Програма гуртка юних конструкторів приладів радіоелектронікиСторінка3/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.72 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4

1. Вступне заняття (3 год)
Мета та завдання гуртка; план роботи на навчальний рік; права йобов’язки учнів. Організаційні питання. Інструктаж із правил техніки без-пеки та протипожежних заходів.

Практична робота. Опрацювання правил внутрішнього розпоряд-ку, поведінки в лабораторії. Вибори органів самоврядування.
2. Радіотехніка (9 год)
Радіопередавачі. Основні характеристики. Генератор із самозбуджен-ням, генератор із стороннім збудженням — схеми, робота, застосування. Стабілізація частоти коливань генераторів —призначення, схеми, робота.

Модуляція електричних коливань. Призначення, принцип модуляції, види модуляції, склад модульованих коливань, схеми модуляторів, прин-цип їхної дії.Практична робота. Складання генератора гармонійних коливань на напівпровідникових приладах та його налагодження. Дослідження модульова-ного сигналу за допомогою осцилографа, підрахунок коефіцієнта модуляції.
3. Електроніка (39 год)
Напівпровідникові прилади. Терморезистори, фоторезистори, напів-провідникові резистори та варистори: принцип їхньої дії, параметри, зас-тосування.

Високочастотні та імпульсні діоди, варикапи, фотодіоди, світлодіоди, стабілітрони, стабістори — типи, будова, принцип дії, застосування.

Тиристори — типи, будова, принцип дії, параметри, застосування. Біполярні транзистори — типи, будова, принцип дії, параметри, засто-

сування. Статичні характеристики транзистора. Динамічний режим робо-ти транзистора. Підсилюючі, температурні та частотні властивості тран-зистора. Схеми включення транзистора. Робота транзистора в режимі ключа. Експлуатаційні характеристики транзистора.

Польові, одноперехідні та фототранзистори — типи, будова, принцип дії, параметри, застосування. Схеми включення.

Інтегральні мікросхеми — типи, будова, параметри, застосування. Функціональна мікроелектроніка. Оптоелектроніка, акустоелектроні-

ка, хемоелектроніка, діелектрична електроніка, магнітоелектроніка, кріое-

211


лектроніка, біоелектроніка, електронні прилади на ефекті Гана — призна-чення, принцип роботи, параметри, застосування.

Практична робота. Виготовлення пульта дистанційного керування електронним реле; підсилювача прямокутних імпульсів, налагодження та дослідження режимів його роботи, встановлення режиму «ключ». Виго-товлення радіоелектронних приладів середнього ступеню складності за ба-жанням учнів.
4. Електронна схемотехніка (27 год)
Автогенератори. Автогенератори типу LC та RC — схеми, робота, ре-жими, застосування. Генератор синусоїдальних коливань на інтегральних мікросхемах: схема, застосування.

Випрямлячі змінного струму. Одно- і двонапівперіодний випрямля-чі — схеми, характеристики, робота, застосування. Мостова схема випрям-ляча. Випрямляч із множенням напруги. Згладжуючі фільтри.

Стабілізатори напруги й струму. Параметричні та компенсаційні ста-білізатори напруги — характеристики, схеми, їхні особливості, робота, застосування. Стабілізатор постійної напруги в інтегральному виконанні. Стабілізатор постійного струму — схема, робота, застосування. Стабіліза-тор змінної напруги — схема, робота, застосування. Перетворювачі пос-тійної напруги — схеми, робота, застосування.
Практична робота. Виготовлення керованого стабілізованого вип-рямляча та його налагодження, дослідження параметрів. Виготовлення ра-діоелектронних приладів середнього ступеню складності за бажанням учнів.
5. Електрорадіотехнічні вимірювання (21 год)
Вимірювальні генератори. Класифікація. Звукові, імпульсні, високо-частотні генератори — призначення, характеристики, структурні схеми, улаштування, робота. Осцилографи. Класифікація, характеристики. Типо-ва структурна схема, будова, робота. Методики вимірювання імпульсних і гармонійних сигналів за допомогою осцилографа. Вимірювання частот-них характеристик сигналів.
Практична робота. Ознайомлення з типами, улаштуванням й конс-трукцією осцилографа й генератора ЗЧ та інструкціями роботи з ними. Ви-мірювання імпульсного та гармонійного сигналів. Знімання частотної ха-рактеристики приладу.
6. Основи винахідництва (6 год)
Суперечності у розвитку технічної творчості та алгоритми їхнього розв’язання. Типові прийоми розв’язування винахідницьких задач: метод «проб і помилок», метод «мозкового штурму», синектика та морфологіч-ний аналіз, метод контрольних запитань, метод «снігової кулі», метод «ба-гатоповерхового конструювання», метод фокальних об’єктів, алгоритми вирішення винахідницьких задач (АРІВЗ).
Практична робота. Складання таблиць об’єктів. Розв’язування ви-нахідницьких задач за завданням керівника.
7. Конструювання радіоелектронного обладнання (15 год)
Склад РЕО. Конструкторсько-виробничі характеристики та порядок розробки РЕО. Стандартизація, уніфікація та нормалізація у виготовленні РЕО. Механічні й електричні допуски. Надійність РЕО та шляхи її підви-

212


щення. Конструювання електрорадіокомпонентів. Застосування модулів у РЕО. Друковані плати РЕО та методи їхнього виготовлення у промислово-му виробництві.

Практична робота. Розробка конструкції котушки індуктивності. Розрахунок конструкції трансформатора для блока живлення малої по-тужності. Виготовлення друкованої монтажної плати для блока живлення. Монтаж блока живлення.
8. Графічне зображення електрорадіосхем (5 год)
Практична робота. Вивчення за допомогою довідника умовних графічних позначень: електричних проводів, кабелів, розрядників, запо-біжників, комутаційних і контактних з’єднань, котушок електромеханіч-них елементів, електромашин, котушок індуктивності, дроселів, трансфор-маторів, резисторів, конденсаторів, джерел живлення і світла, вимірюваль-них приладів.
9. Патентознавство. Охорона інтелектуальної власності (9 год)
Відкриття — науковий потенціал для вирішення перспективних задач. Ознаки відкриття. Порядок оформлення заявки на відкриття. Формула відкриття. Винахід — нове суттєве технічне вирішення задачі. Ознаки ви-находу. Порядок оформлення заявки на винахід. Раціоналізаторська про-позиція — нове та корисне вирішення задачі для підприємства, організації. Ознаки раціоналізаторської пропозиції. Порядок оформлення заявки на раціоналізаторську пропозицію.
Практична робота. Оформлення заявок на винахід і раціоналіза-торську пропозицію.
10. Електрорадіокомпоненти та матеріали (7 год)
Практична робота. Вивчення за допомогою довідників електрич-них і фізичних властивостей, конструкції, системи позначень і маркування елементів аналогових і цифрових інтегральних мікросхем: генератора сиг-налів, детектора, модулятора, перетворювача, диференційного підсилюва-ча, підсилювача, ключа, тригера, розширювача, регістра, суматора, шиф-ратора, дешифратора, лічильника.
11. Монтаж радіоелектронного обладнання (6 год)
Технологія та особливості монтажу випрямлячів, підсилювачів, гене-раторів, радіоприймачів, радіопередавачів і вимірювальних приладів у ра-діоелектронному обладнанні.

Практична робота. Дослідження монтажу плат, блоків, вузлів у приладах й обладнанні промислового виготовлення. Демонтаж блоків і вузлів.
12. Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів (53 год)
Практична робота. Розробка й виготовлення радіоелектронних приладів за планом керівника, за програмою МАН або за власним бажан-ням учнів.
13. Екскурсії, конкурси, виставки (13 год)
Екскурсія на підприємство радіоелектронного напряму. Участь у вис-тавках дитячої технічної творчості, конкурсах із конструювання радіоелек-

213


тронних приладів; у конкурсах-захистах власних конструкцій; у Всеукраїн-ському тижні науки й техніки, у захисті наукових робіт гуртківців-членів МАН та інших науково-технічних заходах.
14. Підсумкове заняття (3 год)
Виставка робіт учнів. Захист власних конструкцій. Підведення підсум-ків роботи за навчальний рік. Виявлення кандидатів для навчання у групі наступного рівня.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Учні мають знати:

— основні терміни, положення та закони, фізичні явища з тем теоре-тичного курсу програми;

— роботу схем і застосування генераторів, модуляторів, автогенерато-рів, випрямлячів, електронних стабілізаторів, вимірювальних генераторів, осцилографів;

— улаштування й принципи дії діодів, тиристорів, транзисторів, інтег-ральних мікросхем, елементів функціональної електроніки;

— електричні та фізичні властивості, умовні позначення й маркування аналогових та інтегральних мікросхем;

— умовні графічні позначення елементів електрорадіосхем;

— алгоритми розв’язування суперечностей і типові способи розв’язу-вання винахідницьких задач;

— склад, конструкторсько-виробничі характеристики й порядок роз-робки радіоелектронного обладнання, основні поняття в конструюванні: стандартизація, уніфікація, нормалізація, допуски, надійність;

— технологію та особливості монтажу радіоелектронного обладнання;

— ознаки відкриття, винаходу й раціоналізаторської пропозиції.


Учні мають уміти:

— виготовляти та налагоджувати радіотехнічні й радіоелектронні при-лади;

— досліджувати електричні параметри сигналів за допомогою вимірю-вальних приладів;

— розв’язувати винахідницькі задачі;

— складати формулу та оформляти заявки на відкриття, винахід та ра-ціоналізаторську пропозицію;

— користуватись довідниками.В и щ и й р і в е н ь , п е р ш и й р і к н а в ч а н н я
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2
1

3

2

Електронна схемотехніка

48
22

26

3

Радіотехнічні вимірювання

16
4

12

4

Основи теорії винахідництва

20
8

12

5

Конструювання радіоелектронного об-

26
12

14ладнання

6

Графічне зображення електрорадіосхем

12
1

11

7

Патентознавство. Охорона ітелектуальної

12
6

6власності

8

Елементи комп’ютерної графіки

6
1

5
Розробка та виготовлення радіоелектрон-
9

них приладів. Розв'язування дослідницьких

124


124задач

10

Виставки, конкурси

12


12

11

Екскурсії, конкурси, виставки

4


4

12

Підсумкове заняття

4


4
Разом

288
55

233
ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступне заняття (4 год)
Мета й завдання гуртка, план роботи на навчальний рік, права та обов’язки гуртківців. Інструктаж з техніки безпеки праці.

Практична робота. Правила техніки безпеки і протипожежних за-ходів у позашкільному навчальному закладі. Правила внутрішнього роз-порядку. Організаційні питання.
2. Електронна схемотехніка ( 48 год)
Імпульсна техніка. Особливості імпульсного режиму напівпровіднико-вих приладів. Підсилювач імпульсів на транзисторі — схема, робота, ре-жими, застосування. Робота підсилювача в режимі електронного ключа. Диференційні та інтегруючі ланцюжки — схеми, робота, застосування. Ав-токоливальні мультивібратори, загальмовані мультивібратори, блокінг-генератори — схеми, робота, застосування.
Інтегральні мікросхеми. Зображення інформації у цифровій обчислю-вальній техніці. Логічні операції. Основні логічні схеми. Логічні інтеграль-

215


ні мікросхеми типу ДТЛ, ТТЛ та на МОП-транзисторах — особливості, застосування.

Цифрові логічні елементи — лічильники, регістри, шифратори; де-шифратори — схеми, робота, застосування.

Аналогові логічні елементи: комутатори, компаратори, суматори, помножувачі, мультиплексори, демультиплексори, цифро-аналогові та аналого-цифрові перетворювачі — схеми, робота, застосування.

Практична робота. Виготовлення підсилювача імпульсних сигналів на транзисторах, дослідження режиму його роботи. Дослідження диферен-ційного та інтегрального ланцюжків і перетворення вхідного сигналу за до-помогою осцилографа. Виготовлення мультивібратора та дослідження змі-ни параметрів вихідного сигналу мультивібратора від зміни номіналів його ємностей і резисторів. Розв’язування задач на виконання логічних опера-цій. Виготовлення електронних приладів на основі цифрових й аналогових логічних елементів за завданням керівника або за власним бажанням.
3. Радіотехнічні вимірювання (16 год)
Вимірювання частоти електричних сигналів, методи вимірювання (безпосереднє вимірювання, порівняння частот, резонансний). Вимірюван-ня коефіцієнта модуляції, методи вимірювання (за допомогою амперметра або вольтметра, осцилографічне вимірювання). Вимірювання девіації час-тоти, нелінійних викривлень і спектра сигналу.
Практична робота. Ознайомлення з типами, улаштуванням і конс-трукцією частотоміра й інструкцією роботи з ними. Вимірювання частоти сигналу змінної напруги та частоти проходження імпульсів. Ознайомлен-ня з аналізатором спектра.
4. Основи теорії винахідництва (20 год)
Фізичні явища та їхнє використання для розв’язання винахідницьких завдань. Закони розвитку технічних систем та їхній речовинно-енергетич-ний аналіз. Використання законів для рішення винахідницьких задач. Суперечності у розвитку технічних систем. Типові перетворення речовин-но-енергетичних структурних схем, використання їх для розв’язування ви-нахідницьких задач. Таблиця типових фізичних перетворень.
Практична робота. Складання таблиці несумісних фізичних явищ. Ознайомлення з таблицею типових фізичних перетворень. Розв’язування нескладних винахідницьких задач із застосуванням таблиці.
5. Конструювання радіоелектронного обладнання (26 год)
Захист РЕО від електричного та магнітного полів, механічних ударів і вібрації, теплового впливу й вологи. Характерні конструкційні особливос-ті сучасного РЕО. Попередній аналіз роботи обладнання. Вибір монтаж-них з’єднань. Вимоги до компонування РЕО. Види компонування. Компо-нувальна модель. Групування елементів. Найпростіші конструкторські розрахунки. Оцінювання теплових режимів. Конструкції радіаторів та їхній розрахунок. Оцінювання паразитних зв’язків. Екрани. Конструкції екранів.
Практична робота. Вивчення компонування радіоелементів і вуз-лів на прикладі радіоелектронних приладів промислового виготовлення. Розрахунок установлювальної площини, встановлювального об’єму та ко-ефіцієнта використання об’єму для конкретного електронного приладу.

216


6. Графічні зображення електрорадіосхем (12 год)
Літерно-цифрові позначення, види позначень, правила побудови умовних позначень, літерні коди.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідника умовних графічних позначень п’єзоелектричних елементів, акустичних приладів, антен, електровакуумних приладів, напівпровідникових приладів, елемен-тів цифрової техніки.
7. Патентознавство. Охорона інтелектуальної власності (12 год)
Система організації науково-технічної й патентної інформації. Патен-тний пошук. Інформаційно-пошукові системи та інформаційно-пошукові засоби. Міжнародна класифікація винаходів та її структура.

Практична робота. Ознайомлення з інформаційно-пошуковою системою й системою патентної інформації у Державному центрі науково-технічної інформації.
8. Елементи комп’ютерної графіки (6 год)
Огляд комп’ютерних програм для складання креслень та аналізу елек-тричних і монтажних схем радіоелектронних приладів.

Практична робота. Ознайомлення з програмами для складання креслень радіоелектронних схем.
9. Розробка й виготовлення радіоелектронних приладів. Рішення дослідницьких задач (24 год)
Практична робота. Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів за планом керівника, заявками підприємств або за власним ба-жанням учнів. Рішення дослідницьких задач за заявками, програмою Ма-лої академії наук або особистою тематикою учня.
10. Виставки, конкурси (12 год)
Практична робота. Участь у виставках дитячої технічної творчос-ті; у конкурсах із конструювання радіоелектронних приладів; у конкурсах-захистах власних конструкцій; у всеукраїнському тижні науки й техніки, у захисті наукових робіт гуртківців, членів МАН та інших науково-техніч-них заходах.
11. Екскурсія (4 год)
Екскурсія до Державного центру науково-технічної інформації.
12. Підсумкове заняття (4 год)
Виставка власних конструкцій учнів. Підведення підсумків роботи гур-тка за навчальний рік. Відбір кандидатів до наступного рівня навчання.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учні мають знати:
— основні терміни, положення та закони, фізичні явища з теоретичних тем програми;

— принципи роботи й застосування підсилювача імпульсів, диферен-ційних та інтегруючих ланцюжків, мультивібраторів, блокінг-генераторів;


217


— методи вимірювання частоти електричних сигналів;

— умовні графічні зображення й літерно-цифрові позначення елемен-тів електрорадіосхем;

— закони розвитку технічних систем та їхнє використання для розв’язування винахідницьких задач;

— державну систему науково-технічної й патентної інформації, міжна-родну класифікацію винаходів;

— способи захисту радіоелектронного обладнання від електромагніт-них полів, механічних ударів, вібрації, теплового впливу та вологості;

— вимоги до компонування радіоелектронного обладнання.


Учні мають уміти:

— робити економічний та енергетичний аналізи при розробці й виго-товленні радіотехнічної та радіоелектронної апаратури;

— вимірювати й досліджувати електричні параметри сигналів за допо-могою вимірювальних приладів;

— складати таблиці несумісних фізичних явищ і типових фізичних перет-ворень, а також і за їхньою допомогою вирішувати винахідницькі задачі;


— робити конструкторські розрахунки при компонуванні радіоелек-тронного обладнання;

— розв’язувати дослідницькі й експериментальні задачі.


В и щ и й р і в е н ь , д р у г и й р і к н а в ч а н н я
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

5
1

4

2

Радіотехнічні вимірювання

10
3

7

3

Основи теорії винахідництва

35
14

21

4

Конструювання радіоелектронного об-

40
13

27ладнання

5

Графічне зображення електрорадіосхем

10
2

8

6

Патентознавство. Охорона ітелектуальної

5
2

3власності

7

Елементи комп'ютерної графіки

10


10
Розробка та виготовлення радіоелектрон-
8

них приладів. Розв'язування дослідницьких

223


223задач

9

Конкурси, виставки

12


12

10

Екскурсії

5


5

11

Підсумкове заняття

5


5
Разом

360
35

325
218


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка