Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУСторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.5 Mb.
#463
ТипПрограма
1   2   3

8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ

1. Антимонопольна політика (конкурентна) та механізм її реалізації.

2. Банківська система України: функції, проблеми розвитку, роль у регулюванні економічного розвитку.

3. Бюджет як основний фінансовий план держави.

4. Бюджетна система України, методи оцінювання ефективності функціонування.

5. Бюджетний процес, етапи розроблення бюджету, розгляду, затвердження і моніторингу за виконанням.

6. Валова додана вартість, поняття, особливості розрахунку.

7. Грошово-кредитне регулювання економіки.

8. Державна політика розвитку ринку цінних паперів.

9. Державна система соціального захисту населення.

10. Державна фінансова політика та проблеми збалансування бюджету.

11. Державне програмування економічного і соціального розвитку України.

12. Державне регулювання економіки засобами зовнішньоекономічної політики.

13. Державне управління економікою засобами грошово-кредитної політики.

14. Державне управління зовнішньоекономічною діяльністю.

15. Державний та місцеві бюджети як основні інструменти управління соціально-економічним розвитком країни й регіонів.

16. Державні та місцеві органи управління економікою.

17. Державні фінанси, склад і структура.

18. Державні цільові програми: суттєвість, класифікація, методика формування.

19. Дефіцит бюджету та джерела його фінансування.

20. Довгострокове прогнозування економіки, основні показники, методи визначення.

21. Економічна безпека національної економіки.

22. Економічне прогнозування: цілі, напрями, пріоритети, методи.

23. Економічний механізм державного управління економікою.

24. Зведений фінансовий баланс, його складові та методи розроблення.

25. Інфляція, методи розрахунку індексів оптових і споживчих цін.

26. Ключові пріоритети структурної перебудови виробництва.

27. Макроекономічні показники, поняття номінальних і реальних показників, методика врахування інфляції.

28. Макроекономічні пропорції, тенденції динаміки ВВП України.

29. Методи й моделі економічного прогнозування.

30. Методи і форми державного регулювання економіки.

31. Методика розрахунку макроекономічних показників у системі національних рахунків.

32. Методика формування основних показників у системі національних рахунків.

33. Методологічні основи соціально-економічного планування.

34. Методологічні основи та принципи формування державного бюджету.

35. Державний бюджет України: структура, методика розробки та прийняття.

36. Міжгалузевий баланс, його структура й методика розроблення.

37. Моделювання економічних процесів. Моделі економічного зростання.

38. Монетарні показники: сутність, методи розрахунку.

39. Монополізація виробництва і конкуренція на ринку.

40. Напрями підвищення ефективності економіки, показники оцінки.

41. Номінальний і реальний валовий внутрішній продукт, методи їх розрахунку.

42. Основи методології макроекономічного прогнозування.

43. Основи сучасної грошово-кредитної політики, її вплив на розвиток виробничої сфери.

44. Основні напрями державної регіональної політики.

45. Основні положення державної стратегії забезпечення економічної безпеки.

46. Підприємницька діяльність: принципи, форми, цілі, обмеження.

47. Планування і прогнозування розвитку регіонів України.

48. Платіжний баланс і методи його розроблення.

49. Податкова політика України, фіскальна та стимулююча суть податків.

50. Причини та наслідки тінізації економіки, засоби легалізації тіньових доходів.

51. Проблеми розвитку ринкової інфраструктури в Україні.

52. Програмно-цільовий метод регулювання економікою.

53. Регулятори й важелі антикризової політики держави.

54. Регуляторна економічна політика країни, механізм її реалізації.

55. Регуляторна політика держави та механізм її реалізації.

56. Роздержавлення та приватизація майна як напрями соціальної реструктуризації економіки.

57. Система державних засобів регулювання економікою.

58. Система засобів державного управління економікою та національним господарством.

59. Система національних балансів та їх використання в управлінні економікою.

60. Система національних рахунків: призначення та методика формування.

61. Соціальна політика на сучасному етапі. Збалансованість платоспроможного попиту населення з пропозицією товарів і послуг.

62. Стратегічні пріоритети економічної політики України.

63. Стратегія випереджального економічного розвитку.

64. Стратегія інноваційного розвитку економіки, механізм її реалізації.

65. Стратегія структурно-інноваційної перебудови промисловості.

66. Стратегія утвердження інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки.

67. Стратегія утвердження інноваційної моделі розвитку.

68. Структура й джерела доходів бюджету.

69. Сутність державного регулювання економіки.

70. Сучасна податкова система: види податків, їх сутність, функції.

71. Фінансово-бюджетне регулювання економіки.

72. Фіскальна політика та проблеми збалансування бюджету.

73. Форми планування в системі державного управління національною економікою.

74. Цінова політика держави. Позитивні й негативні наслідки регулювання цін. Ціни оптові і роздрібні.

75. Цінова політика як елемент державного управління економікою.

76. Поняття підприємства, його роль і умови ефективної роботи в ринковій економіці.

77. Складові ланки підприємств та їх взаємодія.

78. Види підприємств та їх об’єднань.

79. Економічні засади функціонування селянських (фермерських) господарств.

80. Зовнішнє середовище діяльності аграрних підприємств у ринковій економіці.

81. Спеціалізація та інтеграція підприємств.

82. Організаційно-правові форми підприємства в агросекторі.

83. Сільськогосподарське підприємство як суб’єкт ринкового обміну.

84. Інновація як основа конкурентоспроможності підприємства.

85. Фактори економічного зростання виробництва.

86. Виробнича функція як математична інтерпретація довгострокової сукупної пропозиції.

87. Методика визначення собівартості сільськогосподарської продукції.

88. Групування операційних витрат за економічними елементами та статтями.

89. Класифікація витрат. Постійні і змінні витрати.

90. Товарна продукція і методика визначення показників товарності.

91. Кінцева продукція сільськогосподарських і агропромислових підприємств та об’єднань.

92. Земельні ресурси:поняття, ефективність використання.

93. Персонал підприємства: поняття, класифікація.

94. Забезпеченість аграрних підприємств персоналом. Тимчасові і сезонні працівники.

95. Зайнятість в економіці і на підприємстві.

96. Поняття продуктивності праці і методика її визначення в сільському господарстві.

97. Амортизація основних засобів.

98. Основні засоби: поняття, ефективність використання.

99. Методика визначення ефективності використання оборотного капіталу та її факторний аналіз.

100. Забезпеченість аграрних підприємств оборотним капіталом та його кругообіг.

101. Нематеріальні активи (ресурси) підприємства: поняття, класифікація. методи оцінювання.

102. Авансований і власний капітал аграрних підприємств.

103. Ефективність як економічна категорія. Показники ефективності.

104. Рівень рентабельності продукції підприємства: поняття, види.

105. Місце малого бізнесу у формуванні регіонального ринку. Основні форми, методи і засоби регулювання і підтримки малого бізнесу.

106. Стимулювання розвитку підприємницької діяльності.

106. Інновації та інноваційна діяльність на підприємстві.

107. Виробнича інфраструктура АПК.

108. Сутність та джерела інвестицій.

109. Методи оцінки ефективності інвестицій.

110. Земельна реформа: поняття, етапи.

111. Конкурентоспроможність аграрних підприємницьких структур.

112. Трудомісткість та матеріаломісткість продукції.

113. Фінансові результати діяльності підприємства.

114. Спеціалізація і галузева структура аграрних підприємств.

115. Агропромислова інтеграція: сутність, організаційні форми, значення.

116. Концентрація виробництва та її вплив на економіку підприємства.

117. Диверсифікація аграрних підприємств: поняття, види.

118. Поняття інтенсивності й економічного типу розвитку аграрних підприємств і методика його визначення.

119. Показники інтенсивності розвитку підприємства та методика їх
визначення.

120. Ринок як середовище розвитку підприємства.

121. Ціна в ринковій економіці і характеристика її видів.

122. Паритет цін і механізм його забезпечення в ринковій економіці

123. Поняття якості, характеристика її показників і значення для підвищення конкурентоспроможності продукції.

124. Стандартизація і сертифікація продукції.

125. Види сільськогосподарської продукції.

126. Інформація на підприємстві: поняття, джерела.

127. Державне регулювання підприємницької діяльності.

128. Особливості розвитку державних аграрних підприємств.

129. Інтеграція підприємств АПК України у світове господарство.

130. Акціонерні товариства в аграрному секторі економіки України.

131. Монополія на ринку сільськогосподарської продукції.

132. Потенціал сільськогосподарських підприємств України: поняття, види.

133. Підприємництво і соціальний розвиток села.

134. Прогнозування підприємницької діяльності у сільськогосподарському виробництві.

135. Витрати на оплату праці.

136. Форми міжнародних економічних зв’язків.

137. Попит на товари. Закон і функції попиту.

138. Оподаткування сільськогосподарських підприємств.

139. Кредитні програми і проекти підтримки малого та середнього бізнесу.

140. Розвиток фермерства в Україні.

141. Бізнес-план: поняття, методика складання.

142. Інтеграція рослинництва і переробної промисловості.

143. Комерційні банки в системі АПК.

144. Особливості аграрної політики розвитку підприємств.

145. Створення спільних підприємств та організація їх роботи.

146. Соціальна інфраструктура села і аграрне підприємство.

147. Приватні сільськогосподарські підприємства.

148. Організація сільськогосподарського підприємництва.

149. Орендні відносини.

150. Роль і місце галузі рослинництва в економіці АПК.

151. Роль і місце галузі тваринництва в економіці АПК. Сучасний стан галузі тваринництва.

152. Розширене відтворення в аграрному бізнесі.

153. Регіональні особливості розвитку фермерства. Шляхи формування селянських (фермерських) господарств.

154. Суть і особливості функціонування ринку засобів виробництва в системі АПК.

155. Кредитування сільськогосподарських підприємств.

156. Якість продукції: поняття, показники.

157. Власний капітал підприємства та його платоспроможність.

158. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ та процесів.159. Комп’ютерні технології та їх застосування в економіці.

9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : підруч. У 2-х кн. Кн. 2: Мікроекономіка / [ Ред. Панчишин С., Островерха П. ]. – К. : Знання, 2010. – 437 с.

 2. Азізов С. П. Організація аграрного бізнесу і підприємництва: підручник / С.П. Азізов, П.Т. Саблук; за ред. С.П. Азізова. – Київ, 2006. – 372 с.

 3. Андрійчук В. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика аналіз / В. Андрійчук. – К: КНЕУ, 2005. – 290 с.

 4. Андрійчук В. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку / В. Андрійчук. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 216 с.

 5. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник / В. Андрійчук. – К.:ІЗТН,  2013. – 779 с.

 6. Антикризове корпоративне управління: теоретичні та прикладні аспекти / С. С. Гасанов, А. М. Штангрет, Я. В. Котляревський та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. Управління”, 2012. − 301 с.

 7. Антикризовий менеджмент: навч. посібник / [Скібіцька Л. І., Матвєєв В. В., Щелкунов В. І. та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2014. – 584 с.

 8. Березівський П. С. Організація виробництва в аграрних формуваннях: навч. посібник / П.С. Березівський, Н.І. Михальок; за ред. П.С.Березовського. – К. : Центр навч. літератури, 2005. – 560 с.

 9. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства: навч. посібник / [В.І. Дробот, В.П. Мартьянов, М.Ф. Соловйов та ін.]. – К. : Мета, 2003. – 336 с.

 10. Бурєннікова (Поліщук) Н.В. Математичні методи економічного аналізу: теорія і практика: навч. посібник / Н.В. Бурєннікова, Ю.Ю. Бурєнніков. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 292 с.

 11. Бюджетний кодекс України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1309936556715078.

 12. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник / З.С. Варналій. – К.: Знання-Прес, 2002. – 239 с.

 13. Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: навч. посібник / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 304 с. 

 14. Гордійчук А.С. Економіка сільськогосподарського підприємства: навч. посібник / А.С. Гордійчук, О.А.  Стахів. – Рівне: НУВГП, 2009. – 438 с.

 15. Економіка і організація аграрного сервісу: підручник; за ред. П.О. Мосіюка. – К. : ІАЕ УААН, 2001. – 354с.

 16. Економіка підприємства: Підручник. 4-е вид., доп. і перероб. / За ред. Г.А. Швиданенко. – К.: КНЕУ, 2009. – 640 с.

 17. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-е перероб.доп. – К.: КНЕУ, 2001. – 528 с.

 18. Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1 / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) – К. : Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.

 19. Економічний довідник аграрника; за ред. Лузана Ю.А. – К. : Преса України. 2003. – 800 с.

 20. Ефективність використання основних засобів виробництва і технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств / [І.Д. Бурковський, В.В. Лагодієнко, І.І. Червен, О.В. Шебаніна]. – Миколаїв : МДАУ, 2005. – 198 с.

 21. Єрмаков Ю.О. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах: навч. посібник [для студентів вищих закладів освіти III-IV рівня акредитації] / Ю.О. Єрмаков, М.М. Жибак .– Тернопіль: Астон, 2009. – 287 с.

 22. Забезпечення конкурентоспроможності і економічного зростання регіонального АПК; За ред. І.І. Червена, Л.А. Євчук. – Миколаїв, 2005. – 440 с.

 23. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 № 1160-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/go/1160-15.

 24. Закон України “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” від 27.03.2014 № 1166-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/go/1166-18.

 25. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” від 14.10.2014 № 1702-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1702-18.

 26. Калетнік Г.М. та ін. Трансформація економічного розвитку системи АПК регіону в ринкових умовах господарювання: колективна монографія / Під заг. ред. А.Г. Мазура. – Вінниця, 2014. – 374с.

 27. Конституція України: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр.

 28. Малік М.Й. Конкурентоспроможність аграрних підприємств: методологія і механізми / М.Й. Малік, О.А. Нужна. – К.: Інститут аграрної економіки, 2007. – 270 с.

 29. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств від 18 травня 2001 року №132 (зі змінами).

 30. Нелеп В.М. Планування на аграрному підприємстві : підручник / В.М. Нелеп. – К. : КНЕУ, 2004. – 495 с.

 31. Організація виробництва, прогнозування та планування в агропромисловому комплексі України : навч. посібник; За ред. П.С. Березівського. – Лвів: Магнолія Плюс – видавець СПДФО В.М. Піча, 2009. – 440с.

 32. Організація і планування сільськогосподарського виробництва. підручник; за ред. М.М. Ільчука та Л.Я. Зрізняка. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 456 с.

 33. Основи аграрного підприємництва. За ред. М.Й. Маліка. – К. : Інститут аграрної економіки, 2000. – 582 с.

 34. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: навч. посібник; за ред. І.І. Червена, В.С. Шебаніна, С.І. Мельник. – Миколаїв : МДАУ, 2007. – 290 с.

 35. Основи ринкової економіки : підруч. / [За ред. В.В.Кулішова]. – Лв.: Магнолія 2006, 2013. – 472 с.

 36. Останкова Л. А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 256 с.

 37. Петрович Й. М., Прокопишин-Рашкевич Л. М.. Економіка та фінанси підприємства: підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич. – Львів, 2015 . – 408 с.

 38. Питомі виробничі нормативи моделей тваринницьких формувань різних виробничих типів по зонах України. : Нормативний науково-практичний посібник Мінагрополітики України, НААН України, ІТ НААН України. – Х.: ІТ НААН України, 2010. – 36 с.

 39. Податковий кодекс України: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17.

 40. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства : навч. посібник / Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. – [3-тє видання]. – К. : Каравела, 2008. – 352 с.

 41. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням; за ред. Д.І. Мазаренка, Г.Є. Мазнєва. – Харків : ХНТУСГ. 2006. – 725 с.

 42. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції : практичний посібник; за ред. П.Т. Саблука. – К. : ІАЕ, 2000. – 556 с.

 43. Ходаківський Є. І. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : ЦУЛ, 2014. – 276 с.

 44. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу : підручник / М.Й. Хорунжий. – КНЕУ, 2001. – 382 с.

 45. Чепінога В. Г. Основи економічної теорії: навч. посібник / В. Г. Чепінога. – К. : Ліра-К, 2014. – 240 с.

 46. Чухно А.А. Економічна теорія : (у 2-х т.) т.1 – К. : ДННУ АФУ, 2010. – (Т.1 – 512 с.; Т.2 – 628 с.)

 47. Чухно А.А. Твори у 3 т. / А.А. Чухно. – К. : НАН України, КНУ ім. Т. Г. Шевченка, НДФІ при М-ві фін., 2006. – 592 с.

 48. Шебанін В.С. Системне оновлення та розвиток матеріально-ресурсного потенціалу сільського господарства / В.С. Шебанін. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 276 с.

 49. Шкварчук Л. О. Фінансовий ринок: навч. посібник / Л. О. Шкварчук. – К. : Знання, 2013. – 382 с.

 50. Шпикуляк О.Г. Інституції у розвитку та регулюванні аграрного ринку: [монографія] / О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ ІАЕ, 2010. – 396 с.

Каталог: web -> vsau -> vsau.nsf -> 16f6d6ee76bfca88c2256fc7003eb153 -> b238cee15fbe7ba5c2257e61003039c5 -> $FILE
$FILE -> Програма кандидатського іспиту з філософії для аспірантів та здобувачів та методичні рекомендації адресовані аспірантам і здобувачам вченого ступеня кандидата наук у відповідній галузі
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки»
$FILE -> Програм а фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство» із спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія І експертиза»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 18 «Виробництво та технології»
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 20 «Аграрні науки та продовольство»
$FILE -> Програм а підготовки аспірантів І здобувачів до кандидатського іспиту з іноземної мови
$FILE -> Програма фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія»
$FILE -> Фахового іспиту до вступу в аспірантуру за галуззю знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка