Програма гуртка юних біохіміківСкачати 303.97 Kb.
Дата конвертації11.07.2017
Розмір303.97 Kb.
ТипПрограма
Програма гуртка юних біохіміків
Пояснювальна записка

Вступна характеристика предмету: Біохімія – одна з провідних наук сучасності, яка набула на сьогоднішній день значного розвитку та популярності. Вона відкриває широкі можливості регулювання життєвими процесами живих організмів. Головною метою біохімії є дослідження хімічного складу живих організмів та хімічні процеси, які проходять в живих організмах і лежать в основі їх життєдіяльності.

Програма з біохімії розрахована на учнів 9-11 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та навчальних закладів нового типу, для роботи творчих учнівських об’єднань вищого рівня.

Освітня концепція предмету: вивчення основних біохімічних елементів та сполук, їх структури, властивостей, функцій та значення в природі та житті людини, висвітлення основних біохімічних процесів; опанування біохімічними та мікроскопічними методами дослідження; ознайомлення з роботою хімічних лабораторій, підприємств тощо.

Мета програми – ознайомлення вихованців гуртка з предметом досліджень біохімії, її сучасним станом та перспективами розвитку, методологією наукових досліджень, прикладним застосуванням біохімічних знань, розвиток у учнів схильності до самостійної дослідницької діяльності.

Програмою передбачено вирішення таких завдань:

- забезпечення засвоєння вихованцями системи знань прозакономірності перетворень хімічних речовин у живих організмах, фізико-хімічні основи процесів життєдіяльності;

ознайомлення учнів з актуальними питаннями та сучасними напрямками розвитку біологічної хімії;

розвиток наукового мислення;

знайомство з сучасними методиками біохімічних досліджень;

розвиток системи соціалізації;

допомога у професійній орієнтації;

розвиток творчих здібностей дітей;

застосування сучасних технологій навчання.

Методи занять: аудіальні (бесіди, пояснення, розповідь тощо), візуальні (з використанням таблиць, демонстрування дослідів, робота з науковою та науково-популярною літературою тощо), полімодальні (демонстрування відеофільмів, проведення дослідів, експериментів, виконання схематичних малюнків, складання опорних конспектів тощо).

Форми занять: лекції, практичні заняття, диспути, прес-конференції, екскурсії до вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ, на підприємства. Програмою передбачено проведення групових, парних та колективних форм роботи.У змісті програми значна частина відведена на питання біологічних та медичних технологій. Крім теоретичних занять, до змісту програми входять практичні роботи та екскурсії. В разі необхідності керівник гуртка може вносити зміни щодо структури та змісту навчального матеріалу, розподілу годин на вивчення окремих тем.

ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ

Навчально-тематичний план

№ п/п

Назва розділу

Теоретичні заняття, годин

Практичні заняття, годин

Разом, годин

1

Вступ

6
6

2

Початкові хімічні поняття

10

8

18

3

Основи біологічної хімії

12

12

24

4

Вуглеводи

8

10

18

5

Ліпіди

10

14

24

6

Амінокислоти

10

14

24

7

Пептиди та білки

6

12

18

8

Нуклеїнові кислоти

14

16

30

9

Ферменти

10

14

24

10

Вітаміни

8

10

18

11

Підсумкові заняття, масові заходи

4

8

12
Всього

98

118

216

Перевірка та оцінювання знань, вмінь учнів: на кожному занятті рівень знань перевіряється групою креативних та практичних методів (методом аудиту, рівноправного навчання, спроб та помилок). В кінці розділу використовуються тестування (по можливості комп’ютерні), перевірка засвоєння практичних навичок.Вступ. (6 год.) Ознайомлення учнів з роботою гуртка та масовими еколого-натуралістичними заходами. Проблеми охорони природи в нашій державі. Участь України в міжнародних природоохоронних організаціях.

Початкові хімічні поняття. (18 год.) Будова атомів та молекул. Хімічні зв’язки. Типи хімічних реакцій. Ентальпія та ентропія. Хімічна рівновага та кінетика хімічних реакцій. Окисно-відновні процеси. Каталіз. Хімія розчинних сполук, водні розчини.

Практичні роботи:

Брейн-ринг на тему “Хімічні елементи”.

Складання рівнянь окисно-відновних реакцій.Основи біологічної хімії. (24 год.) Предмет і завдання біохімії. Правила роботи в хімічній лабораторії. Техніка безпеки. Біологічно важливі хімічні елементи. Сполуки вуглецю. Основні класи органічних сполук. Активні біохімічні групи, їхні властивості. Енергетика біохімічних процесів.

Екскурсіядо біохімічної лабораторії.

Практичні роботи:

Розв’язування задач з термодинаміки хімічних процесів.

Дослідження теплового балансу хімічних реакцій (мікрокалориметрія).

Розв’язування задач на концентрації, кінетику та каталіз.Вуглеводи. (18 год.) Біологічні функції вуглеводів. Структура моносахаридів. Реакції моносахаридів. Найважливіші представники моносахаридів. Дисахариди. Структура полісахаридів. Найважливіші представники полісахаридів: глікоген, целюлоза та крохмаль. Глікопротеїни.

Практичні роботи:

Якісні реакції на вуглеводи.

Дослідження розщеплення вуглеводів ферментами.

Складання оптимального за вмістом вуглеводів харчового раціону

Складання рівнянь перетворень вуглеводів.Ліпіди. (24 год.) Хімічна будова ліпідів. Біологічні функції ліпідів. Класифікація ліпідів. Фосфоліпіди та гліколіпіди, їхня структура. Стероїди, їхні біологічні функції.

Практичні роботи:

Якісні реакції на ліпіди.

Дослідження переокислення ліпідів.

Дослідження масляного числа (вмісту жирних кислот) олійних культур (на прикладі соняшника).

Складання оптимального за вмістом ліпідів харчового раціону

Складання рівнянь перетворень ліпідів.

Амінокислоти. (24 год.) Хімічна будова амінокислот. Біологічні функції амінокислот. Фізичні та хімічні властивості амінокислот. Замінні та незамінні амінокислоти.

Практичні роботи:

Якісні реакції на амінокислоти.

Електрофоретичне розділення амінокислот.

Складання оптимального за вмістом незамінних амінокислот харчового раціону.

Складання рівнянь перетворень амінокислот.Пептиди та білки. (18 год.) Біологічні функції білків. Пептидний зв’язок. Пептидний синтез. Конформація поліпептидного ланцюга. Вторинні структури білків. Третинні структури білків. Структурні білки. Глобулярні білки. Згортання білків. Методи виділення та аналізу білків.

Практичні роботи:

Якісні реакції на білки.

Дослідження числа падіння (вмісту білку в клейковині) у хлібопродуктах (на прикладі борошна пшениці).

Дослідження денатурації та ренатурації білків під дією фізичних і хімічних

чинників.

Біофізичні методи виділення білків (седиментація, центрифугування, електрофорез тощо).

Складання рівнянь утворення та розпаду білків.Нуклеїнові кислоти. (30 год.) Біологічні функції нуклеїнових кислот. Азотисті основи та нуклеотиди, АТФ. Рибонуклеїнові кислоти. Дезоксирибонуклеїнові кислоти. Молекулярні моделі ДНК та РНК.

Практичні роботи:

Якісна реакція на ДНК.

Виділення ДНК з культури Escherichia coli.

Виділення дезоксирибонуклеопротеїдів з тваринних клітин.

Складання рівнянь перетворень азотистих основ, нуклеозидів і нуклеотидів.Ферменти. (24 год.) Біологічні функції ферментів. Ферментативна активність. Реакційна та субстратна специфічність. Класи ферментів. Ферментативний каталіз. Кінетика ферментативних реакцій. Інгібітори. Ферментативний аналіз, основи спектрофотометрії.

Практичні роботи:

Дослідження впливу фізичних і хімічних чинників на активність ферментів (на прикладі каталази).

Розв’язування задач з інгібування активності ферментів.

Ознайомлення з роботою на спектрофотометрі (фотокалориметрі).

Вітаміни. (18 год.) Вітаміни – кофактори ферментів. Окисно-відновні коферменти. Коферменти переносу груп. Хімічна природа найпоширеніших вітамінів. Біологічні функції вітамінів. Потреба організма у вітамінах, авітаміноз та гіпервітаміноз.

Практичні роботи:

Обчислення добової потреби людини у вітамінах А, В, С, D.

Семінар на тему “Вітаміни – радіопротектори”.Підсумкові заняття, масові заходи. (12 год.) Написання доповідей та рефератів, виготовлення саморобних наочних посібників. Науково-практична конференція гуртківців. Підведення підсумків роботи гуртка.
ДРУГИЙ РІК НАВЧАННЯ

Навчально-тематичний план

№ п/п

Назва розділу

Теоретичні заняття, годин

Практичні заняття, годин

Разом, годин

1

Біохімічна організація клітини

26

16

42

2

Метаболізм вуглеводів

10

14

24

3

Метаболізм ліпідів

10

14

24

4

Метаболізм білків

10

14

24

5

Метаболізм нуклеотидів

6

12

18

6

Метаболізм порфірінів

6

6

12

7

Регуляція метаболізму

10

8

18

8

Біохімічні основи дихання

14

28

42

9

Біохімічні основи фотосинтезу

6

12

18

10

Підсумкові заняття, масові заходи

2

4

6
Всього

100

128

228

Перевірка та оцінювання знань, вмінь учнів: на кожному занятті рівень знань перевіряється групою креативних та практичних методів (методом аудиту, рівноправного навчання, спроб та помилок). В кінці розділу використовуються тестування (по можливості комп’ютерні), перевірка засвоєння практичних навичок.Біохімічна організація клітини. (42 год.) Структура клітини, основні органели прокаріотичної та евкаріотичної клітин. Фракціонування клітинних структур і центрифугування. Цитоскелет: склад, властивості актину та тубулінів. Структура та функції мікрофіламентів і мікротрубочок. Ядерні білки. Структура та функції біомембран. Мембранні білки та ліпіди. Проникність біомембран. Пасивний та активний транспорт, транспортні білки. Будова та функції ендоплазматичного ретикулуму та апарату Ґольджі; синтез і дозрівання білка в ЕПР. Структура та функція мітохондрій. Транспортні системи мітохондрій, транспорт жирних кислот та малатів. Структура та склад лізосом, транспорт лізосомних білків. Біохімічна регуляція клітинного циклу. Апоптоз і проліферація клітин, їх регуляція. Канцерогенез, протоонкогени та онкогени. Цитостатики.

Практичні роботи:

Техніка мікроскопічних досліджень.

Порівняльний аналіз будови прокаріотичних та евкаріотичних клітин.

Порівняльний аналіз будови рослинних і тваринних клітин.

Дослідження плазмолізу та деплазмолізу рослинної клітини.Метаболізм вуглеводів. (24 год.) Гліколіз: реакції, баланс, зміни вільної енергії. Гексозомонофосфатний шлях. Глюконеогенез. Метаболізм і баланс глікогену. Регуляція вуглеводного обміну. Біосинтез інсуліну. Екскурсіядо біотехнологічної лабораторії (ознайомлення з виробництвом інсуліну).

Практичні роботи:

Розв’язування задач на метаболізм вуглеводів.

Семінар на тему "Цукровий діабет: досягнення в боротьбі".Метаболізм ліпідів. (24 год.) Метаболізм жирів. Деградація та синтез жирних кислот у печінці. Енергетичний баланс деградації жирних кислот. Побічні шляхи деградації жирних кислот. Біосинтез жирних кислот. Біосинтез складних ліпідів.

Практичні роботи:

Розв’язування задач на метаболізм ліпідів.

Дослідження дихального коефіцієнту для різних жирних кислот (мікрокалориметрія).

Семінар на тему "Атеросклероз: хвороба бідних чи багатих?".

Метаболізм білків. (24 год.) Загальні відомості про білковий обмін. Протеоліз, протеолітичні ферменти. Протеїнази. Трансамінування та дезамінування. Деградація амінокислот, біогенні аміни. Цикл сечовини. Біосинтез амінокислот. Симбіотична фіксація азоту.

Практичні роботи:

Розв’язування задач на метаболізм білків.

Дослідження азотфіксуючої спроможності різних бобових культур.

Порівняльний аналіз різних типів азотного обміну (аміачний обмін риб, сечокислотний обмін птахів, сечовий обмін ссавців).

Семінар "Амінокислотні біодомішки: прихована небезпека (на прикладі замінників цукру)".Метаболізм нуклеотидів. (18 год.) Біосинтез пуринів та піримідинів, утворення нуклеїнових основ. Біосинтез нуклеотидів. Відновлення рибонуклеотидів. Деградація нуклеотидів.

Практичні роботи:

Розв’язування задач на метаболізм нуклеотидів.

Презентація стендових доповідей на тему "ДНК від народження до смерті".

Семінар на тему "Порівняння нуклеотидних (АТФ і ГТФ) і електро-хімічних (∆μН+) джерел енергії в клітині".

Метаболізм порфірінів. (12 год.) Біосинтез гема та хлорофілів. Деградація порфірінів.

Практичні роботи:

Розв’язування задач на метаболізм порфіринів.

Дослідження деградації хлорофілу (отримання феофітину).

Розділення фотосинтетичних пігментів (метод Крауза, дослід Цвєта, паперова хроматографія тощо).

Семінар на тему "Жовтуха: вірусна та імунна природа".Регуляція метаболізму. (18 год.) Основні механізми регуляції метаболічних процесів. Алостерична регуляція. Контроль транскрипції, функції регуляторних білків. Гормональний контроль. Проміжний метаболізм. Екскурсіядо біотехнологічної лабораторії (ознайомлення з виробництвом соматотропіну).

Практичні роботи:

Розв’язування задач на метаболізм.

Дослідження впливу фітогормонів і регуляторів росту на рослини.

Семінар на тему "Гормональні препарати: за і проти (на прикладі анаболіків)".

Біохімічні основи дихання. (42 год.) Структура АТФ. Фосфоангідридні зв’язки, вільна енергія високоенергетичних зв’язків. Енергетичне сопряжіння реакцій. Способи синтезу АТФ. Субстратне фосфорилювання. Збереження енергії на мембранах. Електрохімічний градієнт та протонорухаюча сила; підтримання протонного градієнту. Дегідрогенази кетокислот. Цитратний цикл: реакції та метаболічні функції. Дихальний ланцюг: компоненти, організація та окисно-відновна система. АТФ-синтетаза. Регуляція енергетичного обміну: дихальний контроль, розрізнюючі агенти, регуляція цитратного циклу. Дихання та бродіння, аеробне та анаеробне окислення глюкози. Ферментація, молочнокисле та спиртове бродіння.

Практичні роботи:

Розв’язування задач на дихання.

Дослідження фізіологічних показників дихання у людини (спірометрія).

Дослідження різних типів бродіння (визначення виходу СО2, встановлення залежності швидкості бродіння від складу та концентрації субстрату, порівняння інтенсивності бродіння у різних штамів дріжджів).

Семінар на тему "Дихання і психосоматичні техніки (йога, цигун, метод Бутейка тощо)”.Біохімічні основи фотосинтезу. (18 год.) Загальні відомості про фотосинтез. Світлові реакції фотосинтезу. Темнові реакції фотосинтезу. Фотосистеми І і ІІ. Окисно-відновні ряди фотосинтезу. Цикл Кальвіна. Молекулярні моделі фотосистем.

Практичні роботи:

Розв’язування задач на фотосинтез.

Дослідження інтенсивності фотосинтезу полярографічним методом (за виходом розчинного кисню) та за утворенням крохмалю.

Ярмарок-презентація малюнків і фотокарток на листках рослин.

Семінар на тему "Зелена революція".Підсумкові заняття, масові заходи. (6 год.) Написання доповідей та рефератів, виготовлення саморобних наочних посібників. Науково-практична конференція гуртківців. Підведення підсумків роботи гуртка.
ТРЕТІЙ РІК НАВЧАННЯ

Навчально-тематичний планНазва розділу

Теоретичні заняття, годин

Практичні заняття, годин

Разом, годин

1

Біохімічні основи спадковості

12

12

24

2

Біохімічні основи травлення

10

14

24

3

Метаболічні процеси в печінці

10

14

24

4

Біохімія крові та імунної системи

14

18

32

5

Біохімія опорно-рухової системи

10

14

24

6

Біохімія видільної системи

18

14

32

7

Біохімія нервової регуляції

10

14

24

8

Біохімія гормональної регуляції

10

14

24

9

Біотехнологія

8
8

10

Підсумкові заняття, масові заходи

6

10

16
Всього

108

124

232

Перевірка та оцінювання знань, вмінь учнів: на кожному занятті рівень знань перевіряється групою креативних та практичних методів (методом аудиту, рівноправного навчання, спроб та помилок). В кінці розділу використовуються тестування (по можливості комп’ютерні), перевірка засвоєння практичних навичок.Біохімічні основи спадковості. (24 год.) Загальні відомості про генетичну інформацію, її передачу та реалізацію. Геном: хроматин та гістони. Реплікація, механізми дії ДНК-полімерази. Транскрипція та дозрівання РНК. Контроль на рівні транскрипції, сплайсинг, модифікації мРНК. Генетичний код та активація амінокислот. Рибосоми: ініціація трансляції, елонгація та термінація. Мутації та репарація, мутагенні агенти. Клонування та секвенування ДНК. Полімеразна ланцюгова реакція.

Екскурсіядо анатомічного музею (ознайомлення з генетичними порушеннями розвитку).

Практичні роботи:

Розв’язування задач з молекулярної генетики (матричні процеси, генетичний код, мутагенез, репарація тощо).

Отримання клонованих рослин (гвоздика, морква тощо).

Біохімічні основи травлення. (24 год.) Загальні відомості про травлення. Енергетичні потреби організму та поживні органічні сполуки. Мінеральні поживні речовини та мікроелементи. Гідроліз та всмоктування поживних речовин. Секрети травного тракту. Утворення соляної кислоти. Активація травних ферментів підшлункової залози. Всмоктування моносахаридів, амінокислот і ліпідів. Забезпечення організму вітамінами, жиророзчинні та водорозчинні вітаміни.

Практичні роботи:

Аналіз і складання енергетичного балансу та харчового раціону.

Семінар на тему "Вітаміни та антивітамиіни".Метаболічні процеси в печінці. (24 год.) Загальні відомості про функції печінки та обмін речовин у ній. Компенсаторні функції печінки, фази резорбції та пострезорбції. Метаболізм вуглеводів у печінці: глюконеогенез, метаболізм фруктози та галактози. Метаболізм ліпідів у печінці, біосинтез кетонових тіл. Метаболічні перетворення жовчних кислот та їхніх солей. Система цитохрома Р450: реакції, каталізовані системою, каталітичний цикл. Метаболізм етанола, жирова дистрофія печінки.

Екскурсія до анатомічного музею (ознайомлення з нормальною та патологічною будовами печінки).

Практичні роботи:

Розв’язування задач на метаболізм у печінці.

Семінар на тему "Алкоголь: друг чи ворог?".

Біохімія крові та імунної системи. (32 год.) Склад і функції крові. Білки плазми крові. Ліпопротеїнові комплекси, транспорт триацилгліцеринів і холестерина. Гемоглобін. Транспорт кисню та вуглекислого газу, регуляція транспорту газів. Еритроцити та обмін речовин. Кислотно-основний баланс і буферні системи плазми крові. Зсідання крові. Фібриноліз. Групи крові. Загальні відомості про імунну відповідь. Антитіла, класи імуноглобулінів. Біосинтез антитіл. Моноклональні антитіла, імуноаналіз.

Екскурсіядо біотехнологічної лабораторії (ознайомлення з виробництвом моноклональних антитіл, інтерферону тощо).

Практичні роботи:

Дослідження будови еритроцитів різних класів хордових.

Розв’язування задач на групи крові.

Ознайомлення з діагностикою за формулами крові та електрофореграмами білків плазми.

Дослідження швидкості зсідання крові та впливу на неї різних чинників.

Біохімія опорно-рухової системи. (24 год.) Хімічна будова кісток, зубів та з’єднувальної тканини. Структура та біосинтез колагенів. Міжклітинний матрикс, фібронектини та протеоглікани. Організація скелетних м’язів та механізм скорочення м’язових волокон. Регуляція скорочення м’язових волокон: електромеханічне сопряжіння, регуляція йонами кальцію. Енергетичний обмін у м’язовій тканині. Метаболічна регуляція скорочення м’язів: цикли Корі та аланіну, метаболізм білків та амінокислот у м’язах.

Екскурсія до фізіологічної лабораторії.

Практичні роботи:

Ознайомлення з мікрофотографіями саркомерів.Розв’язування задач з енергетики руху.

Розв’язування задач з біофізики руху (закони Хілла).

Дослідження нервово-м’язевого апарату (досліди Гальвані).Біохімія видільної системи. (32 год.) Загальні відомості про видільну систему та процес сечоутворення. Органічні та неорганічні складові сечі. Екскреція протонів та аміаку. Реабсорбція електролітів і води. Глюконеогенез і реабсорбція глюкози. Екскурсія до медико-біохімічної лабораторії (ознайомлення з процесом аналізування сечі).

Практичні роботи:

Робота з мікроскопом (препарати нефрону).

Розв’язування задач з фізіології сечоутворення.

Семінар на тему "Хвороби-порушення виділення (фенілкетонурія, хвороба Тея-Сакса тощо)".

Біохімія нервової регуляції. (24 год.) Структура нервових клітин. Потенціал спокою та потенціал дії. Медіатори нервової системи: хімічна будова нейромедіаторів і нейрогормонів, біосинтез катехоламінів. Холінергічні синапси, метаболізм ацетилхоліна. Механізм зорового сприйняття: хімічна будова фоторецептора, сигнальний каскад. Енергетичний обмін головного мозку та метаболізм амінокислот.

Практичні роботи:

Робота з мікроскопом (препарати нейронів, сітківки тощо).

Ознайомлення з мікрофотографіями синапсів.

Психологічні ігри та тести на виявлення типів мислення (латеральна асиметрія мозку).

Біохімія гормональної регуляції. (24 год.) Система гормональної регуляції, принципи передачі гормонального сигналу в клітинах-мішенях. Ієрархічна система гормональної регуляції, рівень гормонів. Ендокринна, паракринна та автокринна дія гормонів. Динаміка гормонів і механізм зворотнього зв’язку. Ліпофільні гормони: будова, механізм дії та рецептори. Біосинтез, метаболізм та інактивація стероїдних гормонів. Гідрофільні гормони. Метаболізм пептидних гормонів, їх біосинтез, інактивація та деградація. Механізм дії гідрофільних гормонів, перетворення сигналу G-білками. Вторинні месенджери: цАМФ, іони кальцію, діацилгліцерин. Ейкозаноїди. Цитокініни та їхні рецептори.

Практичні роботи:

Розв’язування задач з молекулярної фізіології (гормональна регуляція).

Дослідження гормональної регуляції росту в комах.

Дослідження фізіологічних ефектів адреналіну (стресова ситуація).

Семінар на тему “Гормональні засоби контрацепції: переваги, недоліки, альтернативи” (розвиток культури статевих стосунків).Біотехнологія. (8 год.)Біотехнологія та промисловість. Основи та методи генної інженерії. Використання генетично модифікованих елементів. Мобільні елементи як фактори ризику.

Підсумкові заняття, масові заходи. (16 год.) Написання доповідей та рефератів, виготовлення саморобних наочних посібників. Науково-практична конференція гуртківців. Підведення підсумків роботи гуртка.

Прогнозований результат і методи його діагностики по закінченню реалізації програми:

По закінченню реалізації даної програми відбудеться досягнення таких основних цілей програми:

Навчальна: учні засвоять систему знань прозакономірності перетворень хімічних речовин у живих організмах, фізико-хімічних процесів життєдіяльності; учні ознайомляться з актуальними питаннями та сучасними напрямками розвитку біологічної хімії.

Розвивальна: розвиток навичок наукового спостереження, логічного мислення, витримки, самостійності.

Виховна: формування критичного самоаналізу і світогляду, впевненості у виборі власного майбутнього.

Перевірка та оцінювання знань, умінь учнів в кінці реалізації програми здійснюється за допомогою участі вихованців у дискусіях, диспутах, конференціях; написання науково-дослідних робіт, розробки індивідуальних проектів тощо.


ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Учні повинні мати уявлення про:

головні етапи розвитку біохімії;

методи біохімії;

основні метаболічні шляхи;

принципи та застосування хроматографії та електрофорезу;

біохімічні основи дихання;

біохімічні основи фотосинтезу;

біохімічні основи спадковості;

біохімічні основи травлення;

біохімічні основи нервової та гормональної регуляції;Учні повинні знати:

будову клітини;

загальну характеристику білків;

біосинтез білка;

загальну характеристику жирів;

біосинтез ліпідів;

загальну характеристику вуглеводів;

біосинтез вуглеводів;

загальну характеристику нуклеїнових кислот;

біосинтез нуклеїнових кислот;Учні повинні вміти:

готувати екстракти рослинних та тваринних тканин для біохімічного аналізу;

визначати кількісний та якісний склад тваринних та рослинних тканин;

визначати наявність основних класів органічних сполук;

проводити хроматографічне розділення складних сумішей;

проводити гель-електрофорез білків та нуклеїнових кислот;

готувати звіти про результати досліджень.

Учні повинні засвоїти такі терміни (поняття):Аеробне та анаеробне окислення глюкози

Алостерична регуляція

Активовані метаболіти

Амінокислоти

Амінокислотний аналіз

Антитіла


Апоптоз

АТФ


Ацетилхолін

Білки


Білковий обмін

Біогенні аміни

Біомембрани

Біосинтез амінокислот

Біосинтез білка

Біосинтез гема

Біосинтез інсуліну

Біосинтез кетонових тіл

Біосинтез колагенів

Біосинтез жирних кислот

Біосинтез складних ліпідів

Біосинтез нуклеотидів

Біохімічна регуляція клітинного циклу

Бродіння


Варіаційна крива

Варіаційний ряд

Відновлення рибосом

Видільна система

Вихідний матеріал

Вітаміни


Вторинні месенджери

Вуглеводний обмін

Галактоза

Гексозомонофосфатний шлях

Гемоглобін

Генетична інформація

Генетичний код

Геном


Гідроліз

Гідрофільні гормони

Гістони

Глікоген


Гліколіз

Глікозаміногликани

Глікопротеїни

Глобулярні білки

Глюконеогенез

Гормони


Гормональний контроль

Групи крові

Деградація амінокислот

Деградація нуклеотидів

Деградація порфіринів

Дезамінування

Дезоксирибонуклеїнові кислоти

Дисахариди

Дихальний ланцюг

Дихання


Дихальний контроль

ДНК


Жирова дистрофія печінки

Жиророзчинні та водорозчинні вітаміни

Згортання білків

Зсідання крові

Ейкозаноїди

Електрохімічний градієнт

Елонгація

Ендоплазматичний ретикулюм

Енергетичне сопряжіння реакцій

Ентальпія

Ентропія

Екскреція протонів

Екскреція аміаку

Еритроцити

Ізомерія

Ізопреноїди

Імунна відповідь

Імуноаналіз

Імуноглобуліни

Інгібітори

Індукція ферментів

Канцерогенез

Каталіз

Класи ферментівКлітинний цикл

Клонування

Коферменти переносу груп

Культура клітин

Лізосома

Ліпіди


Ліпопротеїнові комплекси

Ліпофільні гормони

Мембранні білки

Метаболізм

Метаболізм та баланс глікогену

Метаболізм етанола

Метаболізм жирів

Метаболічні процеси у печінці

Метилювання ДНК

Міжклітинний матрикс

Мікрофіламенти

Мікротрубочки

Мінеральні поживні речовини

Мітохондрії

Молочнокисле бродіння

Моноклональні антитіла

Моносахариди

Мутаротація

Мутації

Мутагенні агентиМ’язові волокна

Нейрогормони

Нейромедіатори

Нервові клітини

Нервова регуляція

Нуклеотиди

Нуклеїнові кислоти

Обмін речовин

Окисно-відновні коферменти

Окисновідновні ряди фотосинтезу

Онкоген

Пасивний та активний транспортПептиди

Пептидний зв’язок

Пептидний синтез

Пептидні гормони

Піримідини

Плазма крові

Полімеразна ланцюгова реакція

Поліморфізм

Полісахариди

Поляриметрія

Порфірини

Проліферація клітин

Проміжний метаболізм

Протеїногенні амінокислоти

Протеоглікани

Протеоліс

Протеолітичні ферменти

Протеїнази

Протоонкогени

Протонний градієнт

Протонорухаюча сила

Процес сечоутворення

Пурини

Реабсорбція глюкозиРеабсорбція електролітів води

Регуляторні білки

Репарація

Реплікація

Репресія ферментів

Рибонуклеїнові кислоти

Рибосоми

РНК


Світлові реакції фотосинтезу

Сигнальний каскад

Симбіотична фіксація азоту

Спиртове бродіння

Сплайсінг

Стероїди


Стероїдні гормони

Структурні білки

Структура АТФ

Структура клітини

Структура лізосоми

Структура біомембран

Субстратне фосфорилювання

Темнові реакції фотосинтезу

Термінація

Травний тракт

Трансамінування

Транскрипція

Транспорт жирних кислот

Транспорт лізосомних білків

Транспортні білки

Транспортні системи мітохондрій

Ферменти

Ферментація

Ферментативний аналіз

Ферментативна активність

Ферментативний каталіз

Фібриноліз

Фібронектини

Фотосинтез

Фруктоза

Холінергічні синапси

Хроматин

Центріолі

Цикл Кальвіна

Цикл сечовини

Цитокініни

Цитоскелет

Цитостатики

Цитратний циклЯдро

Ядерні білки
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 303.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка