Програма І робоча програма навчальної дисципліни " санітарія І гігієна" для студентів 1 курсу усіх форм навчанняСторінка1/5
Дата конвертації20.03.2017
Розмір0.74 Mb.
#12961
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО

ГОСПОДАРСТВА


Програма і робоча програма

навчальної дисципліни

САНІТАРІЯ І ГІГІЄНА”

(для студентів 1 курсу усіх форм навчання

напряму підготовки 6.140101 - “Готельно-ресторанна справа”)

ХАРКІВ – ХНАМГ - 2007

Програма і робоча програма навчальної дисципліни “Санітарія і гігієна” (для студентів 1 курсу усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 - “Готельно-ресторанна справа”) / Укл.: к. т. н., доц. Давидова О.Ю., к. т. н., доц. Усіна А.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 54 с.Укладачі: к. т. н., доц. О.Ю.Давидова,

к. т. н., доц. А.І. Усіна


Рецензент:
Рекомендовано кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол засідання № 2 від 27 вересня 2007 р


ЗМІСТ


Вступ

1. Програма навчальної дисципліни

1.1. Мета, предмет і місце дисципліни

1.1.1. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни (відповідно до стандартів ОПП)

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

1.4. Список літератури

1.5.Анотація програми навчальної дисципліни

2. Робоча програма навчальної дисципліни


    1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі готельно-ресторанного бізнесу

2.2. Тематичний план навчальної дисципліни

2.3. Зміст навчальної дисципліни за змістовними модулями

2.4. Плани лекцій

2.5. Плани семінарських (практичних) занять

2.6. Самостійна робота студентів

2.6.1. Питання для самостійного опрацьовування

2.7. Контрольні запитання для самодіагностики

2.8. Тематика науково-дослідної роботи студентів

2.9. Індивідуально-консультативна робота

2.10. Методики активізації процесу навчання2.11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

2.12. Список літератури

2.12.1. Нормативно-правові акти

2.12.2. Основна

2.12.3. Додаткова

2.12.4. Ресурси мережі Internet


4

5

57
8

9

911

13
14

15

17

2630

32

3439

44

4445

48

5252

53

5353


ВСТУП
Теоретичні основи гігієни і санітарії підприємств ресторанного та готельного господарств та їх практична реалізація набувають особливого значення в сучасних умовах, які характеризуються децентралізацією управління галуззю та великою кількістю підприємств різних форм власності. Не менш важливими для санітарно-гігієнічної оцінки підприємств ресторанного та готельного господарств є сучасні екологічні умови, які спричиняють техногенне забруднення сировини та готової продукції.

Програма дисципліни «Гігієна і санітарія» вміщує навчальний матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності спеціалістів з готельно-ресторанної справи, в тому числі – раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.


1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Програма навчальної дисципліни «Санітарія і гігієна» розроблена для студентів галузі знань 1401 - «Сфера обслуговування», напряму підготовки 6.140101 - «Готельно-ресторанна справа».
1.1. Мета, предмет і місце дисципліни
Програма дисципліни “Санітарія і гігієна” складена у відповідності до навчального плану з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.140101 "Готельно-ресторанна справа».

Метою дисципліни є засвоєння студентами науково-практичних знань в галузі санітарії та гігієни, в тому числі:

  • про організацію санітарного режиму роботи підприємств згідно з вимогами державного санітарного законодавства;

  • про сучасні санітарно-гігієнічні вимоги до виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів в умовах підприємств ресторанного та готельного господарства.

Програма дисципліни вміщує навчальний матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності спеціалістів з готельно-ресторанної справи, в тому числі – раціональну організацію санітарного режиму підприємств, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.

Теоретичні основи гігієни і санітарії підприємств ресторанного та готельного господарств та їх практична реалізація набувають особливого значення в сучасних умовах, які характеризуються децентралізацією управління галуззю та великою кількістю підприємств різних форм власності. Не менш важливими для санітарно-гігієнічної оцінки підприємств ресторанного та готельного господарств є сучасні екологічні умови, які спричиняють техногенне забруднення сировини та готової продукції.

Програмою передбачене вивчення теоретичних основ санітарії та гігієни підприємств ресторанного та готельного господарства, практичних заходів з організації їх санітарного режиму, а також ознайомлення з санітарно-гігієнічними вимогами до технологічних етапів обробки сировини та напівфабрикатів, умов їх зберігання та реалізації.

До програми залучені як лекційний матеріал, так і семінарські (практичні) заняття, на яких студенти знайомляться з методами контролю та набувають навичок оцінки санітарного стану підприємств ресторанного господарства.Завданнями дисципліни є:

  • ознайомлення студентів з науково-обґрунтованими санітарно-гігієнічними вимогами до влаштування підприємств ресторанного та готельного господарств та дій факторів зовнішнього середовища;

  • надання студентам знань з санітарно-гігієнічних вимог до проектування підприємств ресторанного та готельного господарств, які забезпечують поточність технологічних процесів та раціональне розташування приміщень підприємства;

  • ознайомлення студентів з санітарно-гігієнічними вимогами до технологічних процесів виробництва, зберігання, транспортування та реалізації харчових продуктів;

  • навчання студентів використовувати знання в галузі гігієни харчування для раціональної організації санітарного режиму підприємства, а також дотримання правил особистої гігієни з санітарною охороною харчових продуктів різноманітного призначення, профілактикою харчових та професійних захворювань;

  • ознайомлення студентів з організацією санітарного нагляду за підприємствами ресторанного та готельного господарств, навчити їх самостійно працювати з відповідною санітарною документацією, ознайомити з адміністративною та юридичною відповідальністю за порушення санітарного законодавства.


1.1.1. Взаємозв’язок з іншими дисциплінами
Викладання матеріалу ґрунтується на знаннях студента, отриманих під час вивчення суміжних дисциплін: технічної мікробіології, хімії, біохімії, технології харчових продуктів, основи фізіології та гігієни харчування.

Знання теоретичних основ санітарії та гігієни, застосування практичних навичок досліджень допоможуть студентам під час вивчення загальної та спеціальної технології, обладнання харчових виробництв, наукових основ стандартизації галузі, проходженні виробничої практики, виконанні НДР, виконанні курсових і дипломних проектів, у майбутній виробничо-практичній та науково-дослідній роботі.

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час проведення аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Також велике значення в процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Усі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців наведене в табл.1.1.
Таблиця 1.1 – Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівців


Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Вступ до гостинності

Організація послуг харчування
Технологія ресторанних послуг
Технологія туристичної діяльностіВиконання курсових робіт
Написання звітів з практики
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка