Програма фахового іспиту для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень,,магістрСкачати 235.5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.03.2019
Розмір235.5 Kb.
#85291
ТипПрограма
  1   2   3
Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ___________ С.В. Мельничук

„_____” _________________2015р.
ПРОГРАМА

ФАХОВОГО ІСПИТУ
Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень

,,магістр”


спеціальність : ,,Географія України”

Схвалено Вченою радою географічного факультету

Протокол № 6 від „ 18” лютого 2015р.
Голова ради Руденко В.П.

Чернівці - 2015

Загальне землезнавство

Основні умови та фактори існування та розвитку географічної оболонки

Система географічних наук. Об’єкт, предмет та методи дослідження. Природничо-суспільний, суспільно-економічний, природничий та наскрізний блоки. Прикладні науки, що входять до них. Об’єкт, предмет, завдання та методи дослідження загального землезнавства.

Історія розвитку загального землезнавства. Історія розвитку фізичної географії. Основні етапи розвитку ідей фізичної географії.

Астрономічні умови розвитку Землі та географічної оболонки. Земля у Всесвіті та Сонячній системі. Форма та розміри Землі.

Рухи Землі у Всесвіті. Вплив рухів Землі на розвиток географічної оболонки. Вплив космічної речовини. Сонячно-земні зв’язки.

Геофізичні умови розвитку ГО. Геофізичні поля. Гравітаційне поле та гравітаційні процеси. Електромагнітне поле Землі та магнітосфера.

Енергетика поверхні Землі. Загальні термодинамічні умови на Землі.

Основні ендогенні процеси. Тектосфера та тектонічні рухи.

Основні екзогенні процеси.

Геохімічні умови розвитку ГО. Склад Землі та геосфер. Динаміка й трансформація речовини геосфер. Основні геохімічні процеси. Радіоактивність геосфер.

Еволюція Землі та її ГО. Зародження Землі. Догеологічний етап розвитку. Добіогенний, біогенний та антропогенний етап розвитку.

Загальні риси структури ГО. Межі ГО. Взаємодія компонентів у ГО. Речовина ГО. Саморегуляція ГО. Структура та характеристики атмосфери, гідросфери та літосфери.

Вертикальні та горизонтальні структури ГО. Основні види горизонтальних та вертикальних структур ГО.

Ландшафтна сфера Землі. Структура ландшафтної сфери Землі. Дослідження ландшафтів.

Динаміка ГО. Енергетика ГО. Динаміка атмосфери, гідросфери, біосфери.

Кругооберти, циркуляція, ритміка, функціонування геосистем.Геологія загальна та історична

Основні типи земної кори та їх географічне розповсюдження. Характеристика породотворчих мінералів. Гірські породи, їх генезис та класифікація. Типи земної кори. Головні структурні елементи земної кори. Стійкі та рухомі ділянки. Головні тектонічні гіпотези розвитку структур земної кори. Теорія тектоніки літосферних плит. Геодинамічні процеси. Ендогенні процеси. Поняття про геодинамічні процеси, їх взаємозв`язок та взаємообумовленість. Тектонічні рухи земної кори та деформації гірських порід. Плікативні та диз’юнктивні дислокації. Інтрузивний та ефузивний магматизм. Екзогенні процеси. Вивітрювання, кори вивітрювання. Геологічна діяльність вітру. Геологічна діяльність поверхневих та підземних вод. Карст, види карсту. Геологічна діяльність покривних та гірських льодовиків. Геологічна діяльність озер та боліт. Геологічна діяльність морів та океанів. Поняття про діагенез та фації відкладів. Предмет і завдання історичної геології. Поняття про абсолютний та відносний вік. Геохронологічна шкала.


Основи фізики Землі

Елементарні частинки та їх властивості. Змінні та незмінні властивості елементарних частинок. Групи елементарних частинок. Електромагнітне випромінювання. Природа електромагнітного випромінювання. Розподіл хвиль за довжиною і частотою. Спектр випромінювання. Закон Віна. Античастинки. Властивості античастинок. Матеріалізація та анігіляція. Сили взаємодії у Всесвіті. Сили взаємодії (ядерна, електрична, слабкої взаємодії, гравітаційна) – з’єднуюче начало Всесвіту. Енергія. Види енергії та використання різних видів енергії людством. Будова Всесвіту. Земля як космічне тіло. Будова Всесвіту. Еволюція Всесвіту. Етапи розвитку Всесвіту за гіпотезою Г. Гамова. Формування галактик і зірок. Галактика Чумацький шлях. Параметри галактики Чумацький шлях. Місце Сонячної системи у цій галактиці. Внутрішні планети і Місяць. Спільні та відмінні риси у будові внутрішніх планет, Місяця та Землі. Загальна характеристика зовнішніх планет. Параметри зовнішніх планет та їх будова. Геофізичні поля Землі Гравітаційне поле. Природа гравітації. Змінність гравітаційного поля Землі на поверхні та з глибиною. Сейсмічне поле. Сейсмічність Землі. Види сейсмічних хвиль. Шкали оцінки землетрусів. Теплове поле. Природа теплового поля. Причини розігріву планети. Магнетизм Землі. Гіпотези походження магнітного поля Землі. Палеомагнітна шкала. Електричне поле. Природа електричного поля Землі. Електричні явища у атмосфері. Змінність геофізичних полів за геологічний етап. Причини зміни геофізичних полів. Наслідки цих змін (зміни клімату, зледеніння тощо).


Геоморфологія і палеогеографія

Геоморфологія як наука, Історія виникнення науки. Елементи рельєфу. Фактори формування рельєфу. Зв’язок рельєфу з геологічними структурами. Тектонічні рухи земної кори і рельєф. Рельєф областей платформенної морфоструктури. Тектонічне розчленування і тектонічні рухи платформ. Рельєф областей геосинклінальної морфоструктури. Рельєф дна світового океану. Співвідношення морфологічних процесів з геологічною будовою та тектонічними рухами. Класифікація морфодинамічних процесів. Вивітрювання гірських порід як фактор рельєфоутворення, Типи Вивітрювання. Кори вивітрювання різних природних зон. Поняття схил. Класифікація схилів. Схилові процеси та рельєф схилів. Геоморфологічна діяльність тимчасових водотоків і форми рельєфу створені ними. Геоморфологічна робота постійних водотоків. Русло ріки та його морфологічні частини. Умови утворення меандр, Будова меандр та їх класифікація. Поняття заплава та умови її утворення, рельєф поверхні заплави. Типи заплав. Поняття “тераса”. Основні елементи терас. Причини їх утворення. Типи терас. Ущелини, тіснини каньйони, заплавні та терасовані долини. Асиметрія річкових долин. Причини утворення льодовиків, Робота льодовиків. Покривне та гірське зледеніння. рельєф областей минулого материкового зледеніння. Багаторічна мерзлота. Форми рельєфу зв’язані з багаторічною мерзлотою. Геоморфологічна робота вітру. Акумулятивні і денудаційні форми еолового рельєфу. Геоморфологічна робота моря.(абразія, транспортування та акумуляція). Етапи формування сучасного рельєфу. Методи дослідження древніх форм рельєфу. Види геоморфологічних карт та принципи їх складання.


Метеорологія та кліматологія

Основні завдання метеорології та кліматології як наук, методи досліджень. Історія виникнення й розвитку метеорології та кліматології, видатні дослідники й вчені, в Україні зокрема. Повітря й атмосфера, фізичні властивості атмосфери, атмосферних шарів. Сонячна радіація в атмосфері. Кліматичні характеристики сонячної радіації. Солярний клімат, пряма і розсіяна радіація, фактор мутності, закон Буге. Радіаційний баланс. Ефективне випромінювання. Тепловий режим атмосфери. Тепловий баланс. Теплообмін в системі «поверхня-атмосфера». Закономірності змін температур повітря. Температурні градієнти. Адіабатичні процеси в атмосфері. Географічний розподіл температур повітря. Вода в атмосфері. Випаровування і випаровуваність, закон Дальтона. Характеристики вологості повітря. Процеси хмаро- і опадоутворення. Міжнародна класифікація хмар. Гідрометеори, горизонтальні опади. Баричне поле і вітер. Атмосферний тиск, закономірності його змін у просторі й часі. Баричне поле Землі. Циклони й антициклони, атмосферні фронти. Поле вітру. Атмосферна циркуляція. Закономірності розподілу атмосферного тиску над поверхнею Землі і система повітряних течій. Типи циркуляції атмосфери. Внутрітропічна й позатропічна циркуляція. Місцева циркуляція. Чинники та процеси кліматотворення. Основні кліматотвірні чинники. Різноманіття кліматів Землі. Кліматичні класифікації. Зміни клімату, України зокрема.Загальна гідрологія

Гідросфера Землі та її складові. Водний баланс в межах географічної оболонки та її частин.

Походження та генетичні типи підземних вод. Водний баланс та гідрологічний режим різних видів підземних вод.

Гідрологія річок. Гідрологічний і водний режим річок. Класифікація річок за водним режимом.

Основні характеристики водойм, їх географічне розповсюдження. Характеристики котловин озер та водосховищ.

Географія ґрунтів і земельних ресурсів

Фактори і географічне поширення ґрунтів. Основи теорії та методології Основні фактори: клімат, біота, ґрунтотворні породи і рельєф, вік ґрунту і господарська діяльність людини. Розвиток і еволюція ґрунтів. Загальні закономірності географічного поширення ґрунтів, структура ґрунтового покриву. Завдання і принципи сучасних класифікацій. Система таксономічних одиниць класифікації ґрунтів: рід, клас, тип, підтип, рід, вид, різновид (ґрунтова відміна). Зміст і завдання грунтово-географічного районування. Система таксономічних одиниць. Схеми грунтово-географічного районування світу й України. Географічне поширення зон. Чинники і процеси ґрунтоутворення. Ґрунти, їх будова і властивості, класифікація. Структура ґрунтового покриву. Земельні ресурси, проблеми їх раціонального використання і охорони. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси тундрової і лісотундрової зон Ґрунтовий покрив і земельні ресурси лісових зон помірного поясу Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон сухих степів, напівпустинь і пустинь Ґрунтовий покрив лісостепової і лучно-степової зон. Ґрунтовий покрив і земельні ресурси зон вологих субтропічних і тропічних обл. Ґрунтовий покрив континентів.Біогеографія

Поняття про біосферу. Границі, маса живої речовини в біосфері її продукція. Роль організмів в кругообігу основних елементів біосфери. Еволюція життя на Землі. Сучасні уявлення про виникнення життя. Погляди Д.Холдейна, Д.Бернала, А.І. Опаріна. Основні положення теорії еволюції Ч.Дарвіна – А.Уоллеса. Різноманіття організмів в біосфері. Система органічного світу. Основні систематичні одиниці: вид, рід, родина, порядок (загін), клас, тип. Нижчі і вищі рослини. Систематика тваринного та рослинного світу. Біоценоз та його властивості. Характерні особливості біоценозів. Ознаки біоценозів. Стадії виникнення, динаміка, класифікація біоценозів. Ареал. Поняття про ареал. Типи ареалів. Центри ареалів. Охорона видів. Центри походження культурних рослин та свійських тварин. Флористичне районування суші Землі. Основні засади флористичного районування суші Землі. Характеристика флористичних царств, областей та підобластей, їх основні ендемічні та спільні таксони. Історія формування і розвитку флористичних царств. Фауністичне районування суші Землі. Основні засади фауністичного районування суші Землі. Характеристика фауністичних царств, областей та підобластей, їх основні ендемічні та спільні таксони. Історія формування і розвитку фауністичних царств. Основні типи біомів. Біоми тундри. Біоми тундри, їх поширення та різновиди, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Історія формування. Біоми хвойних і широколистяних лісів помірного поясу. Поширення та різновиди хвойних і листяних лісів помірного поясу, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Історія формування. Біоми степів. Поширення та географічні різновиди степів, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Історія формування. Біоми аридних та семіаридних областей. Пустині та напівпустині помірних і тропічних областей, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Типи пристосувань тваринного світу і рослинності до недостатнього зволоження. Біоми субтропічних лісів і чагарників, тропічних і субтропічних саван. Субтропічні ліси і чагарники середземноморського типу, тропічні й субтропічні савани, їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Географічні різновиди чагарникових та саванних формацій. Біоми перемінно-вологих поясів. Вологі дощові ліси. Ліси перемінно-вологих поясів. Вологі дощові ліси їх фізико-географічні умови; основні види флори і фауни, трофічні зв’язки. Висотна поясність. Типи висотної поясності. Органічний світ водного середовища. Основні закономірності розподілу живих істот у водному середовищі. Органічний світ підземного середовища. Основні риси ґрунтової фауни, спелеофлори та спелеофауни. Троглобіонти, троглофіли і троглоксени.Ландшафтознавство

“Відкриття” ландшафту й обгрунтування загальних уявлень про ландшафт. Розробка вчення про морфологію ландшафту. Становлення геохімії та геофізики ландшафту, структурно-динамічного й антропогенного ландшафтознавства. Сучасні проблеми науки. ландшафтознавчі дослідження в зарубіжних країнах. Основи теорії та методології ландшафтознавства Геосистемна концепція – методологічна основа ландшафтознавства. Загальнонаукове уявлення про системи, системний підхід до пізнання світу. Становлення геосистемної концепції, її суть. Геосистема: будова, елементи, властивості. Натуральні й інтегральні (антропогенні) геосистеми, їх характерні риси. Основні організаційні рівні геосистем і чинники їх диференціації: глобальний, регіональний і локальний рівні. Системний підхід у дослідженні ландшафтів. Ландшафтний комплекс як геосистема. Компоненти природи та їх роль у формуванні ландшафтних комплексів (ЛК). Поняття про “сильні” та “слабкі” компоненти, к.-речовини і к.-сфери. ЛК як результат взаємодії геокомпонентів. Речовинні, енергетичні й інформаційні зв’язки, сутність, будова, властивості ЛК. ландшафт і його складові. підходи і трактування поняття “ландшафт”. Основні морфологічні одиниці ландшафту: фація, урочище, місцевість. Специфічні одиниці ландшафту: ланка, підурочище і підмісцевість, літогенетична стрия, висотна місцевість і орокліматичний сектор. Класифікація ландшафтів Землі. Сутність і принципи загальнонаукової класифікації ландшафтів. Основні типологічні одиниці та критерії їх виділення. Класифікаційні категорії гірських ландшафтів. Основні типи ландшафтів Землі.


Хімія з основами геохімії

Історія виникнення та розвитку геохімії ландшафту. Поняття про геохімічні системи. Розповсюдженість хімічних елементів у оболонках Землі (Кларки). Поняття ландшафт з позиції геохімії ландшафту. Елементарний геохімічний ландшафт, його морфологічні особливості. Типи елементарних ландшафтів за умовами міграції. Басейнові ландшафтно-геохімічні системи. Поняття “геохімічний ландшафт ”. Кларки основних сфер географічної оболонки. Середній хімічний склад ландшафту. головні і другорядні елементи. Міграція хімічних елементів в ландшафті. Біогенна, фізико-хімічна, механічна, техногенна міграції. Фактори формування та закономірності територіальної диференціації геохімічних ландшафтів. Азональні та зональні фактори. Геохімія окремих елементів у ландшафті. Геохімічна класифікація елементів. характеристика поширення та міграції хімічних елементів у ландшафті. Геохімічна класифікація ландшафтів. Принципи геохімічної класифікації ландшафтів. Таксономічні одиниці, діагностичні ознаки.


Основи ландшафтної екології

Ландшафтна екологія як наука. Системний підхід при вивченні ландшафтів. Концепція геосистеми, загальні особливості. Моделі гео- та екосистем. Ландшафтні системи, які вивчаються в процесі екологічного аналізу. Розвиток ландшафтної екології в нашій країні та за кордоном. Короткий нарис з історії ландшафтознавства. Вертикальні структури природних геосистем. Поняття вертикальної структури, типи структур, способи декомпозиції. Методи ландшафтно-екологічних досліджень. Специфіка методів для різних ландшафтів. Морфологічні одиниці гірських ландшафтів. Фактори диференціації гірських ландшафтів. Індивідуальний та типологічний підходи до вивчення їх екологічного стану. Принципи загально-наукової класифікації ландшафтів. Основні таксономічні одиниці ландшафтів. Прикладні класифікації. Ординація геосистем. Районування. Ландшафтно-екологічна амплітуда. Концепція ландшафтно-екологічної ніші. Екологічна оцінка ландшафтного середовища (геохімічні та геофізичні показники). Природно-антропогенні ландшафти. Антропогенне навантаження та стійкість геосистем. Оцінка антропогенного навантаження. Стійкість природних геосистем. Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів. Біогеохімічна індикація забруднення. Загальна оцінка еколого-геохімічної ситуації (за бальною системою). Еколого-геохімічна оцінка стану урбанізованих ландшафтів. Еколого-геохімічна ситуація. Антропогенні впливи, їх типологія. Оцінка антропогенного навантаження. Стійкість природних геосистем. Форми стійкості. Ландшафтно-екологічне прогнозування. Ландшафтно-екологічний моніторинг. Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК. Антропогенно-техногенна перетвореність ПТК. Ступінь їх антропізації. Антропогенез. Специфіка методів для різних ландшафтів.Специфіка методів дослідження різних ландшафтів (урбо-, агро-, лісові та інші).


Методи фізико-географічних досліджень

Основні методи ландшафтних досліджень. Історія розвитку методів географічних досліджень. Етапи розвитку методів географічних досліджень. Інформаційна база сучасної географічної науки. Методи дослідження геологічної основи ландшафту. Завдання, періоди і методи вивчення. Завдання і об’єми польових геологічних досліджень. Морфологічна основа ландшафту. Методи вивчення рельєфу. Зміст і значення польових морфологічних досліджень, шляхи використання їх результатів. Форми і методи польових геоморфологічних досліджень. Мікрокліматичні спостереження в ландшафтних комплексах. Зміст і програма мікрокліматичних спостережень. Основні етапи мікрокліматичних спостережень. Методи опису і картографування ґрунтового покриву.

Методи гідрологічних досліджень річки, озера, болота і ґрунтових вод ландшафту. Вивчення ґрунтових вод, гідрологічне дослідження річки. Геоботанічні дослідження ландшафту. Опис пробних площадок, екологічне профілювання і картографування рослинного покриву. Методологія картографування природи. Картографування природи як метод наукового дослідження. Географічні принципи картографування. Етапи і процеси картографування. Створення первинного оригіналу. Легенди карт. Генералізація на картах природи. Створення серій карт природи.

Засоби і способи ландшафтного картографування. Зображуючі засоби і способи картографування. ГІС як засіб формування, збереження та оновлення географічної інформації у ландшафтному картографуванні.


Прикладна фізична географія

Прикладна фізична географія як наука. Теоретико-методологічні основи прикладної фізичної географії. Обєкт, предмет та завдання вивчення прикладної фізичної географії. Етапи становлення та розвитку прикладної фізичної географії. Становлення та розвиток прикладних фізико-географічних досліджень в Україні. Зародження прикладних фізико-географічних досліджень. Становлення прикладних фізико-географічних досліджень. Сучасний етап розвитку прикладних фізико-географічних досліджень. Принципи та методи ландшафтного аналізу в регіональному проектуванні. Роль природного середовища у розвитку суспільства. Процес антропогенізації природного середовища. Визначення тенденцій, закономірностей формування та взаємодії природно-територіальних і суспільно-територіальних систем і їхніх компонентів.Ландшафти як об’єкти проектованого господарського впливу та перетворення. Види природокористування як фактор перетворення структури та функцій ландшафтів, Функціональна класифікація ландшафтів. Таксономія регіональних ландшафтних структур та їх типологія.. Горизонтальна зональність. Вертикальна поясність. Типологія ландшафтних структур.

Вивчення фізико-географічних процесів, стихійних явищ при проектуванні геотехнічних систем і освоєнні регіонів. Зональні, азональні та інтразональні процеси. Природно-антропогенні процеси. Вплив природних і антропогенних процесів на геотехнічні системи.Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси та зворотній вплив на функціонування природно-технічних систем. Основні напрямки впливу господарської діяльності на ландшафтні комплекси. Вплив господарської діяльності на літогенну основу та рельєф. Вплив господарської діяльності на гідросферу та атмосферу. Вплив господарської діяльності на біосферу.
Фізична географія материків і океанів

Основні чинники, що визначають розвиток природного середовища. Зонально-регіональна диференціація географічної оболонки. Природне середовище як продукт тривалого розвитку та взаємодії природних компонентів; літогенна і кліматогенна основи природних ландшафтів; грунтово-рослинні компоненти як індикатори просторової і тимчасової диференціації природних комплексів фізико-географічних країн Землі. Антропогенний чинник трансформації природних ландшафтів фізико-географічних країн світу; взаємодія між материками і океанами як важливий чинник формування основних рис природи Землі. Загальні особливості материкової суші, порівняльна характеристика окремих материків та країн на материках. Основні принципи фізико-географічного районування материків. Географічні пояси і зони земної кулі. Секторність. Регіональні прояви географічної зональності на різних материках. Проблеми сучасного стану природного середовища: виснаження природних ресурсів, порушення систем життєзабезпечення, забруднення навколишнього середовища, деградація ландшафтів. Їх прояв в різних районах земної кулі і в країнах з різними соціально-економічними системами.

Географічне положення, межі, берегова лінія і типи берегів материків Землі. Основні тектонічні структури (платформи, складчасті пояси і області, щити, плити, синеклізи і антеклізи); історія формування території і сучасних природних ландшафтів фізико-географічних країн світу. Плейстоценові зледеніння їх роль у формуванні ландшафтів. Мінеральні ресурси, їх розповсюдження і приурочення до тектонічних структур. Морфоструктурне районування. Рівнинно-платформенні і гірські області, типи і форми морфоскульптур, закономірності їх розповсюдження. Основні кліматоутворюючі чинники. Циркуляція повітряних мас по сезонах року, температури січня і липня, атмосферні опади, ступінь зволоження. Особливості місцевих типів клімату. Вплив клімату на формування ландшафтів і можливості їх господарського використання; річний стік і умови його формування. Річки, озера, болота, підземні води, льодовики (типи, особливості режиму, розповсюдження). Водні ресурси і їх господарське використання; особливості формування в кайнозої. Типи рослинності і ґрунтів і їх господарська оцінка. Особливості використання земельних ресурсів. Вплив антропогенного чинника на біоценози. Зонально-поясна структура природи. Особливості зональних типів ландшафтів фізико-географічних країн Землі. Мозаїчність . Мозаїчність чергування рівнинних і гірських ландшафтів. Характеристика природних зон фізико-географічних країн світу. Типи висотної поясності.
Топографія з основами геодезії

Топографо-геодезичне вивчення землі: вимірювання на місцевості, зйомки, зображення місцевості на картах і планах. Зв'язок топографії та геодезії з іншими науками.

Поняття про форму і розміри Землі та способи їх визначення. Методи проектування земної поверхні на рівневу поверхню і площину. Поняття про масштаб зображення земної поверхні. Види масштабів.

Системи координат, що застосовуються в топографії і геодезії.Топографічні карти і плани: визначення, вимоги, яким вони повинні відповідати. Елементи топографічних карт і планів: математична основа, географічний зміст, геодезична основа.

Проблема генералізації на топографічній карті.

Види зйомок місцевості та комплекти приладів.
Картографія і картографічне креслення

Географічна карта і картографія: зміст, визначення, методи досліджень. Основні властивості географічних карт. Структура географічної карти. Використання географічної карти в наукових дослідженнях. Типи географічних карт: принципи виділення, характеристика. Прикладний тип географічних карт.


  1. Картографічна проекція - як елемент математичної основи карти. Принципи і методи їх
    побудови.

  2. Географічна основа як базова при складанні тематичних карт.

  3. Графічні засоби зображення в картографії.

  4. Картографічна генералізація: зміст, види, шляхи.

  5. Організація, сучасний стан і перспективи розвитку картографічних робіт в Україні.


Тематична картографія.

Принципи, методи та підходи в складанні тематичних карт. Класифікація карт за призначенням, масштабом, територією, змістом.

Методологія і методика складання карт, особливості змісту і методика складання тематичних карт природи.

Тематика і особливості побудови карт – вказівок, графічних побудов, тексту, ілюстрації.

Картографування галузей сільського господарства.

Карти видів транспорту та транспортних систем.

Використання і застосування тематичних карт.

Аерокосмічні методи досліджень

Природні умови знімання. Електромагнітне випромінювання. Природне випромінювання. Власне випромінювання Землі. Вплив атмосфери на випромінювання.

Аерознімання і космічне знімання. Фотографічні камери. Фотографічні матеріали для чорно-білого і кольорового знімання.

Геометричні властивості знімків. Види проекцій.Основні елементи центральної проекції. Елементи орієнтування аерознімка. Масштаб аерознімка. Спотворення на аерознімку через нахил оптичної вісі, рельєф місцевості.

Теоретичні основи дешифрування аерокосмічних знімків (сутність, види і методи дешифрування знімків).
Географія природно-ресурсного потенціалу (ПРП) України.

Поняття про природно-ресурсний потенціал. Структура природно-ресурсного потенціалу України. Компонентна структура ПРП України. Функціональна структура ПРП. Територіальна структура ПРП. Природно-ресурсні комплекси України. Природно-ресурсне районування території (акваторії). Основні типи ПРП України. Особливості географії регіональних ПРП України. ПРП і екологічна безпека України, перспективи ПРП України.

Географія світового господарства.

Поняття про світову економічну систему. Функціональні системи світової економіки.

Географія високорозвинутих країн світу. Особливості їх економіки.

Країни з перехідною економікою, їх географія та особливості розвитку.

Основні економічні, політичні, фінансові та військові угрупування країн світу.


Каталог: res -> geo
geo -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з курсу  Основи геоекології Для спеціальностей 6
geo -> Загальний опис
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) із «Організація та прогнозування апк» для напрямку підготовки 0
geo -> Загальний опис
geo -> Програма з інженерної фотограмметрії напряму підготовки: 0801 «Геодезія, картографія І землеустрій» для спеціальності: 08010101
geo -> Робоча програма (за кредитно-модульною системою навчання) з навчальної дисципліни
geo -> Напрям „ географія”
geo -> Програма з геодезії напряму підготовки: 0801 геодезія, картографія І землеустрій для спеціальності: 08010103 землеустрій та кадастр
geo -> Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Скачати 235.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка