Програма І робоча програма навчальної дисципліни «туристське країнознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврСторінка1/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


ПРОГРАМА І РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»

(для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,

напряму підготовки «Туризм»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм») / Укл.: Парфіненко А.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 47 с.
Укладач А.Ю.Парфіненко
Рецензенти:

доцент кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат географічних наук Байназаров А.М.;

доцент кафедри туризму географічного факультету Львівського національного університету імені І.Франка, кандидат географічних наук Гамкало М.З.

Видання містить програму й робочу програму навчальної дисципліни, зокрема, тематичний план дисципліни, її зміст за модулями й темами, плани лекційних і практичних занять, завдання до самостійної та індивідуальної роботи студентів, питання для самодіагностики, перелік рекомендованої літератури, а також відображає систему поточного та підсумкового контролю знань студентів.


Затверджено на засіданні кафедри туризму і готельного господарства, протокол № 15 від 29 червня 2007 р.


Вступ
Країнознавство – це традиційна наукова й навчальна дисципліна, що займається комплексним вивченням країн і регіонів, передовсім систематизацією даних щодо їх природи, населення, господарства, культури та суспільно-політичного ладу. Туристське країнознавство – відносно нова навчальна дисципліна предметом вивчення якої є передусім фізико-географічні й соціальні характеристики країн, які мають відношення до туристського бізнесу.

Необхідність вивчення дисципліни «Туристське країнознавство» зумовлена головним чином зростаючою роллю туризму в соціально-економічному житті суспільства та стрімкою диференціацією туристських потоків як в Україні, так і в цілому світі. Так, якщо сьогодні близько 80% туристів світу припадає на Європу і країни Америки, то вже до 2020 року країни Східної Азії і Тихоокеанського регіону стануть, за прогнозами Всесвітньої туристської організації, другим за популярністю напрямком туристських подорожей після Європи. З огляду на вищесказане можна стверджувати, що роль країнознавчих дисциплін в туристській освіті буде набувати дедалі більшого значення.

Дисципліна «Туристське країнознавство» покликана сформувати у студентів знання специфіки окремих регіонів, країн та туристських центрів. Це допоможе майбутнім фахівцям туристського бізнесу професійно підійти до проектування нових маршрутів, правильно зорієнтувати туриста, запропонувавши маршрут, що якнайкраще відповідає його запитам. Виходячи з цього, дисципліна «Туристське країнознавство» презентує знання про країни у площині «менеджер туристської фірми – турист», та «екскурсовод – турист».

Навчальний курс «Туристське країнознавство» складається з двох частин (змістових модулів). Першу частину курсу присвячено теоретичним та методологічним проблемам туристського країнознавства. Зокрема, вона висвітлює специфіку політичного і просторово-територіального устрою країн світу, знайомить з основними концепціями країнознавчих досліджень, містить фізико-географічні характеристики туристських макрорегіонів. Друга частина включає відомості про туристські ресурси країн світу та їхню галузеву специфіку. Кожна з тем другої частини курсу, відповідно до стандарту вищої освіти менеджера з туризму, присвячена окремому туристському регіону світу і передбачає послідовне вивчення туристського потенціалу провідних з точки зору туризму країн.

Значну увагу приділено розробці завдань до самостійної та індивідуальній роботи студентів, що сприяє творчому засвоєнню курсу, закріпленню здобутих теоретичних знань, формуванню навичок творчо-пошукової та науково-дослідної роботи.

РОЗДІЛ I
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
СТАНДАРТ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХНАМГ ПНД
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОІ ДИСЦИПЛІНИ

ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО


Видання офіційне
Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр
Напрям(и) 0504 Туризм
Спеціальність(ості) 6.050400 Туризм
Статус дисципліни за освітньо-професійною програмою (ОПП) Нормативна
Загальна кількість кредитів/годин 2/72
Форма підсумкового контролю Іспит

Стандарт чинний з дати затвердження.


Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства
© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)

© Парфіненко А.Ю.


Харків – ХНАМГ – 2007

Програма розроблена на основі:


ОКХ ГСВО МОНУ напряму підготовки бакалавра 0504 «Туризм», 2003 р.

ОПП ГСВО МОНУ підготовки бакалавра 0504 «Туризм», 2003 р.


СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму 0504 «Туризм» професійного спрямування 6.050400 «Туризм», 2007 р.
Розробник програми, лектор

канд. іст. наук., асистент А.Ю. Парфіненко

Програма ухвалена: кафедрою туризму і готельного господарства,

протокол № 5 від 29 червня 2007 р.

1. Мета, предмет та місце дисципліни в структурно-логічній схемі


  1. Мета та завдання вивчення дисципліни:


Мета
Метою вивчення дисципліни «Туристське країнознавство» є формування у студентів знань з теорії та методики країнознавчого аналізу для сфери туризму, туристської специфіки окремих регіонів, країн та туристських центрів.
Завдання

Навчальний курс «Туристське країнознавство» передбачає ознайомлення студентів з особливостями політичного та просторово-територіального устрою країн світу, основними концепціями країнознавчих досліджень, фізико-географічними характеристиками туристських макрорегонів, відомостями про туристські ресурси країн світу та їхню галузеву специфіку.
  1. Предмет вивчення у дисципліні:

Предмет вивчення в дисципліні «Туристське країнознавство» складають передовсім фізико-географічні та соціальні характеристики країн, що мають відношення до туристського бізнесу.


Згідно до СВО ХНАМГ Варіативної частини освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 0504 «Туризм»; професійного спрямування 6.050400 «Туризм».

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця
Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисциплінуВихідна;

передує вивченню дисциплін професійного блоку

Планування і організація туристських маршрутів

Організація туризму

Технологія туристської діяльності

Рекреаційна географія

2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни

Модуль 1. ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО

(2/72)


ЗМІСТОВІ МОДУЛІ (ЗМ):
ЗМ 1.1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ТУРИСТСЬКОГО КРАЇНОЗНАВСТВА
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Туристське країнознавство: вступ до курсу.

 2. Програма країнознавчого дослідження.

 3. Глобальні просторові структури та країнознавство.

 4. Регіональний поділ світу.


ЗМ 1.2. ГЕОГРАФІЯ ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ СВІТУ
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи:

 1. Туристські ресурси країн Північної, Центральної та Східної Європи.

 2. Країни Середземномор’я.

 3. Країни Північної і Латинської Америки.

 4. Туристські ресурси країн Африки.

 5. Країни Північної і Латинської Америки


3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги


Вміння та знання

Сфери діяльності

соціально-виробничаФункції діяльності у виробничій сфері

Працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою; складати тести доповідей, виступів, статей


ВиробничаОрганізаційна

Використовувати оргтехніку, документально оформляти управлінські рішення, вести кореспонденцію

Застосовувати сучасні комп’ютерні технології як інструментарій підготовки та руху документів

Володіти методами збирання та аналізу інформації

Забезпечувати високий рівень трудової діяльності

Соціально-виробнича


Підтримувати етику управлінської діяльності

Забезпечувати культуру процесів управління

Сприяти піднесенню кваліфікаційного рівня працівників

Сприяти розвитку творчого потенціалу працівників, заохочувати до новаторських пропозицій

Створювати умови для підвищення культури підлеглих, для їхнього безперервного навчання

Контролювати дотримання правил підлеглими

Виробнича

Управлінська


4. Рекомендована основна навчальна література

(дивись сторінку 46-48)


Анотація програми навчальної дисципліни

Мета

Метою вивчення дисципліни «Туристське країнознавство» є формування у студентів знань з теорії та методики країнознавчого аналізу для сфери туризму, туристської специфіки окремих регіонів, країн та туристських центрів.


Предмет

Предмет вивчення в дисципліні «Туристське країнознавство» складають передовсім фізико-географічні та соціальні характеристики країн, що мають відношення до туристського бізнесу.

Модуль 1. Туристське країнознавство. Змістовий модуль (ЗМ) 1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства. ЗМ 1.2. Географія туристських ресурсів світу.
Аннотация программы учебной дисциплины
Цель:

Целью изучения дисциплины «Туристское страноведение» является формирование у студентов знаний по теории и методике страноведческого анализа для сферы туризма, туристской специфике отдельных регионов, стран и туристских центров.


Предмет:

Предмет изучения в дисциплине «Туристское страноведение» составляют прежде всего физико-географические и социальные характеристики стран, которые имеют отношение к туристскому бизнесу.


Модуль 1. Туристское страноведение. Содержательный модуль (СМ) 1.1. Теория и методология туристского страноведения. СМ 1.2. География туристских ресурсов мира.
 ХНАМГ, науково-методичний відділ, 1997-2007 рр.

 Парфіненко А.Ю.
РОЗДІЛ II
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ТУРИСТСЬКЕ КРАЇНОЗНАВСТВО»
Структуру робочої програми навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» наведено в табл. 1.
Таблиця 1 – Структура навчальної дисципліни


Характеристика дисципліни:

підготовка бакалаврівНапрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів у відповідності до ECTS – 2, у тому числі:

змістовних модулів – 2;

самостійна робота;

індивідуальна робота.Назва напряму:

«Туризм».Обов’язкова.

Рік підготовки: 1.

Семестр: 1.


Кількість годин:

усього – 72;

за змістовими модулями (ЗМ):

ЗМ 1 – 36 год.;

ЗМ 2 – 36 год.


Назва спеціальності «Туризм».

Лекції: кількість годин – 18.

Практичні: кількість годин – 18.

Самостійна робота:

кількість годин – 18.

Індивідуальна робота:

Кількість годин – 18.Кількість тижнів викладання дисципліни: 16.

Кількість годин на тиждень: 4,5.Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Вид контролю: іспит.

1. Кваліфікаційні вимоги до студентів
Дисципліна «Туристське країнознавство» є вихідною і передує вивченню дисциплін професійного блоку.

Необхідна навчальна база перед початком вивчення дисципліни: до початку вивчення дисципліни студенти повинні мати загальні знання з історії, географії, економіки.

У результаті вивчення дисципліни студент має знати:


 • особливості політичної картини світу;

 • глобальні тенденції розвитку туризму у світі;

 • основні концепції країнознавчих досліджень;

 • специфіку просторово-територіальної організації країн світу;

 • туристські макрорегіони і регіони світу;

 • туристські ресурси країн світу;

 • географію основних напрямків розвитку туризму (ділового, релігійного, лікувального-оздоровчого, туризму з метою відпочинку та розваг) та ін.

вміти:

 • збирати та аналізувати інформацію;

 • працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;

 • аналізувати існуючий рекреаційний потенціал країн, визначати перспективи його використання;

 • використовувати дослідження світового ринку послуг з метою розробки турів;

 • визначати потенційний попит споживачів рекреаційних послуг задля розробки проектів нових турів.

2. Тематичний план навчальної дисципліни
При вивченні дисципліни «Туристське країнознавство» студент має ознайомитися з програмою дисципліни, з її структурою, формами та методами навчання, видами та методами контролю знань.

Тематичний план дисципліни «Туристське країнознавство» складається з двох модулів, кожен з який об’єднує у собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, що логічно пов’язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом та взаємозв’язками.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: лекційні, практичні заняття, індивідуальна та самостійна робота студента. Структура залікового кредиту дисципліни наведена у табл. 2.
Таблиця 2 – Структура залікового кредиту навчальної дисципліни

Тема

Кількість годин

Лекції

Практичні

заняття


Індивідуальна

робота


Самостійна робота

студентівМодуль 1. Туристське країнознавство

ЗМ 1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Тема 1. Туристське країнознавство: вступ до курсу

2

2

2,5

2,5

Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

2

2

2,5

2,5

Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

2

2

2,5

2,5

Тема 4. Регіональний поділ світу

2

2

2,5

2,5

Разом годин за ЗМ 1.1.

8

8

10

10

ЗМ 1.2. Географія туристських ресурсів світу

Тема 5. Туристські ресурси країн Північної, Центральної та Східної Європи

2

2

2,5

2,5

Тема 6. Країни Середземномор’я

2

2

2,5

2,5

Тема 7. Країни Північної і Латинської Америки

2

2

2,5

2,5

Тема 8. Туристські ресурси країни Африки

2

2

2,5

2,5

Тема 9. Країни Північної і Латинської Америки

Разом годин за ЗМ 1.2.

8

8

10

10

Всього годин

16

16

20

20

3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами
1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Тема 1. Туристське країнознавство: вступ до курсу


  1. Предмет, об’єкт та завдання туристського країнознавства

Туристське країнознавство – предмет та об’єкт вивчення. Мета дисципліни та її значення для туристської освіти. Основні проблеми та напрямки вивчення курсу.

  1. Закономірності й принципи країнознавства

Поняття «закономірність» у суспільних науках. Закономірність неминучого розпаду імперій. Закономірність зростання кількості країн на політичній карті світу. Закономірність створення національних держав. Закономірність геополітичного маятника історії. Суперечність принципів і закономірностей.

  1. Особливості політичної картини світу

Поняття «держава» та «країна». Основні форми правління та адміністративно-територіального устрою. Незалежна держава, колонія, протекторат, підопічна територія. Особливості державного ладу. Монархічна форма правління. Республіка. Форми адміністративно-територіального устрою. Унітарна держава, федеративна держава, конфедерація, протодержава.
Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

  1. Уявлення про програму країнознавчого дослідження

Поняття «програма дослідження». Основні питання країнознавчої програми. Основні типи досліджень в країнознавстві. Аналітичний та синтетичний типи дослідження. Дослідницька та колекторська програми. Основні підходи до країнознавства: наукове країнознавство, інформаційно-пошукове країнознавство, публіцистичне країнознавство.

  1. Основні концепції країнознавчих досліджень

Дослідницька схема М. Баранського. Альтернативи «старого» країнознавства. Концепція проблемного країнознавства. Концепція поєднання країнознавства з вирішенням глобальних проблем людства. Концепція економіко-географічного країнознавства. Концепція середовища суспільного розвитку як предмета країнознавства. Концепція «географічного країно влаштування». Концепція культурно-образного країнознавства.
Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

  1. Просторово-територіальна організація держав світу

Поняття «географічне положення держави». Основні ознаки географічного положення: дистанційність детермінованість, потенційність. Політико-географічне положення держави: фізико-географічна, економіко-географічна, транспортно-географічна, геополітична та геостратегічна складові. Просторово-територіальна площина політико-географічного положення держави: глобальне, регіональне, локально-сусідське політико-географічні положення.

  1. Цивілізаційний підхід в країнознавстві

Визначення поняття «цивілізація». Огляд цивілізаційних теорій (М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі, С. Хангтінтон). Основні характеристики сучасних цивілізацій: Китайська, Японська, Індуістська, Ісламська, Західна, Православна, Латиноамериканська, Африканська. Міжцивілізаційні пояси (лімітрофи).

  1. Геоекономічна структура світу та завдання країнознавства

Формування сучасного світового господарства: зародження, еволюція. Євроцентризм світового господарства та його причини. Світо-системна теорія І. Валерстайна. Особливості світо-економіки по І. Валерстайну: характеристика єдиного світового ринку, політична система незалежних держав, триярусна просторова структура (центр, полуперефірія та перефірія світового господарства).Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка