Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки»Скачати 262.3 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір262.3 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Вінницький національний аграрний університет


факультет ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА


ПРОГРАМА

фахового іспиту до вступу в аспірантуру

за галуззю знань 20 «Аграрні науки»

за спеціальністю 204 «Технології виробництва та переробки
продукції тваринництва»

Вінниця – 2016Програму підготували: Скоромна О.І., декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, к.с.-г.н, доцент, Кучерявий В.П., в.о. завідувача кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, д.с.-г.н., професор, Гуцол А.В., завідувач кафедри годівлі с.-г. тварин та водних біоресурсів, д.с.-г.н., професор, Вознюк О.І., к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, Гуцол Н.В., к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, Царук Л.Л., к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва, Овсієнко С.М., к.с.-г.н., доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 9 від «25» березня 2016 р.)


Схвалено науково-методичною комісією Вінницького національного аграрного університету (протокол № 7 від «24» лютого 2016 р.)
Рекомендовано до видання Вченою радою факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (протокол № 8 від
«24» лютого 2016 р. )
Схвалено навчально-методичною комісією факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва (протокол № 7 від
«17» лютого 2016 р.

ЗМІСТ


Вступ

4

1. Мета фахового іспиту до вступу в аспірантуру

5

2. Характеристика змісту програми

6

3. Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів

8

4. Порядок проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру

9

5. Структура екзаменаційного білета

10

6. Критерії оцінювання фахового іспиту до вступу в аспірантуру

11

7. Тематика рефератів

12

8. Орієнтовний перелік питань для підготовки до фахового іспиту

14

9. Список рекомендованої літератури 19

Вступ
Програма призначена для осіб, які вступають до аспірантури Вінницького національного аграрного університету.

Спеціальність 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» належить до найбільш поширених специфічних категорій сільського господарства. За цією спеціальністю можуть навчатися в аспірантурі фахівці, які мають повну вищу освіту за ступенем магістра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра із спеціальності «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва», «Годівля тварин та технологія кормів» та суміжних з нею інших спеціальностей.

Основою для визначення змісту фахового іспиту до вступу в аспірантуру за спеціальністю 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» є освітньо-професійна програма підготовки за ступенем магістра з Технології виробництва і переробки продукції тваринництва чи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» («спеціаліст») спеціальності 8 (7).09010201 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва».

Під час фахового іспиту до вступу в аспірантуру абітурієнти повинні показати рівень теоретичних знань з циклу фундаментальних та основних розділів спеціальних дисциплін.

Спеціальність «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» об’єднує в собі такі спеціалізації:

 • Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

 • Годівля тварин та технологія кормів.


1. МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Метою фахового іспиту до вступу в аспірантуру є всебічна перевірка готовності магістра (спеціаліста) до навчання в аспірантурі за спеціальністю 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» та його рівня знань і навичок, необхідних для початку власних наукових досліджень.

Завдання до фахового іспиту при вступі в аспірантуру за спеціальністю 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» здобувачів на основі ступеня магістра містять питання з наступних базових дисциплін:

 • Технологія виробництва молока та яловичини;

 • Технологія виробництва продукції свинарства;

 • Технологія виробництва продукції птахівництва;

 • Технологія виробництва продукції вівчарства;

 • Технологія виробництва продукції бджільництва;

 • Конярство;

 • Годівля сільськогосподарських тварин.


2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
Навчальна дисципліна «Технологія виробництва молока та яловичини» включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Продуктивні і біологічні особливості великої рогатої худоби.

 2. Племінна робота у скотарстві.

 3. Технологія виробництва молока.

 4. Годівля і утримання великої рогатої худоби.

 5. Вирощування ремонтного молодняку великої рогатої худоби.

 6. Особливості виробництва молока на промисловій основі.

 7. Умови отримання і реалізація молока.

 8. Технологія виробництва яловичини.

 9. Спеціалізоване м’ясне скотарство.

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва продукції свинарства» включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Біологічні, господарсько-корисні та конституційні особливості свиней.

 2. Основні породи свиней.

 3. Племінна робота у свинарстві.

 4. Відтворення поголів’я свиней.

 5. Годівля і системи утримання свиней.

 6. Відгодівля свиней.

 7. Виробництво свинини в спеціалізованих господарствах.

 8. Реалізація свиней.

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва продукції птахівництва» включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Племінна робота у птахівництві.

 2. Технологія виробництва харчових яєць.

 3. Технологія виробництва інкубаційних яєць птиці різних видів.

 4. Технологія виробництва м'яса сільськогосподарської птиці .

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва продукції птахівництва» включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Господарсько-біологічні особливості овець різних напрямів продуктивності.

 2. М'ясна та молочна продуктивність овець.

 3. Виробництво продукції овець.

 4. Техніка розведення овець.

Навчальна дисципліна «Технологія виробництва продукції бджільництва» включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Утримання і розведення бджіл.

 2. Медоносна база та запилення бджолами сільськогосподарських культур.

 3. Технологія виробництва основної продукції бджільництва.

 4. Технологія виробництва додаткової продукції бджільництва.

 5. Оцінка якості продукції бджільництва.

Навчальна дисципліна «Конярство» включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Племінна робота в конярстві.

 2. Породи коней.

 3. Вирощування коней.

 4. Використання коней.

Навчальна дисципліна «Годівля сільськогосподарських тварин» включає такі розділи, що винесені на фаховий іспит до вступу в аспірантуру:

 1. Поживність кормів і фізіологія травлення у сільськогосподарських тварин.

 2. Перетравність кормів і оцінка їх поживності.

 3. Корми, їх класифікація і загальна характеристика.

 4. Підготовка кормів до згодовування та їх раціональне використання.

 5. Нормована годівля сільськогосподарських тварин.


3. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ
Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за спеціальністю 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» складена відповідно до Галузевих стандартів вищої освіти (ГСВОУ МОНУ) «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми» підготовки фахівців ступеня магістра за спеціальністю «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».

Вимоги до фахового іспиту при вступі до аспірантури ґрунтуються на нормативних формах державної атестації осіб, які навчаються у навчальних закладах. На фаховий вступний іспит виноситься система умінь, що визначена ГСВОУ МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика». Зміст фахового іспиту базується на системі основних розділів нормативних навчальних дисциплін, що визначені ГСВОУ МОНУ «Освітньо-професійна програма» підготовки фахівця ступеня магістр.

Вступник до аспірантури за спеціальністю 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» повинен знати:

- основні зоотехнічні закони;

- напрямки зоотехнічних наукових досліджень та в галузі технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

- загальні поняття про технологію виробництва і переробки продукції тваринництва та її складові;

вміти:

- оперувати знаннями в галузі наук з технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

- вміти визначитись в напрямках зоотехнічних досліджень та технології виробництва і переробки продукції тваринництва;

- застосувати основні зоотехнічні закони і вміти ними оперувати.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ
ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

Організація і проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, Правил прийому до аспірантури (доктор філософії) ВНАУ в 2016 році, Положення «Про приймальну комісію ВНАУ», Положення про прийом на навчання до аспірантури ВНАУ на здобуття ступеня доктора філософії, Положення про предметні комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури ВНАУ, Положення про відділ аспірантури і докторантури ВНАУ.

Рекомендується проведення письмового екзамену на основі вільного вибору здобувачами білету, який містить три запитання з різних дисциплін, що виносяться на фаховий іспит.5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний аграрний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор


_____________ В.А. Мазур

"___" _____________2016 р.


Екзаменаційний білет №

для складання вступного фахового іспиту до аспірантури

зі спеціальності 204 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва»
1. Теоретичне питання.

2. Теоретичне питання.

3. Теоретичне питання.
Затверджено Вченою радою факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, протокол № ___ від "___" __________ 2016 р.

Екзаменатори

6. критерії оцінювання ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами фахового іспиту здійснюється членами комісії на основі отриманих відповідей на питання білетів. Оцінювання відбувається за п’ятибальною шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним питанням усіма членами комісії. Потім визначається середня оцінка за результатами усіх питань та виставлених оцінок усіма членами комісії. При середній дробній оцінці, результат від 0,1 до 0,4 бала округлюється до меншого числа (наприклад 3,4 – до оцінки 3), а при оцінці від 0,5 до 0,9 – до більшого числа (наприклад 3,6 – до оцінки 4). При виникненні дискусій, спорів щодо оцінки, вирішальне слово має голова екзаменаційної комісії.

Оцінка «5» – відмінно – означає: відповідь правильна, повна, довершена, обґрунтована, достовірна, точна, не викликає сумнівів у членів комісії;

Оцінка «4» – добре – означає: відповідь правильна, достовірна з незначними неточностями, не викликає сумнівів у членів комісії;

Оцінка «3» – задовільно – означає: відповідь у цілому правильна, проте із значною кількістю помилок, неповна, неточна, недовершена, незакінчена, необґрунтована, викликає уточнюючі запитання у членів комісії;

Оцінка «2» – незадовільно – означає: відповідь неправильна, недостовірна, викликає дискусію у членів комісії.

Фаховий іспит вважається складеним за умови отримання здобувачем середньої оцінки не нижче «3» - задовільно.7. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
Дисципліна «Технологія виробництва молока і яловичини»:

 1. Основні породи великої рогатої худоби молочного напряму продуктивності, які розводяться в Україні.

 2. Основні породи великої рогатої худоби м’ясного напряму продуктивності, які розводяться в Україні.

 3. Основні породи великої рогатої худоби комбінованого напряму продуктивності, які розводяться в Україні.

 4. Наукові основи одержання молока високої якості.

 5. Моделювання технологічних процесів у скотарстві.

 6. Особливості виробництва молока за умов фермерських господарств.

 7. Вирощування і відгодівля великої рогатої худоби з використанням відходів харчової промисловості.

 8. Способи прибирання і видалення гною на молочних фермах, його зберігання та виробництво біогазу.

 9. Сучасні технології доїння корів.

 10. Фактори інтенсифікації виробництва молока.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції свинарства»: 1. Характеристика основних порід свиней в Україні.

 2. Схрещування та гібридизація у свинарстві.

 3. Гібридизація у свинарстві та її роль у підвищенні продуктивності свиней.

 4. Вплив стресів на продуктивність свиней та шляхи попередження.

 5. Технологія м’ясної відгодівлі свиней.

 6. Основні напрямки удосконалення технології виробництва свинини.

 7. Особливості ведення свинарства на малих фермах.

 8. Тривалість використання кнурів та свиноматок в племінних та товарних фермах, причини ранньої вибраковки.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції птахівництва»: 1. Вирощування ремонтного молодняка курей.

 2. Технологічна схема виробництва харчових яєць.

 3. Наукові розробки в технології інкубування яєць сільськогосподарської птиці.

 4. Альтернативні джерела у птахівництві.

 5. Енергозберігаючі технології у м’ясному птахівництві.

 6. Перспективні види птиці та їх характеристика.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції вівчарства»: 1. Проблеми і перспективи розвитку різних технологічних форм ведення вівчарства.

 2. Стан та перспективи розвитку вівчарства в Україні.

 3. Отарна система ведення вівчарства.

 4. Переробка продукції вівчарства.

 5. Технологія відгодівлі овець.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції бджільництва»:    1. Медоносна база і запилення бджолами ентомофільних культур.

    2. Особливості виробництва продукції бджільництва в умовах техногенного забруднення територій.

    3. Боротьба із хворобами бджіл.

Дисципліна «Конярство»: 1. Продуктивне конярство: м’ясна та молочна продуктивність.

Дисципліна «Годівля сільськогосподарських тварин»:       1. Класифікація та господарська оцінка кормів.

       2. Оцінка поживності кормів.

       3. Способи заготівлі кормів.

       4. Захворювання, викликані незбалансованою годівлею.

       5. Організація зеленого конвеєра в господарстві.


8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ

Дисципліна «Технологія виробництва молока і яловичини»: 1. Концентрація, інтенсифікація і впровадження комплексної механізації та комп’ютеризації в молочному скотарстві.

 2. Умови переведення виробництва молока на промислову основу.

 3. Основні типи і розміри промислових підприємств.

 4. Формування стада, технологічних груп.

 5. Застосування перспективних технологій в галузі скотарства та досвід провідних країн світу.

 6. Системи і способи утримання і годівлі великої рогатої худоби за різними технологіями виробництва молока.

 7. Зоотехнічна оцінка корів за їх придатністю до машинного доїння.

 8. Значення фізіологічного циклу відтворення молочної худоби у процесі промислового використання.

 9. Потоково-цехова технологія виробництва молока, технологічна схема роботи молочних ферм.

 10. Особливості потоково-цехової організації виробництва молока в літній період.

 11. Племінний облік при потоково-цеховій системі.

 12. Економічна ефективність виробництва молока за впровадження промислової технології і потоково-цехової системи.

 13. Досвід країн світу у виробництві молока на промисловій основі.

 14. Енергозберігаючі технології у молочному скотарстві.

 15. Технологія виробництва молока в умовах радіоактивного забруднення.

 16. Первинна обробка молока.

 17. Гігієнічні вимоги до будівельних матеріалів і приміщень для тварин.

 18. Мікроклімат тваринницьких приміщень.

 19. Гігієна водопостачання і напування.

 20. Гігієнічні вимоги до вивезення і зберігання гною.

 21. Наукові основи одержання молока високої якості.

 22. Моделювання технологічних процесів у скотарстві.

 23. Особливості виробництва молока за умов фермерських господарств.

 24. Способи прибирання і видалення гною на молочних фермах, його зберігання та виробництво біогазу.

 25. Особливості технології виробництва яловичини в молочному скотарстві.

 26. Комплектування промислових ферм для вирощування і відгодівлі тварин. Організація кормової бази.

 27. Механізація технологічних процесів при вирощуванні і відгодівлі тварин.

 28. Основи технологічного проектування промислового виробництва яловичини і технологічні вимоги до будівельних рішень будівель і обладнання.

 29. Особливості виробництва молока за умов фермерських господарств.

 30. Вирощування і відгодівля великої рогатої худоби з використанням відходів харчової промисловості.

 31. Способи прибирання і видалення гною на молочних фермах, його зберігання та виробництво біогазу.

 32. Сучасний стан м’ясного тваринництва в Україні та за кордоном.

 33. Молочна продуктивність.

 34. Біологічні основи молочної продуктивності.

 35. Фактори, які впливають на рівень молочної продуктивності.

 36. Якісні показники молочної продуктивності та фактори, які впливають на них.

 37. Досягнення науки і практики в підвищенні продуктивності тварин.

 38. Стреси і їх вплив на продуктивність.

 39. Показники рекордних надоїв в Україні, СНД, світі.

 40. Використання м’ясних порід в промисловому схрещуванні.

 41. Підвищення м’ясної продуктивності сільськогосподарських тварин, в тому числі методами селекційно-племінної роботи.

 42. Особливості спеціалізованого м’ясного скотарства.

 43. Особливості відтворення стада.

 44. Відгодівля і нагул м’ясної худоби.

 45. Досвід передових країн світу у виробництві яловичини.

 46. Ведення м’ясного скотарства в Україні.

 47. Транспортування худоби.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції свинарства»: 1. Біологічні особливості свиней та їх використання у промисловому свинарстві.

 2. Основні породи свиней поширені в Україні та їх напрямок продуктивності.

 3. Організація відтворення стада свиней.

 4. Особливості технології вирощування свиней.

 5. Технологія вирощування ремонтного і племінного молодняку.

 6. Технології відгодівлі свиней та їх види.

 7. Біологічне та господарське обґрунтування різних строків відлучення поросят.

 8. Гібридизація в свинарстві та основні лінії, типи, породи виведені в Україні для її впровадження.

 9. Досвід ведення за кордоном.

 10. Потоково-цехова система виробництва свинини та умови її впровадження.

 11. Комплексна оцінка свиней (за походженням, власною продуктивністю і якістю потомства).

 12. Оцінка кнурів і маток та якості потомства методом контрольної відгодівлі.

 13. Основні показники якості свинини, їх зміни під впливом умов годівлі і селекції.

 14. Основні фактори, що забезпечують інтенсивну відгодівлю свиней.

 15. Типи спеціалізованих свинарських підприємств.

 16. Ресурсозберігаючі технології виробництва свинини, як основа підвищення галузі.

 17. Сучасні аспекти утилізації гною свиней.

 18. Біотехнологічна оцінка альтернативних джерел енергії.

 19. Проблеми та перспективи розвитку біогазу з сировини сільськогосподарського походження.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції птахівництва»: 1. Технологічна схема виробництва харчових яєць.

 2. Характеристика окремих технологічних ланок виробництва яєць.

 3. Принципи організації цілорічного, безперервного, ритмічного виробництва яєць.

 4. Принципи організації безвідходної технології виробництва яєць.

 5. Фактори, що обумовлюють кількість та якість яєць.

 6. Технологічне обладнання для утримання курей промислового стада.

 7. Технологія виробництва інкубаційних яєць птиці різних видів.

 8. Фактори, що впливають на м’ясну продуктивність птиці.

 9. Технологічна схема виробництва м’яса курчат-бройлерів.

 10. Режим інкубування яєць сільськогосподарської птиці.

 11. Промислова переробка харчових яєць (виготовлення меланжу, яєчного порошку).

 12. Альтернативні джерела у птахівництві.

 13. Енергозберігаючі технології у м’ясному птахівництві.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції вівчарства»: 1. Технологія виробництва вовни, ягнятини, баранини, смушків, овчин, молока.

 2. Отарна система ведення вівчарства.

 3. Проблеми і перспективи розвитку різних технологічних форм ведення вівчарства.

 4. Виробництво продукції вівчарства у неспеціалізованих господарствах.

 5. Переробка продукції вівчарства.

 6. Технологія відгодівлі овець.

 7. Технологія ведення вівчарства в зоні екстенсивного землеробства.

 8. Технологія ведення вівчарства в зоні інтенсивного землеробства.

 9. Технологія вирощування молодняка.

 10. Сучасні аспекти утилізації гною овець.

Дисципліна «Технологія виробництва продукції бджільництва»: 1. Сучасний розвиток галузі бджільництва.

 2. Характеристика основної і допоміжної продукції бджільництва.

 3. Використання і поліпшення медоносної бази для бджіл.

 4. Хвороби бджіл.

 5. Технологія виробництва основної продукції бджільництва.

 6. Технологія виробництва допоміжної продукції бджільництва.

 7. Запилення бджолами сільськогосподарських культур.

 8. Шляхи підвищення медоносної бази бджільництва

 9. Способи формування бджолиних сімей.

 10. Оцінка якості продукції бджільництва.

 11. Організація пасіки.

Дисципліна «Конярство»: 1. Використання робочих коней в сучасних умовах.

 2. Значення конярства, його стан та тенденції розвитку.

 3. Породи коней та їх використання в Україні.

Дисципліна «Годівля сільськогосподарських тварин»: 1. Напрямки удосконалення системи годівлі сільськогосподарських тварин.

 2. Прояви дефіциту мінеральних елементів у годівлі тварин та шляхи їх профілактики.

 3. Особливості годівлі свиней.

 4. Особливості травлення у жуйних тварин.

 5. Суть, принципи і значення класифікації кормів.

 6. Зелені корми та їх поживна цінність.

 7. Особливості годівлі корів.

 8. Технологія заготівлі сіна.

 9. Роль вітамінів у живленні та шляхи забезпечення ними тварин. Вміст вітамінів у кормах.

 10. Обґрунтування кормових потреб свиней.

 11. Відгодівля свиней, типи відгодівлі, вплив кормів на якість продукції.

 12. Типи, норми, раціони і техніка годівлі.

 13. Особливості травлення кормів у птиці.

 14. Антибіотики, гормональні препарати, ферменти, антиоксиданти, ерготропні речовини та їх роль у живленні тварин.

 15. Годівля племінного молодняку свиней.

 16. Технологія заготівлі сінажу.

 17. Особливості рецептури комбікормів для птиці.

 18. Характеристика кормів тваринного походження.

 19. Вітамінна і мінеральна поживність кормів.

 20. Типи відгодівлі свиней.

 21. Годівля молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні на м'ясо.

 22. Технологія заготівлі силосу.

 23. Годівля ремонтного молодняку великої рогатої худоби.

 24. Корми, які впливають на якість свинини.

 25. Способи використання зелених кормів у годівлі тварин.

 26. Наука про годівлю тварин, її предмет, метод і історія розвитку.

 27. Концентровані корми, їх склад, поживність, використання.

 28. Годівля свиноматок за різного фізіологічного стану.

 29. Значення молозива у годівлі новонароджених.

 30. Особливості травлення у свиней.

 31. Значення преміксів у годівлі тварин.

 32. Типи і види відгодівлі худоби.

 33. Технологія заготівлі подрібненого, пресованого і брикетованого сіна.

 34. Що розуміють під типом годівлі, структурою раціону?

 35. Організація відгодівлі худоби.

 36. Технологія заготівлі трав’яного борошна.


9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Бусенко О.Т., Столюк В.Д. і ін. Технологія виробництва продукції тваринництва. – К.: Аграрна освіта, 2001.– 432с.

 2. Вівчарство / Г.К.Даниленко, І.Н.Топиха, В.В.Кулик та ін. – К: Урожай, 1989. – 200 с.

 3. Герасимов В. І. Практикум із свинарства і технології виробництва свинини / В. І. Герасимов, Ю. В. Засуха, В. М. Нагаєвич [та ін.] - Харків: Еспада, 2003. – 224 с.

 4. Герасимов В. І. Свинарство і технологія виробництва свинини / В. І. Герасимов, Л. М. Цицюрський, Д. І. Барановський [та ін.] – Харків: Еспада, 2003 - 448 с.

 5. Гопка Б.М., Калантар 0.А., Павленко П.М. Коні в сільському господарстві. – К.: Урожай, 1989.– 150 с.

 6. Гопка Б.М., Хоменко М.П., Павленко П.М. Конярство: Підручник. – К.: Вища освіта, 2004. – 320 с.

 7. Засуха Т.В., Зубець М.В., Сірацький Й.З. і ін. Розведення сільськогосподарських тварин з основами спеціальної зоотехнії. – К.: Аграрна наука, 1999. – 512 с.

 8. Зінченко О.І. Кормовиробництво. – Київ: Вища школа, 1994. – 440 с.

 9. Ібатулін І.І., Мельничук Д.О., Богданов Г.О., Столярчук П.З. та ін. Годівля сільськогосподарських тварин. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 616 с.

 10. Ібатулін І.І., Панасенко Ю.О., Кононенко В.К., та ін. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин. – К.: Вища освіта, 2003. – 432 с.

 11. Ібатуллін І. І. Вирощування ремонтного молодняка сільськогосподарських тварин. / І. І. Ібатуллін, А. І. Сривов, Л. М. Цицюрський [та ін.] – К.:Урожай, 1993. 248 с.

 12. Калашников А.К., Клейменов Н.П., Баканов В.М. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. М.: Агропромиздат, 1985. – 352 с.

 13. Костенко В.І. з співавт. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. – К.:Урожай, 1995. – 470 с.

 14. Костенко В.І. Практикум із скотарства і технології виробництва молока та яловичини. – К.: Урожай, 1996. – 256 с.

 15. Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво. – Головне видавництво “Вища школа”. – 1987. – 336 с.

 16. Поліщук В.П. Бджільництво. К.: Вища школа. – 2001. – 287 с.

 17. Походня Г. С. Интенсификация промышленного свиноводства / Г. С. Походня, Ю. В. Засуха, Л. Н. Цицюрский [и др.] - К.: Изд-во УСХА, 1994. – 464 с.

 18. Рубан Ю.Д. Скотарство і технологія виробництва молока та яловичини. – Х.: Еспада, 2002. – 576 с.

 19. Рыбалко В. П. Генотип и продуктивность свиней. -М.: Колос, 1984. 120 с.

 20. Сахацький М.І., Івко І.І., Іонов І.А. і ін. Довідник птахівника / Технологічні нормативи виробництва продукції птахівництва базові та перспективні технології. – Харків., 2001. – 160 с.

 21. Фисинин В.И., Тардатьян Г.А. Промышленное птицеводство. – М.: Агропромиздат, 1991. – 544 с.

 22. Целютін В.В., Кротов А.А. Вівчарство. – К.: Вища школа, 1984. – 297с.

Каталог: web -> vsau -> vsau.nsf -> 16f6d6ee76bfca88c2256fc7003eb153 -> b238cee15fbe7ba5c2257e61003039c5 -> $FILE
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
$FILE -> Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів та здобувачів та методичні рекомендації адресовані аспірантам і здобувачам вченого ступеня кандидата наук у відповідній галузі
$FILE -> Програм а фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія І експертиза»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
$FILE -> Програм а підготовки аспірантів І здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія»
$FILE -> Фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Скачати 262.3 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка