Програма «Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електротехнічних приладів»Сторінка2/4
Дата конвертації23.03.2017
Розмір0.71 Mb.
#13107
ТипПрограма
1   2   3   4
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття

3

1

2

2.

Електротехніка

27

12

15

3.

Радіотехніка

30

12

18

4.

Електроніка

24

10

14

5.

Електронна схемотехніка

27

7

20

6.

Електрорадіотехнічні вимірювання

9

3

6

7.

Конструювання радіоелектронних приладів

6

2

4

8.

Основи винахідництва та наукової діяльності

9

3

6

9.

Електрорадіокомпоненти та матеріали

12

4

8

10.

Графічне зображення електрорадіосхем

6

1

5

11.

Комп’ютерне моделювання

12

5

7

12.

Технологія паяння та монтажу

9

3

6

13.

Виготовлення радіоелектронних приладів

27

-

27

14.

Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи

12

2

10

15.

Підсумкове заняття

3

1

2
Разом

216

66

150ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (3 год.)

Мета і завдання роботи гуртка. План роботи на навчальний рік.

Права і обов’язки учнів. Правила поведінки учнів у лабораторії.

Інструктаж із техніки безпеки. Правила протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Правила внутрішнього розпорядку.

Організаційні питання.

2. Елетротехніка (27 год.)

Змінний електричний струм. Принцип одержання змінного електричного струму. Параметри електричного струму. Фаза та зсув фаз.

Діюче значення змінного електричного струму та напруги. Коло змінного струму. Потужність змінного струму. Одержання трифазного струму. З’єднання«зіркою» та«трикутником». Лінійні та фазні значення напруги і струму. Потужність трифазного струму.

Електричні машини постійного електричного струму. Генератори: будова та принцип дії. Типи генераторів, їх особливості. Двигуни: будова та принцип дії. Типи двигунів, їх властивості. Коефіцієнт корисної дії електричних машин постійного струму.

Електричні машини змінного електричного струму. Генератори: будова та принцип дії. Типи генераторів, їх особливості. Двигуни: будова та принцип дії. Типи двигунів, їх особливості. Коефіцієнт корисної дії електричних машин змінного струму.

Трансформатори: будова та принцип дії. Коефіцієнт трансформації. Робочий та холостий режим роботи трансформатора. Коефіцієнт корисної дії. Автотрансформатор. Розрахунок силового трансформатора малої потужності.

Практична робота. Обчислення діючого, лінійного та фазного значень змінних струму та напруги. Розв’язування задач із визначення потужності споживачів електроенергії.

Вивчення будови електричних машин: двигунів, генераторів, пускачів, лічильника електроенергії.

Ознайомлення з механічними характеристиками електричних двигунів.

Дослідження способів з’єднання обмоток електричних машин трифазного струму.

Вивчення будови трансформаторів різних типів. Обчислення трансформатора малої потужності.

3. Радіотехніка (30 год.)

Коливальні контури. Вільні електричні коливання. Затухаючі та незатухаючі коливання. Примусові коливання. Резонанс у коливальному контурі. Резонанси напруги та струму(послідовний та паралельний резонанси). Параметри контура. Типи коливальних контурів. Екранування. Розрахунок коливального контура.

Антени та поширення радіохвиль. Антена— відкритий коливальний контур. Симетричний напівхвильовий вібратор. Власна частота та довжина хвилі антени. Типи та конструкції антен. Параметри антен. Поширення радіохвиль.

Радіоприймачі. Основні параметри. Детекторний приймач: схема, принцип дії.

Приймач прямого підсилення: схема, принцип дії. Вхідні каскади радіоприймача. Підсилювач високої частоти: схема, робота. Підсилювачі низької частоти: схема, робота.

Супергетеродинний приймач: структурна схема, принцип дії.

Перетворювання частоти. Змішувач та гетеродин: схема, робота.

Підсилювач проміжної частоти: схеми, робота. Детектор: схема, робота. Вихідні каскади. Підсилювачі потужності: схеми, робота.

Регулювання рівня підсилення сигналу та його тембру. Індикатори налаштування. Автоматичне підстроювання частоти та підсилення.

Приймач частотно-модульованих сигналів: структурна схема, принцип роботи. Рефлексні та надрегенеративні радіоприймачі: структурні схеми, принцип роботи.

Практична робота. Розрахунок параметрів коливального контура: резонансної частоти, добротності, смуги пропускання частот.

Виготовлення всехвильової антени до телевізора. Виготовлення приймача прямого підсилення 1-V-1. Ознайомлення з конструкцією супергетеродинного приймача.

4. Електроніка (24 год.)

Основи електронної теорії. Електрони в атомі. Зонна теорія твердого тіла. Робота виходу електронів. Рух електронів в електричному та магнітному полях. Електричний струм у газі.

Електрофізичні властивості напівпровідників. Внутрішня структура напівпровідників. Власна та домішкова провідності напівпровідників. Напівпровідники p- та n-типу. Дрейфовий та дифузний струм у напівпровідниках.

Електронно-дірковий перехід. Енергетична діаграма p-n–переходу. Властивості p-n–переходу при наявності зовнішньої напруги.

Вольт-амперна характеристика p-n–переходу. Температурні та частотні властивості p-n-переходу.

Оптичні та фотоелектричні явища в напівпровідниках. Фотопровідність напівпровідників.

Практична робота. Виготовлення електронних приладів: фотоелектронний пристрій дистанційного керування, фотоелектронні індикатори, оптронні розв’язувачі ланцюгів живлення та інші(за планом керівника або за власним бажанням).

5. Електронна схемотехніка (27 год.)

Підсилювачі електричних сигналів. Класифікація. Основні характеристики. Класична схема підсилювача на транзисторі, його робота. Схеми підсилювачів з3Б, 3Е, 3К, їх властивості і застосування.

Багатокаскадні підсилювачі низької частоти. Міжкаскадні зв’язки. Вихідні каскади підсилювачів. Режими роботи. Широкосмугові підсилювачі. Зворотний зв’язок у підсилювачах. Види зворотного зв’язку. Вплив зворотного зв’язку на коефіцієнт підсилення. Паразитний зворотний зв’язок.

Підсилювач постійного струму. Підсилювач із перетворенням. Операційний підсилювач.

Диференційний підсилювач як типовий елемент лінійних інтегральних мікросхем. Широкосмугові підсилювачі на інтегральних мікросхемах. Інтегральні вибіркові підсилювачі.

Вхідний та вихідний опори підсилювача, вплив їх на його роботу.

Частотні та нелінійні характеристики підсилювача.

Практична робота. Виготовлення транзисторного двокаскадного підсилювача низької частоти. Дослідження його електричних характеристик. Дослідження дії зворотного зв’язку.

Виготовлення операційного підсилювача. Дослідження його характеристик.

6. Електрорадіотехнічні вимірювання (9 год.)

Особливості електрорадіотехнічних вимірювань. Одиниці вимірювання. Похибки вимірювань.

Класифікація радіотехнічних вимірювальних приладів, система їх позначень.

Методики вимірювання параметрів напівпровідникових приладів, резисторів, котушок індуктивності та конденсаторів.

Практична робота. Розрахунок похибок вимірювання. Розширення діапазону вимірювання приладів. Розрахунок додаткового опору та шунта.

Дослідження вольт-амперної характеристики напівпровідникових діода та транзистора. Вимірювання опору, ємності та індуктивності різних типів споживачів електроенергії.

7. Конструювання радіоелектронних приладів (6 год.)

Загальна характеристика радіоелектронного обладнання. Вимоги до радіоелектронного обладнання. Кліматичні та механічні впливи на радіоелектронне обладнання.

Склад, зміст та вимоги до технічної експлуатаційної та конструкторсько-виробничої документації. Вимоги до документації на радіоелектронне обладнання.

Порядок розробки радіоелектронного обладнання. Види компонування радіоелементів на платі. Модель компонування. Групування елементів.

Найпростіші конструкторські розрахунки(площина, об’єм, коефіцієнт використання площини та об’єму) для радіоелемента, плати та вузла.

Оцінка теплових режимів радіоелемента, плати, вузла та приладу.

Практична робота. Вивчення переліку, змісту та вимог до технічної експлуатаційної документації. Ознайомлення з технічною експлуатаційною та конструкторсько-виробничою документацією до конкретного радіоелектронного приладу.

Вивчення видів компонувань радіоелементів(вузлів) на прикладі радіоелектронних приладів промислового виготовлення.

Складання слухачами конструкторської документації на прилади, які вони розробляють та виготовляють.

8. Основи винахідництва та наукової діяльності (9 год.)

Історія людства та винаходи. Розвиток методики технічної творчості.

Основні засади представлення наукової інформації.

Основні вимоги до підготовки рефератів та доповідей. Оформлення та презентація науково-дослідницької роботи. Основи публічного виступу.

Практична робота. Написання та оприлюднення рефератів, доповідей з історії винахідництва в Україні та діяльності видатних українських винахідників.

9. Електрорадіокомпоненти та матеріали (12 год.)

Діоди. Класифікація. Основні характеристики. Випрямляючі діоди малої, середньої та великої потужності. Діодні мости. Тунельні діоди. Варікапи. Стабілітрони. Стабістори. Діністори. Тиристори.

Транзистори. Класифікація. Основні характеристики. Біполярні та польові транзистори малої, середньої та великої потужності низьких, середніх та високих частот.

Оптоелектронні та фотоелектронні прилади. Основні характеристики. Світловипромінювальні прилади. Електролюмінісцентні прилади. Оптрони. Рідкокристалічні прилади. Фотоелектронні прилади.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідників електричних і фізичних властивостей, характеристик напівпровідникових та фотоелектронних приладів, системи їх позначень та маркування.

10. Графічне зображення електрорадіосхем (6 год.)

Класифікація схем. Позначення схем. Правила, порядок виконання та оформлення структурної, функціональної, принципової схем та схеми з’єднань.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідника умовних графічних зображень елементів електрорадіосхем: електровакуумних приладів, напівпровідникових приладів, п’єзоелектричних елементів.

11. Комп’ютерне моделювання (12 год.)

Робота з програмами ProtoLab 4.0, sPlan 5.0 таQuickPic 3 під час складання креслень радіоелектронних схем та монтажних плат для друкованого монтажу.

Інтерфейс програм. Методика креслення радіоелектронної схеми(вибір формату, настроювання сітки, перенесення символів та елементів із бібліотеки на аркуш, проведення ліній, з’єднання елементів та ліній, утворення електричних контактів, маркування елементів, зберігання накресленої схеми, друкування схеми).

Практична робота. Складання схеми електричної принципової та малюнка плати для друкованого монтажу радіоелектронного пристрою за допомогою комп’ютерних програм Plan 5.0, ProtoLab 4.0, QuickPic 3.

12. Технологія паяння та монтажу (9 год.)

Навісний та друкований монтаж. Монтаж дротів та джгутів у корпусах приладів. Монтаж структурних елементів.

Вимоги до монтажу елементів радіоелектронних пристроїв. Контроль якості та надійності монтажу.

Практична робота. Вивчення способів монтажу радіодеталей та радіоелементів на прикладі конкретного зразка радіоелектронного приладу.

Виготовлення плат радіоелектронних пристроїв методом навісного та друкованого монтажу.

Демонтаж блоків і вузлів радіоелектронного обладнання.

13. Виготовлення радіоелектронних приладів (27 год.)

Практична робота. Виготовлення радіоелектронних приладів за планом роботи гуртка або за особистим бажанням учнів.

Виконання дослідницьких завдань за планом гуртка або за власним бажанням.

14. Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи (12 год.)

Участь у виставках дитячої технічної творчості, конференціях, змаганнях, конкурсах робіт та в інших заходах. Екскурсії, зустрічі з фахівцями, наукові читання тощо.

15. Підсумкове заняття (3 год.)

Підбиття підсумків роботи гуртка за навчальний рік. Рекомендації щодо подальшого навчання. Завдання на літо. Виставка робіт учнів.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності;

фізичні процеси, основні терміни, закони, положення, формули та одиниці вимірювання фізичних величин;

принцип одержання змінного електричного струму, параметри електричного струму, коло змінного струму, типи та характеристики навантажень змінного струму;

принцип одержання трифазного струму, з’єднання«зіркою» та «трикутником», поняття про лінійні та фазні значення напруги і струму;

будова і принцип дії трансформатора та електричних машин постійного і змінного електричного струму;

типи коливань у паралельному та послідовному коливальних контурах, явище резонансу в послідовному та паралельному контурах;

основні параметри антен, діаграма випромінювання антени, типи та конструкції антен;

характер поширення радіохвиль;

основні параметри і типи радіоприймачів, їх структурні схеми, роботу;

електрофізичні властивості напівпровідників, оптичні, фотоелектричні явища та електромагнітне випромінювання у напівпровідниках;

класифікацію та основні характеристики підсилювачів, їх схеми, властивості та застосування;

явища міжкаскадних зв’язків та зворотного зв'язку в підсилювачах;

одиниці вимірювання електро- та радіотехнічних параметрів, похибки вимірювань, класифікацію та типи електрорадіотехічних вимірювальних приладів, систему їх позначень на схемах;

методику вимірювання параметрів електрорадіокомпонентів;

загальну характеристику радіоелектронного обладнання та вимоги до них;

склад, зміст та вимоги до технічної експлуатаційної та конструкторсько-виробничої документації;

порядок розробки радіоелектронного обладнання, проведення найпростіших конструкторських розрахунків;

класифікацію, основні характеристики, типи, будову та застосування діодів, варікапів, стабілітронів, стабісторів, діністорів, тиристорів, транзисторів, оптоелектронних та фотоелектронних приладів;

класифікацію схем та їх позначень, правила, порядок виконання та оформлення структурних, функціональних, принципових схем та схеми з’єднань;

умовні графічні зображення елементів електрорадіосхем: електровакуумних, напівпровідникових та п'єзоелектричних приладів;

правила роботи з програмами для складання креслень радіоелектронних схем та монтажних плат для друкованого монтажу;

правила виконання навісного та друкованого монтажу, монтажу дротів та джгутів у корпусах приладів;

вимоги до монтажу елементів радіоелектронних пристроїв і контроль якості та надійності монтажу;

основні характеристики електрорадіокомпонентів: діодів, тиристорів, транзисторів, опто- та фотоелектронних приладів, світловипромінювальних приладів;

вимоги до монтажу елементів радіосхем та обладнання;

основні вимоги до підготовки рефератів та доповідей.

Учні мають уміти:

дотримуватися правил техніки безпеки;

досліджувати електричні параметри електрорадіокомпонентів, підсилювачів та радіоприймачів;

обчислювати параметри електричного кола змінного струму, параметри коливального контуру, параметри багатокаскадного підсилювача, трансформатора малої потужності, похибки вимірювання електричних параметрів;

вимірювати параметри електрорадіодеталей, напівпровідникових приладів, радіоприймачів, підсилювачів;

розширювати діапазон вимірювання приладів;

виготовляти найпростішу антену для радіо- та телеприймачів, нескладні радіоелектронні прилади;

налагоджувати радіоприймачі;

складати схеми принципові електричні та малюнки плат для друкованого монтажу радіоелектронного пристрою за допомогою комп’ютерних програм;

виготовляти плати радіоелектронних пристроїв методом навісного та друкованого монтажу;

здійснювати демонтаж блоків і вузлів радіоелектронного обладнання;

креслити електричні схеми за вимогами ДСТУ;

складати конструкторську документацію на прилади, які вони розробляють та виготовляють;

писати реферати, роботи згідно з чинними умовами про конкурс-захист науково-дослідницьких робіт членів Малої академії наук;користуватись довідниками та технічними описами приладів.
Основний рівень, другий рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття

2

1

1

2.

Радіотехніка

16

6

10

3.

Електроніка

34

12

22

4.

Електронна схемотехніка

30

10

20

5.

Радіотехнічні вимірювання

20

8

12

6.

Конструювання радіоелектронного обладнання

10

3

7

7.

Основи винахідництва

16

6

10

8.

Основи наукової діяльності

22

4

18

9.

Електрорадіокомпоненти та матеріали

6

1

5

10.

Графічне зображення електрорадіосхем

10

2

8

11.

Комп’ютерне моделювання

12

4

8

12.

Технологія паяння та монтажу

6

2

4

13.

Виготовлення радіоелектронних приладів

90

-

90

14.

Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи

12

2

10

15.

Підсумкове заняття 21 1

2

1

1
Разом

288

62

226


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступне заняття (2 год.)

Мета і завдання гуртка; план роботи на навчальний рік. Правила поведінки в лабораторії; правила внутрішнього розпорядку.

Інструктаж із техніки безпеки. Правила протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Організаційні питання.

2. Радіотехніка (16 год.)

Радіопередавачі. Основні характеристики. Генератор із самозбудженням: схема, робота, застосування. Генератор зі стороннім збудженням: схема, робота, застосування. Стабілізація частоти коливань генераторів: призначення, схеми стабілізаторів частоти, принцип їх дії. Модуляція електричних коливань: призначення, принцип модуляції, види модуляції, склад модульованих коливань, схеми модуляторів, принцип їх дії.

Практична робота. Складання генератора гармонічних коливаньна напівпровідникових приладах та його налагодження. Дослідження модульованого сигналу за допомогою осцилографа, обчислення коефіцієнта модуляції.

3. Електроніка (34 год.)

Напівпровідникові прилади. Терморезистори, фоторезистори, напівпровідникові резистори та варистори: принцип їх дії, параметри, застосування.

Високочастотні та імпульсні діоди, варикапи, фотодіоди, світлодіоди, стабілітрони, стабістори: типи, будова, принцип дії, застосування.

Тиристори: типи, будова, принцип дії, параметри, застосування.

Біполярні транзистори: типи, будова, принцип дії, параметри, застосування. Статичні характеристики транзистора. Динамічний режим роботи транзистора. Підсилювальні, температурні та частотні властивості транзистора. Схеми включення транзистора. Робота транзистора в режимі ключа. Експлуатаційні характеристики транзистора.

Польові, одноперехідні та фототранзистори: типи, будова, принцип дії, параметри, застосування.

Напівпровідникові інтегральні мікросхеми: типи, будова, параметри, застосування.

Прилади функціональної мікроелектроніки(оптоелектроніка, акустоелектороніка, схемоелектроніка, діелектрична електроніка, магнітоелектроніка, кріоелектроніка, біоелектроніка, електронні прилади на ефекті Ганна) принцип роботи, застосування.

Практична робота. Виготовлення пульта дистанційного керування електронним реле. Виготовлення однокаскадного підсилювача прямокутних імпульсів, налагодження та дослідження режимів його роботи, встановлення режиму«ключ».

4. Електронна схемотехніка (30 год.)

Автогенератори. Автогенератори типуLC таRC: схеми, робота, режими, застосування. Генератор синусоїдальних коливань на інтегральних мікросхемах: схема, застосування.

Випрямлячі змінного струму. Однонапівперіодний та двонапівперіодний випрямлячі: схеми, робота, характеристики, застосування. Мостова схема випрямляча. Випрямляч із множенням напруги.

Згладжувальні фільтри. Керовані випрямлячі: схеми, робота, застосування.

Стабілізатори напруги та струму. Параметричні та компенсаційні стабілізатори: схеми, робота, застосування. Стабілізатор постійної напруги в інтегральному виконанні. Стабілізатор постійного струму: схема, робота, застосування. Стабілізатор змінної напруги: схема, робота застосування. Перетворювачі постійної напруги: схеми, робота, застосування.

Практична робота. Виготовлення регульованого стабілізованого випрямляча та його налагодження. Виготовлення RC автогенератора, дослідження його параметрів.

5. Радіотехнічні вимірювання (20 год.)

Вимірювальні генератори. Класифікація.

Звукові генератори: призначення, характеристики, структурні схеми, будова, робота.

Імпульсні генератори: призначення, характеристики, структурні схеми, будова, робота.

Високочастотні генератори: призначення, характеристики, структурні схеми, будова, робота.

Осцилографи. Класифікація, характеристики, структурні схеми, будова, робота.

Методики вимірювання та спостереження за імпульсними і гармонічними сигналами та процесами за допомогою осцилографа.

Вимірювання частотних характеристик сигналів.

Практична робота. Ознайомлення з типами осцилографів та генераторів. Практична робота з осцилографом та генератором: вимірювання параметрів імпульсного і гармонічного сигналів та зняття частотних характеристик приладу.

6. Конструювання радіоелектронного обладнання (10 год.)

Склад, конструкторсько-виробничі характеристики та порядок розробки радіоелектронного обладнання.

Стандартизація, уніфікація та нормалізація у виготовленні радіоелектронного обладнання. Механічні та електричні допуски.

Надійність радіоелектронного обладнання та шляхи її підвищення.

Конструювання електрорадіокомпонентів. Застосування модулів у радіоелектронному обладнанні.

Друковані плати радіоелектронного обладнання та методи їх виготовлення в промисловому виробництві.

Практична робота. Розробка конструкції котушки індуктивності.

Вибір конструкції трансформатора до блока живлення малої потужності. Виготовлення друкованої плати до блока живлення. Монтаж блока живлення та налагодження його параметрів.

7. Основи винахідництва (16 год.)

Поняття про винахідницьку задачу. Протиріччя у розв’язуванні

винахідницьких задач.

Основні методи та прийоми розв’язування винахідницьких задач: метод «спроб та помилок», метод«мозкового штурму», метод фокальних об’єктів, синектика, аналогія, морфологічний аналіз, метод контрольних запитань, метод«снігової кулі», метод«багатоповерхового конструювання», алгоритмічні методи вирішення винахід-ницьких задач(АРІВЗ) тощо.

Практична робота. Складання таблиць об’єктів. Розв’язування винахідницьких задач за допомогою обраного учнем методу.

8. Основи наукової діяльності (22 год.)

Науково-дослідницька робота: сутність, мета та завдання. Об’єкт та предмет дослідження. Види та методи науково-дослідницької роботи.

Науковий експеримент: його сутність, мета та завдання. Об’єкт та предмет дослідження. Види та методи наукового експерименту.

Винахідницько-конструкторська робота: її сутність, мета та завдання. Об’єкт та предмет дослідження. Види та методи винахідницько-конструкторської роботи.

Практична робота. Вибір учнями теми наукового дослідження.

Складання індивідуальних планів та програм досліджень. Постановка мети і завдань дослідження.

9. Електрорадіокомпоненти та матеріали (6 год.)

Аналогові та цифрові інтегральні мікросхеми. Типи, характеристики, конструкції, призначення.

Практична робота. Вивчення за допомогою довідників електричних і фізичних властивостей та характеристик елементів аналогових і цифрових інтегральних мікросхем: генератора сигналів, детектора, модулятора, перетворювача, диференційного підсилювача, підсилювача, ключа, тригера, розширювача, регістра, суматора, шифратора, дешифратора, лічильника.

10. Графічне зображення електрорадіосхем (10 год.)

Формати. Лінії. Основний напис. Текстова інформація.

Правила і порядок виконання структурних, функціональних, принципових схем та схем з’єднань.

Практична робота. Складання конструкторської документації на прилади, виготовлені учнями.

Вивчення за допомогою довідника умовних графічних зображень елементів електрорадіосхем: котушки індуктивності, дроселі, трансформатори, вимірювальні прилади, котушки, електромеханічні елементи, електричні машини.

11. Комп’ютерне моделювання (12 год.)

Ознайомлення з програмами ElectronicsWorkbench, System View, P-CAD (ACCEL EDA) при складанні креслень радіоелектронних схем та монтажних плат для друкованого монтажу. Інтерфейс програм. Методика креслення радіоелектронної схеми(вибір формату, настроювання сітки, перенесення символів та елементів із бібліотеки на лист, проведення ліній, з’єднання елементів та ліній, утворення електричних контактів, маркування елементів, фіксація накресленої схеми, друкування схеми).

Практична робота. Проведення аналізу розробленого пристрою, складання принципової електричної схеми та виготовлення плати для друкованого монтажу за допомогою комп’ютерних програм ElectronicsWorkbench, System View, P-CAD (ACCEL EDA).

12. Технологія паяння та монтажу (6 год.)

Технологія монтажу випрямлячів, підсилювачів, генераторів, радіоприймачів, радіопередавачів та вимірювальних приладів у радіоелектронному обладнанні.

Особливості монтажу блоків та вузлів у радіоелектронному обладнанні, виконаному на напівпровідниках та мікросхемах.

Практична робота. Дослідження монтажу приладів і обладнання на виробах промислового виготовлення. Демонтаж блоків та вузлів із непотрібного радіоелектронного обладнання.

13. Виготовлення радіоелектронних приладів (90 год.)

Практична робота. Розробка та виготовлення радіоелектронних приладів за планом гуртка, заявками підприємств та особистим бажанням учнів.

Виконання дослідницьких завдань за індивідуальними планами учнів та завданням керівника гуртка.

14. Конкурси, екскурсії, виставки, тематичні заходи (12 год.)

Участь у виставках технічної творчості, конференціях, конкурсах, захисті наукових робіт та інших заходах. Екскурсії, зустрічі з фахівцями, наукові читання тощо.

15. Підсумкове заняття (2 год.)

Підбиття підсумків роботи за навчальний рік. Виставка робіт учнів. Завдання на літо.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

правила техніки безпеки та безпеки життєдіяльності;

фізичні процеси, основні терміни, закони, положення, формули та одиниці вимірювання фізичних;

види та основні характеристики радіопередавачів;

принципи генерування та модуляції електричних коливань;

призначення, схеми, роботу, застосування генераторів синусоїдальних коливань із самозбудженням та стороннім збудженням, стабілізаторів частоти, модуляторів;

принцип дії, параметри, типи, будову та застосування терморезисторів, фоторезисторів, напівпровідникових резисторів, варисторів, високочастотних та імпульсних діодів, варикапів, фотодіодів, світлодіодів, стабілітронів, стабісторів, тиристорів;

типи, будову, принцип дії, параметри та застосування біполярних транзисторів, їх статичні та динамічні характеристики, режими роботи;

підсилювальні, температурні та частотні властивості транзистора, схеми його включення, роботу в режимах підсилення сигналу та«ключа», експлуатаційні характеристики;

типи, будову, принцип дії, параметри та застосування польових, одноперехідних та фототранзисторів, напівпровідникових інтегральних мікросхем;

типи, принцип дії, параметри та застосування приладів функціональної мікроелектроніки(оптоелектроніка, акустоелектроніка, хемоелектроніка, діелектрична електроніка, магнітоелектроніка, кріоелектроніка, біоелектроніка, електронні прилади на ефекті Ганна);

схеми, роботу, режими та застосування автогенераторів типу LC таRC, генераторів синусоїдальних та імпульсних сигналів на інтегральних мікросхемах;

схеми, роботу, характеристики та застосування однонапівперіодного та двонапівперіодного випрямлячів, мостової схеми випрямляча, згладжувальних фільтрів, параметричних та компенсаційних стабілізаторів напруги, стабілізатора постійного струму, перетворювача напруги;

класифікацію вимірювальних генераторів та осцилографів;

призначення, характеристики, структурні схеми, будову, роботу звукових, імпульсних, високочастотних генераторів та осцилографа;

методики вимірювання параметрів електричних сигналів за допомогою осцилографа;

склад, конструкторсько-виробничі характеристики та порядок розробки радіоелектронного обладнання;

вимоги до стандартизації, уніфікації та нормалізації у виготовленні радіоелектронного обладнання, поняття про механічні та електричні допуски, надійність радіоелектронного обладнання та шляхи її підвищення;

основні правила конструювання електрорадіокомпонентів і застосування модулів у радіоелектронному обладнанні;

технологію виготовлення друкованих плат радіоелектронного обладнання у промисловому виробництві;

суперечності в розвитку технічної творчості та алгоритми їх розв’язування;

типові напрями та прийоми розв’язування винахідницьких задач;

формати, лінії, текстову інформацію, які застосовуються в кресленнях радіоелектронних схем, правила виконання основного напису креслення схеми;

технологію та особливості монтажу випрямлячів, підсилювачів, генераторів, радіоприймачів, радіопередавачів та вимірювальних приладів у радіоелектронному обладнанні;

порядок роботи з комп’ютерними програмами для складання креслень і аналізу електричних та монтажних схем радіоелектронних приладів: ElectronicsWorkbench, System View, P-CAD (ACCEL EDA);

особливості науково-дослідницької, винахідницько-конструкторської та експериментальної діяльності.Учні мають уміти:

дотримуватися правил техніки безпеки;

виготовляти та налагоджувати генератори гармонічних коливань, підсилювачі на напівпровідникових приладах, випрямлячі змінного струму та стабілізатори напруги;

досліджувати статичні та динамічні характеристики підсилювача;

за допомогою осцилографа досліджувати модульований високочастотний сигнал;

використовувати звукові, імпульсні, високочастотні генератори та осцилограф під час налагодження радіоелектронних приладів;

складати конструкторську документацію на радіоелектронний прилад та таблиці об’єктів винахідницьких задач;

розв’язувати нескладні винахідницькі задачі;

під час виконання науково-дослідницької роботи правильно обирати об’єкт, предмет, метод дослідження, назву, складати індивідуальний план та програму діяльності;

за допомогою довідників визначати електричні і фізичні властивості та характеристики інтегральних мікросхем: генератора сигналів, детектора, модулятора, перетворювача, диференційного підсилювача, підсилювача, ключа, тригера, розширювача, регістра, суматора, шифратора, дешифратора, лічильника;

за допомогою довідника визначати умовні графічні зображення елементів електрорадіосхем: котушок індуктивності, дроселів, трансформаторів, вимірювальних приладів, котушок електромеханічних елементів, електричних машин;

виконувати креслення схем радіоелектронних приладів, монтаж електронних плат, блоків та вузлів, а також компоновку електрорадіокомпонентів у радіоелектронних приладах та обладнанні згідно з чинними стандартами;

складати та проводити аналіз принципових електричних схем, виготовляти плати для друкованого монтажу за допомогою комп’ютерних програм Workbench, System View, P-CAD (ACCEL EDA);

виготовляти та налагоджувати радіотехнічні та радіоелектронні прилади.


Основний рівень, третій рік навчання


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка