Програма І робоча програма навчальної дисципліни «рекреалогія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврСторінка1/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РЕКРЕАЛОГІЯ»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки «Туризм»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Рекреалогія» (для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм», спеціальності 6.050400 –«Туризм»). / Укл. : Парфіненко А.Ю., Щербіна Л.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 48 с.
Укладачі: А.Ю. Парфіненко, Л.В.Щербіна

Рецензент:

завідувач кафедри валеології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Президент Української асоціації валеологів, доктор біологічних наук, професор Гончаренко М.С.


Видання містить програму та робочу програму навчальної дисципліни, зокрема, тематичний план навчальної дисципліни, її зміст за модулями й темами, плани лекційних і практичних занять, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також відображає систему поточного та підсумкового контролю знань студентів.


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 15 від 29 червня 2007 р.

Вступ
Останнім часом слово «рекреація» набуває дедалі більшого розповсюдження, хоча все ще й залишається не зовсім зрозумілим. У науковому середовищі відбувається жваве обговорення проблем теорії і практики рекреації. З розвитком туристської освіти, з відкриттям відповідних факультетів і кафедр, серед нормативних навчальних дисциплін з’являється і «Рекреалогія». І це цілком закономірно, оскільки індустрія туризму, дозвілля та розваг, функціонування курортів та парків відпочинку безпосередньо пов’язані з рекреацією.

Про рекреалогію як самостійну галузь знання почали говорити у 90-ті роки. Значною мірою це було пов’язано із тим, що численні проблеми рекреації вже не можна було вирішити в межах географії, соціології, медицини або валеології. Рекреаційна діяльність розвивалася в міждисциплінарній площині, що обумовило міждисциплінарний зміст рекреалогії як галузі знання. І сьогодні рекреація виступає предметом аналізу різних галузей науки, розглядається в біологічному, медичному, психологічному, соціальному, екологічному та інших вимірах і охоплює величезне коло проблем.

Енциклопедичні словники тлумачать слово «рекреація» як відпочинок, відновлення психофізичних та духовних сил людини тощо. Із цього визначення випливає й зміст рекреалогії як навчальної та наукової дисципліни, що вивчає особливості відновлення життєвих сил людини (духовних, фізичних моральних та ін.).

Навчальний курс «Рекреалогія» покликаний сформувати у студентів уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних систем.РОЗДІЛ I
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РЕКРЕАЛОГІЯ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ ПНД

Видання офіційне


Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр
Напрям(и) Туризм
Спеціальність(ості) Туризм
Статус дисципліни за освітньо-професійною програмою (ОПП) Нормативна
Загальна кількість кредитів/годин 2/72
Форма підсумкового контролю Залік

Стандарт чинний з дати затвердження.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)

© Парфіненко А.Ю., Щербіна Л.А.

Харків – ХНАМГ – 2007

Програма розроблена на основі:
ОКХ ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра «Туризм», 2003 р.

ОПП ГСВО МОНУ підготовки бакалавра «Туризм», 2003 р.

СВО ХНАМГ навчальний план підготовки бакалавра напряму «Туризм» професійного спрямування «Туризм», 2007 р.Розробник програми, лектор


канд. іст. наук., асистент А.Ю. Парфіненко; канд. ек. наук, доц. Л.В. Щербіна

Програма ухвалена:


кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 15 від 29 червня 2007 р.


1. Мета, предмет та місце дисципліни


  1. Мета та завдання вивчення дисципліни:

Навчальний курс «Рекреалогія» покликаний сформувати у студентів уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних систем.
  1. Предмет вивчення у дисципліні:

Предметом вивчення в рекреалогії є особливості й закономірності розвитку рекреаційних систем та їхніх підсистем, механізми та стратегії вдосконалення суспільної практики щодо відновлення здоров’я людини.


Згідно до СВО ХДАМГ Варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму «Туризм»; професійного спрямування «Туризм».

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплінуВихідна;

передує вивченню дисциплін професійного блоку

Рекреаційна географія

Організація туризму

Технологія туристської діяльності

Планування і організація туристських маршрутів

Туристські ресурси України

Організація рекреаційних послуг

Рекреаційні комплекси

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. РЕКРЕАЛОГІЯ

(2/72)


ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ):
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Вступ до курсу «Рекреалогія».

 2. Загальне уявлення про рекреацію.

 3. Основи категоріального апарату рекреалогії.

 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси.ЗМ 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність.

 2. Основні концепти рекреаційної діяльності.

 3. Концепції рекреаційних систем.

 4. Туризм як галузь рекреаційної діяльності.

 5. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні


3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння та знання

Сфери діяльності

соціально-виробничаФункції діяльності у виробничій сфері

Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тести доповідей, виступів, статей


ВиробничаОрганізаційна

Використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію

Застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки та руху документів

Володіти методами збирання та аналізу інформації

Забезпечувати високий рівень трудової діяльності

Соціально-виробнича


Підтримувати етику управлінської діяльності

Забезпечувати культуру процесів управління

Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників

Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати до новаторських пропозицій

Створювати умови для підвищення культури підлеглих, для їхнього безперервного навчання

Контролювати дотримання правил підлеглими

Виробнича

Управлінська


4. Рекомендована основна навчальна література

(дивись сторінку 41 – 44)


Анотація програми навчальної дисципліни
Мета:

Навчальний курс «Рекреалогія» покликаний сформувати у студентів уявлення щодо основних рекреаційних потреб людини, розуміння специфіки і видів рекреаційної діяльності, знання з організації і розвитку рекреаційних систем.


Предмет:

Предметом вивчення в рекреалогії є особливості й закономірності розвитку рекреаційних систем та їхніх підсистем, механізми та стратегії вдосконалення суспільної практики щодо відновлення здоров’я людини.


Модуль 1. Рекреалогія. Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Теорія та методологія рекреалогії. ЗМ 1.2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система.
Аннотация программы учебной дисциплины


Цель:

Учебный курс «Рекреалогия» призван сформулировать у студентов представления об основных рекреационных потребностях человека, понимание специфики и видов рекреационной деятельности, знания по организации и развитию рекреационных систем.
Предмет:

Предметом изучения в рекреалогии являются особенности и закономерности развития рекреационных систем и их подсистем, механизмы и стратегии усовершенствования общественной практики по восстановлению здоровья человека.


Модуль 1. Теория и методология рекреалогии. Содержательный модуль (СМ) 1.1. Предыстория и начало организованного периода развития туризма. СМ 1.2. Особенности рекреационной деятельности. Рекреационная система.

 ХНАМГ, науково-методичний відділ, 1997-2007 рр.РОЗДІЛ II
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«РЕКРЕАЛОГІЯ»

Структуру робочої програми навчальної дисципліни «Рекреалогія» наведено в табл. 1.


Таблиця 1 – Структура навчальної дисципліни

Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврівНапрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів відповідно до ECTS – 2, у тому числі:

змістових модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота.Шифр та назва напряму:

0504 «Туризм».Обов’язкова.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.


Кількість годин:

усього – 72;

за змістовими модулями (ЗМ):

ЗМ 1 – 36 год.;

ЗМ 2 – 36 год.


Шифр та назва спеціальності 6.050400 «Туризм».

Лекції: кількість годин – 18.

Практичні: кількість годин – 18.

Самостійна робота:

кількість годин – 18.

Індивідуальна робота:

кількість годин – 18.Кількість тижнів викладання дисципліни: 16.

Кількість годин на тиждень: 4,5.Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Вид контролю: залік.

Під час навчання студенти отримують необхідні знання на лекційних та практичних заняттях. Значну увагу приділено самостійній та індивідуальній роботі студентів, що сприяє закріпленню набутих знань та формуванню навичок творчо-пошукової, науково-дослідної роботи.
1. Кваліфікаційні вимоги до студентів
Дисципліна «Рекреалогія» є вихідною і передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: до початку вивчення дисципліни студенти повинні мати загальні знання з курсів людина і суспільство, екологія, географія, валеологія.

У результаті вивчення дисципліни студент має знати:


 • етапи становлення та розвитку рекреалогії;

 • суспільні функції рекреації та її місце у житті людини і суспільства;

 • цикли і види рекреації;

 • специфіку організації рекреаційної діяльності;

 • особливості організації та функціонування рекреаційних систем;

 • проблеми, перспективи та основні напрямки розвитку рекреаційної сфери в Україні та світі;


вміти:

 • збирати та аналізувати інформацію;

 • працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;

 • досліджувати рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси територій;

 • аналізувати основні фактори рекреаційного розвитку територій;

 • вивчати рекреаційні потреби суспільства, досліджувати зміни у соціальному складі рекреантів та визначати перспективні форми організації рекреації;

 • з’ясовувати принцові засади організації територіальних рекреаційних систем.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
При вивченні дисципліни «Рекреалогія» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Рекреалогія» складається з двох модулів, кожен з який об’єднує у собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студента. Структуру залікового кредиту дисципліни наведено у табл. 2.
Таблиця 2 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Індивідуальна робота

СРС

1

3

4

5

6

Модуль 1. Рекреалогія

ЗМ 1.1. Теорія та методологія рекреалогії

Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

2

2

2

2

Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

2

2

2

2

Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

2

2

2

2

Тема 4. Рекреаційні потенціал та рекреаційні ресурси

2

2

2

2

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

8

8


Продовження табл. 2

1

3

4

5

6

ЗМ 1.2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система

Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність

2

2

2

2

Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

2

2

2

2

Тема 7. Концепції рекреаційних систем

2

2

2

2

Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

2

2

2

2

Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

2

2

2

2

Разом годин за ЗМ 1.2.

10

10

10

10

Всього годин

18

18

18

18


3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ
Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

  1. Предмет та завдання курсу

Рекреація та рекреалогія. Проблеми визначення предмету рекреалогії. Завдання курсу.

  1. Рекреалогія як навчальна дисципліна

Становлення рекреалогії як самостійної дисципліни. Основні концепції рекреалогії: гуманоцентрована, економоцентрована та антропологічна. Основні напрямки розвитку рекреалогії. Зв’язок рекреалогії з іншими науками. Специфіка зв’язків рекреалогії з антропоекологією, валеологією та демографією.

  1. Основні завдання та специфіка рекреаційних досліджень

Актуальні питання рекреаційних досліджень в Україні. Оцінка рекреаційних ресурсів та ефективність їхнього використання. Визначення рекреаційної ємкості територій. Рекреаційне районування країни. Прогнозування та оптимізація розвитку рекреаційної сфери. Збільшення рекреаційного потенціалу. Вивчення рекреаційного попиту та рекреаційних потреб. Основні підходи до рекреаційних досліджень: генетичний, дескриптивний, детермінований, діалектичний, інтегральний, казуальний, композиційний, раціоналістичний, системний, конструктивний, суб’єктивний, холістичний, екологічний, емпіричний.
Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

  1. Рекреація як соціокультурний феномен сучасного світу

Поняття рекреація. Погляди щодо розуміння рекреації. Рекреалогія та рекреаційна географія. Рекреація і туризм: спільне та відмінне. Основні фази рекреації: образ, ситуація, слід.

  1. Соціально-економічна сутність та основні функції рекреації

Медико-біологічна функція рекреації. Соціокультурна функція рекреації. Економічна функція рекреації. Загальні тенденції розвитку рекреації.

  1. Відпочинок та рекреація: спільне та особливе

Рекреація і відпочинок. Види діяльності людини під час відпочинку. Рекреаційне підприємство та рекреаційне господарство. Зони рекреації.
Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

  1. Господарчий потенціал рекреації. Рекреаційне освоєння та рекреаційна освоєність

Поняття господарчий потенціал рекреації. Рекреаційне освоєння. Погляди на рекреаційну освоєність.

  1. Особливості вільного та рекреаційного часу

Категорія «вільний час». Класифікації часу. Час соціальний та особистий. Час активної діяльності та відпочинку. Час виробничої діяльності та неприбутковий час. Структурований та неструктурований час. Добовий соціальний час. Відмінності рекреаційного та вільного часу. Рекреаційний час протягом життя людини. Функції рекреаційного часу та типи рекреації.

  1. Рекреаційний час та рекреаційний простір

Рекреаційний час рекреантів та рекреаційний час організаторів відпочинку. Основні властивості рекреаційного часу. Ієрархічність, квантовість, мінливість та функціональність рекреаційного часу. Рекреаційний простір. Формування рекреаційного простору. Діяльність по організації рекреаційного простору. Специфіка зв’язку рекреаційного часу та рекреаційного простору
Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

  1. Рекреаційний потенціал території та проблеми його оцінки

Поняття рекреаційний потенціал. Рекреаційний потенціал як умова розвитку рекреації. Основні властивості рекреаційного потенціалу. Природно-рекреаційний потенціал як передумова розвитку туризму. Оцінки рекреаційного потенціалу: рельєф, клімат, вода, мінеральна вода, флора та фауна, природні ресурси, культурно-історичні ресурси.

  1. Рекреаційні ресурси: загальні характеристики та основні класифікації

Поняття «рекреаційні ресурси». Рекреаційні ресурси як частина рекреаційного потенціалу. Уявлення про якість рекреаційних ресурсів. Основні розуміння рекреаційних ресурсів. Поняття «природні умови». Природні рекреаційні ресурси. Соціально-історичні рекреаційні ресурси. Рекреаційна ємкість та рекреаційний потенціал.

  1. Специфіка туристських ресурсів

Поняття туристські ресурси. Властивості туристських ресурсів. Погляди щодо розуміння туристських ресурсів.

ЗМ 1. 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка