Програма І робоча програма навчальної дисципліни «рекреалогія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»Сторінка3/3
Дата конвертації31.10.2017
Розмір0.61 Mb.
ТипПрограма
1   2   3
Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

 1. Які фактори обумовили розвиток рекреалогії як самостійної дисципліни?

 2. Охарактеризуйте взаємозв’язок рекреалогії з іншими науками.

 3. Що складає предмет вивчення рекреалогії?

 4. Основні завдання рекреалогії та рекреаційних досліджень.

Література: основна [12, 13]; додаткова [15, 23, 27].
Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

 1. Яким чином відбувалася еволюція сенсу рекреації?

 2. Що відрізняє рекреацію і відпочинок?

 3. Назвіть та охарактеризуйте основні типи рекреації.

 4. Які функції виконує рекреація?

 5. Які види діяльності людини під час відпочинку Вам відомі? Охарактеризуйте їх.

 6. Назвіть та охарактеризуйте три фази рекреації.

Література: основна [9, 10, 12, 13,]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 3. Основи категоріального апарату рекреалогії

 1. Що таке господарчий потенціал рекреації?

 2. Охарактеризуйте основні види, форми та функції рекреації.

 3. Поняття «соціальний час» та його структура.

 4. Назвіть складові рекреаційного часу та відповідні їм типи рекреації.

 5. Дайте визначення поняттю «вільний час».

 6. Назвіть та охарактеризуйте основні концепції рекреації і відпочинку.

 7. Що спільного та особливого між рекреацією та відпочинком?

 8. Розкрийте особливості організації рекреаційного простору.

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15].
Тема 4. Рекреаційний потенціал та рекреаційні ресурси

 1. В чому полягає різниця між «рекреаційним потенціалом» та «рекреаційними ресурсами»?

 2. Що таке «рекреаційний потенціал»? Охарактеризуйте особливості його оцінки.

 3. Що включає поняття «рекреаційні ресурси»?

 4. Яким чином співвідносяться рекреаційні і туристські ресурси?

 5. Дайте визначення поняттю «туристські ресурси».

 6. Назвіть структурні елементи рекреаційних ресурсів.

 7. Що таке «ємкість рекреаційних ресурсів» та яким чином вона визначається?

Література: основна [9, 13, 14]; додаткова [15, 17, 26].
ЗМ 1.2. ОСОБЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. РЕКРЕАЦІЙНА СИСТЕМА
Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність


  1. Назвіть та охарактеризуйте основні фактори, що визначають рекреаційні потреби.

  2. Основні рівні вияву рекреаційних потреб.

  3. Які функції властиві рекреаційній діяльності?

  4. Основні тенденції еволюції рекреаційної діяльності.

  5. Розкажіть про структурні особливості рекреаційної діяльності.

  6. В чому виявляються основні класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності?

  7. Назвіть основні типи туристів.

  8. Що таке цикл рекреаційної діяльності (ЦРД)? Які види ЦРД Вам відомі?

Література: основна [9, 10, 13, 14]; додаткова [15, 25, 27].
Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

 1. В чому полягає специфіка основних моделей рекреаційної діяльності?

 2. Що таке «рекреаційне проектування»?

 3. Назвіть основні властивості елементарних рекреаційних занять.

 4. Назвіть основні критерії типізації рекреаційної діяльності.

 5. Що Ви розумієте під «циклом рекреаційних занять», які вимоги до їх конструювання?

Література: основна [9, 10, 11, 13, 14]; додаткова [15, 21].
Тема 7. Концепції рекреаційних систем

 1. Дайте визначення рекреаційних систем та територіальних рекреаційних систем.

 2. Назвіть основні підсистеми територіальних рекреаційних систем.

 3. Охарактеризуйте основні властивості територіальних рекреаційних систем.

 4. В чому полягає зміст концепції рекреаційних систем В. Преображенського?

 5. Охарактеризуйте основні властивості природних та культурних комплексів як підсистем територіальних рекреаційних систем.

 6. Рекреанти як головний елемент рекреаційних систем: основні характеристики.

Література: основна [7, 8, 9, 11, 12, 13]; додаткова [15, 20].
Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності


 1. Що являє собою поняття «вид туризму»? Назвіть основні класифікації туризму за видами.

 2. В чому виявляється специфіка класифікації туризму за формами? Охарактеризуйте основні класифікації туризму за формами.

 3. Назвіть основні фактори формування туристського регіону.

 4. Сформулюйте уявлення про регіональний туризм. Які необхідні умови та фактори для його розвитку?

 5. Яким чином співвідносяться поняття «туристський центр» та «центр туризму»?

 6. Розкрийте основні фактори формування туристських центрів.

 7. Що Ви розумієте під поняттям «туристський центр»? Які підходи існують до вивчення туристських центрів?

Література: основна [9, 12, 13]; додаткова [15, 17, 18, 20, 24, 25, 27].
Тема 9. Проблеми та перспективи розвитку рекреаційної сфери та туризму в Україні


 1. Охарактеризуйте основні напрямки змін в рекреаційному комплексі України, що відбуваються з часу набуття країною незалежності.

 2. Назвіть та розкрийте найперспективніші напрямки розвитку рекреаційної сфери України.

 3. Назвіть та охарактеризуйте основні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток туристсько-рекреаційної сфери в Україні.

 4. Які напрямки підготовки кадрів для сфері вважаються перспективними и рекреації і туризму?

Література: основна [13, 14]; додаткова [15, 16, 17, 20, 23, 24].

9. Індивідуально-консультативна робота
Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль знань студентів тощо.
Індивідуально-консультативна робота з теоретичної частини дисципліни проводиться у вигляді:

1) індивідуальних консультацій (запитання – відповідь щодо проблемних теоретичних питань, що вивчає дисципліна);

2) групових консультацій (розгляд типових прикладів розв’язання тих чи інших завдань, пояснення питань, що викликають нерозуміння студентів).
Індивідуально-консультативна робота з практичної частини дисципліни проводиться у вигляді:


 1. індивідуальних консультацій (розгляд практичних завдань з приводу яких виникли запитання у студентів);

 2. групових консультацій (пояснення специфіки виконання практичних завдань, які потребують колективного обговорення).

Індивідуально-консультативна робота для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу проводиться у вигляді:
 1. індивідуального захисту самостійних та індивідуальних завдань;

 2. підготовки рефератів для виступу на науковому семінарі;

 3. підготовки рефератів для виступу на науковій конференції.

10. Методики активізації процесу навчання
Під час викладання дисципліни «Рекреалогія» з метою активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії.

Розподіл форм та методів активізації навчального процесу за темами навчальної дисципліни наведено у табл. 4.


Таблиця 4 – Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни


Тема

Практичне застосування навчальних технологій

1

2

Тема 1. Вступ до курсу «Рекреалогія»

Проблемна лекція.

Тема 2. Загальне уявлення про рекреацію

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.

Тема 4. Рекреаційні потенціал та рекреаційні ресурси

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.

Тема 5. Загальне уявлення про рекреаційну діяльність

Проблемна лекція.

Тема 6. Основні концепти рекреаційної діяльності

Робота у малих групах.

Тема 8. Туризм як галузь рекреаційної діяльності

Семінар-дискусія.11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах:

1) оцінювання роботи студенів під час практичних (семінарських) занять;

2) проведення проміжного тестового контролю;

3) проведення модульного контролю (комплексна контрольна робота);

4) проведення підсумкового письмового заліку.

Оцінка зі змістовного модулю складається з поточної оцінки, яку студент отримує під час практичних (семінарських) занять, оцінки за проміжний тестовий контроль та оцінки за індивідуальну роботу.

Загальна оцінка з дисципліни (модулю) визначається як сукупність балів, що студент отримує за змістовні модулі та модульний контроль.Порядок поточного оцінювання знань студентів

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовки студентів до встановлених завдань. Зокрема, поточному контролю підлягають:

1) активність та результативність роботи студента протягом семестру у вивченні програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;

2) виконання індивідуального завдання;

3) виконання проміжного тестового завдання зі змістовного модулю.

Контроль систематичності виконання самостійної роботи та активності на практичних (семінарських) заняттях.

Оцінювання здійснюється за наступними критеріями:

1) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

2) ознайомлення з основною та додатковою літературою;

3) логіка, стиль виклад матеріалу в письмових роботах та усному виступі, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки;

4) якість, самостійність та своєчасність виконання необхідних завдань.


Проміжний тестовий контроль зі змістовних модулів

Проміжний тестовий контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування з основних навчальних елементів змістовних модулів. Тестування проводиться на останньому практичному занятті з кожного змістовного модулю. Загальна тривалість тестів з модулю 1 «Рекреалогія» 1 година (по 0, 5 години на виконання одного тесту з одного змістовного модулю). Проміжне тестування з кожного змістовного модулю складається з 20 тестів. Вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 балу.


Таблиця 5 – Шкала перерахунку оцінок результатів проміжного тестування зі змістових модулів

Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

9 – 10

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

8 – 9

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7 – 8

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6 – 7

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

5 – 6

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,5 – 5

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5


Модульний контроль знань студентів

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: теоретичне завдання (2 питання) та практичне завдання (1 питання). Модульний контроль проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані практичні (семінарські) завдання в межах кожного з двох модулів.

На модульний контроль відведено 40 відсотків балів, що корелюється із загальною кількістю балів від поточного контролю змістовних модулів (60 балів, див. табл. 7.) та становить у сумі 100 балів.
Зразок завдання до модульного контролю
Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства
Модульний контроль з дисципліни «Рекреалогія»

Варіант 1.Теоретичні питання

 1. В чому виявляються основні класифікаційні підходи до рекреаційної діяльності?

 2. Назвіть та охарактеризуйте три фази рекреації.


Практичне завдання

Опишіть культурно-історичний цикл рекреаційної діяльності. Які типи рекреаційної діяльності Ви пропонуєте включити до цього циклу? Окремо вкажіть основні, додаткові та супутні типи рекреаційної діяльності, наводячи приклади елементарних рекреаційних занять.

Виконання завдань модульного контролю оцінюється наступним чином:


Таблиця 6 – Оцінювання виконання завдань модульного контролю


№ з/п

Завдання модульного контролю

Розподіл балів, %


1

Теоретичне питання 1

10

2

Теоретичне питання 2

10

3

Практичне завдання

20

4

Усього

40

Проведення підсумкового письмового заліку
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. Загальна тривалість заліку 1 година. До складання заліку допускаються студенти, які мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістовних модулів, складання глосарію, написання та захисту контрольної роботи.
Таблиця 7 – Розподіл балів з поточного та підсумкового контролю за Модулем 1


Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Теорія та методологія рекреалогії

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовий модуль 1.1.

30

ЗМ 1.2. Особливості рекреаційної діяльності. Рекреаційна система

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовий модуль 1.2.

30

Контроль з модулю 1.

Підсумковий контроль

40

Всього за Модулем 1

100


Таблиця 8 – Відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання


Оцінка за шкалою ECTS

Процент студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

За

національною

системою


Кількість набраних

балів


A

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90 – 100

B

25

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

4


82 – 89

C

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75 – 81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

3


69 – 74

E

10

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

75 – 81

FX

-

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як перескласти

2

69 – 74


Список рекомендованої літератури
Нормативно-правові акти

 1. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки // Офіційний вісник України. – 2002. – №18. – С. 144 – 154.

 2. Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №50. –435 с.

 3. Закон України «Про туризм» від 19.09.95№324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

 4. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 5. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 29 верес.

 6. Туристична діяльність в Україні: нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. (2-е вид., змін та доп.). – К.: КНТ, 2006. – 464 с.


Основна

 1. Веденин Ю.А. Динамика территориальных рекреационных систем. – М.: Наука, 1986. – 190 с.

 2. Игнатенко А.Н. Рекреационные территориальные системы: научные основы развития и функционирования: Учеб. пособ. – К.: УМК ВО при Минвузе УССР, 1989. – 88 с.

 3. Кусков А.С., Голубева В.Л., Одинцова Т.Н. Рекреационная география: Учеб.-метод. комплекс / Российская академия образования; Московский психолого-социальный ин-т. — М.: Флинта, 2005. — 494с.

 4. Николаенко Д.В. Рекреационная география: Учеб. пособ. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 288 с.

 5. Рекреационные системы. – М.: Изд-во МГУ, 1986 . – 136 с.

 6. Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты / Отв. В.К.Мамутов, А.И.Амоша. – К.: Наук. думка, 1992. – 143 с.

 7. Стафійчук В.І. Рекреалогія: Навч. посібник. – К.: Альтпрес, 2006. – 264. с.

 8. Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.


Додаткова

 1. Бейдик О. О. Словник – довідник з географії туризму, рекреалогії та рекреаційної географії. – К.: Палітра, 1997. – 130 с.

 2. Бейдик О.О. Алгоритм комплексного дослідження рекреаційно-туристських ресурсів України // Туристский феномен: экономические, социальные, экологические и культурно-исторические предпосылки и последствия. Материалы IV Междунар. наук.-практ. конф. (г.Святогорск, 14-16 мая 2002 г.). – Донецк, 2002. – С. 246-250.

 3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристичні ресурси України: Методологія та методи аналізу, термінологія, районування. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с.

 4. Гудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій. – Донецк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2001. – 269 с.

 5. Жданова О.М., Тучак А.М., Поляковський В.І., Котова І.В. Організація та методика оздоровчої фізичної культури і рекреаційного туризму: Навч. посіб. – Луцьк: Вежа, 2000. – 234 с.

 6. Иванух Р., Жученко В. Стратегические проблемы развития рекреационно-туристического комплекса Украины // Экономика Украины. – 1998. - №1. – С. 65-70.

 7. Корецкий Л.М., Смаль И.В. Научно-методологические аспекты экономико-географического исследования территориально-рекреационных систем. Методологические проблемы современной географии: Сб. науч. трудов. – К.: Наук. Думка, 1993. – 288 с.

 8. Кравців В.С., Гринів Л.С., Копач М.В., Кузик С.П. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери. – Львів: ІРД НАН України, 1999. – 78 с.

 9. Лукьянова Л.Г. Рекреационне образование специалиста туристской отрасли // Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – К.: Знання України, 2002. – С. 424-434.

 10. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України / НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Львів, 1997. – 259 с.

 11. Нарстедт В., Піводда М. Рекреаційний сервіс в Європі: професія або інтуїція? Перспективи оздоровчого туризму в умовах бальнеолікарень і курортів / Пер. з нім. – Ужгород: Ліра, 2001. – 119 с.

 12. Нудельман М.С. Социально-економические проблемы рекреационного природопользования. – К.: Наук. думка, 1987. – 128 с.

 13. Шмагина В.В., Харичков С.К. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития. – Одесса: НАН Украины; Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований, 2000. – 70 с.


12.4. Ресурси мережі Інтернет

 1. http://www.medtour.info/aboutresorts/classification/kumiss/ – інформація про кумисолікування і кумисолікувальні курорти.

 2. http://www.medtour.info/aboutresorts/kurort/ – велика кількість інформації про різноманітні курорти, їхня класифікація, курорти світу.

 3. http://webdesign.perm.ru/006/01/Balneol.html – бальнеологічні курорти світу (текстовий варіант). Розглядається за регіонами і країнами світу.

 4. http://rmat-english.narod.ru/slovar/slovar.htm – Туристський термінологічний словник (Зорін І.В., Квартальнов В.А.).

 5. http://www.encyclopedia.ru/ – «Мир энциклопедий» – російськомовні енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники).

 6. http://www.igh.ras.ru/ – Сайтотека енциклопедичної літератури.

Зміст

Вступ......................................................................................................Розділ I. Програма навчальної дисципліни.......................................

  1. Мета, предмет та місце дисципліни..............................................

  2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни.....................................

  3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги....................................................

  4. Рекомендована основна навчальна література.............................

Розділ II. Робоча програма навчальної дисципліни.........................

 1. Кваліфікаційні вимоги до студентів…………………………….

 2. Тематичний план навчальної дисципліни………………………

 3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами…………

 4. Плани лекцій……………………………………………………...

 5. Плани практичних (семінарських) занять…................................

 6. Самостійна робота студентів…………………………………….

 7. Індивідуальна робота……………………………………………..

 8. Контрольні запитання для самодіагностики……………...........

 9. Індивідуально-консультативна робота………………………….

 10. Методики активізації процесу навчання………………………..

 11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів…………………………………………………………..

Список рекомендованої літератури……....…………………….......


Стор.

3

4

67

8

911

12

1314

20

2224

27

3337

38
38

44НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Рекреалогія» (для студентів за напрямом підготовки 0504 – «Туризм», спеціальності 6.050400 – «Туризм»).
Укладачі: Анатолій Юрійович Парфіненко,

Лариса Володимирівна Щербіна.


Редактор: М.З.Аляб’єв
План 2007 (додатково)

Підп. до друку 4.10.2007 Формат 60×84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. – друк. арк. 2,0 Обл. – вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим. Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка