Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ технологія обслуговування в готелях та туркомплексах"Сторінка1/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України
Харківська національна академія міського господарства

Р.С. Ладиженська

Н.М. Влащенко

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ”
(для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502 – „Менеджмент”)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0502 – «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій» / Укл.: Ладиженська Р.С., Влащенко Н.М. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 43 с.

Укладачі:доцент кафедри туризму і готельного господарства Р.С. Ладиженська,

асистент кафедри туризму і готельного господарства Н.М. Влащенко


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства,

протокол №1 від 31.08.2007 р.

Подано програма і робоча програма навчальної дисципліни, їх зміст за змістовними модулями й темами, вміщено плани лекцій і практичних (семінарських) занять, матеріал щодо закріплення знань (розрахунково-графічне завдання, самостійна робота, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів.
Рекомендовано для студентів спеціальності «Менеджмент організації».

Міністерство освіти і науки України


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ
П Р О Г Р А М А Н А В Ч А Л Ь Н О І Д И С Ц И П Л І Н И

ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ”


Видання офіційне
Освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки бакалавр
Напрям 0502 Менеджмент
Спеціальність 6.050200 Менеджмент організацій
Спеціалізація Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу
Статус дисципліни Варіативна (за вибором ХНАМГ)
Загальна кількість кредитів/годин 2,5/90
Форма підсумкового контролю Екзамен

Стандарт чинний з дати затвердження.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано й розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

Харків – ХНАМГ – 2008Програма розроблена на основі:
СВО ХДАМГ – Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджментпрофесійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.
СВО ХДАМГ – Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.
СВО ХНАМГ – Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2006.
1. Мета, предмет і місце дисципліни
1.1. Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних знань та опанування практичними навичками надання готельних послуг.

1.2. Предмет вивчення дисципліни – процеси надання готельних послуг, інформаційні процеси, новітні технології у сфері готельної індустрії.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: вивчення даної дисципліни безпосередньо спирається на вивчення дисциплін ГУ 6 «Психологія і педагогіка», ГУ 7 «Політологія», ГУ 8 «Соціологія», ГУ 10 «Основи правознавства», ГУ 13 «Безпека життєдіяльності», ПЗ 4 «Економічна теорія».


2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни
Модуль 1. „ТЕХНОЛОГІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ ТА ТУРКОМПЛЕКСАХ”(2,5 кредити / 90 годин)
Змістовий модуль 1. Готельне господарство як об’єкт управління ”(1 кредит / 36 годин)
Тема 1. Історія розвитку та сучасність індустрії гостинності

1.1. Історія виникнення та розвитку готельної справи.

1.2.Сучасні тенденції розвитку системи гостинності
Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних

підприємств в Україні

2.1. Подходи до класифікації готельних підприємств

2.2. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств в Україні
Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах

готельного господарства

3.1. Структура управління підприємствами індустрії гостинності

3.2. Забезпечення цілодобового й постійного функціонування всіх служб готелю
Змістовий модуль 2. Управління процесами обслуговування на підприємствах індустрії гостинності (1,5 кредити / 54 годин)
Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

4.1. Організація роботи служби прийому та обслуговування

4.2. Технологія роботи служби прийому та обслуговування


Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

5.1. Служба експлуатації номерного фонду

5.2. Прибиральні роботи внутрішніх приміщень готелю

Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

6.1. Матеріальна відповідальність у готелі

6.2. Проведення інвентаризації готельного майна

Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів

Розміщення
7.1. Санітарні вимоги до персоналу і приміщень готелю

7.2. Санітарні вимоги до білизняного господарства

Тема 8. Організація надання додаткових послуг

8.1. Аналіз системи надання додаткових послуг з точки зору маркетингової концепції.

8.2. Характеристика підрозділів, що надають додаткові послуги в готелі

Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

9.1. Сучасні тенденції розвитку індустрії розваг

9.2. Характеристики процесу розваг

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги

Вміння (за рівнями сформованості)

та знання

Сфери діяльності (виробнича, соціально-виробнича, соціально-побутова)

Функції діяльності у виробничій сфері (проектувальна, організаційна, управлінська, виконавська, технічна, інші)

Проектувати процес обслуговування гостей на основі розробки технологічних процесів надання послуг гостинності

соціально-виробнича

проектувальна

Планувати систему заходів щодо забезпечення необхідної якості послуг гостинності

соціально-виробнича

мотиваційна

Забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог якості в процесі експлуатації підприємства

соціально-виробнича

контрольна

Впроваджувати інноваційні технології резервування, прийому та обслуговування гостей, використовуючи інформаційні комп’ютерні мережі

виробнича

організаційна

Розробляти допоміжний технологічний цикл процесу розміщення

виробнича

організаційна

Розробляти нові технології галузі, нові послуги гостинності й визначати їх соціально-економічну ефективність

соціально-виробнича

організаційна

Організовувати процес виробництва готельних послуг з урахуванням особливостей сезонності попиту на послуги підприємств індустрії гостинності.

соціально-виробнича

організаційна

Знати:

функціонально-технологічну структуру готельного підприємства

виробнича

організаційна

технологічні схеми взаємодії служб готелю

виробнича

організаційна

систему управління готельним майном

виробнича

контрольна

повний технологічний готельний цикл

виробнича

організаційна


4. Рекомендована література
Див. Робочу програму навчальної дисципліни.

5. Анотація

Анотація до програми навчальної дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах”

Мета: засвоєння теоретичних знань та опанування практичними навичками надання готельних послуг.

Предмет: процеси надання готельних послуг, інформаційні процеси, новітні технології у сфері готельної індустрії.

Модуль 1. Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах.

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1. Готельне господарство як об’єкт управління.

ЗМ 2. Управління процесами обслуговування на підприємствах індустрії гостинності.


Annotation of the program of educational discipline: „The service technology in hotels and tourkomplexes”

Purpose: Acquiring skills of the theoretical and practical knowledge in giving hotel services.

Subject: Process of creating hotel services, informational process, modern technology in hospitality industry.

Мodule 1. The service technology in hotels and tourkomplexes.

Content module (CM) 1.Hotel business as a management object.

CM 2. Process management by hospitality industry.


Аннотация программы учебной дисциплины „Технология обслуживания в гостиницах и туркомплексах”

Цель: освоение теоретических знаний иовладение практическими навыками предоставления гостиничных услуг.

Предмет: процессы предоставления гостиничных услуг, информационные процессы, новейшие технологии в сфере гостиничной индустрии.

Модуль 1.Технология обслуживания в гостиницах и туркомплексах.

Содержательный модуль: (СМ) 1. Гостиничное хозяйство как объект управления.

СМ 2. Управление процессами обслуживания на предприятиях индустрии гостеприимства.ІІ. Робоча програма навчальної дисципліни

технологія обслуговування в готелях та туркомплексах”


Вступ
Метою вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних знань та опанування практичними навичками надання готельних послуг (від розробника).

Предмет вивчення дисципліни – процеси надання готельних послуг, інформаційні процеси, новітні технології у сфері готельної індустрії (від розробника).

Під час навчання студенти будуть ознайомлені з властивостями історичного розвитку й сучасним станом готельної індустрії України і країн зарубіжжя. Курс дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» надає знання про технологічні особливості надання готельних послуг, структуру і склад служб готелів залежно від їх функціонального призначення.

Тематика курсу надає знання з нормативно-правового регулювання готельної діяльності в Україні й за кордоном, про значення якості надаваних готельних послуг для підвищення привабливості готельних підприємств з точки зору залучення клієнтів.

Під час навчання студенти знайомляться з технологічними принципами обслуговування в готелях, отримують спеціальні знання про розвиток новітніх технологій в готельній індустрії.

Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця: дисципліна спирається на вивчення дисциплін ГУ 6 «Психологія і педагогіка», ГУ 7 «Політологія», ГУ 8«Соціологія», ГУ 10 «Основи правознавства», ГУ 13 «Безпека життєдіяльності», ПЗ 4 «Економічна теорія».

9

Робоча програма розроблена на основі: • СВО ХДАМГ – Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.

 • СВО ХДАМГ – Варіативна частина освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2003.

 • СВО ХНАМГ – Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0502 „Менеджмент” професійного спрямування 6.050200 Менеджмент організацій” (варіативна компонента „Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу”), 2006.

Структура робочої програми навчальної дисципліни наведена в табл. 1.


Таблиця 1 - Структура навчальної дисципліни (денне / заочне навчання)


Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ECTS – 2,5: у тому числі: модулів – 1;

РГР


Шифр і назва напрямку:

0502 „Менеджмент”Варіативна за вибором

ВНЗ.


Рік підготовки: 4.

Семестр: 7.Кількість годин:

Усього – 90 годин;

за змістовими модулями:

ЗМ 1 – 36 годин;

ЗМ 2 – 54 годин.


Шифр і назва спеціальності:

6.050200 „Менеджмент організацій”Лекцій: кількість годин –

13 / 6.


Практичні (семінарські):

кількість годин – 26 / 4.

Самостійна робота:

кількість годин – 51 / 80, у тому числі РГР: кількість годин – 20 / 20.Кількість тижнів викладання дисципліни: 15. Кількість годин за тиждень – 3

Освітньо-кваліфікаційний

рівень: бакалаврВид контролю: екзамен

Таблиця 2 – Розподіл обсягу навчальної роботи студента

за спеціальностями й видами навчальної роботи

(за робочими навчальними планами денної форми навчання)
Спеціальність,

спеціалізація,

(шифр, абревіатура)

Всього

кредит/ /годин

Семестр

Години

Екзамен

(семестр)

Залік

(семестр)

Аудиторні

у тому числі

Самостійна робота

у тому числі

Лекції

Практичні, семінари

Лабораторні

Контр. роб

КП/КР

РГР

6.050200 МО

денне навчання

2,5/90

7

39

13

26

-

51

-

-

20

7

-

заочне

навчання

2,5/90
10

6

4

-

80

-

-

20

7

-

У процесі навчання студенти отримають необхідні знання під час аудиторних занять: лекційних, практичних (семінарських). Найбільш складні питання винесено на розгляд і обговорення під час семінарських занять. Велике значення у процесі вивчення та закріплення знань має самостійна робота студентів. Всі види занять розроблені відповідно до положень Болонської декларації.


1. Кваліфікаційні вимоги до студентів в галузі

ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ГОТЕЛЯХ І ТУРКОМПЛЕКСАХ
„Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” є варіативною дисципліною за вибором ВНЗ.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: дисципліна безпосередньо спирається на знання та навички, які студенти отримують під час вивчення згідно з ОПП наступних дисциплін: ГУ 6 «Психологія і педагогіка», ГУ 7 «Політологія», ГУ 8«Соціологія», ГУ 10 «Основи правознавства», ГУ 13 «Безпека життєдіяльності», ПЗ 4 «Економічна теорія».

У результаті вивчення дисципліни студенту необхідно знати: • функціонально-технологічну структуру готельного підприємства;

 • технологічні схеми взаємодії служб готелю;

 • систему управління готельним майном;

 • повний технологічний готельний цикл.

Вміти:

 • проектувати процес обслуговування гостей на основі розробки технологічних процесів надання послуг гостинності;

 • планувати систему заходів щодо забезпечення необхідної якості послуг гостинності;

 • забезпечувати дотримання санітарно-гігієнічних вимог якості в процесі експлуатації підприємства;

 • впроваджувати інноваційні технології резервування, прийому та обслуговування гостей, використовуючи інформаційні комп”ютерні мережі;

 • розробляти допоміжний технологічний цикл процесу розміщення;

 • розробляти нові технології галузі, нові послуги гостинності й визначати їх соціально-економічну ефективність;

 • організовувати процес виробництва готельних послуг з урахуванням особливостей сезонності попиту на послуги підприємств індустрії гостинності.

Робоча програма навчальної дисципліни розроблена відповідно до вимог галузевого стандарту вищої освіти МОН України на базі освітньо-професійної підготовки бакалавра.
2. Тематичний план навчальної дисципліни
При вивченні дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” студент має ознайомитись з програмою дисципліни, з її структурою, змістом та обсягом кожного змістового модуля, формами й методами навчання, з усіма видами й методами контролю знань і методикою оцінювання цих знань з самого початку вивчення дисципліни.

Тематичний план дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” складається з одного модуля, який логічно зв’язує два змістових модулі за змістом і взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота студента, у т.ч. виконання розрахунково-графічної роботи (РГР), контрольні заходи. Структура залікового кредиту навчальної дисципліни наведена в табл. 3.
Таблиця 3 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

(денне/заочне навчання)Тема

Кількість годин

Лекції

ПЗ

(семінарські)

Індивідуальна

робота (РГР)

Самостійна

робота

1

2

3

4

5

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Готельне господарство як об’єкт управління

Тема 1. Історія розвитку та сучасність індустрії гостинності

1 / 0,5

1
2 / 4

Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних підприємств в Україні

3 / 1

4 /0,5
5 / 10

Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

1 /0,5

1
3 / 4,5

Разом годин за ЗМ 1

5 /2

6 /0,5

15 / 15

10 / 18,5

Змістовий модуль 2. Управління процесами обслуговування на

підприємствах індустрії гостинності

Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

2 / 1

5 / 1
5 / 9

Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

1 / 1

5 / 0,5
5 / 8,5

Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

1 / 0,5

2/ 0,5
3 / 6

Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів розміщення

2 / 0,5

3 / 0,5
3 / 6

Тема 8. Організація надання додаткових послуг

1 / 0,5

3 / 0,5
3 / 6

Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

1 / 0,5

2 / 0,5
2 / 6

Разом годин за ЗМ 2

8 / 4

20 / 3,5

5 / 5

21 / 41,5

Всього годин

13 /6

26 / 4

20 / 20

31 / 60


3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими

модулями Й темами
Модуль 1 (2,5 кредити / 108 годин)
Змістовий модуль 1. Готельне господарство як об’єкт управління
Тема 1. Історія розвитку та сучасність індустрії гостинності

1.1. Історія виникнення і розвитку готельної справи.

Вступ у дисципліну «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах». Передумови розвитку готельної справи в різні історичні періоди. Глобалізація системи гостинності.1.2.Сучасні тенденції розвитку системи гостинності

Поглиблення спеціалізації готельного попиту. Міжнародні готельні ланцюги. Розвиток мережі малих готелів. Впровадження нових комп’ютерних технологій. Розвиток готельної справи в Україні.


Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних

підприємств в Україні
2.1. Підходи до класифікації готельних підприємств

Основні критерії комфорту готелів. Міжнародні системи класифікації готелів. Класифікація готелів в Україні. Комплекс вимог до готелів різних категорій. Функціональне призначення готелів. Характеристика номерного фонду.2.2. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств в Україні

Основні положення національних стандартів ДСТУ 4268: 2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.” та ДСТУ 4269:2003 “Класифікація готелів”. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (наказ Державної туристичної адміністрації №19 від 16.03.2004 р.). Порівняльна характеристика існуючої нормативно-правової бази, що регламентує діяльність готельних підприємств в Україні, та діючої до неї.Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах

готельного господарства
3.1. Структура управління підприємствами індустрії гостинності

Фактори, що обумовлюють вибір організаційної структури управління готельних підприємств. Типи організаційних структур. Форми управління. Методи управління.3.2. Забезпечення цілодобового й постійного функціонування всіх служб готелю

Принципи складання графіків виходу на роботу співробітників служби прийому та обслуговування, поверхових служб, співробітників служб, що надають додаткові послуги.Змістовий модуль 2. Управління процесами обслуговування на

підприємствах індустрії гостинності
Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

4.1. Організація роботи служби прийому та обслуговування

Склад персоналу служби прийому та обслуговування. Права й обов’язки адміністрації і гостей готелю. Службові обов’язки адміністратора, касира, старшого адміністратора (менеджера з розміщення). Вимоги до організації робочих місць персоналу.4.2. Технологія роботи служби прийому та обслуговування

Порядок оформлення клієнтів. Технологія роботи адміністратора та касира. Проведення готівкового й безготівкового розрахунку з клієнтами. Порядок бронювання номерів (місць) у готелі. Облікова документація. Цінова політика. Технологія надання інформаційних послуг.


Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

5.1. Служба експлуатації номерного фонду

Склад зміни служби експлуатації номерного фонду й обов’язки персоналу, який входить до складу служби. Оснащення жилих номерів. Перевірка наявності та придатності меблів, устаткування, інвентаря.5.2. Прибиральні роботи внутрішніх приміщень готелю

Види прибиральних робот внутрішніх приміщень готелю: вестибюльні групи, жилих номерів, коридорів, холів, сходів, місць загального користування, адміністративних приміщень. Види прибиральних робіт у жилих приміщеннях (номерах). Послідовність прибиральних робіт у жилих приміщеннях. Організація робочого місця покоївки.


Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

6.1. Матеріальна відповідальність у готелі

Визначення матеріально відповідальних осіб у готелі. Договір про матеріальну відповідальність.6.2. Проведення інвентаризації готельного майна

Особливості обліку основних і оборотних засобів готельного підприємства. Термін та порядок проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок регулювання різниць, виявлених інвентаризацією. Випадки пошкодження майна готелю. Складання акту про псування майна.


Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів

розміщення
7.1.Санітарні вимоги до персоналу і приміщень готелю

Вимоги до персоналу щодо дотримання норм особистої гігієни. Обов’язки та організація роботи санітарної служби по дотриманню персоналом норм особистої гігієни та своєчасному проходженню профілактичного медичного огляду. Вимоги санітарно-епідеміологічної станції та інструкції щодо санітарного утримання приміщень готельних і туристських підприємств. Санітарні вимоги по дотриманню кімнат відпочинку покоївки.7.2. Санітарні вимоги до білизняного господарства

Санітарні вимоги до приміщень для зберігання білизни. Термін зміни постільної білизни в залежності від категорії готелю.

Визначення оптимальної кількості комплектів постільної білизни на 1 ліжко-місце в готелі. Заходи щодо продовження терміну служби білизни.
Тема 8. Організація надання додаткових послуг

8.1. Аналіз системи надання додаткових послуг з точки зору маркетингової концепції

Перелік додаткових послуг, що надається в сезонному та цілорічно діючому готельному підприємстві. Організація додаткових послуг, які сприяють згладжуванню сезонності попиту на розміщення в готельних підприємствах. Взаємозв’язок функціонального призначення готельного підприємства зі спектром послуг, які в ньому надаються.8.2. Характеристика підрозділів, що надають додаткові послуги в готелі

Надання платних і безкоштовних додаткових послуг. Характеристика спортивно-оздоровчого підрозділу, ресторанного господарства, побутових та туристсько-екскурсійних підрозділів готелю.


Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

9.1. Сучасні тенденції розвитку індустрії розваг

Соціальна направленість розвитку індустрії розваг. Перелік та характеристика підприємств, які відносяться до індустрії розваг. Збір та аналіз соціологічної інформації про розвиток індустрії розваг.9.2. Характеристики процесу розваг

Соціальна спрямованість розвитку індустрії розваг. Склад та основні функції анімаційної служби готелю. Інфраструктура багатоцільових залів. Клубна діяльність. Гра як вид розваг. Персонал і обладнання дискотек.4. План лекцій
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Готельне господарство як об’єкт управління
Тема 1. Історія розвитку та сучасність індустрії гостинності

1.1. Історія виникнення та розвитку готельної справи.

1.2.Сучасні тенденції розвитку системи гостинності.

Література: основна [4 – 9]; додаткова [2, 3].


Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних

підприємств в Україні

2.1. Підходи до класифікації готельних підприємств.

2.2. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств в Україні.

Література: нормативна [2, 3, 4, 5], основна [2, 4, 5, 6, 8]; додаткова [1- 3].


Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах

готельного господарства

3.1. Структура управління підприємствами індустрії гостинності.

3.2. Забезпечення цілодобового й постійного функціонування всіх служб готелю.

Література: основна [2 – 8]; додаткова [1 – 3].


Змістовий модуль 2. Управління процесами обслуговування на

підприємствах індустрії гостинності
Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

4.1. Організація роботи служби прийому та обслуговування.

4.2. Технологія роботи служби прийому та обслуговування.

Література: основна [1 – 9]; додаткова [1 – 4].Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

5.1. Служба експлуатації номерного фонду

5.2. Прибиральні роботи внутрішніх приміщень готелю

Література: основна [2 – 9] ; додаткова [2 – 4].


Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

6.1. Матеріальна відповідальність у готелі.

6.2. Проведення інвентаризації готельного майна.

Література: основна [2, 3, 5, 6, 8]; додаткова [1 – 4].


Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів

розміщення
7.1.Санітарні вимоги до персоналу і приміщень готелю

7.2. Санітарні вимоги до білизняного господарства

Література: основна [2, 3, 5, 7, 8]; додаткова [2, 3, 4].


Тема 8. Організація надання додаткових послуг

8.1. Аналіз системи надання додаткових послуг з точки зору маркетингової концепції.

8.2. Характеристика підрозділів, що надають додаткові послуги в готелі.

Література: основна [1, 4 – 9]; додаткова [2 – 4].


Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

9.1. Сучасні тенденції розвитку індустрії розваг.

9.2. Характеристики процесу розваг.

Література: основна [2, 3 ,5 – 9]; додаткова [2 – 4].5. План практичних (семінарських) занять
Теми практичних (семінарських) занять
Практичне (семінарське) заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентами теоретичних знань, отриманих на лекціях, під час самостійного вивчення матеріалу дисципліни та при виконанні індивідуально – наукової роботи (розрахунково-графічного завдання).

Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на формування вмінь та навичок виконання певних видів роботи, а саме проведення аналізу й подання обґрунтованих висновків щодо технологічних процесів обслуговування клієнтів у готелях та туркомплексах.

За кожною темою викладач проводить семінарське заняття (табл.4), на якому організує обговорення із студентами питань з тем, визначених робочою навчальною програмою, формує у студентів вміння і навички практичного застосування окремих теоретичних положень навчальної дисципліни шляхом індивідуального виконання відповідно сформованих завдань.

Завдання містить проведення попереднього контролювання знань умінь та навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування контрольних завдань, тестовий контроль, перевірку та оцінювання.

Підсумкові оцінки за кожне заняття вносяться у відповідний журнал. Оцінки, отримані студентом під час семінарських занять, враховують при виставленні поточної оцінки за змістовими модулями з навчальної дисципліни „Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах”.

Проведення практичного заняття базується на попередньо підготовленому матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, пакети завдань різного ступеня складності для розв’язування їх студентами на занятті.


Таблиця 4 – План проведення практичних (семінарських) занять

(денне/заочне навчання)

Назва теми

Перелік практичної роботи

(опрацьованих питань)

Кількість

годин

Література

Модуль 1

ЗМ 1. Готельне господарство як об’єкт управління

Тема 1. Історія розвитку та сучасна індустрія гостинності.

1.1. Історія виникнення та розвитку готельної справи.

1.2.Сучасні тенденції розвитку системи гостинності.1


Література:

основна [4 – 9];

додаткова [2, 3].


Тема 2. Нормативно-правове регулювання діяльності готельних підприємств в Україні

2.1. Підходи до класифікації готельних підприємств.

2.2. Аналіз нормативно-правових актів, що регулюють діяльність готельних підприємств в Україні.4 / 0,5


Література:

нормативна [2, 3, 4, 5];

основна [2, 4, 5, 6, 8]

додаткова [1 – 3].Тема 3. Організаційна структура управління на підприємствах готельного господарства

3.1. Структура управління підприємствами індустрії гостинності.

3.2. Забезпечення цілодобового та постійного функціонування всіх служб готелю1


Література:

основна [2 – 8];

додаткова [1 – 3].


ЗМ 2. Управління процесами обслуговування на підприємствах індустрії гостинності

Тема 4. Технологія і організація розміщення в готелях

4.1. Організація роботи служби прийому та обслуговування.

4.2. Технологія роботи служби прийому та обслуговування.5 / 1


Література:

основна [1 – 9];

додаткова [1 – 4].


Тема 5. Технологія роботи поверхових служб

5.1. Служба експлуатації номерного фонду.

5.2. Прибиральні роботи внутрішніх приміщень готелю.5 / 0,5


Література:

основна [2 – 9];

додаткова [2 – 4].


Тема 6. Система обліку матеріальних цінностей готелю

6.1. Матеріальна відповідальність у готелі.

6.2. Проведення інвентаризації готельного майна.2 / 0,5


Література:

основна [2, 3, 5, 6, 8];

додаткова [1 – 4].


Тема 7. Правила санітарного утримання та експлуатації засобів розміщення

7.1.Санітарні вимоги до персоналу та приміщень готелю.

7.2. Санітарні вимоги до білизняного господарства.3 / 0,5


Література:

основна [2, 3, 5, 7, 8];

додаткова [2, 3, 4].


Тема 8. Організація надання додаткових послуг

8.1. Аналіз системи надання додаткових послуг з точки зору маркетингової концепції.

8.2. Характеристика підрозділів, що надають додаткові послуги в готелі.3 / 0,5


Література

основна [1, 4 – 9];

додаткова [2 – 4].


Тема 9. Індустрія розваг як об’єкт вивчення

9.1. Сучасні тенденції розвитку індустрії розваг.

9.2. Характеристики процесу розваг.2 / 0,5


Література:

основна [2, 3, 5 – 9];

додаткова [2 – 4].


6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (далі ІНДЗ) необхідне для систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань з дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах». ІНДЗ дозволяє студентам опанувати необхідними практичними навичками при вирішенні конкретних практичних завдань, розвитку навичок самостійної роботи й оволодіння методикою ведення наукових досліджень, пов'язаних з темою ІНДЗ.

Метою виконання ІНДЗ є закріплення і поглиблення теоретичного матеріалу і практичних навичок з функціонування підприємств сфери гостинності, а також розгляд існуючого стану досліджуваного готельного підприємства та виявлення можливостей підвищення якості готельних послуг, що надаються, шляхом поліпшення комфорту номерного фонду.

При виконанні ІНДЗ студент повинен продемонструвати вміння у сфері науково-дослідної діяльності, вміння аналізувати нормативно-правові акти, що регламентують діяльність готельних підприємств в Україні, вміння творчого й оригінального вирішення актуальних завдань.

ІНДЗ студенти виконують самостійно протягом вивчення дисципліни «Технологія обслуговування в готелях» з проведенням консультацій викладачем дисципліни відповідно до графіка навчального процесу.

ІНДЗ припускає зміст наступних елементів наукового дослідження:


 • практична значущість;

 • комплексний і системний підходи до вирішення поставленого завдання;

 • використання сучасних теоретичних методологій та наукові розробки досліджень за даною темою;

 • застосування творчого підходу й відбиття власного бачення вирішення поставленого завдання.

Практична значущість полягає в обґрунтуванні реальності її результатів для потреб практики. Під реальністю розуміється робота, що за своїм змістом відповідає існуючим проблемам, результати якої можуть бути використані різними готельними підприємствами для вирішення існуючих проблем.

Комплексний і системний підходи використається для розкриття теми й полягає у тому, що предмет дослідження підлягає багатобічному вивченню: теоретичні положення, практичні рішення й наробітки, аналіз, шляхи поліпшення й умови реалізації. При цьому необхідно дотримувати взаємозв'язку, послідовності й логічності викладу.

Використання сучасних теоретичні методології і наукові розробки досліджень за даною темою необхідно для проведення аналізу й обґрунтування засобів поліпшення ряду аспектів предмета й об'єкта дослідження. Для цього треба використати сучасні вітчизняні й закордонні результати досліджень.

Під час вивчення дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплнексах» студенти виконують одне ІНДЗ у вигляді розрахунково-графічного завдання (РГЗ).

РГЗ повинно містити наступні розділи:


 1. Титульний аркуш містить (дивися додаток. А):

 • назва вищого навчального закладу;

 • назва кафедри;

 • назва навчальної дисципліни;

 • номер академічної групи;

 • номер варіанта;

 • дату подачі РГЗ викладачеві на перевірку – день, місяць, рік;

 • інформацію про реєстрації роботи лаборантом кафедри (ауд. 706 н.) у журналі для реєстрації письмових робіт студентів, що підлягають обов'язковій здачі викладачам.

 1. Зміст. Відбиває назву розділів (параграфів і т.п.) письмової роботи, які розкривають зміст РГЗ. Всі сторінки нумеруються (праворуч угорі). Винятком є титульний аркуш, тому нумерацію починають із цифри «2».

 2. Вступ. Розкриває сутність, стан наукового завдання і її значення роботи. Тут же вказуються мету й завдання дослідження.

 3. Основна частина. Розкриває наукове дослідження і відповідає обраній темі, вступу й висновкам РГЗ.

 4. Висновки. У висновках указують результати, отримані при проведенні дослідження, пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів дослідження.

 5. Список літератури. Джерела розміщують за абеткою прізвищ авторів або заголовків. Оформлення виконують в такому порядку:

 • нормативно-правові акти (Конституція, Закони, ГОСТ, ДСТУ й т.д.);

 • використана література (у т.ч. періодична);

 • література іноземними мовами;

 • Інтернет джерела з обов'язковою вказівкою, яка інформація утримується на цьому сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів.

 1. Додаток. До додатків можуть входити різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, діаграми та ін. У разі їх наявності оформлення відбувається наступним чином: після списку літератури оформляють окрему сторінку з написом у центрі: „ДОДАТКИ”, номер якої є останнім, котрий ставиться до обсягу РГЗ. Нумерацію додатків виконують шляхом використання заголовних букв алфавіту (А, Б, В,...), які розміщають праворуч у верхньої частині аркуша.

 2. Вимоги до оформлення. Обсяг роботи 20 друкованих сторінок шрифт Times New Roman, 14, полуторний інтервал; поля: 20мм з усіх сторін. Або РГЗ оформляється згідно з «Методичними вказівкам щодо вимогах до оформлення рефератів, РГЗ, курсових, ІНДЗ, дипломних, магістерських робіт», розроблених і затверджених кафедрою.


Теми для написання РГР

Тему РГР студент виконує згідно з варіантом за останньою цифрою залікової книжки. Відповідно до варіантом студент повинен проаналізувати можливість підвищення категорії готелю згідно з діючою нормативно-правовою базою, що регламентує діяльність готельних підприємств в Україні, а також виконати розрахункову частину. У теоретичній частині під час опису роботи однієї зі служб готелю студент може самостійно обирати яку саме службу готелю він буде описувати.Варіанти для написання РГР
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка