Програма фахових вступних випробувань за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»Сторінка1/3
Дата конвертації08.08.2017
Розмір0.51 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України
Луцький національний технічний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова приймальної комісії

____________В.Божидарнік

«___»____________2013 р.

ПРОГРАМА
фахових вступних випробувань

за спеціальністю «Електротехнічні системи електроспоживання»

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»

Розглянуто та схвалено на засіданні приймальної комісії Луцького НТУ

(протокол № __ від «___» ____ 2013 р.)

РЕДАКЦІЙНО–ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ЛУЦЬК 2013

ВСТУП
Для організації та проведення вступних випробувань за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» кафедрою електропостачання розроблено фахові тестові завдання 3-х рівнів складності по таких дисциплінах: електротехнічні системи електропостачання, контроль споживання та якість електричної енергії, основи релейного захисту і автоматики, уведенння до електротехніки, математичні задачі електроенергетики, електрична частина станцій і підстанцій, енергозбереження, основи світлотехніки, програмне забезпечення задач електротехніки, математичне моделювання в електроенергетиці, монтаж і експлуатація електрообладнання промислових підприємств, загальнопромислові електроприймачі, основи електропостачання, електричні системи і мережі, електромагнітні перехідні процеси, теоретичні основи електротехніки, електричні машини, основи електропостачання, основи електроприводу.

В розділі кожної дисципліни сформована коротка анотація та перелік тем (програма) для ознайомлення та подальшої підготовки студентам перед складанням відповідних вступних випробувань.


ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Електротехнічні системи електропостачання»

Мета та завдання курсу: створення у студентів наукового поняття про електричні мере­жі та системи і режими їх роботи, ознайомлення з методами розра­хунку, вимогами до покращення режимів та умов оптима­льного керування режимами, подолання проблем, які виникають при проектуванні і експлуатації елект­ричних мереж.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Основи проектування систем електропостачання.

Основні дані про завдання проектування електричних мереж. Основні вимоги, характеристика категорійності споживачів. Загальні положення, вимоги до схем побудови електромереж в залежності від категорійності споживачів. Вибір трансформаторів, проводів, схем підстанцій і ліній. Техніко–економічні розрахунки при виборі оптимального варіанту схеми електропостачанняТема 2. Якість електричної енергії і її регулювання в системах електропостачання

Показники якості електроенергії і їх нормування в стандартах. Методи регулювання частоти в мережі. Поняття допус­тимих втрат напруги в розподільчих мережах. Завдання регулювання напруг в мережі. Способи ре­гулювання напруг. Місцеве регулювання і зміна ре­жимів напруг в розподільчій мережі за допомогою пристроїв регулювання під навантаженням (РПН) і переключення без збудження (ПБЗ). Визначення потрібних коефіцієнтів трансформації.Тема 3. Основні відомості про схеми, конструктивне виконання і характеристики обладнання 3потужних вузлових підстанцій вищою напругою 110-330 кВ і вище.

Схеми вузлових підстанцій вищою напругою 110–330 кВ і вище. Вимоги до схем. Забезпечення надійноті електропостачання. Виконання і компоновка розподільчого пристрою на стороні вищої напруги. Схеми вузлових підстанцій вищою напругою 110–330 кВ і вище. Компоновка розподільчого пристрою на стороні споживача. Виконання резервування.Тема 4. Схеми, конструктивне виконання та характеристика обладнання районних ПС вищою напругою 35-110 кВ.

Основні відомості про схеми, конструктивну побудову, і характеристику обладнання трансформаторних підстанцій вищою напругою 35–110 кВ. Компоновки розподільчих пристроїв на стороні вищої напруги. Використання і виконання аварійних і ремонтних перемичок. Схеми трансформаторних підстанцій вищою напругою 35–110 кВ. Компоновки розподільчих пристроїв на стороні споживача. Встановлення пристроїв автоматичного введення резервуТема 5. Виконання трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів напругою 6-10 кВ, їх компоновка.

Основні відомості про схеми, конструктивну побудову, і характеристику обладнання трансформаторних підстанцій напругою 6–10/0,4 кВ. Комплектні трансформаторні підстанції. Схеми, компоновка і конструктивна побудова, характеристика обладнання розподільчих пунктів напругою 6–10 кВ. Закриті і відкриті розподільчі пункти.Тема 6. Виконання схем електропостачання у сільській місцевості. Трансформаторні підстанції 6-10 кВ, їх компоновка

Основні відомості про виконання розподільчих електричних мереж у сільскій місцевості. Вимоги до схем. Забезпечення надійності електропостачання. Компоновка і конструктивна побудова трансформаторних підстанцій 6–10/0,4 кВ у сільскій місцевості. Виконання комплектних трансформаторних підстанцій 6–10/0,4 кВТема 7. Електричні мережі напругою до 1 кВ

Електричні мережі напругою до 1 кВ. Вимоги до електромереж напругою до 1 кВ. Схеми електричних мереж напругою до 1 кВ. Обладнання і монтаж електромереж напругою 0,4 кВ. Розподільчі і силові пункти (шафи).Тема 8. Організація експлуатаційного обслуговування електричних мереж

Загальні поняття про організацію експлуатаційного обслуговування електричних мереж. Види технічного обслуговування, їх періодичність. Капітальний ремонт. Профілактичний ремонт.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Блок В.М. «Электрические сети и системы» – М.: Высш. шк., 1986 – 430с.

 2. Сидоров В.С. «Розрахунок параметрів усталених режимів електричних мереж» – Метод. вказ.– Львів: ЛПІ, 1987 – 71с.

 3. Солдаткина Л.А. «Электрические сети и системы» – М.: Энергия, 1978– 430с.

 4. Идельчик В.И. «Электрические сети и системы» – М.: Энергоатомиздат, 1989 – 592с.

 5. Веников В.А., Идельчик В.И., Лисеев М.С. «Регулирование напряжения в электрических системах» – М.: Энергоатомиздат, 1989–590с.

 6. Справочник по проектированию электроэнергетических систем»/ Под. ред. С.С.Рокотяна и Шапиро.–М.: Энергоатомиздат,1985.–285с.

 7. Поспелов Г.Е., Федин В.Т. «Проектирование электрических сетей и систем» – Минск: Высш. шк., 1978.

 8. «Расчеты и анализ режимов работы сетей» / под. ред. В.А.Веникова. М.: Высш. шк., 1974.

 9. «Электрические сети и системы» / Н.В.Буслова, В.Н.Винославский, Г.И.Денисенко, В.С.Перхач; под. ред. Г.И.Денисенко. – Київ:Вища школа, 1986.–584с.

 10. Правила устройства электроустановок.– М.: Энергоатомиздат, 1986.

 11. Крючков И.П., Кувшинский И.Н., Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования.– М.: Энергия, 1978.

 12. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей.– М.: Энергоатомиздат 1989.

 13. Справочник по проектированию электроснабжения. /Под ред. Барыбина Ю.Г. - М.: Энергоатомиздат, 1990. – 576 с.

 14. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электроэнергетических специальностей. /В.М.Блок. - М.: Высшая школа, 1990.

 15. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2-х томах. Т.1. Электроснабжение/ Под общ. ред. А.А.Федорова. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 568 с.


«КОНТРОЛЬ СПОЖИВАННЯ ТА ЯКІСТЬ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ»

Мета та завдання курсу: ознайомлення з типовими схемами електропостачання промислових установок, набуття навиків з заключення договорів на користування електричною енергією.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Електровикористовуючий сектор економіки і його сучасний стан.

Вступ. Об’єм та структура курсу. Об’єкт теорії та практики курсу. Принципи розгляду. Об’єктів теорії і практики курсу. Основні проблемно-орієнтовані поняття. Електровикористовуючий сектор економіки і його сучасний стан. Енергозбереження, як основа державної політики забезпечення енергетичної ефективності господарчого механізму. Основні перспективи енергетичної політики держави.Тема 2. Особливості сучасного електроенергети-чного виробництва і структура енергосистеми.

Особливості сучасного електроенергети-чного виробництва і структура енергосистеми. Структура та завдання органів енергетичного контролю.Основні принципи і документи, що регламентують взаємовідносини між енергосистемою та сподивачами. Юридично-правові питання організації взаємовідносин. Оперативно-диспетчерські питання взаємовідносин. Основні функції енергетичного контролю при організації взаємовідносин.Тема 3. Структура та класифікація споживачів.

Структура та класифікація споживачів. Оформлення заявки на приєднання. Технічні умови енергосистеми. Оформлення дозволу та приєднання електроустановок та здача в експлуатацію.Тема 4. Принцип організації вимірю-вань та системи контролю.

Інженерно-технічні вимоги до систем обліку. Основи побудови системи обліку в умовах енергоринку. Принцип організації вимірю-вань та системи контролю. Вимірювальні трансформатори струму та напруги. Електричні та індукційні лічильни-ки електроенергії. Контрольно-вимірювальні та керуючі системи обліку та контролю електричної енергії та потужності. Системи зв’язку та передачі інформації. Система стандартів. Вимоги до функцій та характеристик систем обліку і контролю електровикористання.Тема 5. Характеристика режимів роботи електро-приймачів і схем електропостачання.

Характеристика режимів роботи електро-приймачів і схем електропостачання. Розван-таження енергосистеми при виникненні дефіциту потужності і енергії. Методика розрахунку режимних графіків та обмежень. Прогнозування корисного відпуску і споживання електроенергії. Організація роботи з економії електроенергії. Методи контролю за раціональним використанням. Реактивне навантаження споживачів. Показники, що характеризують оснащеність мережі споживачів компенсуючими засобами. Вимоги до персоналу, відповідального за експлуатацію електроустановок. Оперативне управління електроустановками. Технічна документація. Характеристики технічного стану силових трансформаторів, повітряних і кабельних ЛЕП, розподільчих злагод, засобів обліку електроспоживання, пристроїв заземлення, електричного освітлення.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Правила устройства електроустановок. / Миненерго СССР. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Енергоатомиздат, 1986.

 2. Правила користування електричною енергією. – НКРЕ України. – Київ. – 1996.

 3. Временная инструкция по учёту електроенергии. / Миненерго Украины. – Киев. – 1995.

 4. Головкин Г.И. Енергосистема и потребители електрической енер-гии. – М. : Енергоатомиздат, 1984.

 5. Инструктивные материалы Главгосенергонадзора. – М. : Енерго-атомиздат. 1986.

 6. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.-К. Госстандарт Украины.1999

 7. Правила технической експлуатации електроустановок потреби-телей. – М. : Енергоатомиздат, 1989.


«ОСНОВИ РЕЛЕЙНОГО ЗАХИСТУ І АВТОМАТИКИ»

Мета та завдання курсу: ознайомлення з принципами релейного захисту та автоматики ліній електричних систем, узгодження дії захисту та автоматики, призначення окремих пристроїв захисту та автоматики для забезпечення безперервного живлення споживачів електроенергії.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Вступ

Ціль і задачі курсу. Основні пошкодження і особливі режими в системах електропостачання. Основні вимоги до пристроїв релейного захисту і автоматики.Тема 2. Способи виконання захисту.

Способи відображення реле і схем захисту на кресленнях. Техніка безпеки при роботі в установках релейного захисту і автоматики.Тема 3. Елементи пристроїв релейного захисту та автоматики.

Насичувальні трансформатори струму та напруги. Блоки живлення. Загальні відомості про електромеханічні системи. Використання електромагнітного принципу для виконання реле. Використання індукційного принципу для виконання реле. Електричні реле з постійними магнітами. Реле на геконах. Напівпровідникові реле. Виконання захисту на основі мікропроцесорів. Короткі відомості про плавкі елементи, біметалічні пластини, мембрани, терморезистори. Керовані запобіжники.Тема 4. Захист та автоматика електричних мереж напругою до 1000 В.

Вибір плавких запобіжників з врахуванням забезпечення селективності та чутливості. Вибір автоматичних повітряних вимикачів. Чутливість і селективність розчіплювачів автоматичних повітряних вимикачів. Захист від однофазних коротких замикань на землю в чотирипровідній мережі з глухозаземленою нейтраллю. Вимоги до пристроїв АВР в мережах напругою до 1000 В.Тема 5. Триступеневий струмовий захист і його основні органи.

Схеми ввімкнення максимального струмового захисту (третьої ступені) при ввімкненні вимірних органів на повні струми фаз. Схеми ввімкнення максимального струмового захисту (третьої ступені) при ввімкненні вимірного органу на струм нульової послідовності мереж з глухозаземленими нейтралями. Вибір параметрів струмової відсічки без витримки часу (перша ступінь струмового захисту). Вибір параметрів струмової відсічки з витримкою часу (друга ступінь струмового захисту). Неселективна струмова відсічка. Комбінована відсічка за струмом та напругою. Струмовий захист з залежною від рівня третьої гармоніки струму витримкою часу.Тема 6. Пристрої автоматики.

Пристрої АВР. Способи виконання, основні органи, розрахунок параметрів пристроїв АВР. Пристрої АПВ. Способи виконання, основні органи, розрахунок параметрів пристроїв АПВ. Пристрої АЧР. Способи виконання, основні органи, розрахунок параметрів пристроїв АЧР.Тема 7. Струмові направлені захисти.

Принцип дії, і вибір параметрів максимального струмового направленого захисту. Схеми вмикання реле напряму потужності. Струмові направлені відсічки без витримки часу і з витримкою часу.Тема 8. Дистанційний захист.

Призначення, принцип дії дистанційного захисту. Вибір параметрів спрацювання дистанційного захисту зі ступінчатою характеристикою витримки часу.Тема 9. Диференційні захисти.

Види і способи виконання диференційного захисту. Принцип поздовжнього диференційного струмового захисту. Поздовжній диференційний захист ліній і особливості його виконання. Поперечний диференційний струмовий захист. Схема і область використання поперечних диференційних струмових направлених і ненаправлених захистів.Тема 10. Захисти ліній від однофазних замикань на землю в мережах з ізольованими або заземленими через дугогасний реактор нейтралями.

Вимоги до захисту від замикань на землю. Пристрій загальної неселективної сигналізації. Струмові ненаправлені і направлені захисти нульової послідовності, які реагують на струми усталеного режиму. Захист трансформаторів напруги контролю ізоляції при виникненні субгармонічного резонансу в мережах з ізольованою нейтраллю.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика системы электроснабжения. –М: Высшая школа, 1979.

 2. Кривенков В.В., Новелла В.Н. Релейная защита и автоматика системы электроснабжения. –М: Энергоиздат, 1984.

 3. Федосеев А.М. Релейная защита электрических систем. –М: Энергия, 1984.

 4. Беркович М.А. Основы техники релейной защиты. - М.: Энергоатомиздат, 1984.

 5. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи на тему: „Розрахунок захисту ліній напругою 6(10) кВ розподільчих мереж” для студентів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання” усіх форм навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2003.

 6. Основи релейного захисту і автоматики. Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” усіх форм навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2004.

 7. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи на тему: „Захист мереж до 1 кВ” для студентів спеціальності 6.090600 “Електротехнічні системи електроспоживання” усіх форм навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2005.

 8. Основи релейного захисту та автоматики. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи на тему: „Захист мереж напругою до 1000 В” для студентів факультету перепідготовки фахівців спеціальності (7.090603) “Електротехнічні системи електроспоживання” заочної форми навчання. / Гадай А.В.– Луцьк: ЛДТУ, 2006.


«УВЕДЕНННЯ ДО ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ»

Мета та завдання курсу: ознайомлення студента з історією розвитку електротехніки, сучасними проблемами електротехніки, з фізичними особливостями функціонування та будовою електричних апаратів і машин; з основами виробництва, розподілу та споживання електричної енергії, енергетичними ресурсами країни; екологічними проблемами енергетики, закономірностей та законів, які безпосередньо використовуються в галузі електроенергетики

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Вступ

Історія пізнання та опанування електричними явищамиТема 2. Сучасні способи отримання електричної енергії.

Технологічні установки для виробництва електроенергії. Теплові конденсаційні електростанції. Теплоелектроцентралі. Гідроелектростанції. Атомні електростанції.Тема 3. Можливі способи перетворення різних видів енергії в електричну

Магнітогідродинамічне перетворення енергії. Термоелектричні генератори. Радіоізотопні джерела енергії. Термоемісійні генератори. Електрохімічні генератори. Геотермальні електростанції. Використання морських відновлюваних ресурсівТема 4. Електроенергетика.

Застосування електроенергії в народному господарстві. Споживання електричної енергії. Поняття про електроенергетичну систему. Принцип роботи та конструктивне виконання основних елементів електроенергетичної системи. Електричні машини постійного та змінного струму. Комутаційна апаратура та апаратура захисту в електричних мережах. Передавання енергії на відстань. Переваги об'єднання енергетичних систем. Керування електроенергетичними система­ми. Вплив техніки та енергетики на біосферу. Енергетика та довкілля. Охорона природи. Розвиток енергетичної техніки, її вплив на людське суспільство та довкілля.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Веников В.А., Путятин Е.В. Введение в специальность. Электроэнергетика. М: Энергия, 1988.

 2. Новиков А.В. и др. Введение в специальность. Электрические машины, электропривод и автоматизация промышленных установок. К.: Высшая школа, 1981

 3. Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с основами электроники. М.: Высшая школа, 1991

 4. Семенов В.А. Лабораторно практические работы по спецтехнологии для электромонтажников.— М.: Высшая школа, 1988.


«МАТЕМАТИЧНІ ЗАДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ»

Мета та завдання курсу: підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який досконало володіє математичними методами, необхідними для розв”язку енергетичних задач, формування знань про використання сучасних методів математики при проектуванні СЕП та здобутті навичок у застосуванні формалізованих методів аналізу електричних кіл для визначення перетоків струмів та потужностей і методів теорії імовірностей в задачах аналізу параметрів режимів СЕП.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

Тема 1. Вступ.

Енергетична система і її елементи. За­дачі проектування СЕП. Цілі і задачі курсу. Особливості методів розглядуваних в курсіТема 2. Формалізовані методи аналізу електричних кіл.

Застосування методів. Структурні елементи електричного кола. Аналітичний запис структури електричного кола. Параметри електричного кола. Основні закони електричного кола. Метод незалежних струмів. Метод контурних струмів. Метод незалежних і вузлових напруг. Матриці вхідних і взаємних адмітансів, коефіцієнт розподілу, матриці вузлових імпедансів.Тема 3. Основні положення і поняття теорії імовірностей.

Визначення подій і взаємозв’язки між ними. Розра-хунок імовірностей. Основні теореми теорій імовірностей: теореми додавання; мно­ження імовірностей; формула повної імовірності; теорема гіпотез; повторення дослідів.Тема 4. Випадкові величини в енергетиці.

Основні поняття. Способи задання законів роз-поділу: ряд, функція і густина розподілу випадкової величи-ни і їх властивості. Закони розподілів випадкових величин. Числові характеристики випадкових величин і їх властивості: математичне сподівання, дисперсія, середньо-квадратичне відхилення, моменти. Числові характеристики випадкових величин, розподілених за законами розподілу: рівномірний, нормальний, біноміальний, Пуассона.Тема 5. Системи випадкових величин.

Поняття системи випадкових величин. Функція і густина розподілу системи випадкових величин та її компонент. Числові характеристики системи випадкових величин: моменти – початковий, центральний, кореляцій­ний; частинні випадки моментів, умовне мате­матичне сподіванняТема 6. Основи математичної статистики.

Основні поняття. Первинна статистична сукуп­ність і її впорядкування. Згрупований статис­тичний ряд. Гістограма. Вирівнювання статис­тичних законів. Критерії згоди: Пірсона (χ2), Смірнова, Колмогорова.Тема 7. Статистичне оцінювання параметрів.

Довірчий інтервал і надійність. Довірчий інтервал для математичного сподівання, середньоквадратичного відхилення. Оцінка істинного значення вимі­рюваної величини і точності вимірювань. Оцінка числових характеристик випадкового вектора по обмеженому числу дослідів. Статистики числових характеристик. Побудова функції лінійної регресії.Тема 8. Випадкові функції.

Основні поняття випадкової функції та випадкового процесу. Поняття числових характеристик випадкового процесу. Визначення з досліду оцінок числових характеристик випадкового процесу. Поняття стаціонарності та ергодичності випадкового процесу. Визначення з досліду оцінок числових характеристик випадкового стаціонарного процесу. Визначення з досліду оцінок числових характеристик ергодичного стаціонарного випадкового процесу по одній реалізації. Визначення характеристик нестаціонарної випадкової функції по одній реалізації.Тема 9. Елементи математичних основ теорії надійності.

Основні положення. Статистичні характерис­тики надійності. Визначення надійності сис­теми на основі характеристики надійності її елементів.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Перхач В.С. Математичні задачі електроенргетики .- Львів: Вища шк.., 1989.

2. Математическая статистика /Иванова В.М., Калинина В.Н., Нешумова Л.А. и др.-М.: Высш. шк., 1981.

3. Р. Шторм. Теория вероятностей. Математическая статистика. Статистический контроль качества. – М.: “Мир”, 1970.

4. Формалізовані методи аналізу електричних кіл. Програма та методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних та контрольних робіт з курсу “Математичні задачі електроенергетики”./ Давиденко Л.В. – Луцьк: ЛДТУ, 1998.


 1. Конспект лекцій з дисципліни „Математичні задачі електроенергетики” для студентів спеціальності 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання всіх форм навчання/ Давиденко Л.В.- Луцьк: ЛДТУ, 2003.

 2. Электрические сети и системы: Математические задачи элетроэнергетики/ Под ред. Веникова В.А.- М.: Энергоатомиздат, 1988.

 3. Е.С.Вентцель, Л.А.Овчаров. Теория вероятностей и ее инженерные приложения.-М.:Наука, Гл.ред.физ.-мат.лит., І988.

 4. Блажкевич Б.І. Основні методи аналізу електричних кіл. – К.: Техніка, 1971.

 5. Пугачев В.С. Теория случайных функцій. – М.: Физматтиз, 1960.

 6. Матеметаична статистика. Методичні вказівки до практичних занять з курсу „Математичні задачі електроенергетики” для студентів спеціальності 6.090600 „Електротехнічні системи електроспоживання” всіх форм навчання. – Луцьк: ЛДТУ, 2001.


«ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ І ПІДСТАНЦІЙ»

Мета та завдання курсу: створення в студентів наукового поняття про електричні станції та підстанції, конструктивні особливості основного обладнання і електричних апаратів головних і вторинних кіл.

Зміст дисципліни розкривається в темах:


Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка