Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.5 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ПРОГРАМА

фахового іспиту до вступу в аспірантуру

за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

за спеціальністю 051 «Економіка»

Вінниця – 2016

Програма фахового вступного випробування до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка». – Вінниця, 2016. – 33 с.

Укладачі: д.е.н., професор Калетнік Г.М., д.е.н., професор Шпикуляк О.Г., д.е.н., професор Бурєннікова Н.В.


Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного аграрного університету (протокол № 9 від «25» лютого 2016 р.)

Схвалено науково-методичною комісією Вінницького національного аграрного університету (протокол № 6 від «24» лютого 2016 р.)

Рекомендовано до видання Вченою радою економічного факультету (протокол № 4 від «23» лютого 2016 р.)

Схвалено навчально-методичною комісією економічного факультету (протокол № 7 від «22» лютого 2016 р.)
ЗМІСТ


Вступ

4

1. Мета фахового іспиту до вступу в аспірантуру

5

2. Характеристика змісту програми

6

3. Вимоги до здібностей і підготовленості здобувачів. Основні професійні компетентності

19


4. Порядок проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру

21

5. Структура екзаменаційного білета

22

6. Критерії оцінювання фахового іспиту до вступу в аспірантуру

23

7. Тематика рефератів

24

8. Орієнтовний перелік питань для підготовки до фахового іспиту

25

9. Список рекомендованої літератури 30

Вступ
Програма вступного іспиту фахового вступного випробування до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» відображає загальне коло кваліфікаційних вимог до теоретичних знань претендентів для вступу до аспірантури. На основі програми складається перелік питань вступного іспиту й формуються екзаменаційні білети.

Метою складання вступного іспиту є перевірка й оцінювання фундаментальних знань вступників із функціонування підприємств і державних систем, механізму управління економікою на мікро- та макрорівнях, а також форм, методів й економічних важелів регулювання економічних процесів та встановлення їхньої достатності для проведення наукових досліджень з обраної галузі науки.За цією спеціальністю можуть навчатися в аспірантурі фахівці, які мають повну вищу освіту за ступенем магістра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста чи магістра із спеціальності «Економіка» та суміжних з нею інших спеціальностей. Вступники до аспірантури повинні мати фундаментальні знання в області теоретичних та прикладних економічних дисциплін, систем управління економікою різних ієрархічних рівнів, мікро- та макроекономічного прогнозування й планування розвитку економік відповідних рівнів ієрархії, державного й бюджетно-фінансового регулювання економіки, мати здібності до науково-дослідної роботи, володіти сучасними методами наукових досліджень.


  1. МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ

Фахове випробування проводиться з метою виявлення знань, вмінь, компетентної здатності щодо здійснення наукових досліджень на основі типових методик, якими повинен володіти фахівець за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка».Завдання до фахового іспиту при вступі в аспірантуру за спеціальністю 051 «Економіка» містять питання з наступних дисциплін: «Економіка аграрного підприємства», «Державне регулювання економіки підприємств», «Національна економіка».

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
1. ЕКОНОМІКА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА
1. 1. Підприємство в сучасній системі господарювання.

Економічний зміст підприємства. Підприємство як суб'єкт господарювання. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування. Класифікація та структура підприємств.

Ринкове середовище господарювання підприємств. Загальне середовище господарювання та його чинники (природні, демографічні, політичні, науково-технічні, економічні, міжнародні). Операційне середовище функціонування підприємства (постачальники ресурсів, споживачі продукції, посередники, конкуренти). Ринок як динамічна система, концепція динамічної ринкової рівноваги. Типи ринкових структур та конкурентна поведінка підприємств. Ринкова ціна і фактори її формування на макро- і мікрорівнях. Види ринкових цін та прояв їх стимулюючої, синхронізуючої сигнальної функції. Рентний принцип ціноутворення у сільському господарстві. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Поняття мінімальної ціни і фактори підвищення цінової конкурентоспроможності. Ціни на сільськогосподарську продукцію і продовольство на сучасному етапі.

Особливості конкурентної поведінки в структурах досконалої та недосконалої конкуренції. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку, необхідність розробки стратегій конкуренції. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, котрі визначають конкурентоспроможність підприємства. Модель конкурентоспроможного підприємства. Вплив галузевих особливостей на конкурентоспроможність підприємства. Методи управління конкурентоспроможністю підприємства.

Аграрний ринок  середовище реалізації продукції підприємств та формувань АПК. Складові аграрного ринку. Аграрні товарні біржі.

Агроторгові доми і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Оптова і роздрібна торгівля в системі інфраструктури аграрного ринку.

Ринкова інфраструктура та її роль у формуванні соціально-орієнтованої економіки. Зовнішні і внутрішні ринки. Інформаційне забезпечення та консультаційна діяльність як складові інфраструктури аграрного ринку.

Ринково-правові основи функціонування підприємства та здійснення підприємницької діяльності. Вплив ринкових умов на зміну оргструктури підприємства. Напрямки адаптації підприємств до умов мінливого ринкового середовища.Основи підприємницької діяльності. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Рушійні сили підприємництва. Принципи та передумови підприємництва.

Приватне, колективне та державне підприємництво. Види підприємницької діяльності.


Підприємство, його сутність та функції. Види та об'єднання підприємств. Господарські товариства. Організаційні одиниці підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

Зовнішнє середовище аграрних підприємств: мікро-, макросередовище. Мікросередовище, його сутність, вплив на діяльність підприємства. Основні складові мікросередовища та їх характеристика. Макросередовище функціонування підприємств, його основні ланки. Економічне, природно-економічне, інформаційне, науково-технічне, політико-правове та соціально-культурне середовище. Засади раціонального формування ефективного ринкового середовища.

Розвиток підприємства та управління стратегічними змінами. Суб'єкти підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності. Правова база розвитку підприємництва. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. Удосконалення нормативно-правової бази розвитку підприємництва.

Управління виробничим процесом. Виробничий процес як основний вид операційної діяльності, його складові та принципи раціональної організації. Методи організації виробничих процесів.

Стратегічні напрями розвитку організації: зростання, стабілізація, скорочення. Інтенсивність виробництва та її вплив на ефективність. Поняття економічного типу розвитку підприємства і характеристика його видів. Прискорення обороту авансових ресурсів та його вплив на інтенсивність і ефективність виробництва.Закони, принципи, функції та технологія управління підприємством. Закони організації виробництва та сучасні принципи й методи управління операціями. Функції системи управління операційною діяльністю. Структура, зовнішнє оточення та життєвий цикл операційної системи. Внутрішні соціальні комунікації. Зовнішні комунікації підприємства. Вимоги, котрим мають відповідати операційні системи на сучасному етапі розвитку. Загальна характеристика процесу проектування операційної системи. Базові концепції проектування операційної системи: підхід ключових конкурентних переваг, модель соціотехнічної системи, модель логістичної системи тощо. Класифікація маркетингових стратегій. Планування та етапи вибору стратегічної позиції АПФ. Проектний менеджмент як інструмент управління процесами проектування та створення операційної системи. Кінцевий продукт, його якість та оновлення.

Принципи, види та методи планування виробництва (операцій). Взаємозв'язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій. Концепція стратегічного управління підприємством. Поняття стратегічної бізнес-одиниці та стратегічного напрямку діяльності. Бізнес-стратегії за М. Портером, підсилення конкурентних переваг шляхом лідирування за витратами, продуктової диференціації, фокусування. Диспетчеризація виробництва. Специфічні риси оперативного управління функціонуванням операційних систем різних типів.

Поняття «виробничого потенціалу організації», його основні складові та загальні характеристики. Зв'язок виробничого потенціалу з іншими видами потенціалів  економічним, науково-технічним, інноваційним, організаційним (функціональним), кадровим тощо.

Ресурсний, функціонально-структурний і цільовий підходи до оцінки виробничого потенціалу. Організація і планування відтворення і використання виробничого потенціалу. Методика розрахунку і налізу використання потужності агропромислових формувань.

Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб'єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації) господарського ризику та інфляції. Інвестиційний потенціал та його зв'язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання шляхом розробки повного або короткого варіанта бізнес-плану.

Криза та заходи антикризового управління підприємством. Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації. Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві. Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове). Характеристика основних етапів антикризового управління: діяльність по запобіганню кризи, управління в умовах кризи, діяльність по виводу підприємства з кризи.

Передумови для прийняття рішення про скорочення видів діяльності. Альтернативність у стратегічному виборі. Підтримка загальної стратегії за допомогою функціональної стратегії.

Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи


обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового
управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних
стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві. Характеристика програми антикризової діяльності підприємства.

Проблеми здійснення та підвищення ефективності реструктуризації підприємств. Вітчизняний та зарубіжний досвід реструктуризації різних суб'єктів господарювання. Процес санації (фінансового оздоровлення) потенційно конкурентоспроможних підприємств (організацій). Правові основи та сучасні проблеми банкрутства підприємств (організацій). Організаційно-економічний механізм ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Поняття «банкрутство», «фіктивне банкрутство», «недобросовісне банкрутство», «санація», «ліквідація» як способи подолання кризи (санація) або оформлення «катастрофи» підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи. Причини та глибина кризових явищ як основа вибору способів впливу на них.

Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Загальна схема процедури банкрутства.

1.2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств.

Земельні ресурси та ефективність їх використання. Основи Земельного кодексу України, основні положення. Трансформація земельного фонду. Землезабезпеченість та її динаміка. Розподіл сільськогосподарських угідь за землекористувачами. Земельні відносини в системі аграрних відносин. Право на землю. Охорона земельних ресурсів і ефективність їх використання. Ефективність меліорації земель. Оренда землі. Земельний кадастр. Грошова оцінка землі: поняття, сутність та визначення. Реєстрація землевласників і землекористувачів. Бонітування землі. Економічна оцінка землі.Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці в сільському господарстві. Персонал підприємства: суть та класифікація. Поняття категорії «персонал підприємства». Класифікація працівників аграрних підприємств. Види чисельності. Показники трудового потенціалу аграрних підприємств і методика їх визначення. Сезонність виробництва. Кадрова політика підприємства. Інструментарій управління персоналом підприємства. Продуктивність праці та методика її визначення. Система показників продуктивності праці, їх класифікація і методика визначення. Прогнозування (планування) рівня продуктивності персоналу на підприємстві. Мотивація й оплата праці. Форми та системи оплати праці в аграрному секторі економіки. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці. Побудова системи нормування праці.

Співвідношення темпів зростання продуктивності і оплати праці та його економічні наслідки.Матеріально-технічна база аграрних підприємств. Класифікація і структура основних фондів. Грошова оцінка і амортизація основних фондів. Поняття виробничої потужності підприємств, показники використання. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів. Тракторний парк і ефективність його використання. Комбайновий парк і ефективність його використання. Транспортні засоби, виробничі будівлі та споруди та ефективність їх використання.

Капітал і виробничі фонди. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів. Сутність і види капіталу. Виробничі фонди підприємств. Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Методи амортизації та їх обґрунтування. Роль амортизаційної політики в інвестиційній активності підприємства. Ефективність відтворення та використання основних фондів. Показники ефективності використання основних фондів.

Склад і джерела фінансових ресурсів підприємства. Грошові потоки підприємства та їх оцінка з урахуванням фактора часу. Формування і вартість капіталу. Статутний капітал підприємства, визначення та обґрунтування його розміру. Вартість підприємства та інших доходних активів.Оборотні фонди і фонди обігу. Економічні сутність оборотних фондів і фондів обігу, їх склад і структура. Виробничі запаси. Незавершене виробництво. Витрати майбутніх періодів.

Нематеріальні активи (ресурси) підприємства. Поняття нематеріальних активів, класифікація. Методи оцінювання нематеріальних активів.

Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Інвестиційна діяльність аграрних підприємств. Джерела інвестицій: власні, позичкові, залучені, бюджетні. Іноземні інвестиції. Капіталовкладення аграрних підприємств. Виробничі і невиробничі капіталовкладення. Структура капіталовкладень.

Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб'єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації) господарського ризику та інфляції. Інвестиційний потенціал та його зв'язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання.


1.3. Результати та ефективність виробництва.

Інтенсифікація розвитку аграрних підприємств. Поняття інтенсивності і інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств. Методика визначення інтенсивного розвитку. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку. Розподіл валового доходу і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку. Показники оцінки фактичного стану підприємства, що пов'язані з розподілом валового доходу.Інноваційна діяльність аграрних підприємств. Зміст інноваційної діяльності. Інновації, інноваційний процес: поняття, класифікації. Поняття науково-технічного прогресу. Загальна характеристика напрямів розвитку НТП. НТР та її ефективність у сільському господарстві. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві.

Поняття, форми й вибір напрямків техніко-технологічного оновлення підприємства, методичні основи оцінки їх ефективності. Пріоритетні напрямки науково-технічного та інноваційного розвитку галузі та економічної системи в цілому як фундаментальна база технологічного оновлення підприємств Джерела фінансування технологічного оновлення підприємства. Організаційно-економічний механізм та принципи управління технологічним оновленням підприємства. Тенденції та стратегічні напрямки техноло­гічного оновлення вітчизняних підприємств у сучасних умо­вах.Витрати виробництва і собівартість продукції. Поняття витрат виробництва і собівартості продукції. Поняття собівартості продукції і характеристика її видів. Склад та класифікація витрат. Фінансові результати діяльності підприємства. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Визначення собівартості продукції рослинництва і тваринництва. Фактори зниження собівартості.

Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економічний зміст і функції цін. Мета ціноутворення за умов ринку. Методи ціноутворення. Модифікація цін. Посилення функції ціни як економічного регулятора розширеного відтворення. Види ринкових цін. Трансферні ціни. Зміст конкурентної ціни і умови її формування. Стимулююча, синхронізуюча і сигнальна функції ціни.

Види цін. Договірні і вільні ціни. Біржова ціна. Регульовані державні ціни. Заставна ціна на сільськогосподарську продукцію. Поняття внутрішньогосподарських і середньореалізаційних цін. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в міру освоєння ринкових відносин в сучасний період. Державне регулювання цін. Основні принципи ціноутворення. Цінові зони.

Структура ціни на сільськогосподарську продукцію. Адаптивність цін у ринковій економіці і механізм її забезпечення. Ціна як інтегрований показник якості продукції. Причини виникнення цінової конкуренції між виробниками і характер її прояву. Обмежувальні фактори зниження ціни. Цінова конкурентоспроможність товарів. Поняття мінімальної ціни. Фактори підвищення цінової конкурентоспроможності аграрних підприємств. Ціновий механізм у системі економічних взаємовідносин сільського господарства з іншими сферами АПК.

Якість і конкурентоспроможність продукції. Поняття якості продукції, характеристика показників якості. Значення показників якості для підвищення конкурентоспроможності продукції, методика якості сільгосппродукції. Вплив рівня якості продукції на результати виробництва. Стандартизація і сертифікація продукції.

Конкурентоспроможність продукту (товару). Визначення критеріїв конкурентоспроможності продукту (товару). Параметри та показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту (товару). Якість та конкурентоспроможність: загальні риси та відмінності. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції (товару).Інфраструктура сільськогосподарського виробництва. Поняття і значення інфраструктури аграрного підприємства. Класифікація інфраструктури. Народногосподарська, регіональна і господарська інфраструктура.

Інфраструктура у системі агропромислового комплексу. Виробнича Інфраструктура та її економічне значення. Агросервіс. Галузі інфраструктури, які забезпечують процес доведення продуктів АПК до споживача. Удосконалення економічних взаємовідносин між сільськогосподарськими підприємствами і сферою обслуговування. Економічна ефективність виробничої інфраструктури.

Соціальна інфраструктура та її економічне значення. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства в умовах ринку. Планування соціального розвитку підприємства.

Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. Суспільні форми організації виробництва та їх соціально-економічне значення. Сутність і об'єктивні умови розвитку спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Спеціалізація як форма суспільного поділу праці. Особливості спеціалізації в сільському господарстві. Зональна, господарська і внутрішньогосподарська спеціалізація. Внутрішньогалузева спеціалізація та її умови. Показники спеціалізації.

Умови і закономірності розвитку міжгосподарської кооперації у сільському господарстві. Основні напрями діяльності за умов міжгосподарської кооперації (виробнича, агросервісна, торгово-закупівельна, посередницька). Горизонтальна інтеграція сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність міжгосподарської кооперації.

Агропромислова інтеграція. Необхідність і закономірність інтеграції сільськогосподарського і промислового виробництва. Форми агропромислових формувань. Горизонтальна і вертикальна концентрація та кооперація в АПК. Продуктові підкомплекси як об’єкти агропромислової інтеграції та економічна оцінка їхнього функціонування.Економічні результати та ефективність діяльності підприємства.

Оцінювання економічних результатів аграрних підприємств. Поняття ефекту і ефективності виробництва. Критерії економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Види ефективності. Соціальна ефективність, екологічна ефективність. Результативність функціонування, безпечний стан підприємства.

Система показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Натуральні і вартісні показники. Методика визначення показників економічної ефективності виробництва. Валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід, прибуток як показники ефекту, їх абсолютний і відносний розміри. Беззбитковість діяльності підприємства: поняття, обчислення.

Статистика результатів виробництва продукції та послуг, товарного та фінансового ринків, цін та ціноутворення на макрорівні.

Сутність рентабельності сільськогосподарського виробництва. Показники рентабельності сільськогосподарського виробництва: рівень рентабельності і норма прибутку. Методика визначення показників рентабельності виробництва. Сукупний рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств і фактори, котрі зумовлюють його підвищення.
1.4. Економіка галузей сільськогосподарського виробництва.

Проблеми розвитку галузі рослинництва. Роль і місце галузі рослинництва в економіці АПК. Розміщення галузі рослинництва по природно-кліматичних зонах країни. Шляхи підвищення економічної ефективності розвитку галузі рослинництва.

Економіка виробництва і використання кормів. Кормова база і її значення в розвитку тваринництва. Поняття кормової бази та її сучасний стан. Вимоги до кормової бази. Кількісні і якісні зміни в кормовиробництві. Якість кормів та її вплив на ефективність тваринництва. Економічне значення повноцінної годівлі тварин, вплив кормової бази на галузеву структуру тваринництва. Джерела кормових ресурсів і їх економічна характеристика.

Економічна оцінка кормових культур, кормів і раціонів. Мета, показники й методика економічної оцінки кормових культур. Виробництво і використання комбікормів. Значення і динаміка виробництва комбікормів та кормових добавок. Економічне обґрунтування сировинної бази комбікормової промисловості. Вдосконалення економічних відносин у виробництві і використанні комбікормів. Шляхи збільшення виробництва і зниження собівартості комбікормів.Проблеми розвитку галузі тваринництва. Роль і місце галузі тваринництва в економіці АПК. Сучасний стан галузі тваринництва. Основні шляхи підвищення економічної ефективності галузі тваринництва в ринкових умовах.
1.5. Методологія та інструментарій аналізу діяльності підприємств

Сутність та методи економічного аналізу.

Загальна характеристика економіко-математичних методів. Навести приклади.

Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. Вибір критерію оптимізації.

Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ та процесів.

Типові структури та алгоритмізація і програмування задач.

Методологія та інструментарій стратегічного аналізу підприємства.

Методи багатофакторного регресійного аналізу. Навести приклади.

Оцінка щільності зв’язку та перевірка значущості параметрів моделі в кореляційно-регресійному аналізі.

Комп’ютерні технології та їх застосування в економіці.

Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа INTERNET, її служби та сервіси.


2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ

2.1. Державне регулювання підприємницької діяльності.

Державне підприємництво. Мета створення державного сектору підприємництва. Управління державним сектором економіки: принципи та функції. Функціональні механізми управління державною власністю. Державне регулювання приватним сектором економіки. Державне регулювання процесами приватизації. Механізми приватизації: зарубіжний досвід. Управління процесами приватизації в Україні. Загальна структурна схема організації фонду державного майна. Способи приватизації.

Державна підтримка малого підприємництва. Місце малого бізнесу у формуванні регіонального ринку. Основні форми, методи і засоби регулювання і підтримки малого бізнесу. Суб'єкти малого підприємництва. Оподаткування малого бізнесу. Формування правової бази підтримки та розвитку малого бізнесу.

Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. Основні складові державної політики розвитку лізингу. Класифікація видів лізингу. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств.2.2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу.

Основи державного регулювання АПК. Державне регулювання агробізнесу в розвинутих країнах. Застосування принципу аграрного протекціонізму. Програмне державне регулювання розвитку АПК. Планування розвитку АПК, захист вітчизняних ринків і товаровиробників. Державне регулювання цін в аграрній сфері. Система регулювання цін. Фактори формування цінової політики. Особливості політики ціноутворення в аграрній сфері країн Європейського Союзу.

Особливість ціноутворення в аграрній сфері. Модель ціноутворення в Україні. Кредитна політика держави в сільському господарстві. Системи кредитування. Кредити і інфраструктура. Фінансовий лізинг. Роль держави в активізації інвестиційної діяльності в АПК. Ресурсний потенціал АПК. Політика держави у сфері земельних відносин. Кадастрова оцінка сільськогосподарських угідь. Грошова оцінка землі. Оренда плата за землю. Рентні платежі.Державна підтримка розвитку фермерства. Регіональні особливості розвитку фермерства. Шляхи формування селянських (фермерських) господарств.


Каталог: web -> vsau -> vsau.nsf -> 16f6d6ee76bfca88c2256fc7003eb153 -> b238cee15fbe7ba5c2257e61003039c5 -> $FILE
$FILE -> Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів та здобувачів та методичні рекомендації адресовані аспірантам і здобувачам вченого ступеня кандидата наук у відповідній галузі
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки»
$FILE -> Програм а фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія І експертиза»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
$FILE -> Програм а підготовки аспірантів І здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія»
$FILE -> Фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка