Програма І робоча програма навчальної дисципліни «туристське країнознавство» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Методики активізації процесу навчанняСторінка4/4
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.64 Mb.
#293
ТипПрограма
1   2   3   4

10. Методики активізації процесу навчання
Під час викладання дисципліни «Туристське країнознавство» з метою активізації навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії.

Розподіл форм та методів активізації навчального процесу за темами навчальної дисципліни наведено у табл. 4.


Таблиця 4 Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами навчальної дисципліни


Тема

Практичне застосування навчальних технологій

1

2

Тема 1. Туристське країнознавство: вступ до курсу

Проблемна лекція.

Тема 2. Програма країнознавчого дослідження

Проблемна лекція.

Тема 3. Глобальні просторові структури та країнознавство

Семінар-дискусія.

Тема 5. Туристські ресурси країн Північної, Центральної та Східної Європи

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.

Тема 6. Країни Середземномор’я

Робота у малих групах.

Тема 7. Країни Північної і Латинської Америки

Лекція з використанням мультімедійного обладнання.11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів
Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.

Перевірка та оцінювання знань студентів може проводитися у наступних формах.  1. Оцінювання роботи студенів під час практичних (семінарських) занять.

  2. Проведення проміжного тестового контролю.

  3. Проведення модульного контролю (комплексна контрольна робота).

  4. Проведення підсумкового письмового заліку.

Оцінка зі змістовного модулю складається з поточної оцінки, яку студент отримує під час практичних (семінарських) занять, оцінки за проміжний тестовий контроль та оцінки за індивідуальну роботу.

Загальна оцінка з дисципліни (модулю) визначається як сукупність балів, що студент отримує за змістовні модулі та модульний контроль.


Порядок поточного оцінювання знань студентів

Поточне оцінювання здійснюється під час проведення практичних (семінарських) занять і має на меті перевірку рівня підготовки студентів до встановлених завдань. Зокрема, поточному контролю підлягають:  1. активність та результативність роботи студента протягом семестру у вивченні програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять;

  2. виконання індивідуального завдання;

  3. виконання проміжного тестового завдання зі змістовного модулю.


Контроль систематичності виконання самостійної роботи та активності на практичних (семінарських) заняттях.
Оцінювання здійснюється за наступними критеріями.

 1. ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

 2. ознайомлення з основною та додатковою літературою;

 3. логіка, стиль виклад матеріалу в письмових роботах та усному виступі, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки.

 4. якість, самостійність та своєчасність виконання необхідних завдань.

Проміжний тестовий контроль зі змістовних модулів
Проміжний тестовий контроль знань студентів здійснюється шляхом проведення тестування з основних навчальних елементів змістовних модулів. Тестування проводиться на останньому практичному занятті з кожного змістовного модулю. Загальна тривалість тестів з модулю 1 «Туристське країнознавство» 1 година (по 0, 5 години на виконання одного тесту з одного змістовного модулю). Проміжне тестування з кожного змістовного модулю складається з 20 тестів. Вірна відповідь на кожен з тестів дорівнює 0,5 балу.
Таблиця 5 – Шкала перерахунку оцінок результатів проміжного тестування зі змістових модулів


Оцінка за національною шкалою

Визначення назви за шкалою ECTS

ECTS оцінка

Кількість набраних балів

ВІДМІННО

Відмінно – відмінне виконання лише з незначними помилками

А

9 – 10

ДОБРЕ

Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками

В

8 – 9

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

7 – 8

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільнонепогано, але зі значною кількістю недоліків

D

6 – 7

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії

Е

5 – 6

НЕЗАДОВІЛЬНО

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як перездати тест

FX

2,5 – 5

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота з повторним вивченням змістового модуля

F

0 – 2,5


Модульний контроль знань студентів

Модульний контроль здійснюється та оцінюється за двома складовими: теоретичне завдання (2 питання) та практичне завдання (1 питання). Модульний контроль проводиться у письмовій формі після того як розглянуто увесь теоретичний матеріал та виконані практичні (семінарські) завдання в межах кожного з двох модулів.

На модульний контроль відведено 40 відсотків балів, що корелюється із загальною кількістю балів від поточного контролю змістовних модулів (60 балів, див. табл. 6.) та становить у сумі 100 балів.

Зразок завдання до модульного контролю

Харківська національна академія міського господарства

Факультет менеджменту

Кафедра туризму і готельного господарства


Модульний контроль з дисципліни «Туристське країнознавство»

Варіант 1.Теоретичні питання

  1. В чому полягає різниця між державою і країною ?

  2. Охарактеризуйте основні закономірності країнознавства.


Практичне завдання

Дайте характеристику туристського потенціалу Франції за такою схемою. 1. Офіційні відомості про країну.

 2. Характеристика економіко-географічного положення.

 3. Характеристика природних умов та ресурсів.

 4. Характеристика населення.

 5. Загальна характеристика господарства.

 6. Туристські ресурси. Основні тури.

Виконання завдань модульного контролю оцінюється наступним чином:

Таблиця 6 – Оцінювання виконання завдань модульного контролю


№ з/п

Завдання модульного контролю

Розподіл балів,

%


1

Теоретичне питання 1

10

2

Теоретичне питання 2

10

3

Практичне завдання

20

4

Усього

40


Проведення підсумкового письмового заліку

Підсумковий контроль здійснюється у формі іспиту. Загальна тривалість іспиту 1 година. До складання іспиту допускаються студенти, які мають задовільну кількість балів зі складених тестів з основних навчальних елементів змістових модулів, складання глосарію, написання та захисту контрольної роботи.Таблиця 7 – Розподіл балів з поточного та підсумкового контролю за модулем 1


Види та засоби контролю

(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо)Розподіл балів, %

МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів

ЗМ 1.1. Теорія та методологія туристського країнознавства

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовний модуль 1.1.

30

ЗМ 1.2. Географія туристських ресурсів світу

Участь у роботі практичних (семінарських) занять

10

Проміжний тестовий контроль

10

Індивідуальне завдання

10

Всього за змістовний модуль 1.2.

30

Контроль з модулю 1.

Підсумковий контроль

40

Всього за Модулем 1

100Таблиця 8 Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання


Оцінка за шкалою ECTS

Процент студентів, які зазвичай успішно досягають відповідної оцінки

Визначення

За національною системою

Кількість набраних

балів


A

10

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

90 – 100

B

25

Дуже добре – вище середнього рівня з

кількома помилками4


82 – 89

C

30

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок

75 – 81

D

25

Задовільно – непогано, але зі значною

кількістю недоліків


3


69 – 74

E

10

Достатньо - виконання задовольняє

мінімальні критерії75 – 81

FX

-

Незадовільно – потрібно попрацювати

перед тим як перескласти2

69 – 74


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові акти

 1. Державна програма розвитку туризму на 2002 – 2010 роки // Офіційний вісник України. – 2002. – №18. – С. 144 – 154.

 2. Закон України «Про курорти» // Відомості Верховної Ради. – 2000. – №50. – ст.435.

 3. Закон України «Про туризм» від 19.09.95№324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

 4. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Зб. нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К. Федорченка. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 640 с.

 5. Про основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року: Указ Президента України від 10. 08. 1999. № 973/99 // Уряд. кур’єр. – 1999. – 29 верес.

 6. Туристична діяльність в Україні: нормативно-правове регулювання / Роїна О.М. (2-е вид., змін та доп.). – К.: КНТ, 2006. – 464 с.


Основна

 1. Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 461 с.

 2. Бовсуновская А.Я. География туризма. – Донецк: ДИТБ, 2002. – 410 c.

 3. Дубовик І.А. Країнознавчий словник-довідник. – 2-е вид. – Львів.: Панорама, 2003. – 575 с.

 4. Ігнатьєв П.М. Країнознавство. Країни Азії: Навч. посіб. – 2-е вид. Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 423 c.

 5. Короткий довідник з комплексного країнознавства (методика країнознавчих досліджень, основні поняття та визначення, країни, персоналії)/М.Д. Будз, В.О. Мартинюк, Р.М. Постоловський, С.С. Троян. – К.: Київ. славіст. ун-т, 2002. – 255 c.

 6. Косолапов А.Б. Туристское страноведение. – Европа и Азия: Уч.-практ. пособ. – М.: КНОРУС, 2005. – 400 с.

 7. Масляк П.О. Країнознавство: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 292 с.

 8. Методика страноведческих исследований. – М.: МГУ, 1993. – 156 с.

 9. Мироненко М.С. Страноведение: Теория и методы: Уч. пособ. для вузов. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 268 с.

 10. Окладникова Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира. – М. – СПб., 2020. – 384 с.

 11. Папирян Г. А. Международные экономические отношения: Экономика туризма. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

 12. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение. – М.: Сов. спорт, 1999. – 158 с.

 13. Романов А.А., Саакаян Р.Г. География туризма. – М.: Сов. спорт, 2002. – 464 с.

 14. Самойленко А.А. География туризма. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 368 с.

 15. Сапожникова Е.Н. Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран. – М.: Академия, 2004. – 240 c.

 16. Страноведение: Уч. пособ. для вузов / П.И. Рогач, Н.Е. Косяков, В.Г. Гаркавая, С.В. Лукьянчик. – Минск: БГЭУ, 2003. – 283 c.


Додаткова

 1. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 364 с.

 2. Знаменитые столицы и города мира: Справочник / Гарин В., Лисюченко В. – Р/нД: Феникс, 2001. – 512 с.

 3. Иванова Л.В. Знаменитые города мира. – Смоленск: Русич, 2003. – 640 с.

 4. Истомин В. И., Лагутенко Б. Т. Страны мира: справочник туроператора и туриста. – М.: Сов. спорт, 2000. – 224 с.

 5. Страны мира: Соврем. справ. – М.: Дом Славянской книги, 2004. – 321 с.

 6. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 367 с.

 7. Туризм, гостеприимство, сервис: Словарь-справочник. – М.: Аспект-Пресс, 2002. – 367 с.

 8. Увесь світ у цифрах і фактах: Довідник. -2-е вид., випр. та допов. – К.: Мапа, 2002. – 127 с.

 9. Федорченко В. К., Мінін І. М. Туристський словник-довідник: Навч. посіб. – К.: Дніпро, 2000. – 160 с.

 10. Харрис Голфри, Кац Кеннет М. Стимулирование международного туризма в XXI веке. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 240 с.


Ресурси мережі Інтернет

 1. http://www.countries.ru/index.cgi?pid=5 – сайт про країни світу.

 2. http://www.geo2000.nm.ru/ – сайт «Географія країн світу».

 3. http://www.votpusk.ru/america_n.asp – сайт «Туристський атлас світу».

 4. http://www.best-of-africa.ru/ - сайт «Країни та острови світу».

 5. http://www.krugosvet.ru/countries.htm - сайт «Енциклопедія країн світу».

 6. http://geo.historic.ru/ сайт про країни світу (фізична карта, довідкові матеріали).

 7. http://maxpj.ru/ - сайт «Країнознавство» (все про країни світу).

 8. http://www.encyclopedia.ru/ - «Мир энциклопедий» - росіськоммовні енциклопедичні видання (енциклопедії, енциклопедичні словники, довідники).

Зміст

Вступ.......................................................................................................Розділ I. Програма навчальної дисципліни........................................

 1. Мета, предмет та місце дисципліни...............................................

 2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни......................................

 3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги.....................................................

 4. Рекомендована основна навчальна література..............................

Розділ II. Робоча програма навчальної дисципліни..........................

 1. Кваліфікаційні вимоги до студентів…………………………….

 2. Тематичний план навчальної дисципліни………………………

 3. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами…………

 4. Плани лекцій……………………………………………………...

 5. Плани практичних (семінарських) занять…................................

 6. Самостійна робота студентів…………………………………….

 7. Індивідуальна робота……………………………………………..

 8. Контрольні запитання для самодіагностики……………...........

 9. Індивідуально-консультативна робота………………………….

 10. Методики активізації процесу навчання………………………..

 11. Система поточного та підсумкового контролю знань студентів…………………………………………………………..

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...............................

Стор.

3

5

78

9

1011

12

1314

22

2426

29

3236

37
37

43


НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Туристське країнознавство» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0504 «Туризм»).

Автор: Анатолій Юрійович Парфіненко

Редактор: М.З.Аляб’єв


План 2007, (додатково)

Підп. до друку 4.10.2007 Формат 60×84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Умовн. друк. арк. 2,0 Обл. – вид. арк. 2,5

Тираж 150 прим. Зам. №

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка