Програма І робоча програма навчальної дисципліни «рекреалогія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Тема 5. Загальні уявлення про рекреаційну діяльністьСторінка2/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 5. Загальні уявлення про рекреаційну діяльність

  1. Рекреаційні потреби – основа рекреаційної діяльності

Рекреаційні потреби людини. Рекреаційні потреби суспільства. Ґенеза рекреаційних потреб. Елементарна соціальна стратифікація рекреаційних потреб. Фактори формування рекреаційних потреб. Аналіз рекреаційних потреб.

  1. Основні класифікації рекреаційної діяльності

Класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності: за головним мотивом рекреації; за характером використання рекреаційних ресурсів; за правовим статусом; за тривалістю; за територіальною ознакою; за сезонністю; за характером організації; за віковою структурою; за кількістю учасників; за рухливістю; за суб’єктністю; за використанням транспортних засобів.

  1. Структура рекреаційної діяльності

Фактори формування структури рекреаційної діяльності (бюджет вільного часу, матеріальні можливості, інтереси рекреантів). Елементарне рекреаційне заняття. Тип рекреаційної діяльності. Рекреаційний цикл. Цикли рекреаційної діяльності. Рекреаційний режим. Рекреаційний кластер. Міжрегіональний рекреаційний комплекс. Основні тенденції в розвитку рекреаційної діяльності.
Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

  1. Основні моделі рекреаційної діяльності. Поняття рекреаційне проектування

Антропоцентричні та натуроцентричні моделі рекреаційної діяльності. Поняття рекреаційне проектування. Принципи ієрархії рекреаційної діяльності. Діяльністно-ландшафтний принцип рекреаційного проектування.

  1. Елементарні рекреаційні заняття як складові рекреаційної діяльності

Уявлення про елементарні рекреаційні заняття (ЕРЗ). Типи рекреаційної діяльності. Основи типізації рекреаційної діяльності. Класи ЕРЗ: цільові, додаткові, суміжні. Властивості ЕРЗ: альтернативність, взаємозалежність, рекреаційний режим, несумісність. Атрактивність ЕРЗ.


  1. Поняття «цикл рекреаційних занять» та його основні характеристики

Поняття «цикл рекреаційних занять» (ЦРЗ). Основні вимоги ЦРЗ: корисність, атрактивність. Класифікація ЦРЗ: добовий, тижневий, річний, життєвий. Принципи конструювання ЦРЗ.
Тема 7. Концепції рекреаційних систем

  1. Концепція рекреаційних систем В.Преображенського

Поняття «рекреаційна система». Основні підсистеми рекреаційної системи. Основні види взаємодії підсистем рекреаційної системи: культурна, міжособистісна, соціальна, соціально-політична, економічна. Властивості рекреаційних систем: цілісність, динамічність, надійність, ефективність, ієрархічність. Оцінки ефективності рекреаційних систем.

  1. Територіальні рекреаційні системи

Територіальний характер рекреаційних систем (ТРС). Уявлення про ТРС. Погляди на розуміння ТРС. Особливості вивчення ТРС. Головне завдання ТРС. Основні функції ТРС: економічна, бюджетна, соціальна. Основні фактори територіальної організації рекреаційного господарства.

  1. Характеристика підсистем територіальних рекреаційних систем

Рекреанти як основний компонент рекреаційної системи. Основні класифікації рекреантів. Спільні риси рекреантів. Природні і культурні комплекси. Основні властивості природних і культурних комплексів в рекреаційній системі. Форми інкорпорації природних і культурних комплексів до системи туристсько-рекреаційного обслуговування. Технічні комплекси. Обслуговуючий персонал. Органи управління.

Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

  1. Види і форми туризму

Поняття вид туризму. Основні критерії класифікації туризму за видами. Шість видів туризму. Особливості класифікації туризму за формами. Основні класифікації туризму за формами.

  1. Загальні уявлення про туристський регіон

Основні підходи до визначення туристського регіону. Фактори формування туристського регіону. Статичні та динамічні фактори. Екзогенні та ендогенні фактори. Туристський регіон та регіональний туризм. Особливості розвитку регіонального туризму. Умови розвитку регіонального туризму.

  1. Основні характеристики туристського центру

Поняття «туристський центр». Основні підходи до вивчення туристських центрів. Поняття «центр туризму» та «туристський центр». Типологія туристських центрів. Фактори формування туристських центрів.
Тема 9. Проблеми й перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

  1. Основні орієнтири розвитку рекреаційної сфери України на сучасному етапі

Початок сталого розвитку рекреаційної сфери в Україні. Формування ринкових механізмів функціонування рекреаційних комплексів. Проблеми координації рекреаційної сфери. Перспективи розвитку рекреаційної галузі в Україні.

  1. Нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності

Закон України «Про туризм» 1995 року та сфера рекреації. Особливості державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки. Зміни до закону України «Про туризм» 2004 року та рекреаційна галузь.

  1. Проблеми підготовки кадрів для рекреаційної сфери

Виникнення туристської освіти в Україні. Основні центри туристської освіти. Завдання щодо підготовки кадрів для сфери рекреації.

4. Плани лекцій
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ
Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

  1. Предмет та завдання курсу.

  2. Рекреалогія як навчальна дисципліна.

  3. Основні завдання та специфіка рекреаційних досліджень.

Література: основна [12, 13]; додаткова [15, 23, 27].
Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

  1. Рекреація як соціокультурний феномен сучасного світу.

  2. Соціально-економічна сутність та основні функції рекреації.

  3. Відпочинок та рекреація: спільне та особливе.

Література: основна [9, 10, 12, 13,]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

  1. Господарчий потенціал рекреації. Рекреаційне освоєння та рекреаційна освоєність.

  2. Особливості вільного та рекреаційного часу.

  3. Рекреаційний час та рекреаційний простір.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15].
Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

  1. Рекреаційний потенціал території та проблеми його оцінки.

  2. Рекреаційні ресурси: загальні характеристики та основні класифікації.

  3. Специфіка туристських ресурсів.

Література: основна [9, 13, 14]; додаткова [15, 17, 26].
ЗМ 1. 2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА
Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність

  1. Рекреаційні потреби – основа рекреаційної діяльності.

  2. Основні класифікації рекреаційної діяльності.

  3. Структура рекреаційної діяльності.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

  1. Основні моделі рекреаційної діяльності. Поняття рекреаційне проектування.

  2. Елементарні рекреаційні заняття як складові рекреаційної діяльності.

  3. Поняття «цикл рекреаційних занять» та його основні характеристики.

Література: основна [9, 10, 11, 13, 14]; додаткова [15, 21].

Тема 7. Концепції рекреаційних систем

  1. Концепція рекреаційних систем В.Преображенського.

  2. Територіальні рекреаційні системи.

  3. Характеристика підсистем територіальних рекреаційних систем.

Література: основна [7, 8, 9, 11, 12, 13]; додаткова [15, 20].

Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

  1. Види і форми туризму.

  2. Загальні уявлення про туристський регіон.

  3. Основні характеристики туристського центру.

Література: основна [9, 12, 13]; додаткова [15, 17, 18, 20, 24, 25, 27].

Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні


  1. Основні орієнтири розвитку рекреаційної сфери України на сучасному етапі.

  2. Нормативно-правове регулювання рекреаційної діяльності.

  3. Проблеми підготовки кадрів для рекреаційної сфери.

Література: основна [13, 14]; додаткова [15, 16, 17, 20, 23, 24].

5. Плани практичних (семінарських) занять
Семінарське заняття – форма навчального заняття, спрямована на закріплення студентом теоретичних знань, отриманих під час лекцій і в процесі самостійного вивчення матеріалу.

Під час проведення семінарського заняття навколо заздалегідь сформульованих тем, на які студенти готують тези виступів, створюється дискусія в ході якої розв’язуються проблемні питання.

Практичне заняття – форма навчального процесу, спрямована на формування вмінь та навичок виконання певних видів завдань, а саме аналізу рекреаційного потенціалу та рекреаційних ресурсів, факторів розвитку рекреаційних територій, рекреаційних потреб суспільства тощо.

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих групах вирішують запропоновані завдання різного рівня складності. Наприкінці заняття з метою виявлення ступеня засвоєння матеріалу та успішності вирішення завдання викладачем проводиться перевірка роботи, що виконали студенти, виставляється оцінка та підбиваються підсумки. План проведення практичних занять наведено у табл. 3.


Таблиця 3 – План проведення практичних (семінарських) занять

Назва теми

Перелік питань для практичної роботи

Кількість

годин


Література

1

2

3

4

ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ

Тема 1.

Вступ до курсу «Рекреалогія»
1. Охарактеризувати предмет та завдання курсу «Рекреалогія».

2. Етапи становлення та розвитку рекреалогії.

3. Методологія та методика рекреаційних досліджень.


2

Основна: [12, 13].

Додаткова: [15, 23, 27].


Продовження табл. 31

2

3

4

Тема 2.

Загальне уявлення про рекреацію1. Сенс рекреації в контексті суспільного розвитку.

2. Соціально-економічні аспекти рекреації.

3. Основні типи та фази рекреації.


2

Основна:

[9, 10, 12, 13].

Додаткова: [15, 25, 27].


Тема 3.

Основи категоріального апарату рекреалогії1. Поняття «рекреація» та «відпочинок». Основні види, форми та функції рекреації.

2. Концепції рекреації та відпочинку.

3. Особливості рекреаційного часу. Схожості та відмінності соціального, рекреаційного та вільного часу.

4. Проблеми рекреаційної термінології.
2

Основна:

[9, 10, 13, 14].

Додаткова: [15].


Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

1. Принципи і методи комплексної оцінки рекреаційних ресурсів території.

2. Оцінка рекреаційного потенціалу регіону та перспектив його розвитку.

3. Проблеми аналізу туристських ресурсів регіону.


2

Основна:

[9, 13, 14].

Додаткова: [15, 17, 26].


ЗМ 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА


Тема 5.

Загальні уявлення про рекреаційну діяльність
1. Функції рекреаційної діяльності.

2. Характеристика основних циклів рекреаційної діяльності.

3. Структурні особливості рекреаційної діяльності.


2

Основна: [9, 10, 13, 14].

Додаткова: [15, 25, 27].Тема 6.

Основні концепти рекреаційної діяльності1. Антропоцентричні та натуроцентричні моделі рекреаційної діяльності.

2. Основні характеристики елементарних рекреаційних занять. Типи рекреаційної діяльності.

3. Основи моделювання елементарних рекреаційних занять.


2

Основна:

[9, 10, 11, 13, 14].

Додаткова: [15, 21].

Продовження табл. 31

2

3

4

Тема 7. Концепції рекреаційних систем

1. Рекреаційна система та територіальна рекреаційна система: основні визначення, властивості, функції.

2. Основні властивості рекреаційних систем.

3. Ієрархічність рекреаційних територій.


2

Основна:

[7, 8, 9, 11, 12, 13].

Додаткова: [15, 20].


Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

1. Туризм і навколишнє середовище.

2. Національні парки і заповідники в туризмі.

3. Рекреаційний потенціал туристських центрів України.


2

Основна:

[9, 12, 13].

Додаткова: [15, 17, 18, 20, 24, 25, 27].


Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

1. Особливості законодавчого регулювання рекреаційної діяльності.

2. Рекреаційний потенціал України та проблеми його використання.

3. Основні напрямки національної політики в галузі туризму і рекреації.

Основна: [13, 14].

Додаткова: [15, 16, 17, 20, 23, 24].Разом годин:

18


6. Самостійна робота студентів
Для якнайповнішого засвоєння матеріалу курсу «Рекреалогія» окрім аудиторних занять (лекційних, практичних) значну увагу приділено самостійній роботі студенів. Зокрема, до форм самостійної роботи віднесено:

 1. Вивчення додаткової літератури.

 2. Підготовка до практичних занять.

 3. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю.

 4. Самостійне опрацювання певних питань (перелік наводиться нижче).Питання для самостійного опрацювання
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇ
Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

 1. Структура рекреаційного часу протягом життя людини.

 2. Основні екологічні закони.

 3. Особливості рекреаційного поділу України.

Література: основна [12, 13]; додаткова [15, 23, 27].
Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

 1. Екологічні проблеми рекреаційної діяльності.

 2. Класифікація і рекреаційне використання охоронних природних територій.

 3. Рекреація і туризм як пріоритети суспільного розвитку.

 4. Зв’язок рекреалогії з курортологією та валеологією.

Література: основна [9, 10, 12, 13,]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

 1. Рекреаційна територія та рекреаційний об’єкт.

 2. Рекреаційна ємкість.

 3. Рекреаційне навантаження.

 4. Ландшафт.

 5. Рекреаційна охорона ландшафтів.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15].
Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

 1. Класифікація природних ресурсів.

 2. Кліматоутворюючі рекреаційні ресурси.

 3. Медико-кліматична характеристика природних зон.

 4. Водні рекреаційні ресурси.

 5. Історико-архітектурні ресурси.

Література: основна [9, 13, 14]; додаткова [15, 17, 26].

ЗМ 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА
Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність

 1. Розкрити взаємозв’язок рекреаційних потреб із географічними особливостями території України.

 2. Побудувати схему денного та відпускного циклу рекреаційних занять.

 3. Рекреаційна діяльність та екологія.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

 1. Основні моделі управління рекреаційними закладами.

 2. Вплив рекреаційної діяльності на природні комплекси.

 3. Проблеми підвищення ефективності рекреаційної діяльності.

Література: основна [9, 10, 11, 13, 14]; додаткова [15, 21].
Тема 7. Концепції рекреаційних систем

 1. Накреслити принципову схему територіальної рекреаційної системи.

 2. Основні територіальні рекреаційні системи України.

 3. Принципи виділення перспективних рекреаційних територій.

Література: основна [7, 8, 9, 11, 12, 13]; додаткова [15, 20].
Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

 1. Проблеми економічного аналізу рекреаційної діяльності.

 2. Основні класифікації туризму.

 3. Просторові аспекти дослідження рекреаційної діяльності.

Література: основна [9, 12, 13]; додаткова [15, 17, 18, 20, 24, 25, 27].
Тема 9. Проблеми й перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні

 1. Зміст державної програми розвитку туризму в Україні на 2002-2010 роки.

 2. Проблеми розвитку підприємництва в рекреаційному господарстві України.

 3. Екологічні проблеми розвитку рекреаційних територій України.

Література: основна [13, 14]; додаткова [15, 16, 17, 20, 23, 24].
7. Індивідуальна робота
Індивідуальна навчальна робота покликана сформувати практичні навички роботи студентів зі спеціальною літературою, орієнтувати їх на інтенсивну роботу, критичне осмислення здобутих знань та поглиблене вивчення теоретичних і практичних проблем дисципліни «Рекреалогія» з метою підвищення якості професійної підготовки.

До форм індивідуальної навчальної роботи віднесено:  1. укладання глосарію із загальних понять курсу «Рекреалогія»

Для виконання завдання 1 необхідно:

 • використовуючи довідкову літературу та інші інформаційні джерела [15, 31, 32, 33] з’ясувати значення запропонованих нижче термінів та записати значення кожного терміну до робочого зошиту з дисципліни «Рекреалогія»;

 • розібратися у сутності кожної запропонованої категорії;

 • підготуватися до дискусії в аудиторії щодо розуміння вивченого матеріалу;

 • у випадку наявності декількох тлумачень кожного терміну, обґрунтувати, якої саме інтерпретації дотримується студент і чому;

 • за умови, що значення якогось терміну є незрозумілим, зафіксувати запитання до зошиту, а під час дискусії в аудиторії за запропонованими темами, винести їх на обговорення або проконсультуватися з викладачем.


Терміни, що мають бути вивчені самостійно:

 1. агломерація рекреаційна;

 2. агро-рекреаційний комплекс;

 3. задоволення індивідуальної рекреаційної потреби;

 4. ієрархічність рекреаційного часу;

 5. ізорекреони;

 6. лісорекреаційна область;

 7. лісорекреаційне районування;

 8. лісорекреаційний округ;

 9. межа стійкості лісу до рекреаційних навантажень;

 10. опорні ланки ресурсно-рекреаційного каркасу;

 11. парарекреаційні ресурси;

 12. період рекреаційного часу життєвий;

 13. період рекреаційного часу річний;

 14. період рекреаційного часу тижневий;

 15. рекреалогії;

 16. рекреації господарський потенціал;

 17. рекреаційна водойма;

 18. територіальна рекреаційна система (ТРС);

 19. територіально-рекреаційний комплекс (ТРК);

 20. туризм рекреаційний;

 21. туристський район;

 22. туристський регіон;

 23. туристські ресурси;

 24. фактори територіальної організації рекреаційного господарства;

 25. цикл рекреаційної діяльності (цикл занять);

 26. часова динаміка функції рекреаційного об’єкту;

 27. рекреаційна дигресія;

 28. рекреаційна діяльність;

 29. рекреаційна діяльність відпочиваючих;

 30. рекреаційна діяльність невпорядкована;

 31. рекреаційна діяльність організаторів відпочинку;

 32. рекреаційна екологія;

 33. рекреаційна ємність природного парку;

 34. рекреаційна ємність території;

 35. рекреаційна місцевість;

 36. рекреаційна освоєність території;

 37. рекреаційна система (РС);

 38. рекреаційна сукцесія;

 39. рекреаційна територія;

 40. рекреаційна хронограма (хронограма архітектурно-історичних рекреаційних ресурсів);

 41. рекреаційне господарство;

 42. рекреаційне заняття;

 43. рекреаційне з’єднання;

 44. рекреаційне навантаження;

 45. рекреаційне об’єднання;

 46. рекреаційне освоєння;

 47. рекреаційне підприємство;

 48. рекреаційне планування;

 49. рекреаційне районування;

 50. рекреаційне районування лісу;

 51. рекреаційне середовище;

 52. рекреаційний вузол;

 53. рекреаційний ефект;

 54. рекреаційний кадастр;

 55. рекреаційний комбінат;

 56. рекреаційний ландшафт;

 57. рекреаційний парк;

 58. рекреаційний підрайон;

 59. рекреаційний простір;

 60. рекреаційний процес;

 61. рекреаційний район;

 62. рекреаційний регіон;

 63. рекреаційний ресурсний потенціал;

 64. рекреаційний сюжет карти;

 65. рекреаційний час;

 66. рекреаційний ландшафтів моніторинг;

 67. рекреаційні заклади;

 68. рекреаційні зміни;

 69. рекреаційні карти;

 70. рекреаційні навантаження допустимі;

 71. рекреаційні об’єкти раритетні;

 72. рекреаційні потреби людини;

 73. рекреаційні потреби суспільства;

 74. рекреаційні ресурси;

 75. рекреаційні ресурси історико-культурні;

 76. рекреаційні ресурси природні;

 77. рекреаційні ресурси урологічні;

 78. рекреаційні суспільні потреби;

 79. рекреаційно-географічне положення (міста);

 80. рекреаційно-гідродлогічне районування;

 81. рекреаційно-лікувальний тип ТРС;

 82. рекреаційно-оздоровчий тип ТРС;

 83. рекреаційно-спортивний тип ТРС;

 84. рекреаційно-туристський маркетинг;

 85. рекреаційно-туристські ресурси;

 86. рекреаційного освоєння ареал;

 87. рекреаційного рахування умови;

 88. рекреаційного середовища типологічний аналіз;

 89. рекреаційної діяльності територіальна організація;

 90. рекреаційної місцевості функція;

 91. рекреаційної системи атрактивне забезпечення;

 92. рекреаційної системи організаційне забезпечення;

 93. рекреаційної системи технічне забезпечення;

 94. рекреаційної системи трудове забезпечення;

 95. рекреація;

 96. ресурсно-рекреаційний паспорт території.

7.2. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ)
Індивідуальне навчально-дослідне завдання передбачає систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань з курсу, розвиток навичок самостійної роботи з літературними джерелами, вміння презентувати результати роботи.

ІНДЗ виконується самостійно. На початку семестру кожен студент отримує тему ІНДЗ, що відповідає проблематиці практичних занять та лекційного курсу. Студент має право самостійно обрати тему ІНДЗ заздалегідь узгодивши її з викладачем. Під час проведення практичних занять студент повинен презентувати результати своє роботи у режимі PowerPoint з використанням мультімедійного обладнання. Оцінка за ІНДЗ враховується при виставленні загальної оцінки з дисципліни.

Під час написання ІНДЗ студент повинен опрацювати не менше п’яти джерел з відповідними посиланнями на них у тексті роботи.

ІНДЗ складається з титульної сторінки; змісту; вступу; основної частини; висновків; списку використаної літератури; додатків (за необхідності).Вступ має розкривати актуальність обраної теми, її проблематику та мету завдання.

Основна частина має містити викладення матеріалу теми.

У висновку потрібно висловити міркування стосовно досягнення мети роботи.

У друкованому варіанті обсяг роботи повинен становити 7 – 10 стор. Орієнтовна кількість сторінок у структурі ІНДЗ становить: вступ – 1 стор.; основна частина 5 – 8 стор.; висновок – 1 стор.; список використаної літератури – 1 стор.


Зміст завдання 7.2. Використовуючи схему аналізу рекреаційних районів (об’єктів вивчення) виконати наступне завдання (розкрити предмет дослідження) (перелік у табл. № 4).

Перелік завдань

Таблиця 4

1. Визначити сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційної сфери

6. Визначити переваги та недоліки регіону у порівнянні з іншими.

2. Розкрити основні параметри формування рекреаційного попиту (географічні, часові, видові, соціальні).

7. Визначити основні туристські центри та напрямки діючих та перспективних туристських потоків з метою оцінки можливих соціально-економічних та екологічних наслідків.

3. Проаналізувати та охарактеризувати структури реального та потенційного попиту (з боку місцевого населення, сусідніх регіонів, віддалених регіонів, іноземних туристів).

8. Розробити сценарій розвитку регіону та його складових як туристських центрів.

4. Охарактеризувати можливості інфраструктури (обсяги та якість місць розміщення, підприємства обслуговування та ін.)

9. Визначити провідні й підлеглі групи рекреаційних ресурсів.

5. Визначити туристську спеціалізацію району, його місце на внутрішньому та міжнародному ринку.

10. Виявити пріоритетні види туризму, що визначають унікальність району.


Схема аналізу рекреаційних районів та підрайонів

 1. Обґрунтування вибору району чи підрайону для аналізу.

 2. Географічне положення району чи підрайону.

 3. Природні умови (загальна фізико-географічна структура):

а) рельєф;

б) кліматичні особливості;

в) флора та фауна;

г) ландшафтна структура;д) охоронні природні території та пам’ятки природи.

 1. Демографічна характеристика.

 2. Стисла історія формування і розвитку регіону.

 3. Етнографічні особливості.

 4. Історико-культурна спадщина.

 5. Природні та історико-культурні об’єкти всесвітнього значення.

 6. Туристсько-рекреаційні ресурси. Види рекреації і туризму.

 7. Матеріально-технічна база рекреації і туризму.

 8. Основні туристські центри регіону та їхня специфіка.

 9. Основні напрямки туристських потоків в регіоні.

 10. Оцінка соціально-економічного та екологічного становища.


Перелік рекреаційних районів та підрайонів України 1

Рекреаційні райони

Рекреаційні підрайони

Одеський

Судакський

Приазовський

Євпаторійський

Феодосійський

Феодосійський

Ялтинський

Чорноморський

Євпаторійський

Кримський

Придніпровський

Алуштинський

Донецький

Ялтинський

Придністровський

Роздольненський

1. Географічна енциклопедія України.
Перелік рекреаційних районів України за І.В. Смаль

Столичний

Слобожанський

Волинський

Донецький

Карпатський

Приазовський

Подільський

Причорноморський

Придніпровський

ПРИМІТКА. З метою запобігання дублювань індивідуальний варіант завдання 7.2. узгоджується з викладачем.
8. Контрольні запитання для самодіагностики
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РЕКРЕАЛОГІЇПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка