Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 3.1. Система управління економікоюСторінка2/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.5 Mb.
#463
ТипПрограма
1   2   3

3. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
3.1. Система управління економікою


Необхідність державного управління економікою в умовах ринку, державне управління та ринок. Економічні функції держави в умовах панування ринкових відносин. Державне фінансування колективних благ. Роль держави в нейтралізації побічних ефектів функціонування ринку. Вплив держави на розподіл ресурсів. Роль держави в стабілізації економічного розвитку.

Економічна політика держави та її складові елементи на сучасному етапі. Об’єкти та засоби державного впливу на економіку.

Основні завдання державного управління економікою в період переходу до ринку. Основні напрями формування ринкової економіки.

Економічний механізм управління національним господарством.

Державні органи та їх роль в управлінні економікою. Верховна Рада як законодавчий орган управління економікою. Державні закони як правова база функціонування економіки. Роль та функції Уряду в умовах ринку. Система й функції загальноекономічних міністерств і відомств. Роль галузевих органів державної виконавчої влади в управлінні економікою.

Система місцевих органів управління економікою, їх функції та механізм впливу на соціально-економічний розвиток регіонів.

Макроекономічні плани як інструмент державного управління економікою.

Роль бюджету та податків у державному управлінні економікою.

Державне управління економікою засобами грошово-кредитної політики.

Цінова політика як елемент державного управління економікою.

Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю.

Ефективність функціонування національного господарства.3.2. Макростабілізація розвитку економіки

Зміст та способи економічного прогнозування. Класифікація прогнозів. Макроекономічне прогнозування та його принципи. Основні функції макроекономічного прогнозування. Методи та моделі економічного прогнозування.

Прогнозування економічної ситуації. Взаємозв’язок концепції, прогнозу й програми. Система показників прогнозу. Короткострокове прогнозування (місяць, квартал, рік) у ринкових умовах. Наявне інформаційне забезпечення, проблеми і напрями його покращання.

Аналіз економічної ситуації та тенденцій розвитку національної економіки. Види економічного аналізу. Методи економічного аналізу. Інформаційна база економічного аналізу. Організація та етапи економічного аналізу. Техніко-економічний аналіз. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг, попиту, стану ринку й обсягу реалізації продукції (послуг), виробничих ресурсів і організаційнотехнічного рівня підприємств, витрат на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічний аналіз. Аналіз фінансових результатів, рентабельності, фінансового стану підприємств.

Аналітичне вирівнювання тренду (криві зростання) як метод середньострокового прогнозування. Вплив типу динаміки ряду на вибір функції, що апроксимує тренд. Прогнозування випадкової компоненти. Авторегресійні моделі. Оцінка терміновості середньострокових прогнозів. Коефіцієнти кореляції та детермінації. Визначення довірчого інтервалу прогнозних оцінок.

Регресивні моделі, їх позитивні якості та недоліки. Методи виміру на основі кореляційного зв’язку. Множинна та окрема кореляції. Кореляція в рядах динаміки. Дисперсійний аналіз. Методи кластерного аналізу.

Методи колективної експертної оцінки. Методи статистичної обробки матеріалів анкетування. Визначення коефіцієнту компетентності експертів. Особливості застосування методу “Делфі” в соціально-економічному прогнозуванні.

Довгострокове прогнозування, його зв’язок із короткостроковим, основні показники. Комплексні системи довгострокового прогнозування: зміст, основні етапи проектування. Моделі прогнозування економіки держави, регіону, області. Міжгалузеві моделі, їх зміст і сфера застосування. Міжгалузевий баланс виробництва та розподілу продукції (таблиця “витрати-випуск”), методи його побудови та сфера використання. Моделі прогнозування науково-технічного прогресу. Прогнозування соціального розвитку та рівня життя населення. Прогнозування попиту на товари й послуги. Демографічні прогнози. Модель прогнозування чисельності населення. Прогнозування параметрів руху населення (народжуваність, смертність тощо).

Логіка й технологія планування. Основні форми державного планування. Стратегічне планування та програмування соціально-економічного розвитку країни.

Програмні заходи державної політики: макроекономічної, цінової, інвестиційної, фінансово-бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної, промислової, аграрної, науково-технічної, інноваційної, соціальної, гуманітарної, інституціональної, зовнішньоекономічної, екологічної безпеки і природокористування, регіональної.

Валовий внутрішній продукт  вироблений і реальний, валовий випуск товарів і послуг, проміжне споживання, валова додана вартість, чистий прибуток, кінцеві споживчі витрати, нагромадження основного капіталу. Узагальнюючі показники ефективності економіки.

Основи методології макроекономічного планування. Економічні закони та їх врахування у процесі розробки державних планів. Складові методології макроекономічного планування: методики, положення, інструкції, рекомендації, показники.

Методологічні принципи макроекономічного планування: системність, науковість, альтернативність, адекватність планів економічним закономірностям, цілеспрямованість. Цілі та пріоритети державних планів. Взаємозв’язок між економічною політикою, економічною стратегією та цілями і пріоритетами макроекономічних планів. Директивне, індикативне та стратегічне планування. Цілі й пріоритети державного плану економічного і соціального розвитку України на поточний рік.

Балансовий метод і його роль в аналізі та плануванні найголовніших пропорцій національної економіки. Плановий баланс як інструмент обґрунтування плану. Система планових балансів. Характеристика структури окремих видів планових балансів. Напрями вдосконалення балансового методу макроекономічного планування.

Нормативний метод, необхідність і можливість його використання в плануванні. Норми й нормативи як інструменти планових розрахунків. Використання їх при визначенні ефективності економіки, обчислення потреб в окремих видах ресурсів. Агрегування показників.

Програмно-цільовий метод та його роль в обґрунтуванні макроекономічних планів. Роль програмно-цільового методу в збалансованості планових завдань по ресурсах, термінах та виконавцях.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, його завдання та функції в забезпеченні наукового прогнозування та планування, в удосконаленні методології планування.

Державні потреби в продукції (роботах, послугах) та засоби їх задоволення. Державні контракти та державні замовлення як засоби задоволення державних потреб. Роль органів державної влади  замовників у державних контрактах. Механізм укладання державних контрактів і замовлень.

Структура Державного бюджету України. Особливості Державного бюджету України на поточний рік.

Методика обчислення макроекономічних показників у системі національних рахунків. Планування валового національного та валового внутрішнього продукту, національного доходу, національного багатства, реальних доходів населення тощо.

Планування темпів, структури і макроекономічних пропорцій. Розрахунки показників, що характеризують основні макроекономічні пропорції. Пропорції між валовим національним та внутрішнім продуктом і національним доходом, між фондами споживання і нагромадження, між І і II підрозділами суспільного виробництва. Структурна політика держави та методи її реалізації.
3. 3. Державне управління національним господарством

Моделі державного регулювання національною економікою. Функції ринку та обмеженість його регулюючого механізму. Кейнсіанська теорія як методологічна основа державного регулювання економіки. Розвиток механізму державного регулювання економіки в інших макроекономічних теоріях.

Сутність державного регулювання економіки. Межа державного втручання в економіку. Державний дирижизм як модель організації змішаної економіки. Фактори, що визначають індивідуальні особливості державного втручання в економіку.

Суб’єкти державного регулювання економіки. Суспільні інтереси як об’єктивна основа державного регулювання економіки. Прямий та зворотній зв’язок між державою та носіями економічних інтересів.

Об’єкти державного регулювання економіки. Економічний цикл, зайнятість, безробіття, інфляція. Головні цілі державного регулювання економіки: стабілізація економічного розвитку, економічне зростання, підвищення життєвого рівня населення.

Система державних регуляторів економіки: правові, адміністративні, економічні. Регулятори прямої та непрямої дії. Довгострокове та короткострокове регулювання економіки. Спрямовуючий та орієнтуючий характер державного регулювання економіки. Антикризова політика держави. Антимонопольна (конкурентна) державна політика, механізм її реалізації.

Економічна безпека національної економіки. Інвестиційний процес, державна інвестиційна політика та механізм їх реалізації. Державне регулювання інституціональних змін в економіці, роздержавлення власності та приватизація майна, управління державними корпоративними правами. Регуляторна економічна політика держави, механізм її реалізації.

Державне регулювання економіки заходами фіскальної політики, її сутність. Наслідки впливу податків на пропозицію. Стимулюючий варіант впливу податків на пропозицію та можливі негативні наслідки. Крива Лаффера як особливий варіант стимулюючої фіскальної політики, спрямованої на пропозицію та можливості її практичного застосування.

Фіскальна політика та проблема збалансування бюджету. Стимулююча та стримуюча фіскальна політика як засоби антициклічного регулювання економіки. Державний борг і методи фінансування дефіцитного бюджету.

Заходи грошово-кредитної та антиінфляційної політики в державному регулюванні економіки. Грошовий ринок. Пропозиція грошей та грошові агрегати. Попит на гроші для угод та на гроші як активи. Кон’юнктура грошового ринку та ціна грошей. Грошовий мультиплікатор.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Методи державного регу­лювання грошової пропозиції: операції на відкритому ринку, процентна політика, норми обов’язкових резервів комерційних банків та механізм їх впливу на ринок грошей. Вплив заходів грошово-кредитної політики на обсяг національного виробництва.

Інфляція як індикатор економічної стабільності. Рівень та темпи інфляції. Види інфляції залежно від її темпів. Інфляція попиту та інфляція витрат. Антиінфляційна політика держави.

Державне регулювання макроекономічної структури. Сутність і завдання структурної політики. Структурні елементи економіки. Основні показники макроекономічної структури. Роль на наслідки структурних зрушень в економіці.

Регулювання відтворювальної структури економіки. Методи підвищення норми нагромадження. Регулювання зрушень у галузевій структурі економіки. Критерії галузевої пріоритетності. Експортоорієнтована та імпортозаміщувальна спрямованість державної політики. Державні методи впливу на галузеву структуру економіки.

Регулювання структури зовнішньоекономічної діяльності країни. Роль експорту та імпорту в економічній структурі. Структура експорту та імпорту. Внутрішні й зовнішні фінансові ресурси імпорту. Умови участі міжнародних фінансових донорів у реструктуризації економіки країн-реципієнтів.

Державний і приватний сектори економіки. Роздержавлення, приватизація та націоналізація як напрями соціальної реструктуризації економіки. Диференціація особистих доходів за окремими групами населення. Регулювання соціальної диференціації за доходами.

Державне регулювання зайнятості та рівня соціального забезпечення населення. Ринок праці. Попит і пропозиція на ринку праці. Зайнятість та безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне та циклічне.

Наслідки кейнсіанської моделі загального регулювання зайнятості. Напрями регулювання зайнятості: активна політика зайнятості та політика створення гнучкого ринку праці. Державні програми сприяння зайнятості.

Державна система соціального захисту населення. Економічна не­рівність. Диференціація доходів та бідність. Прожитковий мінімум. Два напрями соціального захисту: державне соціальне страхування і державна допомога. Індексація доходів. Соціальні компенсатори та допомога безробітним.

Державне регулювання економіки засобами зовнішньоекономічної політики. Сукупний дохід у відкритій економіці. Вплив заходів зовнішньоекономічної політики на чистий експорт. Тарифні та нетарифні методи, валютна інтервенція, валютний контроль. Плаваючий та фіксований валютний курс.


3.4. Фінансово-бюджетне регулювання економіки

Державний та місцеві бюджети як головні інструменти управління соціально-економічним розвитком країни й регіонів. Бюджет як основний фінансовий план держави. Політичне, економічне і соціальне значення бюджету.

Джерела доходів бюджету. Структура доходів бюджету. Податкові, неподаткові доходи, мито, збори. Особливості планування і фінансування видатків на бюджетні програми. Задачі та принципи, методи і балансування при бюджетному плануванні.

Стадії та порядок складання проекту бюджету, розгляду його у Верховній Раді України, виконання та звітності про виконання.3. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ.

ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Вимоги до фахового іспиту при вступі до аспірантури ґрунтуються на нормативних формах державної атестації осіб, які навчаються у навчальних закладах. Вступник до аспірантури за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» повинен знати: основні тенденції та закономірності розвитку сільського господарства в системі агропромислового комплексу, основні напрями інтенсифікації на основі прискорення науково-технічного прогресу, раціонального розміщення та спеціалізації виробництва, різних форм кооперування і оренди, особливості аграрної праці та шляхи підвищення її продуктивності, шляхи підвищення результативності виробництва та ін.

Вміти визначати показники використання земель, фондо-, енерго-, електроозброєності праці; ефективності використання виробничих фондів, капітальних вкладень, техніки, забезпеченості трудовими ресурсами, ступеня їх використання; рівня продуктивності праці, економічної ефективності, інтенсифікації; динаміки і структури собівартості, рівня рентабельності по господарству, галузях і видах продукції; спеціалізації господарства і його підрозділів; а також володіти основами методики обчислення економічної ефективності аграрного виробництва; мати уявлення про взаємозв’язок галузей аграрного виробництва; вміти узагальнювати передовий досвід та впроваджувати його в виробництво тощо.

Основні професійні компетентності:

 • готовність до продукування нових ідей та розв’язання комплексних проблем у галузі та/або професійної дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової і педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення;

 • здатність здійснювати пошукову й експертно-аналітичну діяльність у різних сферах теоретичних та прикладних економічних досліджень з обґрунтуванням положень економічної теорії та практики;

 • спроможність до узагальнення, систематизації та актуалізації проблематики досліджень з економіки;

 • здатність до системного творчого мислення й захисту власної точки зору на платформі використання актуальних методологічних і методичних засад сучасної економічної теорії та практики;

 • спроможність адекватно використовувати понятійно-категоріальний апарат і методологію сучасної економічної теорії та практики для ідентифікації актуальних економічних явищ і процесів, проблем й протиріч суспільного розвитку;

 • здатність автономно розв’язувати дослідницько-аналітичні та управлінсько-консультативні завдання в умовах невизначеності на основі виявлення глибинних закономірностей економічного розвитку держави, регіонів, суб’єктів господарювання;

 • спроможність до встановлення глибинних взаємозв’язків між економічними, соціальними та іншими суспільними процесами для всебічного обґрунтування управлінських рішень;

 • вміння практичного застосовування аналітичних висновків щодо використання положень економічної теоріїі і практики при формуванні економічної політики, орієнтованої на підвищення ефективності розподілу ресурсів та економічних благ в умовах сучасної ринкової економіки;

 • здатність до компаративного аналізу з метою визначення напрямків підвищення національної конкурентоспроможності вітчизняної економіки та пошуку відповідних резервів;

 • спроможнсть оцінювати ефективність реалізації соціально-економічної, екологічної тощо політики держави, визначати тенденції і напрямки підвищення добробуту й якості життя населення на регіональному та національному рівнях;

 • спроможність розробляти пропозиції і формувати економічне обґрунтування заходів із удосконалення економічної політики;

 • вміння кваліфіковано проводити теоретичні, пошуково-аналітичні та прикладні дослідження в сфері визначення, обґрунтування й використання резервів підвищення ефективності реалізації економічної політики;

 • оволодіння цілісною системою навичок щодо використання професійних цінностей і вимог професійної етики, сформованих на основі узагальнення соціальних та культурних практик суспільства у сфері економіки;

 • вміння використовувати для розв’язання аналітичних й дослідницьких задач сучасні технічні засоби та інформаційні технології.


.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Організація і проведення фахового іспиту до вступу в аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, Правил прийому до аспірантури (доктор філософії) ВНАУ в 2016 році, Положення «Про приймальну комісію ВНАУ», Положення про прийом на навчання до аспірантури ВНАУ на здобуття наукового ступеня доктора філософії, Положення про предметні комісії для проведення вступних випробувань до аспірантури ВНАУ, Положення про відділ аспірантури і докторантури ВНАУ.

Рекомендується проведення письмового екзамену на основі вільного вибору здобувачами білету, котрий містить три питання з дисциплін, котрі виносяться на фаховий іспит.5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний аграрний університет
ЗАТВЕРДЖУЮ:

Ректор


_____________ В.А. Мазур

"___" _____________2016 р.


Екзаменаційний білет №

для складання вступного фахового іспиту до аспірантури

зі спеціальності 051 «Економіка»
1. Теоретичне питання.

2. Теоретичне питання.

3. Теоретичне питання.
Затверджено Вченою радою економічного факультету, протокол № ___ від "___" __________ 2016 р.

Екзаменатори

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Оцінювання знань вступників до аспірантури за результатами фахового іспиту здійснюється членами комісії на основі отриманих відповідей на питання білетів. Оцінювання відбувається за п’ятибальною шкалою. Відповіді вступників оцінюються окремо за кожним питанням усіма членами комісії. Потім визначається середня оцінка за результатами усіх питань та виставлених оцінок усіма членами комісії. При середній дробовій оцінці із результатом від 0,1 до 0,4 бали значення округлюється до меншого числа (наприклад 3,4 – до оцінки 3), а при оцінці від 0,5 до 0,9 – до більшого числа (наприклад 3,6 – до оцінки 4). При виникненні дискусій, спорів щодо оцінки вирішальне слово має голова екзаменаційної комісії.

Критерії оцінювання знань:

“відмінно” – вступник дає ґрунтовні, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, демонструє знання Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, інструкцій, підручників, посібників, наводить узагальнення і висновки;

“добре” – вступник володіє знанням на рівні попереднього пункту, але ним допущені незначні помилки у формулюванні понять і категорій, проте за допомогою екзаменаторів він швидко орієнтується та знаходить правильні відповіді;

“задовільно” – вступник неправильно відповідає на одне з питань або дає на всі питання малообґрунтовані неповні відповіді та тільки з допомогою екзаменаторів може виправити допущені помилки;

“незадовільно” – вступник дає неправильну відповідь на два-три запитання, припускається грубих помилок і не може їх виправити.

Фаховий іспит вважається складеним за умови отримання здобувачем середньої оцінки не нижче оцінки “задовільно”.


7. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ


 1. Моделі державного регулювання національною економікою.

 2. Функції ринку та обмеженість його регулюючого механізму.

 3. Антикризова політика аграрного підприємства.

 4. Сутність державного регулювання економіки. Межа державного втручання в економіку.

 5. Економічні функції держави: формування правових засад функціонування економіки; емісія грошей; усунення вад ринкового саморегулювання; перерозподіл доходів і ресурсів; стабілізація економіки; антимонопольна діяльність держави.

 6. Суспільні інтереси як об’єктивна основа державного регулювання економіки. Прямий та зворотній зв’язок між державою та носіями економічних інтересів.

 7. Виробнича потужність аграрних підприємств та резерви поліпшення її використання.

 8. Економічні фактори забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.

 9. Функціонування сільськогосподарського підприємства як соціально-економічної системи.

 10. Моделювання економічних процесів для обґрунтування стратегії розвитку екологічної безпеки продукції сільськогосподарського виробництва.
Каталог: web -> vsau -> vsau.nsf -> 16f6d6ee76bfca88c2256fc7003eb153 -> b238cee15fbe7ba5c2257e61003039c5 -> $FILE
$FILE -> Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів та здобувачів та методичні рекомендації адресовані аспірантам і здобувачам вченого ступеня кандидата наук у відповідній галузі
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки»
$FILE -> Програм а фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія І експертиза»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
$FILE -> Програм а підготовки аспірантів І здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія»
$FILE -> Фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка