Програма комплексної практики з фаху для студентів 4 курсуСкачати 327.91 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір327.91 Kb.
#12898
ТипПрограма
Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з навчальної роботи

___________ Я.Б. Петрівський

«___» ____________ 2014 року

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ
для студентів 4 курсу

за напрямом підготовки 6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»

галузі знань 0201 «Культура»


Розглянуто на засіданні кафедри

документальних комунікацій

(протокол № __ від ___ 2014 року)
Рівне – 2014

Програма комплексної практики з фаху : метод. рекомендації для студ. 4 курсу за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / упоряд. : Г. В. Сілкова, О. Ю. Бучковська, М. С. Костенко. – Рівне : РДГУ, 2014. – 26 с.
Укладачі:

Бабенко Ж.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Бережняк О.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Бучковська О.Ю. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Карпюк Д.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Костенко М.С. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Крет О.В. канд. політол. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Крет Р.М. канд. політол. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Кукушкін О.М. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Попчук О.В. викладач кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Сілкова Г.В. канд. пед. наук, доцент кафедри документальних комунікацій РДГУ;

Ясьмо В.Д. канд. пед. наук, професор кафедри документальних комунікацій РДГУ
Рецензенти:

Тихомирова Є.Б. доктор політологічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної інформації Волинського національного університету ім. Лесі Українки;

Жук В.М. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри бібліотекознавства та бібліографії РДГУ
Відповідальний за випуск:

Сілкова Г.В. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри документальних комунікацій РДГУ
Ухвалено кафедрою документальних комунікацій РДГУ (протокол № __ від ___________ 2014 р.)
© Рівненський державний гуманітарний університет, 2014

ЗМІСТ
Вступ 4

1. Мета та завдання

комплексної практики з фаху 5

2. Завдання комплексної практики з фаху 6Змістовий модуль 1

«Організація та управління діяльністю

інформаційних установ» 6

Змістовий модуль 2

«Інформаційний менеджмент» 7Змістовий модуль 3

«Документне забезпечення управлінської

діяльності організацій» 7

Змістовий модуль 4

«Апробація дослідження з теми

дипломної роботи» 8

3. Бази практики 8

4. Обов’язки навчального закладу 11

5. Контроль за проходженням практики 13

6. Оформлення пакету документів 13

7. Оцінювання результатів практики 14

8. Підведення підсумків виробничої практики 17

9. Список рекомендованої літератури 17

Додатки 24


ВСТУП
У Рівненському державному гуманітарному університеті практика студентів розглядається як невід’ємна складова процесу підготовки спеціалістів і проводиться на основі розробленої вузом наскрізної програми практик, яка базується на «Положенні про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., № 93, згідно наказу № 440с/а «Про норми часу для проведення практики студентів» і «Положення про організацію навчального процесу вищих навчальних закладів», затвердженого Міністерством освіти України від 02.06.1993 р.

Відповідно до навчального плану студенти 4 курсу, що здобувають освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з галузі 0201 «Культура» за напрямом 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» проходять комплексну практику з фаху.

Згідно освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліст повинен мати високий рівень професійної підготовки, вміти на практиці впроваджувати в установах принципи наукової організації праці, володіти сучасними методами інформаційної роботи, бути підготовленим до виконання практичної роботи за фахом.

Професійна компетенція фахівця з інформаційної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на первинних посадах полягає у реалізації загальних функцій, що забезпечують виконання спеціальних функцій, пов’язаних із розробкою та впровадженням технологічних процесів документування, організацією інформаційної діяльності; вирішенні стереотипних задач з документознавства та інформаційної діяльності; прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції та функціональної підготовки.

Компетенція фахівця з інформаційної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» розповсюджується на такі напрями діяльності: діловиробнича, кадрова, організаційно-управлінська, референтська, інформаційно-аналітична, консультаційна.

Компетенція фахівця із документознавства та інформаційної діяльності зазначеної кваліфікації дозволяє обіймати такі посади: • секретар адміністративних органів;

 • референт;

 • референт з основної діяльності;

 • організаційний секретар;

 • організатор діловодства (державні установи);

 • документознавець.

Проходження практики в поєднанні з отриманими у вузі знаннями, уміннями та навичками забезпечує оволодіння студентами сучасними методами і формами майбутньої професійної діяльності.

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ

З ФАХУ
Мета практики: поглиблення та закріплення набутих в процесі навчання теоретичних знань про інформаційні та документно-інформаційні системи, сучасні інформаційні технології в управлінні, розширення наукового світогляду, а також виховання потреби систематичного професійного самовдосконалення.

Завданням комплексної практики з фаху є закріплення та поглиблення навичок і вмінь щодо виконання аналітичних та дослідницьких завдань, поглиблення теоретичних знань з питань організації діяльності інформаційних служб, закріплення практичних навичок самостійної роботи, закріплення вмінь збору та опрацювання фактичного матеріалу для виконання наукового дослідження.

Комплексна практика з фаху проводиться в умовах, максимально наближених до умов професійної діяльності.
з/п


Найме-нування

практики

Семестр,

в якому передба-чена практика

Тривалість практики (у тижнях)

Інформація

про наяв-ність прог-рам практик («+» або«-»)

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик

(№, дата,

строк дії)

2.3.

Комплекс-на практи-ка з фаху

8

4

+

ЦНТЕІ, місцеві органи держав-ної влади та місцевого са-моврядування, організації та підприємства різної форми власності

Угода на пе-ріод проход-ження прак-тики2. ЗАВДАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ
Змістовий модуль 1

«Організація та управління діяльністю

інформаційних установ»


 • Проаналізувати законодавчу і нормативну бази, що стосуються сфери діяльності установи – бази практики;

 • вказати галузеву приналежність, юридичний статус, форму власності установи;

 • вивчити організаційну структуру управління установою – базою практики (організаційну структуру управління, штатний розпис апарату управління, посадові інструкції відділу, положення про відділ (в залежності від бази практики). Побудувати схему організаційної структури управління установою;

 • ознайомитись з посадовими інструкціями;

 • проаналізувати плани роботи установи, положення про відділ та нормативну базу планування виробничих показників роботи установи, охарактеризувати форми статистичної звітності;

 • вивчити та охарактеризувати рівень автоматизації процесу управління, його ефективність;

 • ознайомитись з організацією оплати праці, особливостями мотивації праці працівників;

 • охарактеризувати методи управління установою;

 • проаналізувати карту робочого дня керівника (служби, відділу, установи), його робоче місце та посадову інструкцію.


Змістовий модуль 2

«Інформаційний менеджмент»


 • Охарактеризувати систему управління інформацією в установі – базі практики;

 • проаналізувати організаційно-функціональну структуру інформаційної служби установи, що є базою практики. Результати аналізу оформити як додаток до матеріалів практики;

 • побудувати інформаційно-логічну модель установи – бази структури: виділити окремі об’єкти та встановити зв’язки між ними. Обґрунтувати тип встановлених зв’язків;

 • здійснити описову характеристику компонентної структури локальної мережі установи – бази практики;

 • охарактеризувати технологію доступу до мережі Інтернет, що використовується в установі, дати рекомендації щодо її вдосконалення;

 • здійснити класифікацію основних служб та сервісів мережі Інтернет в установі;

 • визначити рівень використання комунікативних сервісів та дати їх загальну характеристику;

 • проаналізувати діючу в установі технологію пошуку інформації з використанням інформаційно-пошукових систем Інтернету.


Змістовий модуль 3

«Документне забезпечення

управлінської діяльності організацій»


 • Проаналізувати наявні в установі нормативно-методичні документи, які регламентують порядок роботи з документами та вимоги до їх оформлення;

 • охарактеризувати основні етапи документообігу в установі – бази практики;

 • визначити організаційну форму роботи з документами в установі (централізована, децентралізована чи змішана) та обґрунтувати відповідь;

 • визначити річний обсяг документообігу установи, враховуючи показники попереднього року (результати мають бути відображені в таблиці);

 • виявити наявність служби ДЗУ в установі та обґрунтувати її структуру, в додатки представити положення про цей структурний підрозділ;

 • навести приклад розпорядчого документу (долучити копію його в додатки), що був виданий керівником установи (або керівником структурного підрозділу) та проаналізувати правильність його оформлення та розташування реквізитів документа.


Змістовий модуль 4

«Апробація дослідження з теми дипломної роботи»


 • Визначити ступінь розробленості теми дипломної роботи у вітчизняній та іноземній літературі;

 • опрацювати теоретичні джерела з теми дипломної роботи;

 • узагальнити фактичний матеріал щодо можливостей практичного застосування розроблених рекомендацій з проблематики дипломної роботи;

 • здійснити редагування та оформлення дипломної роботи;

 • підготувати інформаційний реферат дипломної роботи;

 • здійснити апробацію основних теоретичних та практичних рекомендацій дипломної роботи на наукових конференціях різних рівнів.3. БАЗИ ПРАКТИКИ
3.1. Вимоги до установ – баз практики
Проходження практики студентами спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» передбачає відповідність потенційних баз практики наступним вимогам:

 • наявність відповідного рівня організації діяльності та культури праці;

 • можливість застосування новітніх технологій;

 • можливість збору матеріалу для наукових досліджень (виконання курсових, наукових та дипломних робіт);

 • забезпечення проходження практики групами студентів (2–4 особи);

 • розміщення баз практики в межах області;

 • наявність науково-технічних, творчих зв’язків із вузом.

Кафедра може дозволити самостійний вибір студентами місць проходження практики.
3.2. Примірний перелік установ – баз практики


 1. Обласна державна адміністрація, управління інформаційного та аналітичного забезпечення;

 2. Обласна державна адміністрація, обласний центр соціальних служб для молоді;

 3. Обласна державна адміністрація, обласне управління юстиції;

 4. Міська рада, виконавчий комітет;

 5. Обласна рада, виконавчий комітет;

 6. Районні райдержадміністрації;

 7. Районні, сільські та селищні ради;

 8. Обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України;

 9. Філія ВАТ «Укртелеком», центр інформаційних технологій та технічного забезпечення;

 10. Обласний, міський та районні центри зайнятості;

 11. УМВС України в Рівненській області, відділ інформаційних технологій;

 12. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека;

 13. Державний архів Рівненської області;

 14. Центр науково-технічної та економічної інформації;

 15. Підприємства та фірми державної та приватної форми власності;

 16. РДГУ, структурні підрозділи.

Практика студентів проводиться в установах та організаціях, які можуть забезпечити виконання завдань програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Визначення баз практики здійснюється керівництвом навчального закладу на основі прямих договорів з підприємствами, установами, організаціями незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Студенти заочної форми навчання, які працюють за фахом, можуть проходити практику за місцем роботи.

Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом випускової кафедри, підбирати для себе базу практики.

При наявності державних, регіональних замовлень на підготовку бакалаврів та перепідготовку спеціалістів перелік баз практик надають органи, які формували замовлення.

На установи – бази практики покладаються такі завдання:


 • надання студенту робочого місця, яке забезпечує належне виконання завдань практики;

 • дотримання погодженого з вузом календарного графіка проходження практики;

 • створення умов для закріплення отриманих під час навчання вмінь та навичок;

 • надання студентам-практикантам можливості опрацювання необхідних для виконання завдань практики документів;

 • сприяння у виявленні матеріалів, необхідних для написання курсових, наукових та дипломних робіт;

 • здійснювати контроль за дотриманням студентами-практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку.

Безпосереднє керівництво практикою здійснює призначений наказом керівника установи кваліфікований спеціаліст підрозділу, в якому студент проходить практику.
3.3. Обов’язки керівників практики від установи
Керівник практики від установи:

 • забезпечує організацію проходження практики студентів у тісному контакті з вузівським керівником;

 • ознайомлює студентів з організацією роботи установи;

 • здійснює контроль за роботою студентів, допомагає їм у виконанні завдань практики, надає консультації;

 • контролює ведення студентом щоденника, підготовку звітів про проходження практики та складає на кожного студента виробничу характеристику-відгук керівника практики від установи.

У відгуку характеризується підготовленість студента до професійної діяльності, відзначається його здатність до творчого мислення, ініціативність та дисциплінованість. Відгук повинен відображати ділові та моральні якості, проявлені студентом під час проходження практики, а також виявлені недоліки та проблеми у фаховій підготовці. Керівником виставляється підсумкова оцінка за виконання завдань практики. Відгук керівника від бази практики записується у щоденнику практики.

Оцінка, виставлена керівником від бази практики, враховується комісією при оцінюванні захисту студента.4. ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
4.1. Обовязки випускової кафедри, відповідальної за проведення практики
Випускова кафедра, яка відповідає за проведення практики:

 • призначає керівників практики;

 • забезпечує розподіл студентів по базах практики;

 • готує пакет вихідної документації для проходження практики;

 • готує наказ по практиці;

 • забезпечує програмами практики студентів та бази практики;

 • проводить виробничу нараду з викладачами – керівниками практики;

 • проводить перед початком практики настановчі збори зі студентами з метою роз’яснення цілей, змісту і порядку проходження практики;

 • здійснює поточний контроль за виконанням студентами завдань програми практики.


4.2. Обов’язки керівника практики від випускової кафедри
Керівник практики:

 • вивчає відповідність баз практики завданням програми практики;

 • забезпечує студентів-практикантів програмами практики, направленнями на практику та планово-звітною документацією;

 • проводить інструктаж з охорони праці;

 • інформує студентів про терміни та вимоги до захисту матеріалів практики;

 • здійснює контроль за умовами праці студентів;

 • контролює виконання студентами-практикантами графіку проходження практики, ведення щоденника;

 • приймає звіти з практики;

 • подає завідувачу кафедри письмовий звіт.


4.3. Обов’язки студентів-практикантів
Студент-практикант зобов’язаний:

 • виконувати всі завдання програми практики в передбачені календарним планом терміни;

 • дотримуватися правилам внутрішнього трудового розпорядку правил охорони праці, техніки безпеки, що діють в установі;

 • систематично вести щоденник практики;

 • своєчасно складати звіт про проходження практики;

 • подати у визначені терміни керівнику практики оформлені відповідно до вимог матеріали;

 • повернути керівнику один примірник завіреної в установі угоди.5. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ

Метою контролю за проходженням практики є надання практичної допомоги студентам у виконанні програми практики, виявлення й усунення недоліків у організації проходження практики.

Контроль здійснюється керівниками практики від кафедри.

6. ОФОРМЛЕННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ

6.1. Вимоги до звіту студента про проходження практики
Звіт про проходження практики повинен включати:

 • титульну сторінку, завірену печаткою (форма титульної сторінки наведена в Додатку 1);

 • зміст звіту практики;

 • вступ, що містить коротку характеристику установи – бази практики і завдання, що стоять перед установою.

 • основну частину, що містить: характеристику діяльності, завдань та організаційної структури установи, а також тих відділів, в яких студент проходив практику;

 • аналіз всіх видів виконаних робіт: їх змісту, методики, посилання на документи чи нормативно-інструктивні акти і т.д. у відповідності з програмою практики;

 • характеристику всіх видів завдань, виконаних в порядку доручення працівників установи – бази практики;

 • критичні зауваження з питань проходження практики в установі;

 • індивідуальні завдання;

 • список використаної літератури, в тому числі нормативні акти, методичні вказівки, державні або інші стандарти тощо.

Вимоги до обсягу звіту комплексної практики з фаху – 15–20 сторінок (без врахування обсягу додатків).

Звіт про виробничу практику друкується на одному боці аркушу паперу формату А4 (297мм х 210 мм), 14 шрифтом, з інтервалом 1,5. З лівої сторони повинно бути залишено поле – 25 мм, з правої – 15, зверху – 25 і знизу 20 мм. Для оформлення звіту з практики студенту виділяються із загального терміну 2–3 дні наприкінці практики.

Додатки (представляється документація: форми, накази, протоколи, довідки, інструкції тощо; накреслені схеми, графіки, таблиці і т.п.) слід оформити окремим пакетом. На кожному додатку в правому верхньому куті потрібно написати слово «Додаток» і позначити його порядковий номер, наприклад «Додаток 1». Обсяг додатків не лімітується. Основна частина звіту має містити посилання на додатки.

Разом зі звітом про проходження практики студент здає оформлений належним чином щоденник практики, з підписами та печатками установи – бази практики.

Оформлені матеріали практики подаються на рецензування керівнику практики від кафедри.
7. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ
Письмовий звіт з іншими документами (щоденник, додатки, підписаний екземпляр угоди) представляється керівнику практики від кафедри.

Висновок керівника практики від кафедри (записується у щоденнику практики) має відображати рівень засвоєних студентом теоретичних знань та вміння застосовувати їх на практиці; включати відомості про виконання студентом усіх завдань практики, про дотримання вимог до оформлення звітної документації; містити висновки і пропозиції щодо оцінки практики.

Звіт захищається студентом перед комісією, до складу якої входять завідувач кафедри (або його заступник), керівник практики від випускової кафедри, викладачі – керівники практики.

Оскільки частиною змісту програми практики є спостереження під час проходження практики, при захисті оцінюється глибина спостережень та висновки студента за результатами спостереження.Під час захисту студент має охарактеризувати виконану роботу обґрунтувати висновки та пропозиції.

Комісія приймає диференційований залік у студентів до найближчої сесії або до попереднього захисту кваліфікаційних робіт.

Результат захисту практики вноситься у щоденник практики, заліково-екзаменаційну відомість, залікову книжку (індивідуальний навчальний план) студента за підписом керівника практики від навчального закладу.

Диференційований залік оцінюється за національною чотирибальною системою та в балах за кредитно-модульною системою (ECTS).

Підсумкова оцінка за результатами практики формується з суми балів, отриманих студентом-практикантом за кожен модуль, за шкалою КМСОНП відповідно до вимог ECTS, а також – за традиційною шкалою.

Розподіл балів за практику


Виконання завдань та підготовка матеріалів

(к-сть балів)Захист матеріалів практики

(к-сть балів)Сума

(к-сть балів)60

40

100

Шкала відповідності балів національній системі оцінювання:
90–100 балів – відмінно (А)

82–89 балів – добре (В)

75–81 балів – добре (С)

67–74 балів – задовільно (D)

60–66 балів – задовільно (Е)

35–59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання ()1–34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F)

Шкала оцінювання проходження практики:

Види та форми виконаної роботи


Кількість балів

Виконання завдань

комплексної практики з фаху

Модуль 1

60

Змістовий модуль 1

«Організація та управління діяльністю

інформаційних установ»


15

Змістовий модуль 2

«Інформаційний менеджмент»15

Змістовий модуль 3

«Документне забезпечення

управлінської діяльності організацій»


15

Змістовий модуль 4

«Апробація дослідження з теми дипломної роботи»15

Модуль 2

40

Захист практики

40

Усього

100


Змістовно-діяльнісна структура програми практики включає в себе 2 модулі. Перший модуль включає виконання завдань програми практики. Кількість балів, яку максимально може набрати студент за кожен навчальний елемент і відповідно за перший модуль становить 60 балів. Завершує практику другий модуль-контроль (захист практики), максимальна кількість балів за модуль-контроль – 40. Загальна кількість балів за практику – 100.

Критерії оцінювання результатів проходження та захисту звіту практики:
40–31 балів – студент дав обґрунтовані, глибоко продумані відповіді на запитання; виклав матеріал у логічній послідовності; зробив узагальнення і висновки; брав участь у заходах установи, виконав завдання НДРС.

30–20 балів – студент володіє знанням та навичками на рівні попереднього пункту, але викладений ним матеріал має деякі вади, пов’язані з повнотою та глибиною висвітлення питань, є незначні недоліки в оформленні звіту, оформлення матеріалу згідно вимог.

19–10 балів – студент виклав матеріали практичного завдання поверхово, при захисті показує слабкі знання матеріалу або дає неправильні відповіді, представлені студентом до захисту матеріали частково не відповідають вимогам.

9–0 балів – представлені студентом матеріали не відповідають вимогам за змістовним наповненням та оформленням матеріалу, при захисті студент демонструє поверхове знання матеріалу відображеного в документах практики.
8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Керівник приймає та оцінює захист у студентів впродовж перших десяти днів після закінчення терміну проходження практики (обов’язково до дати першого екзамену). Оцінка за практику проставляється у заліково-екзаменаційну відомість та залікову книжку студента за підписами керівника практик.

Якщо студент не проходив практику, або за результатами оцінювання практики набрав 59 і менше балів, у разі продовження навчання у вузі, зобов’язаний пройти практику повторно і захистити звіт на позитивну оцінку.Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультету протягом навчального року.
9. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Про інформацію : Закон України, від 2 жовтня, 1992 р. // Інформаційне законодавство України. – К., 2005. – С. 928.

 2. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322-ХП // Відомості Верх. Ради України. – 1993. – № 33. – С. 843–851.

 3. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лют. 1995 p. № 74/95 // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – № 13. – С. 281–291.

 4. Про концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 p. № 75-98 ВР // Відомості Верх. Ради України. – 1998. – № 27-28. – С. 494–509.

 5. Про Національну програму інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 p. № 74-98-ВР // Голос України. – 998. – 7 квіт. – С. 5–6.

 6. Про інформацію : Закон України від 16 берез. 2000 p. № 1561-ІИ // Відомості Верх. Ради України. – 1995. – № 13. – С. 281–291.

 7. Про електронні документи та електронний документообіг [Електронний ресурс] : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 851. – Режим доступу : http://kodeksy.com.ua/pro_elektronni_dokumenti_ta_elektronnij_dokumentoobig/download.htm. – Заголовок з екрану.

 8. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки [Електронний ресурс] : Закон України від 09 січня 2007 р. № 537-16. – Режим доступу : http : //zakon.nau.ua. – Заголовок з екрану.

 9. Про удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади : Указ Президента України від 14 лип. 2000 р. // Урядовий кур’єр. – 2000. – 18 липня.

 10. Про доступ до публічної інформації [Електронний ресурс] : Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI. – Режим доступу : http : //soc-in.com. – Заголовок з екрану.

 11. Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів : затв. розпорядженням Каб. Міністрів України від 5 трав. 2003 р. № 259-р // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 18. – С. 864.

 12. Баркова О.В. Електронні ресурси як об’єкти універсальної бібліотеки / О.В. Баркова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 1. – С. 75–79.

 13. Богданова Е. Информационный маркетинг : учеб. пособие / Е. Богданова. – СПб. : Альфа, 2000. – 174 с.

 14. Брежнева В. В. Информационное обслуживание: сервисный подход / В. В. Брежнева // Библиотековедение. – 2004. – № 4. – С. 27–31.

 15. Брежнева В. В. От библиотечно-библиографического обслуживания к информационному сервису / В. В. Брежнева // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информационной работы. – 2003. – № 6. – С. 18–23.

 16. Брежнєва В. В. Сервисный подход как стратегия развития библиотеки, ориентированная на клиента / В. В. Брежнева // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информационной работы. – 2006. – № 9. – С. 6–12.

 17. Брежнева В. В. Условие конкурентоспособности информационной продукции / В. В. Брежнева // Библиотековедение. – 2005. – № 5. – С. 44–48.

 18. Воронов А. В. Про використання відкритого програмного забезпечення в органах державної влади та місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / А. В. Воронов. – Режим доступу : http : //www.epravda.com.ua. – Заголовок з екрану.

 19. Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації : навч. посіб. / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 291 с.

 20. Гончаренко А. П. Шляхи розвитку системи науково-технічної інформації / A. П. Гончаренко, М. С. Яворський, Л. Х. Коретнікова // НТІ. – 2004. – №1. – С.6–8.

 21. Гринберг А. С. Информационный менеджмент : учеб. пособие для вузов / А. С. Гринберг, И. А. Король. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 451 с.

 22. Діденко А. Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. / А. Н. Діденко. – К., 1998. – 384 с.

 23. Ділові папери та документи підприємницької діяльності / упоряд. В. Л. Кулініченко. – К., 1996. – 144 с. – (Б-чка підприємства).

 24. Дидрик В. Е. Современные тенденции информатизации процессов организационного управления / В. Е. Дидрик // НТИ. – 2002. – № 10. – С. 5.

 25. Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг : навч. посіб. / Л. Ф. Єжова. – К. : КНЕУ, 2002. – 560 с.

 26. Еляков А. Д. Информационный фактор развития общества / А. Д. Еляков // НТИ. – 2008. – № 2. – С. 1–10.

 27. Ефременкова В. М. Информационный мониторинг в области наукоемких технологий. Оптимизация поиска информации / В. М. Ефременкова, Н. В. Круковская // НТИ. – № 1. – 2009. – С. 23–34.

 28. Клюев В. К. Потребности как объект библиотечного маркетинга / В. К. Клюев // Библиотечное дело – 2001 : Российские б-ки в мировом информационном и интеллектуальном пространстве. Ч. 2. – М., 2001. – С. 226–227.

 29. Короткий термінологічний словник із бібліографознавства та соціальної інформатики / Г. В. Сілкова, Г. М. Швецова-Водка, Л. О. Черепуха та ін. – К. : Кн. палата України, 1998. – 116 с.

 30. Костров А. В. Основы информационного менеджмента: учеб. пособие / А В. Костров. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 336 с.

 31. Кухарчук С. Система комунікативних зв’язків підприємства та шляхи її вдосконалення / С. Кухарчук, В. Борсук // Наукові записки. – 2006. – № 15. – С. 36–39.

 32. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів: підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с. – (Вища освіта XXI століття).

 33. Лопата О. Практика використання електронних інформаційних ресурсів читачами сучасної наукової бібліотеки / О. Лопата // Вісн. Кн. палати. – № 5. – С. 35–39.

 34. Минкина В. А. Информационный менеджмент : учеб. пособие / В. А. Минкина, Э. Е. Рокицкая ; СПбГУКИ. – СПб., 2001. – 163с.

 35. Настольная книга секретаря-референта: контракты, деловая корреспонденция, документация на англ. и рус. языках. – М., 1998. – 138 с.

 36. Нещерет М. Виртуальная справочная служба Российской государственной библиотеки : к разработке концепции новой формы обслуживания / М. Нещерет // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2005. – Вип. 14. – С. 385–396.

 37. Нещерет М. Ответы на запросы пользователей и их учет в контексте современного справочно-библиографического обслуживания (на основе опыта Российской государственной библиотеки) / М. Нещерет // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 77–88.

 38. Нещерет М. Ю. Услуги в системе справочно-библиографического обслуживания Российской государственной библиотеки / М. Ю. Нещерет // Библ. дело-ХХI век. – 2006. – № 1 (11). – С. 113–121.

 39. Осовська Г. В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – К. : Кондор, 2006. – 290 с.

 40. Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2007. – 194 с.

 41. Палеха Ю. І. Управлінське документування / Ю. І. Палеха. – К., 2003. – 557 с.

 42. Петрова Л. Г. Бібліотечно-інформаційні послуги в контексті ринкових перетворень / Л. Г. Петрова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 98–105.

 43. Порхун О. Систематизація і структуризація первинної інформації як засіб забезпечення ефективного управління інформаційними потоками / О. Порхун // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 119–124.

 44. Потіха А. Преса як джерело підготовки інформаційно-аналітичного продукту / А. Потіха // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 125–129.

 45. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов ; отв. ред. С. А. Удовик. – М. : Ваклер, 1997. – 140 с.

 46. Присяжна Л. Наукова складова процесу підготовки інформаційно-аналітичного продукту / Л. Присяжна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 130–135.

 47. Сілкова Г. В. Інформаційно-аналітична діяльність як складовий елемент знань фахівців інформаційної сфери / Г. В. Сілкова // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть. – Харків, 1999. – С. 122–125.

 48. Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации : учеб. пособие / А. В. Соколов. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 460 с.

 49. Соколова І. Роль вторинного інформаційного продукту в підвищенні ефективності використання інформації / І. Соколова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 145–48.

 50. Соловяненко Д. Статистика використання Інтернет-технологій у бібліотеках України / Д. Соловяненко // Бібл. вісн. – 2007. – № 1. – С. 5–18.

 51. Соловяненко Д. Стратегія забезпечення онлайнового бібліотечного сервісу / Д. Соловяненко // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2004. – Вип. 12. – С. 113–130.

 52. Степанов В. К. Библиографическое обслуживание в эпоху цифровых коммуникаций / В. К. Степанов // Библиография. – 2007. – № 2. – С. 22–41.

 53. Степанов В. К. Тенденции развития библиографических сервисов библиотек в эпоху цифровых коммуникаций / В. К. Степанов // Науч. и техн. б-ки. – 2006. – № 3. – С. 13–20.

 54. Столяров Ю. Н. Документний ресурс : учеб. пособие / Ю. Н. Столяров. – М. : Либерия, 2001. – 152 с.

 55. Теория практика референтской деятельности : учеб. пособие / под ред. О. Л. Гойхмана. – М. : ИНФА-М, 1999. – 270 с.

 56. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура : діловий етикет : навч. посіб. / Н. Л. Тимошенко. – К. : Знання, 2006. – 391 с.

 57. Тихомирова Є. Б. PR – формування відкритого суспільства : монографія / Є. Б. Тихомирова. – К. : Наша культура і наука, 2008. – 489 с.

 58. Толковый словарь по основам информационной деятельности. – К. : Укр ИНТЭИ, 1995. – 252 с.

 59. Туровська Л. Електронні документи як чинник оперативного обслуговування / Л. Туровська // Вісн. Кн. палати. – 2010. – № 5. – С. 33–34.

 60. Україна : інформація і свобода слова : зб. законодавчих актів, норм. док. та ст. фахівців. – К., 1997. – 277 с.

 61. Чуприна Л. Інформаційні ресурси НБУВ як джерело підготовки інформаційно-аналітичної продукції / Л. Чуприна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 188–197.

 62. Швецова-Водка Г. М. Документ і книга в системі соціальних комунікацій : монографія / Г. М. Швецова-Водка ; Рівн. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2001. – 437 с. : ілюстр.

 63. Швецова-Водка Г. М. Документознавство : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.

 64. Шишкіна В. Автоматизовані технології прес-моніторингу соціально-політичних процесів за матеріалами газетної періодики / В. Шишкіна // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. – К., 2007. – Вип. 18. – С. 149–155.ДОДАТКИ
Додаток 1
Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Кафедра документальних комунікацій


З В І Т
про проходження практики

(назва практики)


____________________________________________

(назва установи)

Виконав: студент _________________

(назва факультету,

_______________________

спеціальності, курсу, групи,

_______________________

прізвище, ім’я та по батькові)

Керівник: ________________________

(вчений ступінь, звання, посада,

________________________

прізвище та ініціали)

Керівник практики від установи _____

(підпис

___________________________посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка установи


Рівне – 20_


Для нотаток:
Для нотаток:
Методичне виданняПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ
Методичні рекомендації

для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.020105

«Документознавство та інформаційна діяльність»
Укладачі:
Бабенко Ж.В., Бережняк О.В., Бучковська О.Ю.,

Карпюк Д.В., Костенко М.С., Крет О.В., Крет Р.М.,

Кукушкін О.М., Попчук О.В., Сілкова Г.В., Ясьмо В.Д.


Відповідальний за випуск:
Сілкова Г.В.


Комп’ютерний макет та верстка:

Федорук Л.М.

Підписано до друку

Формат 60х84 1/16.

Ум. др. арк. 0,87.Тираж 50 прим. Зам. № 421/2.

Редакційно-видавничий відділ

Рівненського державного гуманітарного університету

33028, м. Рівне, вул. С.Бандери, 12


Каталог: depository -> methodics
methodics -> Програма комплексної практики з фаху для студентів спеціальності 02010501
methodics -> Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної роботи за напрямом підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»
methodics -> Методичні рекомендації до вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і практика референтської та офісної діяльності»
methodics -> Програма асистентської практики для студентів спеціальності 02010501
methodics -> Методичні вказівки з написання та оформлення для студентів другого курсу за напрямом підготовки 020105

Скачати 327.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка