Програма «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»Сторінка1/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.71 Mb.
#13107
ТипПрограма
  1   2   3   4
82

Розділ 3
ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК
ПРОГРАМА

«Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»
Початковий, основний, вищий рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Експериментально-дослідницька, конструкторська діяльність у галузі технічних наук, потребує глибоких теоретичних знань основ природничих і точних наук, технологічних процесів виробництва, економіки та новітніх досягнень в обраній галузі дослідження. Основи цих знань закладаються в гуртках і секціях Малої академії наук України науково-технічного напряму, в яких учні розробляють, виготовляють, досліджують, проводять наукові експерименти з радіотехнічними, радіоелектронними, електротехнічними приладами та обладнанням. Для таких гуртків запропоновано програму«Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів».

Метою програми є формування компетентностей особистості в процесі конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів та проведення науково-дослідницьких, конструкторських та експериментальних робіт. Основні завданн програми полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: розширення та поглиблення знань з природничих дисциплін; оволодіння знаннями конструювання, виготовлення та налагодження радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів, основ науково-дослідницької та винахідницької діяльності; ознайомлення з питаннями інтелектуальної власності; досягненнями світової та вітчизняної науки в галузі радіоелектроніки, радіотехніки та електротехніки;

практичної: формування умінь і навичок конструювання радіотехнічних, радіоелектронних, електротехнічних приладів та обладнання, навичок виконання науково-дослідницької роботи, здійснення патентного пошуку, оформлення технічної документації;

творчої: розвиток винахідницьких, конструкторських, творчих здібностей та просторової уяви; виховання ініціативності, самостійності в прийнятті рішень; формування навичок логічного та системного мислення, творчого пошуку;соціальної: формування стійкого інтересу до науково-дослідницької діяльності; розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості: працелюбства, наполегливості, відповідальності, вміння приймати та відстоювати власні рішення; виховання патріотизму, свідомого ставлення до майбутньої професійної діяльності.

Пропонована програма є багаторівневою, із підвищеною складністю, що передбачає поглиблене вивчення теоретичного матеріалу та науково-дослідницьку діяльність учнів. Вона може бути базовою для науково-технічних гуртків електротехнічного, радіотехнічного

та радіоелектронного напрямів, основою при складанні навчальних програм цих гуртків.

Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки і техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти та Державному стандарті професійно-технічної освіти. В ході її опанування відбувається поглиблення знань, набутих учнями на уроках фізики, математики, хімії.

Програма реалізується протягом п’яти років шляхом послідовного навчання на початковому, основному та вищому рівнях.

До занять залучаються учні віком від 13 до 21 року. Комплектування навчальних груп проводиться залежно від віку та рівня підготовленості дітей.

До гуртків початкового рівня навчання приймаються учні віком 13–14 років. Наповнюваність груп— до 15 учнів. Термін навчання 1 рік, на опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 години (4 години на тиждень).

Навчальні групи основного рівня формуються, як правило, з гуртківців початкового рівня. Крім того, до гуртків основного рівня можуть залучатись діти з інших гуртків, якщо вони мають відповідну підготовку.

Вік гуртківців— 14–17 років. Наповнюваність груп— 10–15 учнів.

Термін навчання— 3 роки. Тривалість занять за роками навчання становить: перший рік навчання — 216 годин, другий та третій — 288 годин на рік(відповідно6 та8 годин на тиждень).

Навчальні групи вищого рівня мають статус експериментальних і комплектуються, як правило, з обдарованих гуртківців основного рівня навчання, які виявили себе в самостійному конструюванні приладів та науково-дослідницькій роботі. Гуртки вищого рівня об’єднують молодь віком 17–21 рік. Кількісний склад гуртка— 5–8 учнів. Термін навчання один рік. Тривалість занять— 360 годин на рік(10 годин на тиждень).

У період формування навчальних груп враховується: вік, рівень підготовки вихованців, учнів та слухачів, їх бажання навчатися(продовжувати навчання) у вибраному гуртку, а також результати співбесіди, вхідного та вихідного тестування, виконання контрольного завдання тощо.

Навчально-виховний процес у гуртку організовується на принципах добровільності, науковості, доступності, наочності, циклічності та індивідуальності. Це передбачає самостійне прийняття гуртківцями рішення у виборі навчальної групи, виду навчання, теми розробки або дослідження; проведення поглиблених теоретичних занять, складання планів групової та індивідуальної роботи; вибір теми розробки або дослідження на основі сучасних досягнень науки і техніки тощо.

Враховуючи рівень підготовки та вік вихованців, у навчально-виховному процесі застосовуються такі методи: лекції, бесіди, співбесіди, консультації, пояснення, розповідь тощо; семінари, самостійна робота учнів із науково-технічною літературою; виконання графічних робіт із застосуванням креслярського набору або спеціальних комп’ютерних програм; виконання науково-дослідницьких, конструкторських та експериментальних робіт; практична робота з конструювання, виготовлення, налагодження та вдосконалення приладів; проведення інформаційного та патентного пошуку; зустрічі гуртківців із видатними науковцями, конструкторами та раціоналізаторами; виступи учнів із доповідями, рефератами, повідомленнями; участь вихованців у конкурсах, виставках, конференціях; екскурсії до науково-дослідних інститутів, конструкторських бюро; на підприємства, відвідування тематичних виставок.

Вибір форми роботи залежить від рівня навчання.

На початковому рівні застосовується виключно групова форма навчання: теоретичні заняття, практична робота(розв’язування задач, прикладів, складання схем тощо, практичні заняття із засвоєння технології паяння, монтажу радіодеталей, виготовлення найпростіших радіоелектронних пристроїв), а також бесіди, ігри, конкурси-змагання, екскурсії тощо.

На основному рівні застосовуються як групові, так й індивідуальні форми роботи: теоретичні заняття, практична робота з теоретичного курсу (розв’язування задач і прикладів, складання схем, таблиць, графіків, дослідження фізичних явищ, зняття характеристик пристроїв тощо); практичні заняття з виготовлення радіоелектронних приладів(за вибором керівника і самостійно); робота з довідниками та науково-технічною літературою; виконання науково-дослідницьких робіт; написання доповідей та рефератів; участь у науково-технічних читаннях, конференціях, конкурсах, виставках, олімпіадах; захист власних розробок; виховні бесіди, лекції; екскурсії до науково-дослідних інститутів, на підприємства та тематичні виставки тощо.

На вищому рівні застосовується виключно індивідуальна форма роботи: теоретичні і практичні заняття за власним планом; виконання науково-дослідницьких робіт; конструювання та виготовлення радіотехнічних, радіоелектронних, електротехнічних приладів; заняття раціоналізаторською та винахідницькою діяльністю; написання доповідей, рефератів, повідомлень; участь у лекторіях і науково-технічних читаннях, конференціях, конкурсах, виставках, олімпіадах; захист авторських розробок; робота з науково-технічною літературою; зустрічі з видатними вченими, конструкторами, винахідниками та раціоналізаторами; екскурсії до провідних конструкторських бюро та підприємств радіоелектронного напряму тощо.

За структурою заняття гуртка— комбіновані: складаються з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина, як правило, займає третю частину всього заняття. Решта часу відводиться для виконання практичних робіт.

Теоретичні заняття й практична робота проводяться відповідно до вікових особливостей дітей. Передбачається використання на заняттях сучасних дидактичних та технічних засобів навчання, викладання нового матеріалу на основі знань отриманих за шкільною програмою та на заняттях попередніх років навчання, з урахуванням індивідуальних та психологічних особливостей гуртківців, рівня їх розвитку, здібностей і нахилів. Для оптимального засвоєння учнями навчального матеріалу керівник гуртка може корегувати тривалість теоретичної або практичної частини.

На теоретичних та практичних заняттях застосовуються персональні комп’ютери, новітні електронні мультимедійні засоби та комп’ютерні програми, як для конструювання монтажних плат, так і для вирішення конструкторських задач в цілому.

У навчально-виховному процесі також використовується довідкова література, періодичні науково-технічні видання, технічна документація на обладнання, схеми, таблиці, комп’ютерні програми тощо.

Форми контролю за ефективністю навчання учнів у процесі навчання залежать від етапу навчання.

Для визначення результативності навчання та встановлення зворотного зв’язку доцільно здійснювати поточний(співбесіди, тестування, заліки, виконання контрольних завдань і письмових контрольних робіт з окремих тем програми) та підсумковий контроль по закінченні навчального року(співбесіди, тестування, виконання контрольних робіт з теорії, захисти гуртківцями власних розробок, написання рефератів доповідей, результат участі учнів у виставках, конкурсах, олімпіадах, науково-технічних читаннях, а також у роботі Малої академії наук).

Програму гуртка можна використовувати під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від11.08.2004 р. №651

(зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від10.12.2008 р. №1123).

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й доповнення в зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів гуртківців, їх рівня підготовки, стану матеріально-технічної бази закладу тощо.

Розподіл годин за темами— також орієнтовний. Теми занять подані в порядку зростання складності матеріалу. Керівник гуртка може визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи.

Початковий рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНРозділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

теоретичні

1.

Вступне заняття

2

1

1

2.

Електротехніка

28

8

20

3.

Радіотехніка

4

1

3

4.

Електрорадіотехнічні вимірювання

10

3

7

5.

Електрорадіокомпоненти та матеріали

20

6

14

6.

Графічне зображення радіосхем

8

2

6

7.

Технологія паяння та монтажу

10

3

7

8.

Виготовлення радіоелектронних приладів

48

-

48

9.

Підготовка наукових повідомлень

4

2

2

10.

Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи

8

2

6

11.

Підсумкове заняття

2

1

1
Разом

144

29

115

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год.)

Мета і завдання гуртка. План роботи на навчальний рік. Права і обов’язки вихованців.

Інструктаж із техніки безпеки. Правила протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Правила внутрішнього розпорядку.

Організаційні питання.

2. Електротехніка (28 год.)

Поняття про будову атома. Електризація. Взаємодія заряджених тіл. Електричне поле. Провідники та діелектрики в електричному полі.

Робота з переміщення заряду в електричному полі. Напруга та потенціал електричного поля. Енергія електричного поля. Електрична ємність. Конденсатори. З’єднання конденсаторів.

Види електричного струму, їх характерні ознаки та параметри. Постійний електричний струм. Джерела електричного струму.

Електричне коло. Сила та густина електричного струму. Електрорушійна сила. Електричний опір. Резистори. З’єднання резисторів.

Реостат. Закони електричного струму: закон Ома, закони Кірхгофа.

Робота та потужність електричного струму. Теплова дія електричного струму. Електронагрівальні прилади.

Хімічна дія електричного струму. Електролітичні конденсатори.

Хімічні елементи живлення. Акумулятори. З’єднання електричних джерел.

Постійні магніти, магнітне поле. Магнітне поле провідника зі струмом. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Взаємодія провідників зі струмом. Магнітна індукція. Явище електромагнітної індукції. Електрорушійна сила електромагнітної індукції. Самоіндукція. Взаємоіндукція. Електромагніт.

Практична робота. Дослідження фізичних явищ та законів постійного електричного струму і магнетизму. Складання електричного кола та вивчення його властивостей і складових елементів.

Розв’язування задач із використанням законів Ома та Кірхгофа. Розрахунки елементів електричного кола та способу їх з’єднання.

3. Радіотехніка (4 год.)

Поняття про радіотехніку. Історія виникнення радіотехніки.

Радіозв’язок та радіомовлення. Довжина радіохвиль. Діапазони радіохвиль.

Практична робота. Складання структурної схеми радіозв’язку.

Ознайомлення з таблицею радіодіапазонів. Розрахунок довжини

ра діо хвилі за заданою частотою та частоти за заданою довжиною

радіохвилі.

4. Електрорадіотехнічні вимірювання (10 год.)

Магнітно-електричні індикатори. Будова та принцип дії магнітноелектричних індикаторів. Вимірювання параметрів постійного струму та напруги.

Електричні пробники. Омметри. Вимірювання опору.

Електромагнітні індикатори. Будова та принцип дії електромагнітних індикаторів. Вимірювання параметрів змінних струму та напруги.

Комбіновані прилади. Будова. Вимірювання параметрів електричного струму за допомогою комбінованого приладу.

Практична робота. Ознайомлення з одиницями вимірювання електричних величин у Міжнародній системі одиниць. Вивчення будови вимірювальних приладів магнітоелектричної та електромагнітної систем, мультиметра. Практичне вимірювання параметрів електричного струму за допомогою амперметра, вольтметра, омметра та мультиметра.

5. Електрорадіокомпоненти та матеріали (20 год.)

Електрорадіотехнічні матеріали. Основні характеристики та види.

Проводи, кабелі, припої, флюси, лаки, компаунди, клеї, електроізоляційні, магнітні та феромагнітні матеріали, їх види та характеристики.

Резистори. Класифікація, види та параметри. Постійні та змінні резистори, їх будова та застосування.

Конденсатори. Класифікація, види та параметри. Постійні, змінні та електролітичні конденсатори, їх будова та застосування.

Котушки індуктивності. Параметри, типи, конструкції, застосування. Котушки індуктивності низької та високої частоти. Дроселі.

Трансформатори. Параметри, типи, конструкція, застосування.

Комутаційні прилади. Параметри, види. Вимикачі, перемикачі, кнопки, реле, роз’єми: їх конструкція, застосування.

Електроакустичні прилади. Класифікація, основні характеристики.

Мікрофони, телефони, гучномовці: їх конструкція та застосування.

Хімічні джерела живлення. Види, основні характеристики. Гальванічні елементи, кислотні та лужні акумулятори, їх конструкція, застосування та умови експлуатації.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідника електричних та фізико-технічних властивостей електрорадіотехнічних матеріалів.

Ознайомлення з рядами номінальних значень та системою маркування резисторів та конденсаторів.

Ознайомлення з будовою провідників, кабелів, електрорадіокомпонентів. Виготовлення трансформатора для джерела живлення малої потужності.

6. Графічне зображення радіосхем (8 год.)

Літерно-цифрові позначки в схемах: типи позначок та правила їх побудови, літерні коди. Літерно-цифрове маркування електрорадіоелементів. Умовні графічні зображення елементів електрорадіосхем.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідника умовних графічних зображень елементів електрорадіосхем: резисторів, конденсаторів, джерел живлення, джерел світла, акустичних приладів.

7. Технологія паяння та монтажу (10 год.)

Організація робочого місця монтажника. Монтажний інструмент та матеріали. Технологія паяння. Підготовка монтажних провідників та радіодеталей до паяння. Паяння монтажних провідників та радіодеталей.

Бандажування провідників. Виготовлення джгутів.

Загальні відомості про друкований монтаж. Вимоги до плат друкованого монтажу та технології їх виготовлення.

Практична робота. Підготовка робочого місця та індивідуального електромонтажного інструменту до роботи. Засвоєння правил роботи з електромонтажним інструментом.

Підготовка провідників до паяння. З’єднання провідників паянням. Виготовлення дротової фігури. Підготовка радіодеталей до монтажу та їх паяння. Виготовлення джгутів електропроводів.

Виготовлення нескладного електронного приладу(«Маячок», перемикач гірлянд, імітатор голосу птахів, музичний синтезатор тощо).

Демонтаж радіодеталей з електронних плат радіоелектронної апаратури.

8. Виготовлення радіоелектронних приладів (48 год.)

Практична робота. Виготовлення нескладних радіоелектронних пристроїв та приладів за планом керівника гуртка або за власним бажанням вихованців.

9. Підготовка наукових повідомлень (4 год.)

Реферат як одна з форм наукових повідомлень. Види рефератів, їх структура. Стиль мови реферату.

Практична робота. Написання та оприлюднення рефератів і доповідей з історії розвитку електротехніки та радіотехніки; повідомлень про видатних вчених у цих галузях тощо.

10. Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи (8 год.)

Участь у виставках дитячої технічної творчості, конкурсах із конструювання та захисту власних конструкцій радіоелектронних приладів. Екскурсії, зустрічі, наукові читання тощо.

11. Підсумкове заняття (2 год.)

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Виставка робіт учнів. Відзначення кращих вихованців гуртка. Завдання на літо.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності;

фізичні процеси, основні терміни, закони, положення, формули та одиниці вимірювання електричних величин у міжнародній системі одиниць;

будову атома, структуру електричного поля, дію електричного поля на провідники та діелектрики, сутність напруги та потенціалу електричного поля;

явища електричної ємності, електричного опору та індуктивності, будову конденсатора, резистора та котушки індуктивності;

склад елементів електричного кола, їх властивості, способи їх з’єднання та обчислення загальної величини опору, ємності, індуктивності ланки електричного кола;

види електричного струму, характерні ознаки кожного з них;

сутність законів Ома та Кірхгофа, порядок розрахунку параметрів ланки та електричного кола в цілому;

теплову дію електричного струму, будову електронагрівальних приладів;

принцип дії та будову хімічних елементів живлення та акумуляторів, способи їх з’єднання, розрахунок загальної ЕРС та струму батареї;

дію магнітного поля на провідник зі струмом, взаємодію провідників зі струмом, сутність магнітної індукції, електромагнітної індукції, самоіндукції, взаємоіндукції, поняття електрорушійної сили, будову електромагніту;

структурну схему радіозв’язку та радіомовлення, діапазони радіохвиль;

будову та принцип дії магнітно-електричних та електромагнітних індикаторів;

методи вимірювання постійного струму, напруги та опору;

основні характеристики електрорадіотехнічних матеріалів та електрорадіокомпонетів: резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, трансформаторів, комутаційного обладнання, акустичних приладів, хімічних джерел живлення;

умовні графічні зображення елементів електрорадіосхем, їх літерно-цифрові позначки у схемах та літерно-цифрове маркування електрорадіокомпонентів: резисторів, конденсаторів, котушок індуктивності, трансформаторів, комутаційного об-ладнання, джерел живлення, акустичних приладів;

організацію робочого місця монтажника, перелік монтажного інструменту та матеріалів, необхідних для паяння, правила користування ними;

технологічні операції паяння електрорадіокомпонентів та проводів, бандажування проводів та виготовлення джгутів;

загальні відомості про друкований монтаж, технології виготовлення плат для друкованого монтажу та вимоги до них;

загальні уявлення про наукові повідомлення.

Учні мають уміти:

дотримуватися правил техніки безпеки;

досліджувати фізичні явища та закони електрики і магнетизму;

складати електричне коло та досліджувати його властивості;

розраховувати загальну величину ємності, опору та індуктивності при послідовному, паралельному та змішаному з’єднаннях;

розв'язувати задачі з використанням законів Ома і Кірхгофа та розраховувати параметри електричного кола;

з’єднувати джерела живлення в батарею, обчислювати її електричні параметри;

обчислювати величину магнітної індукції та сили, з якою діє магнітне поле на провідник зі струмом;

розраховувати довжину та частоту радіохвилі;

використовувати вимірювальні прилади для вимірювання електричних параметрів постійного струму;

визначати за допомогою довідника електричні та фізико-технічні характеристики і параметри електрорадіотехнічних матеріалів та компонентів;

визначати номінали резисторів та конденсаторів за їх літерно-цифровим та кольоровим маркуванням, користуватися рядами номінальних значень;

готувати робоче місце до роботи, правильно застосовувати індивідуальний електромонтажний інструмент, виконувати основні технологічні операції паяння, монтажних та слюсарних робіт;

готувати проводи та електрорадіокомпоненти до паяння, з’єднувати їх методом паяння;

самостійно виготовляти нескладні друковані монтажні плати;

виготовляти нескладні електронні прилади;

виконувати демонтаж радіодеталей з плат радіоелектронної апаратури;

користуватися довідниками;підготувати реферат на задану тему.


Основний рівень, перший рік навчання


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка