. “Фауст” Й. В. Гете, поезія Г. Гайне в українських перекладах .

 14. Роль "Всесвіту" у популяризації світової літератури в Україні.

Рекомендована література:

 1. Андрієнко В. Трагедія Фауста-вченого в оригіналі та перекладі / В. Андрієнко // Нова філологія. – 2000. – № 1 (9). – С. 144-154.

 2. Антокольский П. Эдмон Кари. Перевод в современном мире / П. Антокольський // Мастерство перевода. – Москва : Сов. писатель, 1959. – С. 456-459.

 3. Арват Ф. С. Іван Франко – теоретик перекладу / Ф. С. Арват. – Чернівці : Вид-во Чернівец. держ. ун-ту, 1969. – 38 с.

 4. Баглай Й. „Поетика” Арістотеля українською мовою / Й. Баглай // Всесвіт. – 1967. – № 6. – С. 82-84.

 5. Бех П. А. Переводы произведений Байрона на Украине / П. А. Бех // Вест. Киев. ун-та. Романо-герм. филология. – Киев : Высш. шк., 1979. – Вып. 13. – С. 91-93.

 6. Ваніна І. Шекспір на українській сцені : нарис / І. Ваніна. – Київ : [б. в.], 1958.

 7. Вовк В. Чверть століття : (спомин про Григорія Порфировича Кочура) / В. Вовк // Сучасність. – 1998. – № 11. – С. 135-137.

 8. Г. Кочур. Шекспир на Украине / Г. Кочур // Мастерство перевода, 1966. – Москва, 1968. – С. 26 – 59.

 9. Габлевич М. Більше вимогливості! / М. Габлевич // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1979. – Вип. 1. – С. 92-102.

 10. Габлевич М. Два українські „Гамлети” : (деякі зауваги до техніки перекладу) / М. Габлевич // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – Львів, 1997. – С. 225-237.

 11. Гавришків Б. М. Безсмертний твір Данієля Дефо на Україні / Б. М. Гавришків // Всесвіт. – 1960. – № 9.

 12. Герасимчук Л. Радості і печалі нашої Байроніани / Л. Герасимчук // Прапор. – 1985. – № 1. – С. 151-160.

 13. Григорій Кочур : бібліограф. покажч. / укл. Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред. і автор передм. Р. Зорівчак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 1999. – 256 с.

 14. Державін В. [Рецензія] / В. Державін // Критика. – 1928. - № 7. – С. 146-148. – Рец. на: Вибрані твори / Едгар Аллен По ; пер. з англ. М. Йогансена та Б. Ткаченка ; вступ. ст. М. Йогансена. – ДВУ. – 324 с.

 15. Державін В. [Рецензія] / В. Державін // Критика. – 1928. – № 8. – С. 159-161. – Рец. на: Твори / Ґі де Мопассан ; за ред. С.В. Савченка. Том V. Оповідання ; пер. В. Козловського. [Б. м.] : Книгоспілка, 1928. 352с.

 16. Державін В. [Рецензія] / В. Державін // Критика. – 1928. - № 9. – С. 147-150. – Рец. на: Калеваля. Фінська народня епопея / повн. пер. Є.Тимченка. – Вид. 2-е, випр. – ДВУ, 1928. – 304 с.

 17. Державін В. [Рецензія] / В. Державін // Критика. – 1928. - № 9. – 150-152. – Рец. на: Голод. Пан. Вікторія / Кнут Гамсун. – ДВУ, 1928. – 480 с.

 18. Дзера О. В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема : (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Дзера Оксана Василівна ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 21 с.

 19. Дзера О.В. Байронова містерія „Каїн” в українських перекладах / О. В. Дзера // Іноземна філологія. – Львів, 1996. – Вип. 109. – С. 104-112.

 20. Дзера О.В. Відтворення фонетико-стилістичних особливостей давньогебрейської поетики в Байроновій містерії „Каїн” та в українських перекладах / О. В. Дзера // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності : матеріали Всеукр. наук. конф. – Львів: Літопис, 1999. – С. 356-360.

 21. Дзюба І. Чаклун-характерник українського слова / І. Дзюба // Сучасність. – 1998. – № 9. – С. 128-134.

 22. Домбровський О. Іван Франко – теоретик перекладу / О. Домбровський // Іван Франко : статті і матеріали. – Львів : Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1958. – С. 302-311.

 23. Домбровський Ю. Французьке відлуння Григорія Кочура / Ю. Домбровський // Проблеми літературознавства і художнього перекладу. – Львів, 1997. – С. 254-262.

 24. Драгоманов М. Українська література, проскрибована російським урядом / М. Драгоманов ; пер. з франц., текстолог. опрацювання та прим. Ґ. Цвенґроша ; вступ. сл. М.Колесси. – Львів, 2001. – 94 с.

 25. Захаркін С. „Євгеній Онєгін” у перекладі Григорія Кочура / С. Захаркін // Київська старовина. – 1999. – № 3. – С. 74-83.

 26. Звєрєва Л. Іван Франко та Л. Українка про Діккенса : до 150-річчя з дня народження Ч. Діккенса / Л. Звєрєва // Всесвіт. - 1962. - №2. - С. 62-64.

 27. Зеров М.К. У справі віршованого перекладу / М. К. Зеров // Всесвіт. – 1988. – № 8. – С. 128-135.

 28. Зорівчак Р. “Всесвітяни” в нашому Університеті : [присвячено зустрічі викладачів та студентів з редакцією журналу “Всесвіт” 11 груд­ня 2007 р.] / Р. Зорівчак // Каменяр. – 2007. – Груд. (№ 9). – С. 10.

 29. Зорівчак Р. Дивосвіт Григорія Кочура: Роздуми над книгою “Григорій Кочур і український переклад” (Київ; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2004) / Р. Зорівчак // Літературна Україна. – 2005. – 3 берез.

 30. Зорівчак Р. Він жив за Кодексом честі : у вінок шани Григорія Кочура / Р. Зорівчак // Літературн Україна. – 2007. – 10 трав.

 31. Зорівчак Р. Внесок Григорія Кочура до Зеровіяни : (до десятої річниці від дня відходу Григорія Кочура у вічність – 15 грудня 1994 р.) / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2005. – 26 трав. (Чис. 21); 2 черв. (Чис. 22); 9 черв. (Чис. 23); 16 черв. (Чис. 24).

 32. Зорівчак Р. Григорій Кочур як дослідник і популяризатор творчості Миколи Зерова / Р. Зорівчак // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / редкол.: О. І. Чередниченко, А. Д. Бєлова, В. І. Карабан [та ін.]. – Київ : Вид.-полігр. центр “Київ. ун-т”, 2004. – Вип. 15. – С. 10–15.

 33. Зорівчак Р. Григорій Кочур як історик українського перекладу: (Цита­ти) / Р. Зорівчак  // Українознавство / за ред. П. П. Кононенка. – 2004. – Чис. 1-2. – С. 323–324. – (Розділ V. Культура).

 34. Зорівчак Р. Життя, віддане словесності : у скорботний вінок шани професору Йосипові Устимовичу Кобіву (10.01.1910 –22.11.2001) / Р. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 3–6.

 35. Зорівчак Р. Задля маєстату рідного слова: перекладацька проблематика професора Віктора Коптілова / Р. Зорівчак // Літературна Україна. – 2005. – 21 лип.

 36. Зорівчак Р. Зеровіана Григорія Кочура / Р. Зорівчак // Дзвін. – 2005. – № 5/6. – С. 133–136.

 37. Зорівчак Р. І ще про переклад як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак // Урок української. – 2005. – Чис. 1/2. – С. 52–54. – (Українсько-європейський лексикон).

 38. Зорівчак Р. Іван Франко і англійська література / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2005. – 25 серп. (Чис. 32).

 39. Зорівчак Р. Концепція Івана Франка: переклад як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак // Літературний Львів. – 2005. – 27 серп.; Народна воля. – 2005. – 18 серп. (Чис. 31).

 40. Зорівчак Р. Кочурознавство: джерела й перспективи / Р. Зорівчак // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини XX віку : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14–15 жовт. 2005 р.) / редкол.: Р. Зорівчак (голова), О. Чередниченко, О. Волошин [та ін.]. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 22–33.

 41. Зорівчак Р. Михайло Рудницький як перекладач Шекспірового “Гамлета” / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2004. – 2 груд. (Чис. 46); 9 груд. (Чис. 47); 16 груд. (Чис. 48); 23 груд. (Чис. 49); 30 груд. (Чис. 50).

 42. Зорівчак Р. Мова перекладної літератури (сторінками "Всесвіту") / Р. Зорівчак // Український правопис. Проблеми мови : зб. доповідей Мовної секції XVI річної конференції української проблематики (Урбана-Шампейн, 20-25 черв. 1997 p.). – C. 174-183.

 43. Зорівчак Р. На сторожі Отчого Слова : до 95-річчя від дня народження Григорія Порфировича Кочура (17 листопада 1908 – 15 грудня 1994) / Р. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 232–234

 44. Зорівчак Р. На сторожі Рідного Слова : до 75-річчя проф. Віктора Вікторовича Коптілова / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2005. – 1 верес. (Чис. 33); 8 верес. (Чис. 34).

 45. Зорівчак Р. Переклад як націєтворчий чинник в історично-культурологічній концепції Івана Франка / Р. Зорівчак // Записки НТШ / редкол.: І. Вакарчук, І. Денисюк, ... Р. Зорівчак [та ін.]. – Львів, 2005. – Т. 250: Праці Філологічної секції / ред. тому О. Купчинський. – С. 497–517.

 46. Зорівчак Р. Перекладна література для дітей як чинник формування особистості / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 3-8. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 8.

 47. Зорівчак Р. Назустріч ювілею великого майстра / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 2007. – № 9/10. – С. 177-180. – Рец. на кн.: Студії одного вірша / А. Содомора. – Львів : Літопис ; Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 364 с.

 48. Зорівчак Р. Читаючи історію свого народу... / Р. Зорівчак // Всесвіт. – 2007. – Ч. 11-12. – С. 174–177. – Рец. на кн.: Український художній переклад: між літературою і націєтворенням М. Стріха. – Київ : Факт – Наш час, 2006. – 344с. – (Сер. “Висока полиця”).

 49. Зорівчак Р. Світова література в перекладах Івана Франка / Р. Зорівчак // Народна воля. – 2005. – Чис. 25. – С. 6.

 50. Зорівчак Р. Ступаючи на вічності поріг... : [пам’яті перекладача, дослід­ника рецепції античної літератури в Україні, професора Віталія Петровича Маслюка] / Р. Зорівчак // Літературна Україна. – 2005. – 2 черв. – Співавт. А. Содомора.

 51. Зорівчак Р. У духовно-культурному полі Григорія Кочура / Р. Зорівчак // Григорій Кочур: Біобібліогр. покажч.: У 2 ч. / уклад.: Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., авт. передм Р. Зорівчак ; редкол.: Б. Якимович (голова) та ін. – 2-е вид., доопрац. і допов. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – Ч. 1. – С. 5–59. – (Українська біобібліографія. Нова серія; Чис. 21, ч. 1).

 52. Зорівчак Р. Український художній і науковий переклад у політико-культурологічній концепції Івана Франка / Р. Зорівчак // Наукові записки Академії наук вищої школи України. – Дніпропетровськ, 2007. – Т. 2. – С. 22–39.

 53. Зорівчак Р. Український художній переклад як націотворчий чинник / Р. Зорівчак // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. : Іноземні мови.– Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – Вип. 12. – С. 8–23.

 54. Зорівчак Р. Українсько-англійські літературні взаємини // Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті / Р. Зорівчак. – Том 3. – Київ, 1988. – С. 88 – 154.

 55. Зорівчак Р.Кочурознавство: обґрунтування терміна і його дефініції / Р. Зорівчак // Філологічні студії : наук. часопис / редкол.: Л. В. Бублейник, О. А. Галич, В. Ф. Давидюк [та ін.]. – Луцьк, 2007. – № 1/2 (39/40). – С. 61–71.

 56. Зорівчак Р.П. Внесок Івана Франка в розвиток перекладознавчої думки в Україні / Р. Зорівчак // Іван Франко − письменник, мислитель, громадянин (мат. Міжнар. наук. конф. − Львів, 25-27 верес. 1996 p.). − Львів: Світ, 1998. − C. 41-46.

 57. Зорівчак Р.П. Всеосяжний гуманітарій : (виступ на урочистій академії до 90-ліття від дня народження проф. Й. У. Кобіва) / Р. Зорівчак // Штрихи до портрету професора Йосипа Кобіва. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – С. 5-8. – Серія "Дрібненька бібліотека" ; ч. 2.

 58. Зорівчак Р.П. Генрі Лонгфелло українською мовою : (до сторіччя від дня смерті поета) / Р. Зорівчак // Всесвіт. — 1982. — №3. — С.148-149.

 59. Зорівчак Р.П. Готувати перекладачів для України ХХI сторіччя / Р. Зорівчак // Дзвін. – 2000. – Ч. 4. – С. 123-125.

 60. Зорівчак Р.П. Григорій Кочур і літературний процес в Україні другої половини XX сторіччя / Р. Зорівчак // Сучасність. − 1998. − Ч. 11. − С. 124-134.

 61. Зорівчак Р.П. З народом поруч: Внесок Івана Франка в розвиток перекладознавчої думки в Україні / Р. П. Зорівчак// Жива вода. − 1996. − Ч. 8 (60). − Серп. − С. 3.

 62. Зорівчак Р.П. Історія перекладної літератури як об’єкт наукового пошуку та навчальна дисципліна / Р. П. Зорівчак // Наукова спадщина професора Ю. О. Жлуктенка та сучасне мовознавство : зб. наук. праць / відп. за вип. А. Д. Бєлова. – Київ : Київ. нац. ун-т, 2000. – С. 95-99.

 63. Зорівчак Р.П. Славетного дідуні гідна онука / Р. П. Зорівчак // Жива вода. – 2000. − Ч. 5. − С. 10.

 64. Зорівчак Р.П. Творчий дивосвіт Григорія Кочура / Р. П. Зорівчак // Григорій Кочур / укл. Г. Домбровська, З. Домбровська ; наук. ред., автор передм. Р. Зорівчак ; редкол. : Б. Якимович (голова) [та ін.]. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999. – С. 7 – 34.

 65. Зорівчак Р.П. Український художній переклад в націєтворчих вимірах / Р. П. Зорівчак // Зорівчак Р. П. Боліти болем слова нашого... –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – С. 221 –250.

 66. Зорівчак Р.Повнозвучність багатогранності : [присвячено 70-річчю від дня народження відомого перекладача та письменника А. О. Содомори] / Р. Зорівчак // Літературна Україна. – 2007. – 13 груд.

 67. Зорівчак Р.Український художній переклад як націєтворчий чинник / Р. Зорівчак // Зарубіж. л-ра. – 2007. – Квіт. (Чис. 14). – С. 1–5.

 68. Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу / В. В. Коптілов. – Київ : Дніпро, 1971. – 132 с.

 69. Корунець І. Українське художнє слово для англомовного світу / І. Корунець // Всесвіт – 1985. – №8. – С. 136 – 140.

 70. Кочур Г. П. З творчої майстерні перекладача / Г. П. Кочур // Теорія і практика перекладу – Київ, 1992. – Вип. 18. – С. 169 – 189.

 71. Кочур Г. П. Здобутки і перспективи / Г. П. Кочур // Всесвіт. – 1968. – №1. – с. 92 –97.

 72. Кочур Г. П. Майстри перекладу / Г. П. Кочур // Всесвіт. – 1966. – № 4. – с. 17 – 24.

 73. Кочур Г. П. На перекладацькі теми / Г. П. Кочур // Дніпро. – 1965. – № 6. – С. 128 – 136.

 74. Кузик Д. "Пісня поета" з поеми Байрона "Дон Жуан" у перекладі І. Франка / Д. Кузик // Українське літературознавство. – 1973. – Вип. 20.

 75. Микола Лукаш : бібліографічний покажчик : [доповнення до покажчика, опубл. у 111-му вип. “Іноземної філології”] / укл. В.Савчин // Іноземна філологія. – Львів, 2001. – Вип. 112. – С. 306-320.

 76. Микола Лукаш: Моцарт українського перекладу : біографічно-бібліографічний та мистецький нарис / Черняков Б.І., Новикова М.О., Савчин В.Р. [та ін.] ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 445 с. (29 д.а.)

 77. Пехник Г. Власні назви крізь призму перекладацьких поглядів Григорія Кочура / Г. Пехник // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – 2009. – № 6. – С. 454-456.

 78. Пехник Г. Григорій Кочур: переклад і його теоретичне підґрунтя / Г. Пехник // Записки НТШ. – Львів, 2003. – Т. CCXLVI : Праці філологічної секції.– С. 443-458.

 79. Пехник Г. Григорій Кочур: теоретичні погляди на переклад / Г. Пехник // Іноземна філологія. – Вип. 113. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка,2004. – С. 235-243.

 80. Пехник Г. Кольоролексеми та їх відтворення : (на матеріалі перекладів Г. Кочура) / Г. Пехник // Філологічні студії. – № 1-2 (39-40). – Луцьк, 2007. – С. 42-48.

 81. Пехник Г. Світ художнього перекладу Григорія Кочура / Г. Пехник // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 649. – Харків: Константа, 2005. – С. 180-183.

 82. Рильський М. Мистецтво перекладу : статті, виступи нотатки / М. Рильський ; упорядкув. і комент. Г. Колесника. – Київ : Рад. письменник, 1975. – 344 с.

 83. Савчин В. “Мого імення ні плакати, ні сцена славити не буде...” / В. Савчин // Літературна Україна. – 2003. – 9 січ. – С. 9.

 84. Савчин В. Безсмертний Дон Кіхот : [до 80-ліття] / В. Савчин // Жива вода. – 1997. – № 3. – С. 1,6.

 85. Савчин В. Вибір твору для перекладу як прояв особистості перекладача : (на матеріалі творчості Миколи Лукаша) / В. Савчин // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 354-358.

 86. Савчин В. Внесок Григорія Кочура до лукашезнавства / В. Савчин // Творчість Григорія Кочура у контексті української культури ХХІ віку : до 100-річчя від дня народження Майстра : матеріали ІV Міжнар. наук. конфер. (Львів, 15-17 листоп. 2008 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – С. 112-120.

 87. Савчин В. До історії появи одного перекладу (Джон Мільтон. “Порохова змова”: Тарас Франко чи Микола Лукаш) / В Савчин // Літературний Львів. – 2004. – № 12. – С. 13-14.

 88. Савчин В. До неозорих глибин перекладного слова: [до 70-річчя від дня народж. Р. П. Зорівчак] / В. Савчин // Львівщина у 2004 році : знаменні і пам’ятні дати краю : календар / упоряд.: К. Василик, М. Кривенко. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – С. 72-77.

 89. Савчин В. До перекладацької стратегії Миколи Лукаша / В. Савчин // Український переклад від Зерова до сьогодення : наукові читання (Київ, 20-21 жовт. 2004 р.) : програма і резюме доп. – К., 2004. – С. 5.

 90. Савчин В. До українського саду : (назустріч ювілею Івана Франка) / В. Савчин // Літературна Україна. – 2005. – 4 серп. – С. 2.

 91. Савчин В. З епістолярної спадщини Миколи Лукаша й Григорія Кочура / В. Савчин // Дивослово. – 2003. - № 3. – С. 11-14.

 92. Савчин В. Звільняв “заґратоване слово” : [до 10-ї річниці від дня смерті М. О. Лукаша] / В. Савчин // Світ молоді. – 1998. – 28 серп.

 93. Савчин В. Зустріч з Майстром / В. Савчин// Просвіта. – 2002. – Ч. 1. – С. 9.

 94. Савчин В. Інтерв’ю з Леонідом Череватенком / В. Савчин // Іноземна філологія. – Львів, 2001. – Вип. 112. – С. 321-328.

 95. Савчин В. Лукашеві уроки української мови / В. Савчин // Урок Української. – 2000. - № 4. – С. 21-24.

 96. Савчин В. Микола Лукаш як перекладач Роберта Бернса / В. Савчин // Іноземна філологія. – Львів, 1996. – Вип. 109. – С. 96 – 104.

 97. Савчин В. Микола Лукаш як перекладач Роберта Бернса / В. Савчин // Іноземна філологія. – Львів, 1996. – Вип. 109. – С. 96 – 104.

 98. Савчин В. Микола Лукаш. Штрихи до перекладацького портрета / В. Савчин // Новий час. – 1995. – 4 лют.

 99. Савчин В. Микола Лукаш: особливості перекладацького стилю / В. Савчин // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Мовознавство : зб. наук. статей. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 458-463.

 100. Савчин В. Оперні лібрето у перекладах Миколи Лукаша / В. Савчин // Просценіум. – 2006. – № 1 (14). – С. 97-99.

 101. Савчин В. Пам’яті Миколи Лукаша / В. Савчин // Дзвін. – 1998. – № 11- 12. – С. 155 – 156.

 102. Савчин В. Патріарх українського перекладу : (до 100-річчя Г. Кочура) / В. Савчин // Літературна Україна. – 2008. – 20 листоп. – С. 5.

 103. Савчин В. Перекладацька діяльність Григорія Кочура в контексті української культури ХХ століття / В. Савчин // Каменяр. – 2005. - Листоп. (№ 4). – С. 9.

 104. Савчин В. Перекладознавець, педагог, словолюб : (до ювілею Роксолани Зорівчак) / В. Савчин // Вісник НТШ. – 2004. – № 32. – С. 13-14.

 105. Савчин В. Перехресні стежки Миколи Лукаша та Івана Франка / В. Савчин // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали наук. конґресу, присвяч. 150-річчю від дня народж. І. Франка (Львів, 27 верес. – 1 жовт. 2006 р.). – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Т. 1. – С. 1137-1144.

 106. Савчин В. Плекав він слово, наче сад : (до 85-річчя з дня народження Миколи Лукаша) / В. Савчин // Слово Просвіти. – 2004. – 23-29 груд. – С. 10.

 107. Савчин В. Проблема перекладу власних назв / В. Савчин // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття : тези Всеукр. наук. конф. – Львів: ЛДУ, 1996. – С. 211.

 108. Савчин В. Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Савчин Валентина Романівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2006. – 20 с.

 109. Савчин В. Р. Світ музики і театру крізь призму перекладів Миколи Лукаша / В. Р. Савчин // Мови, культури і переклад у добу глобалізації : наук. конф., присв. 90-річчю від дня нар. Ю. О. Жлуктенка (Київ, 20-21 верес. 2005 р.) : програма і резюме доповідей. – К., 2005. – С. 46.

 110. Савчин В. Райнер Марія Рільке і Україна / В. Савчин// Літературна Україна. – 2004. – 3 черв.

 111. Савчин В. Синонімія у перекладах М.Лукаша / В. Савчин // Записки НТШ. – Т. ССХХХІХ : Праці філологічної секції. – 2000. – С. 367-372.

 112. Савчин В. Спадщина Майстра: “Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ століття” / В. Савчин // Літературна Україна. – 2005. – 17 листоп. – С. 4.

 113. Савчин В. Специфіка відтворення англомовних реалій у перекладах М. Лукаша : (на матеріалі творів Р. Бернса і В.Шекспіра) / В. Сачин // Іноземна філологія. – Львів, 1997. – Вип. 110. – С. 124 –130.

 114. Савчин В. Творчість М. Лукаша в історії українського художнього перекладу : [до 80-річчя від дня народження] / В. Савчин // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 7 – 10.

 115. Савчин В. Фразеологізми в перекладах М. Лукаша / В. Савчин // Перекладознавчі студії. – Дрогобич : Відродження. – 1999. – Вип.1. – С. 75-84.

 116. Савчин В.Р. Лукашіана: динаміка, проблеми, несподіванки : (на матеріалі біобібліографічного покажчика “Микола Лукаш”) / В. Савчин // Іноземна філологія. – Львів, 2004. – Вип. 113. – С. 282-293.

 117. Савчин В.Р. Про перекладацьку стратегію Миколи Лукаша / В. Р. Савчин // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – Вип. 15. – Київ, 2004. – С. 77-81.

 118. Содомора А. Sub aliena umbra. Під чужою тінню / А. Содомора. – Львів : Літопис, 2000. – 335 c.

 119. Содомора А. Наодинці зі словом / А. Содомора. – Львів : Літопис, 1999. – 478 с.

 120. Содомора А. Роздуми над поставленими в анкеті “З творчої майстерні перекладача” запитаннями / А. Содомора // Теорія і практика перекладу. – Київ, 1994 – Вип. 20. – С. 131-144.

 121. Соколянський М. Г. Парадокси Джонатана Свіфта / М. Г. Соколянський // Рад. літературознавство. – 1968. – № 5.

 122. Тисячоліття : поетичний переклад України-Русі / (упоряд. і авт. передмови М. Москаленко). – Київ : Дніпро, 1995. – 693 с.

 123. Шаповалова М. С. Шекспір в українській літературі / М. С. Шаповалова. – Львів : [б. в.], 1976.

 124. Шмігер Т. Володимир Державин : теорія і критика перекладу / Т. Шмігер // Збірник Харків. іст.-філол. т-ва / Харків нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків іст.-філол. т-во. – 2005. – Т. 11. – С. 205-214.

 125. Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя / Т. Шмігер. – Київ : Смолоскип. – 2009. – 342 с.

 126. Шмігер Т. Олександр Фінкель – теоретик українського перекладу / Т. Шмігер // Григорій Кочур і український переклад : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ ; Ірпінь, 27-29 жовт. 2009 р. / редкол. О. Чередниченко (голова) [та ін.]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – С. 272-278.

 127. Шмігер Т.В. Григорій Майфет в українському перекладознавстві / Т. В. Шмігер // Од слова путь верстаючи й до слова : збірник на пошану Роксолани Петрівни Зорівчак, доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 209-216.

 128. Шмігер Т.В. Забутими сторінками українського перекладознавства 1920-х років / Т. В. Шмігер  // Григорій Кочур у контексті української культури другої половини ХХ віку : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 14-15 жовт. 2005 р.) / Львів. нац. ун‑т ім. І. Франка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Літ. музей Григорія Кочура ; редкол. : Р. Зорівчак (голова), … Т. Шмігер. – Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 109-117.

 129. Шмігер Т.В. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя: ключові проблеми та періодизація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Шмігер Тарас Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с

 130. Чабан М. З перекладацького мартиролога: II. Дмитро Лисиченко – перекладач творів Джека Лондона та Жуля Верна / М. Чабан // Всесвіт. – 2002. – №1-2.


Каталог: general -> pryimalna komisiya -> fah vyprob -> 2014 -> specialnist -> Inizemnykh mov -> magistry
magistry -> Програма вступних випробувань з англійської мови для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
magistry -> Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
magistry -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
magistry -> Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
magistry -> Програма вступних випробувань з іспанської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою "Магістр"
magistry -> Програм а вступних випробувань з англійської мови як другої іноземної для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр» / «Спеціаліст»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка