Програма І робоча програма навчальної дисципліни „ технологія обслуговування в готелях та туркомплексах"


Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів -Сторінка3/3
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипПрограма
1   2   3


Порядок здійснення поточного оцінювання знань студентів - поточне оцінювання знань студентів здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Об’єктами поточного контролю є:

 • активність та результативність роботи студента протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, відвідування занять;

 • виконання індивідуальне навчально-дослідного завдання;

 • виконання проміжного контролю;

 • виконання модульного контрольного завдання.

Знання оцінюється за 4 - бальною системою і згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 7). При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості й самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась вимога не буде виконана, то оцінка знижується.

Проміжний модульний контроль і проведення контролю за змістовними модулями (ЗМ) - проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення опанування студентом матеріалу лекційного модуля та вміння застосувати його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді усного або письмового контролю. Проміжний модульний контроль проводиться двічі по закінченню кожного з змістовних модулів.

Контроль здійснюється і оцінюється за двома складовими: лекційна (теоретична) і практична частини. Контроль за ЗМ проводиться у письмової формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконано практичні (семінарські) завдання в межах кожного з двох ЗМ (рис.1).Письмове завдання з дисципліни „Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах” до ЗМ 1
Варіант № 0

 1. Охарактеризуйте поняття "Готельний продукт".

 2. Наведіть основні класифікаційні ознаки готельних підприємств.

 3. Розрахуйте кількість діб мешкання клієнта в готелі за наступними даними:


Заїзд

Виїзд


Кількість діб мешкання

дата

години

дата

години

1

18.06

1800

21.06

1500
2

24.06

1300

25.06

200
3

27.06

500

29.06

300
4

29.06

900

2.07

2300
5

3.06

1100

5.06

1400
6

6.06

1500

8.06

600
7

9.06

1900

12.06

2100
8

12.06

1700

14.06

1100
9

15.06

1600

17.06

2000
10

16.06

1400

18.06

1300


Рис. 1. – Зразок письмового завдання до ЗМ 1

Може бути також використано тестове завдання (одиночного і множеного вибору різного рівня складності).

Знання оцінюється за 4 - бальною системою та згідно з Методикою переведення показників успішності знань студентів перекладається в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 7).Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання (ІНДЗ) - ІНДЗ оцінюється за такими критеріями:

 • самостійність виконання;

 • логічність і послідовність викладення матеріалу;

 • повнота розкриття теми (проблемної ситуації або практичного завдання);

 • обґрунтованість висновків;

 • використання статистичної інформації та довідкової літератури;

 • можлива наявність конкретних пропозицій;

 • якість оформлення.

Проведення підсумкового іспиту

Умовою допуску до іспиту є позитивні оцінки з поточного контролю знань за змістовими модулями та індивідуальної навчально-дослідного завдання для студентів денного навчання (для студентів заочного навчання з обов’язковим захистом цієї роботи) з оцінкою „відмінно”, „добре” або „задовільно”.

Екзамен здійснюється в усній формі за екзаменаційними білетами, які містять два теоретичні питання і розрахункове завдання Модуля 1, що дає можливість здійснити оцінювання знань студента з усієї дисципліни „Технологія обслуговування в готелях і туркомплексах”.

Екзаменаційні відповіді оцінюються за бальною системою і згідно з методикою переведення показників успішності знань студентів перекладаються в систему оцінювання за шкалою ECTS (табл. 7, с. 28).Харківська національна академія міського господарства

(назва вищого навчального закладу)
Спеціальність _________МГКТС_________________ Семестр ______7_______

Навчальний предмет Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах
Екзаменаційний білет № 0

1. Проаналізуйте процес планування завантаження номерного фонду.

2. Визначте види контролю й оцінки якості прибирання.

3. Розрахункове завдання.

Громадянка Авраменко Г.О. прибула в готель “Спартак” м. Одеси 27 жовтня о 1300 і мешкала до 3 листопада 2000 в 2-місному номері по броні. Скільки вона повинна сплатити за броню та мешкання (одне місце), якщо ціна місця складає 120 грн. ? Виконайте розрахунок кількості ліжко-діб мешкання і заповніть форму №4-г.
Затверджений на засіданні кафедри туризму і готельного господарства

Протокол № _________________ від _____________________ 200__ р.

Зав. кафедри ____________(_____________) Екзаменатор ___________(_______________)

(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Рис. 2 – Зразок екзаменаційного білету


СПИСОК літературИ
Нормативна література

 1. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм». // Урядовий курєр, №244 від 25.12.03.

 2. ДСТУ 4268:2003 «Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги.»

 3. ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів».

 4. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ Державної туристичної адміністрації №19 від 16.03.2004 р.).

 5. Правила користування готелями і надання готельних послуг в Україні (наказ Державного комітету України з житлово-комунального господарства і Державного комітету України з туризму №77\44 від 10.09.96.)


Основна навчальна література

 1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція. Державне регулювання / Навч. посібник. – К.: Знання України, 2004. – 358 с.

 2. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание. Уч. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Дакор, 2006. – 288 с.

 3. Байлик С.И Гостиничное хазяйство : проблемы, перспективы, сертификация. – К.: ВІРА-Р, 2001 – 208 с.

 4. Браймер роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства // Пер. с англ. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 412 с.

 5. Ваген В. Гостиничный бизнес. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 362 с.

 6. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Уч. пособие. – Минск: ООО «Новое знание», 2002. – 216 с.

 7. Туризм и гостиничное хозяйство: Учебник / Под ред. проф. Чудновского А. Д. – М.: Тандем Экмос, 2000. – 288 с.

 8. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посібник / За ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Вища школа, 2004. – 237 с.

 9. Уокер Джон. Введение в гостеприимство. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 367 с.


Додаткова навчальна література

    1. Бойцова М., Пироженко О. Все об учете и организации гостиничного бизнеса. – Харків: Фактор, 2005. – 248 с.

    2. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес: Учебник. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2003. – 352 с.

    3. Волков. Ю.Ф.Технология гостиниичного обслуживания. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005 – 221 с.

    4. Туризм, гостеприимство, сервис: словарь-справочник / Под ред. Воронковой Л.А. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 367 с.


Ресурси Інтернету

 1. http://tourism.gov.ua – Сайт Державної служби туризму і курортів.

 2. http://www.me.gov.ua – Сайт Міністерства економіки України.

 3. http://www.mincult.gov.ua – Сайт Міністерства культури і туризму України.

 4. http://www.premier-hotels.com.ua Сайт української готельної мережі «Premier Hotels».

 5. http://www.ukrstat.gov.ua – Сайт Державного комітету статистики України.

 6. www.kmu.gov.ua – Сайт органів Виконавчої влади в Україні.

 7. www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України.

 8. www.rada.gov.ua – Сервер Верховної Ради України.

 9. www.ukrpravo.com – Українське право.ЗМІСТ


І Програма навчальної дисципліни...........................................................................

3

1. Мета, предмет і місце дисципліни................................................................................

4

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни....................................................................

5

3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги...................................................................................

7

4. Рекомендована література.............................................................................................

7

5. Анотація..........................................................................................................................

8

ІІ Робоча програма навчальної дисципліни.........................................................

9

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів у галузі технології обслуговування в готелях та туркомплексах.........................................................................................................

11


2. Тематичний план навчальної дисципліни....................................................................

12

3. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями та .темами..........................

14

4. План лекцій …………………........................................................................................

18

5. План практичних (семінарських) занять......................................................................

20

6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання...............................................................

22

7. Самостійна робота студентів........................................................................................

25

8. Контрольні запитання для самодіагностики................................................................

28

9. Індивідуально-консультативна робота.........................................................................

31

10. Методики активізації процесу навчання....................................................................

32

11. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів...............................

34

12. Список літератури........................................................................................................

40


Навчальне видання
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія обслуговування в готелях та туркомплексах» (для студентів 4 курсу напрямку підготовки 0502 - «Менеджмент» спеціальності «Менеджмент організацій»).

Укладачі: Раїса Семенівна Ладиженська,

Наталія Миколаївна Влащенко
Редактор: М.З. Аляб’єв

План 2008 (додатково)Підп. до друку 28.01.2008

Формат 60х84/1/16

Бумага офісна

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 1,8

Обл.- вид.арк. 2,3

Тираж 100 прим.

Замовл. №
61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка