Програма гуртка юних конструкторів приладів радіоелектронікиСторінка4/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.72 Mb.
#13116
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4

1. Вступне заняття (5 год)
Мета і завдання гуртка. Ознайомлення з планом роботи на новий нав-чальний рік. Права й обов’язки гуртківців. Організаційні питання. Інс-труктаж із техніки безпеки.

Практична робота. Вивчення правил техніки безпеки, протипо-жежних заходів і внутрішнього розпорядку. Планування індивідуальної роботи гуртківців.
2. Радіотехнічні вимірювання (10 год)
Особливості вимірювання на надвисоких частотах. Вимірювання по-тужності сигналів надвисоких частот, довжини хвилі електричного поля, напруги електричного поля, рівня перешкод.

Практична робота. Ознайомлення з вимірювальними приладами надвисоких частот.
3. Основи теорії винахідництва (35 год)
Стандартні розв’язки винахідницьких задач. Загальна система стан-дартних розв’язків та її використання у винахідництві. Методики розв’язу-вання дослідницьких і винахідницьких задач. Методи пошуку нових тех-нічних рішень. Алгоритми рішення винахідницьких задач. Ознайомлення з комп’ютерною програмою «Винахідницька машина».
Практична робота. Розв’язування виробничих і дослідницьких за-дач за завданням керівника із застосуванням системи стандартних рішень. Практичне ознайомлення з комп’ютерними програмами «ВМ-засоби», «ВМ-ефект», «ВМ-стандарт», «Інструмент винахідника», «Дебют».
4. Конструювання радіоелектронного обладнання (40 год)
Порядок розробки та засоби виробництва РЕО, особливості його конструювання, регулювання й налагодження . Технології складання та монтажу РЕО. Контроль за якістю елементів РЕО та їхнього монтажу. Екс-плуатаційний контроль РЕО.

Система креслень радіоелектронної й приладобудівної промисловості. Організація креслярського господарства на підприємстві. Комплект конс-трукторської документації.

Практична робота. Оформлення технічної документації на прилади. Ознайомлення із стандартами на креслення та конструкторську докумен-тацію до радіоелектронних приладів.
5. Графічне зображення електрорадіосхем (10 год)
Єдина система конструкторської документації (ЄСКД). Класифікація груп стандартів. Стандарти сьомої класифікаційної групи ЄСКД.

Практична робота. Ознайомлення із стандартами сьомої групи ЄСКД. Складання конструкторської документації та креслень електрич-них схем на прилади згідно з індивідуальним планом.
6. Патентознавство. Охорона інтелектуальної власності (5 год)
Нормативні документи України про захист інтелектуальної власності. Практична робота. Вивчення нормативних документів про захист

інтелектуальної власності.


219


7. Елементи комп’ютерної графіки (10 год)
Практична робота. Ознайомлення з програмами для складання й аналізу електричних схем.
8. Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів. Виконання дослідницьких завдань (223 год)
Практична робота. Розробка, виготовлення та налагодження конс-трукцій згідно з планом індивідуальних робіт. Виконання дослідницьких завдань за заявками підприємств і за планами МАН.
9. Конкурси, виставки (12 год)
Участь у виставках дитячої технічної творчості; конкурсах із констру-ювання радіоелектронних приладів; конкурсах-захистах власних конс-трукцій; у всеукраїнському тижні науки й техніки та у захисті наукових ро-біт гуртківців-членів МАН.
10. Екскурсії (5 год)
Екскурсії до конструкторського бюро одного з провідних підприємств радіоелектронного напряму.
11. Підсумкове заняття (5 год)
Виставка власних розробок і конструкцій слухачів. Підведення підсум-ків роботи гуртка та кожного слухача за весь період навчання в гуртку. Ви-дача свідоцтв про позашкільну освіту. Рекомендації слухачам до подаль-шої діяльності після закінчення позашкільного закладу.

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Слухачі мають знати:

— основні терміни, положення та закони, фізичні явища з теоретичних тем програми;

— систему стандартних рішень, методику та алгоритми розв’язування винахідницьких і дослідницьких задач;

— порядок розробки, способи виробництва й технології збирання, монтажу, регулювання і налагодження радіоелектронного обладнання;

— систему конструкторської документації та креслень радіоелектрон-ної й приладобудівної промисловості;

— нормативні документи України про захист інтелектуальної власності.


Слухачі мають уміти:

— розробляти, виготовляти та налагоджувати радіотехнічні й радіо-електронні прилади;

— виконувати дослідницькі та експериментальні роботи;

— розв’язувати виробничі й дослідницькі задачі за допомогою систе-ми стандартних рішень;

— оформляти технічну документацію на розроблений і виготовлений прилад;

— робити економічний та енергетичний аналізи своїх розробок і конс-трукцій.220


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА ЮНИХ КОНСТРУКТОРІВ ПРИЛАДІВ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИОбладнання приміщення

Обладнання приміщення
площа не менше 60 м2 ;
електромережа з напругою 220 В;
система вентиляції;
електромережа

індивідуального ос-
електромережа 36 (24) В;
вітленняОсновне обладнання

К-сть, шт.

Основне обладнання
К-сть, шт.
шафа витяжна
1

стільці16
слюсарний верстат

1

комп’ютер1
монтажні стол
15

шкільна дошка

1

шафа для інструменту

1Вимірювальні прилади

К-сть, шт.

Вимірювальні прилади
К-сть, шт.

генератор ВЧ сигналів

1

осцилограф2
генератор сигналів ЗЧ

1

генератор

імпульсних

1
ламповий вольтметр

1

сигналів


Інструмент та матеріали

К-сть, шт.

Інструмент та матеріали
К-сть, шт.

випробовувач

напівпро-

комплект монтажного

1
відникових приладів

1

інструменту


універсальний

блок жив-

паяльники 36 В 25 Вт

15
лення (0–50 в)
1

паяльники 220 В 40 Вт

2
частотомір електронний

1

набір свердел1
лещата слюсарні

1

припій;

лещата ручні
5

флюс;

заточувальний пристрій

1

хлорне залізо;

свердлильний пристрій

1

ацетон;

дриль ручна
1

фольгований текстоліт;комплект слюсарного інс-

набори радіодеталей.


трументу
1221


БІБЛІОГРАФІЯ


  1. Закон України «Про освіту»// Освіта України. — 2000. — № 31.

  2. Закон України «Про позашкільну освіту»// Урядовий кур’єр. — 2000. —

 • 25.

  1. Закон України № 3687/15.12.1993 «Про охорону прав на винаходи і ко-рисні моделі».
  1. Положення про позашкільний навчально-виховний заклад // Інформа-ційний збірник МОН України. — 1994. — № 9.
  1. Альтшуллер Г.С. Основы изобретательства. — Воронеж, 1964.

  2. Белевцев А.Т. Монтаж радиоаппаратуры и приборов. — М.: Высшая школа, 1982.

  3. Воллернер Н.Ф. Конструирование и технология изготовления радиоэ-лектронной аппаратуры. — К.: Вища школа, 1970.

  4. Поляков В.О. Електроніка. — К.: Радянська школа, 1983.

  5. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники. — К.: Ви-ща школа, 1987.

  6. Жеребцов И.П. Радиотехника. — М.: Связь, Советское радио, 1965.

  7. Іванова М.П. Загальна електротехніка. — К.: Техніка, 1969.

  8. Краткий справочник радиомонтажника / под ред. В. П. Градиль. — Харьков: Прапор, 1974.

  9. Лившиц Н.С., Телешевский Б.Е. Радиотехническое измерение. — М.: Высшая школа, 1968.

  10. Моляко В.П. Психология решения школьниками творческих задач. — К.: Радянська школа, 1983.

  1. Партала О.М. Компоненты и материалы // Справочник. — К.: Ради-оаматор, 1998.

  2. Праков Б.Г., Зенкин Н.М. Изобретательство и патентоведение. — К.: Техника, 1989.

  3. Справочная книга радиолюбителя конструктора /Под ред. Н. И. Чис-тякова / — М.: Радио и связь, 1993.
  1. Столяров Ю.С., Комсков Д.М. Техническое творчество учащихся. — М.: Просвещение, 1989.

  2. Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника. — М.: Мир,

1982.

21.Туров Н.П. Обучение решению изобретательских задач. — К.: Высшая школа и производство, 1990 — №№ 2 — 12; 1991 — №№ 1,4,6,10; 1992 — № 2; 1994 — № 1,5.
  1. Усатенко С.Т. Графическое изображение электрорадиосхем. — К.: Техкнига, 1986.

  2. Постанова Президії Ради Товариства винахідників і раціоналізаторів України «Про затвердження форм документів на раціоналізаторську пропози-цію»//Інновація. 1993. — №№19 — 22, 32 — 35.
  1. Правила складання і подання заявки на видачу патенту України на ви-нахід і корисну модель// Закон і бізнес .— 1995. — 12/175.

222

222


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка