Програма курсу " філософія" опис навчального курсу "Сторінка1/4
Дата конвертації06.09.2018
Розмір357 Kb.
#48469
ТипПрограма
  1   2   3   4
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
ФІЛОСОФІЯ”

ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ФІЛОСОФІЯ”


Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень


Характеристика навчального курсу

Напрям: філософія

Спеціальність: соціологія

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр


Кількість кредитів, відповідних ЕСТS: 3

Загальна кількість годин: 108

Тип курсу: обов’язкова дисципліна

Рік підготовки: 2

Семестр: 3

Лекції: 24 год.

Семінари: 12 год.

Самостійна робота: 36 год.

Індивідуальна робота: творче завдання - 36 год.

Модулів: 2

Змістових модулів: 3

Вид контролю: екзамен

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма призначена для вивчення курсу “Філософія”, містить структуру курсу, тематичний план змістових модулів, короткий змістовий виклад лекцій, плани семінарських занять, завдання самостійної та індивідуальної роботи, джерела та навчальну літературу.

Навчальний курс “Філософія” побудований на основі історії філософської думки, онтології, гносеології та соціальної філософії. Проаналізовано основні тенденції і напрями розвитку світової та вітчизняної філософської думки. Це дасть змогу студентам освоїти філософські теорії, концепції, ідеї, що можуть стати основою розвитку світогляду сучасного фахівця.

Міжпредметні зв’язки: Філософія відіграє важливу роль у житті людини, формуванні її світогляду, життєвої позиції, ідеалів. Тісний зв’язок філософії і соціології завжди має місце і є необхідним: філософія як світогляд спирається на соціологічні уявлення про суспільство і людську діяльність, дає гуманістичні орієнтири соціологу, визначає напрямки і характер самоконтролю в соціологічній роботі. Систематичне вивчення науки логіки є одним з ефективних шляхів розвитку логічного абстрактного мислення. Логіка допомагає доводити правдиві міркування і спростовувати невірні, вчить мислити чітко і лаконічно. Саме тому філософія і логіка невід’ємно пов’язані. У системі соціальних зв’язків філософія розглядає основні етичні та естетичні категорії, релігієзнавчі концепції, впливи релігії та релігійних напрямів на людину і суспільство. Філософія виступає методологією для конкретних наук.

Мета курсу: розглянути основні напрями становлення і розвитку філософської думки, теоретичні і методологічні основи філософії, що дасть можливість студентам зрозуміти філософію як духовний процес, який проходить в сфері культури людства, як невід’ємну частину суспільного і політичного життя.Завдання курсу: навчити студентів аналізувати філософські погляди та концепції, спонукати їх до самостійної роботи з джерелами, оволодіти філософським способом мислення. Студент повинен навчитись оперувати поняттями, обґрунтовувати нові думки, критикувати хибні судження, розкривати зв’язки між явищами, виявляти і аналізувати суперечності, бачити життя в постійній зміні і розвитку.

Засвоївши курс “Філософія” студент повинен:знати основний зміст усіх розділів філософії, напрямки історико-філософської думки, класичну і сучасну вітчизняну та світову філософію, методи і принципи філософського способу мислення, основні філософські твори та коментарі до них, засвоїти світоглядно-гуманістичний зміст філософії;

вміти на основі ґрунтовного знання філософії зіставляти протилежні філософські погляди і концепції, виробити самостійний стиль мислення, засвоїти специфіку філософського осягнення дійсності, формувати власну позицію, застосовувати набуті знання при аналізі сучасних проблем та історичних тенденцій.

Змістовий модуль І. Історія світової філософії

Тема І.Філософія, коло її проблем та роль в

суспільстві2


Тема 2.Філософія Стародавнього Сходу2
Тема 3.Антична філософія

2
2
Тема 4.Філософія середньовіччя та епохи

Відродження2
2
Тема 5.Філософія Нового часу та епохи

Просвітництва2
2
Тема 6.Німецька класична філософія

2
2
Тема 7.Філософська думка України
2Тема 8.Світова філософія ХІХ- ХХ століття.

Ірраціоналізм та “філософія життя”,

філософія екзистенціалізму


2
2
Тема 9.Філософія психоаналізу і неофрейдизм.

Релігійно-філософські напрями.2
2
Тема 10.Марксистська філософія

2


Тема 11.Позитивізм та неопозитивізм

Філософія постмодернізму2
2
Змістовий модуль ІІ. Теорія і методологія: проблеми, принципи, поняття

Тема 12.Філософське розуміння світу
2Тема 13.Проблема свідомості у філософії
2

2
Тема 14.Діалектика – концепція розвитку.

Закони діалектики


2Тема 15.Категоріальний характер філософського

Знання


2
2
Тема 16.Природа – предмет філософського

Осмислення

2
Тема 17.Проблема людини у філософії
2Тема 18.Пізнання. Теорія істини

2
2Змістовий модуль ІІІ. Суспільство: основи філософського аналізу

Тема 19.Особливості філософського аналізу

Суспільства2
2
Тема 20.Суспільство як соціальний організм і

процес: структура суспільства та

суспільні відносини
2
Тема 21.Історичні форми спільності людей2
Тема 22.Матеріально-економічне та політичне

життя суспільства і особи

2
Тема 23.Духовна сфера життя суспільства
2Тема 24.Культура і цивілізація2
Тема 25.Сучасний світ: проблеми і перспективи2
Всього годин:

24

12

36

36


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Становлення і розвиток світової філософії

Тема І. Філософія, коло її проблем та роль в суспільстві.

Філософія, її призначення, смисл і функції. Філософія і світогляд. Світогляд як форма самовизначення людини. Поняття світогляду: емоційно-образний та раціональний рівні. Структура світогляду. Історичні типи світогляду: міф, релігія, наука, філософія. Філософський світогляд. Світ і людина. Філософське пізнання. Пізнання і мораль.

Коло проблем філософії та її роль в суспільстві. Функції філософії: світоглядна, пізнавальна, методологічна, соціально-практична. Форми і методи філософії. Значення філософії. Соціальна спрямованість філософського знання. Філософія в системі культури. Загальнолюдські цінності у філософії.
Тема 2. Філософія Стародавнього Сходу

Філософія Стародавнього Сходу: загальна характеристика. Індійська філософія: основні погляди і літературні джерела: “Махабхарата” та “Рамаяна”. Головні філософські школи: Веданта, чарвака – локаята, буддизм, ньяя-вайшеша, йога. Основні філософські школи і мислителі Китаю: Кун Фу-цзи (Конфуцій), Мо-цзи, Мен-Цзи, Даосизм, законники або легізм.

Тема 3. Антична філософія

Міфологічний та раціоналістичний типи пізнання. Космологізм давньогрецької філософії. Міфологічний та раціоналістичний типи пізнання. Мілетська, Піфагорійська та Елейська школи. Проблема безконечності і розвиток античної діалектики. Класичний період грецької філософії: Демокріт, Сократ, Платон, Арістотель. Елліністично-римська філософія: епікуеїзм, скептицизм, стоїцизм та неоплатонізм.Тема 4. Філософія середньовіччя та епохи Відродження

Теоцентричний характер середньовічної філософії. Середньовічна філософія як синтез двох традицій: християнського одкровення та античної філософії. Сутність та існування. Схоластика: полеміка реалізму та номіналізму. Фома Аквінський – систематизатор середньовічної схоластики. Проблема душі і тіла, розуму і волі. Криза середньовічної філософії: Іоан Дунс Скот та містицизм Іогана (Мейстера) Екхарта.

Антропоцентризм, гуманізм і натурфілософія. Проблема безконечності. Діалектика М.Кузанського. Філософсько-природничі погляди М.Коперника, Дж. Бруно та Г.Галілея.

Тема.5 Філософія нового часу та епохи Просвітництва

Емпіризм (Ф.Бекон) та раціоналізм (Р.Декарт). Проблема методу у філософії Нового часу. Дуалізм Р.Декарта: ідея самодостатності мислення і буття. Б.Спіноза: вчення про субстанційність буття. Г.Лейбніц: вчення про множинність субстанцій. Зв’язок гносеології та онтології у філософії ХVІІ століття. Д.Локк та його опоненти Д.Берклі та Д.Юм.

Соціально-історичні передумови ідеології. Суспільно-правовий ідеал Просвітництва та проблема людини. Французькі просвітники ХVШ століття: Ш.Монтеск’є, Ж.-Ж.Руссо, Ф.Вольтер. Боротьба проти метафізики. Французький матеріалізм ХVШ століття: Ж.Ламетрі, К.Гельвецій, П.Гольбах, Д.Дідро.

Тема 6. Класична німецька філософія

Ідеалізм і діалектика – основні риси німецької класичної філософії. Німецьке Просвітництво ХVШ століття. Філософське вчення І.Канта. Проблема пізнання. Свобода і мораль. Наукове вчення І.Г.Фіхте та натурфілософія Ф.В.Шеллінга. Метод та система філософії Г.В.Ф.Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л.А.Фейєрбаха.Тема 7. Філософська думка України

Джерела української філософської культури. Міфоепічний світогляд праукраїнського етносу (ІХ-ХІст.). Становлення християнського світогляду. Двовір’я. Філософська думка в культурі Київської Русі.

Становлення українського неоплатонізму ХІУ-ХУІ століть (агіографія, ісихазм, ареопагітизм).

Братські школи та Києво-Могилянська академія. Філософія Григорія Сковороди. Українське Просвітництво. Філософська культура українського бароко.

Академічна філософія в Україні. Український романтизм (М.Гоголь, М.Костомаров, Т.Шевченко, П.Куліш, П.Юркевич). Київська екзистенційна філософія ХХ ст. (М.Бердяєв, Л.Шестов, Т.Зіньківський). Філософські ідеї в Україні в кінці ХІХ- на початку ХХ ст. (В.Антонович, М.Драгоманов, О.Потебня, Леся Українка, М.Коцюбинський, М.Грушевський, В.Винниченко, В.Липинський, Д.Донцов та ін.). Сучасний період української філософії.

Тема 8. Світова філософія ХІХ-ХХ століття.

Характеристика сучасної світової філософії. Ірраціоналізм А.Шопенгауера та С.К’єркегора та “філософія життя” Ф.Ніцше. Неокантіанство і неогегельянство. Екзистенціалізм: проблеми буття, існування і сутності людини. Проблема свободи в екзистенціалізмі: М.Хайдеггер, К.Ясперс, Г.Марсель, Ж.-П.Сартр.Тема 9. Філософія психоаналізу і неофрейдизм. Релігійно-філософські напрями.

Філософія психоаналізу і неофрейдизм: З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фромм, А.Адлер, В.Рейх, К.Хорні, Г.Саллівен, Г.Маркузе. Інтуїтивізм А.Бергсона. Феноменологія Е.Гуссерля. Персоналізм.

Релігійний напрям філософії: неотомізм і тейярдизм.

Російська релігійна філософія: Л.Толстой, Ф.Достоєвський, В.Соловйов, В.Розанов, П.Флоренський, М.Бердяєв, Л.Шестов.Тема 10. Філософія марксизму.

Марксистська філософія: К.Маркс, Ф.Енгельс. Джерела та історичні умови виникнення філософії марксизму. Марксистська антропологія. Вчення суспільство. Суть діалектичного та історичного матеріалізму. Поняття суспільно-економічної формації, способу виробництва, взаємодії продуктивних сил і виробничих відносин, класів та класової боротьби, соціальної революції. Марксистська теорія пізнання.Тема 11. Позитивізм та неопозитивізм. Філософія постмодернізму.

Позитивістський світогляд у філософії та науці. Класичний позитивізм О.Конта, Г.Спенсера та Дж.Міля. Емпіріокритицизм Е.Маха та Р.Авенаріуса. Неопозитивізм. Проблема знання та мови. Структуралізм, герменевтика, постпозитивізм. Філософія прагматизму: Ч.Пірс, У.Джемс, Д.Дьюї.

Філософія постмодернізму: Ж.Дерріда, Ж.Ліотар, Ж.Делез, Ю.Кристьєва.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Теорія і методологія: проблеми буття і пізнання

Тема 12. Філософське розуміння світу.

Філософський зміст проблеми буття. Структура, єдність та різноманітність форм буття. Буття: субстрат, субстанція, матерія. Людиномірність та об’єктивність у філософському розумінні єдності світу. Людина і буття як “мікро-“ і “макросвіт”. Буття і свобода людини. Сенс життя. Буття і небуття. Філософські концепції буття.

Матерія: спосіб та форми її існування. Співвідношення природничо-наукового та філософського понять про матерію. Сучасна наука про структуру і властивості матерії. Поняття руху. Форми руху матерії. Рух і розвиток. Філософське розуміння простору і часу. Буття і час. Безконечність простору - часу. Особливості біологічного та соціального простору і часу.

Тема 13. Проблема свідомості у філософії.

Свідомість як проблема філософії. Розвиток форм відображення як генетична передумова свідомості. Суспільна природа свідомості. Свідомість і практика. Мова як опредметнена свідомість.Самосвідомість. Предметність і рефлективність самосвідомості.
Тема 14. Діалектика – концепція розвитку. Закони діалектики.

Поняття діалектики, історичні форми. Альтернативи діалектики. Концепція розвитку. Діалектика як вчення про універсальні зв’язки природи, мислення та суспільства.

Діалектика кількісних і якісних змін. Категорії кількості, якості, міри. Прогностична функція кількісно-якісного аналізу.

Суперечність буття і пізнання. Діалектичні протилежності. Єдність і боротьба протилежностей. Діалектична суперечність. Заперечення заперечення. Циклічність та поступальність в розвитку. Поняття розвитку. Прогрес та регрес.


Тема 15. Категоріальний характер філософського знання.

Універсальні зв’язки буття. Категорії діалектики. Одиничне і загальне. Явище і сутність. Діалектичні закономірності.

Структурно-функціональні зв’язки: принцип системності. Частина і ціле. Принцип цілісності. Форма і зміст. Впорядкованість буття. Елементи і структура. Поняття системи. Системні об’єкти. Принцип системності.

Причинно-наслідкові зв’язки: принцип причинності. Випадковість необхідність. Можливість і дійсність. Детермінізм та індетермінізм.Тема 16. Природа – предмет філософського осмислення.

Природа як об’єкт філософського осмислення. Природа і життя. Природа жива і нежива. Місце біології і філософії в пізнанні живого, сучасні уявлення про живе. Ставлення людини до живого. Життя як цінність. Природа і культура. Екологічна проблема: соціально-філософський, етико-гуманістичний аспекти. Науково-технічний прогрес. Глобальний характер екологічних проблем.Тема 17. Проблема людини у філософії.

Людина як предмет філософії. Людина як суб’єкт предметно-практичної діяльності. Антропосоціогенез. Єдність природного і суспільного в людині. Біологія людини в епоху НТР. Проблема життя і смерті в духовному досвіді людства. Проблема сенсу життя.

Практика як специфічно людський спосіб ставлення до світу. Структура і основні форми практичної діяльності людини. Поняття діяльності і практики. Цілепокладання і практика. Поведінка і практика. Інтегративні функції практики по відношенню до інших форм життєдіяльності людини. Структура практичної діяльності. Види практики.

Творча природа людського буття. Філософська концепція творчості. Види творчості. Свобода, вибір, відповідальність – сутнісні засоби реалізації творчої життєдіяльності в процесі становлення людської особистості. Воля, віра, почуття як прояви людського в людині. Культура як міра розвитку людини. Культура як ціннісне ставлення людини до світу. Естетичні цінності людини. Краса. Цінності практичного буття людини. Праця як цінність. Етичне начало людини. Гармонія вищих цінностей – добра, істини, краси як ідеал людського буття.

Особистість як продукт соціального середовища, особливості її історичного розвитку. Типи особистості. Взаємовідносини особи і суспільства. Відчуження людини в сучасному суспільстві. Людське буття як “співбуття”. Людство як світове співтовариство. Гуманістична міра прогресу.

Тема 18. Пізнання. Теорія істини.

Пізнання як предмет філософського аналізу. Об’єкт і суб’єкт пізнання. Чуттєве і раціональне, емпіричне та теоретичне пізнання. Інтуїція. Пізнання і творчість. Логіка наукового передбачення та її етапи: проблема, факт, гіпотеза, теорія, ідея, вищі щаблі систематизації пізнавального процесу. Пізнання та знання. Проблема істини у філософії та науці. Критерії істини. Знання та мудрість. Рівні знання. Наукове пізнання та його специфічні ознаки. Будова і динаміка наукового знання. Логіка, методологія і методи наукового пізнання. Етичні норми і цінності науки. Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність вченого.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Соціальна філософія: зміст і проблеми

Тема 19. Особливості філософського аналізу суспільства.

Формаційний та цивілізаційний підходи до розуміння суспільства. Натуралістичні, соціопсихологічні концепції суспільства.

Теорія соціальної дії (М.Вебер, Т.Парсонс). Марксистська концепція суспільства.Тема 20. Суспільство як соціальний організм і процес: структура суспільства та суспільні відносини.

Суспільство як система, що саморозвивається та саморегулюється. Суспільство, природа як підсистеми об’єктивної реальності. Функціонування суспільства як природно-історичний процес. Географічне середовище і його роль в житті суспільства. Демографічні проблеми суспільства. Сфери життєдіяльності суспільства.

Формальна і соціальна структура суспільства. Соціальна група, клас соціальний інститут. Соціальна структура традиційного, індустріального та інформаційного суспільства. Соціальна мобільність і соціальна стратифікація.

Соціум як процес: суспільні відносини і соціальні конфлікти. Теорії соціального конфлікту (К.Маркс, Р.Дарендорф). Соціальна необхідність і соціальна свобода.Тема 21. Історичні форми спільності людей.

Людство – універсальна спільність людей Землі. Раса і етнос – суб’єкти соціоприродного процесу. Біоетнічна спільність: сім’я, рід. Етнографічна спільність: плем’я. Етносоціальна спільність: народність. Нація найвища (соціально-етнічна) форма спільності людей. Національні і міжнаціональні відносини. Національна свідомість. Національний характер.

Тема 22. Матеріально-економічне та політичне життя суспільства.

Матеріальне життя суспільства. Суспільне виробництво: зміст та структура. Спосіб виробництва: продуктивні сили і виробничі відносини. Науково-технічний прогрес і сучасне виробництво.

Політична сфера життя особи і суспільства. Соціалізація людини: особа і суспільство. Людський вимір історії. Проблема суб’єкта історичного процесу. Сенс історії і сучасна соціальна стратегія. Політичні відносини та інститути. Політична структура суспільства. Держава і громадянин як елементи політичної структури суспільства.

Тема 23. Духовна сфера життя суспільства.

Духовна сфера життя суспільства і особи. Джерела і форми духовності. Поняття суспільної свідомості. Структура суспільної свідомості: форми і рівні. Ідеологія та суспільна психологія.

Тема 24. Культура і цивілізація.

Типологія культур: духовна та матеріальна Висока, елітарна, масова, народна культура. Соціальні функції культури. Поняття культурної революції. Наука як феномен культури.Тема 25. Сучасний світ: проблеми і перспективи.

Соціальне передбачення і прогнозування. Методи і типи соціальних прогнозів. Сутність і перспективи науково-технічного прогресу. Наука в сучасному світі. Структура науки. Соціальні функції науки. Глобальні проблеми людства і соціальний прогрес. Пріоритет загальнолюдських цінностей. Особливості нового мислення в сучасну епоху. Моделювання майбутнього.


ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
 1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1

      1. ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА УКРАЇНИ

1.Філософсько-етичні ідеї в працях давньоруських мислителів. Патристика 13-14 століття.

2.Антропоцентризм братських шкіл ХVІІ ст. Києво-Могилянська академія: перехід від схоластики до філософських концепцій Нового часу.

3.Просвітництво України: науково-освітній та етико-гуманістичний напрями ( Ф.Прокопович, П.Лодій, І.Котляревський та ін.).

4.Філософські погляди Г.С.Сковороди.

5.Ідеї державотворення в суспільно-політичній думці України ХІХ – ХХ століття (М.Драгоманов, В.Винниченко, М.Грушевський, В.Липинський, Д.Донцов та ін.)

ЛІТЕРАТУРА


Горський В.С. Історія української філософії.- К.: Наукова думка, 1996.

Грушевський М.С. Якої ми хочемо автономії і федерації // Великий українець.- К., 1992.

Грушевський М.С. На порозі нової України.- К.,1991.

Грушевський М.С. Історія Ураїни-Руси.- К.,1991.- Т.1.

Драгоманов М.П. Вибране.- К.,1991.

Історія філософії України: Хрестоматія.- К.: Либідь, 1993.

Історія філософії на Україні.- Т.І. - К.,1987.

Історія філософії на Україні.- Т.ІІ.- К.,1987.

Липинський В. Листи до братів-хліборобів.- Київ; Філадельфія,1995.

Лісовий В. Драгоманов і Донцов // Політологічні читання.-1991.-№9.

Погорілий А.О. Чижевський як історик української філософії // Проблеми філософії/ Вип. 92.- С.20.

Прицак О. Історіософія Михайла Грушевського // Грушевський М. Історія України-Руси.- К.,1991.-Т.1.

Франко І. До історії соціялістичного руху // Філос. і соціолог. думка.- 1990.- №11.-С.68.

Філософія: Підручник / Г.А.Заїченко, В.М.Сагатовський та ін.- К.: Вища шк.,1995.

Філософія. Курс лекцій / І.В.Бичко.- К.: Либідь,1991.

Философская культура Украины и отечественная общественная мысль ХІХ-ХХ вв. – К., 1990.

Чижевський Д. Нарис з історії філософії на Україні.- К.,1992.

Чижевський Д. Вячеслав Липинськийяк філософ історії // Філос. і соціолог. думка.- 1991.- №10.        1. Питання для самоконтролю

- Розкрийте особливості філософування України в добу Київської Русі.

- Назвіть джерела філософської думки в добу Київської Русі.

- Яку соціософську ідею містить твір „Слово про Закон і Благодать” і хто його автор?

- Яку філософську традицію сповідує Києво-Могилянська академія? Кого з філософів Академії ви можете назвати.

- Охарактеризуйте філософськи традиції в Україні ХУП-ХУШ ст. та хто з філософів належить до тої чи тої традиції.

- Філософія Г.Сковороди несе в собі ідеї романтичного світогляду. Що це за ідеї?

- У чому полягає основний зміст філософії серця?

- Як пояснює світ у своїй філософії Г.Сковорода?

- Про які світи йдеться у філософському вченні Г.Сковороди?

- У чому бачить двонатурність світу і людини у філософії Г.Сковороди?

- На якій філософській позиції стояв Г.Сковорода в своїх поглядах на природу?

- У чому бачить щастя людини за Г.Сковородою?

- Філософія Г.Сковороди символічна. З якою метою він застосовує символи?

- З якою метою Г.Сковорода вводить у філософію „світ Біблії”?

- Чи відрізняється за змістом принцип Сковороди „пізнай себе” від цього ж принципу у Сократа?

- Чому Г.Сковорода називає матерію вічною і як він це пояснює?

- За Сковородою, людина двонатурна. Чи правда, що істинним її єством він вважав тілесність?

- Ідеалом людини, за Г.Сковородою, є істинна людина. Що це за людина?

- Обґрунтуйте або спростуйте твердження: вчення Г.Сковороди називають „філософією серця” тому, що під „серцем” він розуміє сутність усього існуючого.

- Що спільного та відмінного Ви вбачаєте у філософських методах Г.Геґеля та Г.Сковороди?

- Чому „Книги буття українського народу” мають другу назву „Закон Божий”?

- Яка теоретична основа романтичної історіософської концепції „Книг буття українського народу”?

- Які твори української філософської думки базуються на романтичному світогляді? Поясніть чому саме вони.

- Назвіть на які філософські традиції спирається українська філософія ХУШ та першої половини ХІХ ст.? Назвіть традиції та філософів.

- У чому полягає сутність ірраціоналістичної філософської традиції? Назвіть українських філософів, які репрезентують цю традицію.

- Хто з відомих Вам філософів написав твір „Серце та його значення у житті людини...”? З якою метою?

- На якій філософській позиції стоять І.Франко та М.Драгоманов? Обґрунтуйте.

- До якої з філософських традицій слід віднести філософську позицію М.Драгоманова, І.Франка, Г.Сковороди, Д.Донцова?

- Яка філософія лежить в основі української національної ідеї? Поясніть чому саме ця, а не інша? Який її зміст?

- У якій історіософській концепції яскраво виражена українська ідея? Який її зміст? 1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2

   1. ФІЛОСОФСЬКЕ РОЗУМІННЯ СВІТУ: БУТТЯ, МАТЕРІЯ

1.Категорія буття, її специфіка. Діалектика основних форм буття. Буття і небуття.

2.Співвідношення філософського поняття матерії і природничо-наукових знань про її будову і властивості. Сучасна наука про складну системну організацію матерії.

3. Рух, простір і час як спосіб і форми існування матерії. Матеріальна єдність світу.

4.Буття людини як “мікро-“ і “макросвіт”. Філософський зміст концепцій виникнення людини.
ЛІТЕРАТУРА

Алексеев П.В. Понятие материи // Философские науки.- 1990, №12.

Бутаков А. Основные формы движения материи и их взаимосвязь в свете современной науки.- М.,1974.

  1. Введение в философию. Часть ІІ.- М., 1989.- Гл. ІV, V.


Колчинский Э.И. Эволюционный процесс в современной биосфере // Философские науки.- 1990, №1.

Копнин П.В. Диалектика, логика, наука.- М.,1973.- Разд.V.

Мостепаненко М.В. Пространство и время в макро-, мега- и микро- мире.- М.,1974.

Мир философии. Книга для чтения. Часть І-ІІ - М.,1991.

Пространство и время.- К.,1984.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.- К., 1995.

Петрушенко В.Л. Філософія.- К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001.-448 с.

Солопов Е.Ф. Материя и движение.- Л., 1972.

Спиркин А.Г. Основы философии.- М.,1988.

Строение живого, строение неживого // В кн. Структура и формы материи.- М.,1967.

Фомин Ю. Реальность невероятного.- М.,1990.

Філософія. Курс лекцій: Навч. посібник / за ред. І.Ф.Надольного.- К.,1997.

Філософія. Курс лекцій / І.В.Бичко.- К., 1991.- Лекція 17.

Філософія. Підручник / Г.А.Заїченко.- К., 1995.- Розд.5.

Філософський словник.- К.,1989.

Философский энциклопедический словарь.- М.,1993.

Чанишев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии.- 1990.-№10.


        1. Питання для самоконтролю

 • Що таке онтологія ?

 • Які форми має буття?

 • Чим відрізняється буття світу і буття людини?

 • Які існують проблеми створення цілісної картини світу?

 • Які з визначень матерії є філософськими:

 1. матерія – це все те, що має масу та енергію;

 2. матерія – це все те, що складається з атомів;

 3. матерія – це речовина, поле, вакуум;

 4. матерія – це категорія для позначення об’єктивної реальності;

 5. матерія – це інобуття абсолютної ідеї;

 6. матерія – це субстанція, першооснова всього, що існує.

 • Якими ознаками характеризують рух ?

 • Чи є різниця між поняттями руху і розвитку?

 • У чому полягає єдність перервності і неперервності простору і часу?

 • Назвіть фізичні та філософські властивості простору і часу. Покажіть їх спільні риси та відмінності.
       1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №3
      1. ПРОБЛЕМА СВІДОМОСТІ У ФІЛОСОФІЇ

1.Проблема свідомості в історико-філософському контексті.

2.Розвиток форм відображення як генетична передумова свідомості.

3.Суспільна природа свідомості: праця і мова як об’єктивні фактори формування свідомості.

4.Свідомість і самосвідомість. Структура і форми самосвідомості.

5.Предметність і рефлективніть самосвідомості. Знання і переконання. Соціально-етичні норми діяльності та ідеали.
ЛІТЕРАТУРА

Биология в познании человека.- М.,1989.- Разд.І.

Биологическое – социальное – нравственное // В кн. Биология в познании человека.- М.,1989.- Разд.ІІ.

Введение в философию.-Часть ІІ.- М.,1989.- Разд.ІV.

Взаимосвязь осознанного в процессе отражения действительности // В кн. Современные проблемы теории познания диалектического материализма.- М.,1970-.- Т.2.-Гл.8.

Енгельс Ф. Діалектика природи. Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину.- Маркс К., Енгельс Ф. –Твори.- Т.20.

Кон И.С. В поисках себя.- М.,1984.

Кукушкина А.Н. Познание, язык, культура.- М.,1984.- Гл.2.

Леонтьев А.Н.Язык и разум человека.- М.,1965.

Мамардашвили Мераб. Как я понимаю философию.- М.,1992.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.- К.,1995.

Отражение как свойство материи // В кн. Современные проблемы теории познания диалектического материализма.- М.,1970.- Т.І.- Гл.6.

Основные исторические формы самосознания // В кн. Скворцов Л.В. Субъект истории и социальное самосознсние.- М.,1983.- Гл.1,2.

Петрушенко В.Л. Філософія.- К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001.-448 с.

Розенталь Э. Лабиринтами сознания.- М.,1982.

Скворцов Л.В. Культура самосознания.- М.,1989.

Спиркин А.Г. Сознание и самосознание.- М.,1973.

Спиркин А.Г. Основы философии.- М.,1988.- Гл.4.

Тугаринов В.П. Философия и сознание.- М.,1971.

Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник / за ред. І.Ф.Надольного.- К.,1997.

Філософія. Курс лекцій / І.В.Бичко.- К., 1991.

Філософія. Підручник / Г.А.Заїченко.- К.,1995.

Философский энциклопедический словарь.- М.,1993.


        1. Питання для самоконтролю

- У чому полягає помилковість поглядів гілозоїстів, вульгарних матеріалістів на природу та сутність свідомості ? Обґрунтуйте свою відповідь.

- Що означає положення про те, що свідомість не тільки відображає світ, а й творить його?

- Як можна обґрунтувати суспільно-історичну сутність свідомості?

- Якими якісними ознаками відрізняється психіка людини від психіки тварини?

- Які структурні ідеальні елементи входять до психіки людини?

- Яку роль у житті людини відіграє несвідоме?

- Чи можна зрозуміти природу людської свідомості, вивчаючи тільки мозок?

- Як ви розумієте співвідношення відображення і свідомість?

- Що з переліченого входить у філософське розуміння свідомості: відчуття, мова, мислення, свобода, уявлення, темперамент, емоції, пам’ять, поняття, інстинкти, світогляд, бажання, нервові імпульси, рефлекси ?

- В чому полягає специфіка творчої діяльності ? Кого можна вважати

суб’єктом творчості?
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4

    1. ДІАЛЕКТИКА ЯК ВЧЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК І РОЗВИТОК

1.Різноманітність способів філософствування (діалектика, метафізика, софістика, еклектика, догматизм, релятивізм тощо). Діалектика та метафізика як основні альтернативні способи філософського осмислення буття.

2.Діалектика як вчення про загальні закони розвитку природи, мислення і суспільства. Об’єктивна і суб’єктивна діалектика.

3.Суть закону єдності і боротьби протилежностей. Понятття тотожності, відмінності, протилежностей, суперечності. Види суперечностей та умови їх розв’язання.

4.Проблема багатоякісності речей. Якісні та кількісні зміни і їх взаємозв’язок.

5.Заперечення та його роль в процесі розвитку. Діалектична та метафізична концепції заперечення.
       1. ЛІТЕРАТУРА

Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: Учебник.- М.: Проспект, 1997.

Аристотель. Метафізика. - Соч.: В 4-х т.- М., 1976.- Т.1.

Введение в философию.- Часть ІІ.- М.,1989.

Гегель Г.В.Ф. Наука логики.- Соч.: В 3-х т. – М., 1970.- Т.1.

Глумницкий Г.М. Марксистская диалектика как система.- М.,1987.

Диалектическое противоречие.- М.,1989.

Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии // Диалектический и исторический материализм.- М..1988.

Законы и принципы материалистической диалектики.- К.,1989.

Закон единства противоположностей.- К.,1991.

Енгельс Ф. Анти-Дюрінг.- Маркс К., Енгельс Ф. – Твори .-Т.20.

Енгельс Ф. Діалектика природи. Стара передмова до “Анти-Дюрінга”.- Маркс К., Енгельс Ф.- Т.20.

История марксистской диалектики.- М.,1971.

Категории диалектики, их развитие и функции.- К.,1980.

Костюк В.Н. Количественно-качественные изменения и их специфика // Философские науки.- 1986.- № 6.

Лукач Д. К онтологии общественного бітия.- М., 1991.

Макаров М.Г. Сложность и вариативность категорий диалектики.- Л.,1988.

Меняйло И.Л. Основные законы материалистической диалектики.- М.,1973.

Петров Ю.А. Логические функции категорий диалектики.- М., 1972.

Петрушенко В.Л. Філософія.- К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001.-448 с.

Суворов Л.Н. Материалистическая диалектика.- М.,1980.

Спиркин А.Г. Основы философии.- М..1988.

Стешенко Н.И. Диалектика и идеология // Философские науки.- 1991.-№1.

Філософія. Підручник / А.Г.Заїченко.- К..1995.

Філософія. Курс лекцій: Навч.посібник / за ред. І.Ф.Надольного.- К.,1997.

Філософський словник.- К.,1989.

Философский энциклопедический словарь.- М.,1993.

Шептулин А.П. Система категорий диалектики.- М.,1967.
Питання для самоконтролю


 • Чи пов’язана з діалектикою здатність людини до постійного духовного самооновлення та самозбереження перед загрозою хаосу та невизначеності ? Якщо пов’язана, то яким чином ?

 • Розкрийте філософське поняття закону. Наведіть приклади різних видів законів.

 • Назвіть основні принципи діалектики. Наведіть приклади їх прояву у різних сферах буття.

 • У чому полягає принципова відмінність діалектичного заперечення від метафізичного?

 • Суб’єктивна діалектика є відображенням об’єктивної. Чи можна в такому разі вважати, що зміст першої повністю збігається зі змістом другої? Обґрунтуйте свою відповідь.

 • Розкрийте сутність альтернативних концепцій діалектики.

       1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ №5
     1. БУТТЯ ЛЮДИНИ ЯК ПРОБЛЕМА ФІЛОСОФІЇ

1.Специфіка філософського аналізу проблеми людини. Питання сутності і призначення людини в історії філософії.

2.Біологічне та соціальне в людині. Соціальне буття людини. Гармонія і дисгармонія людського існування.

3.Буття людини та її свобода. Свобода вибору. Свобода і відповідальність.

4.Самоцінність людського життя. Проблема сенсу життя, смерті і безсмертя у духовному досвіді людства.

ЛІТЕРАТУРА

Андрущенко В., Михальченко М. Сучасна соціальна філософія. Курс лекцій.- К.,1993.- Ч.1,2.

Андреев И.А. Происхождение человека и общества.- М.,1988.

Агации Э. Человек как предмет философии//Вопросы философии.- 1989.-№2.

Айер А.Дж. Человек как предмет научного исследования // Философские науки.-1991.-№1.

Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М.,1989.

Григорьян Б.Т. Философская антропология.- М.,1982.

Дубровский Д.И. Смысл смерти и достоинство личности // Философские науки.- 1990.- №5.

Карпинская Р.С. Человек и его жизнедеятельность.- М.,1988.

Коган Л.Н. Человек и его судьба.-М., 1988.

Людина в сфері гуманітарного пізнання.- К., 1998.

Моисеев Н.Н. Человек во Вселенной и на Земле // Вопросы философии.- 1990.- №6.

Петрушенко В.Л. Філософія.- К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001.-448 с.

Проблема человека в западной философии.- М.,1988.

Тейяр де Шарден П. Феномен человека.- М.,1987.

Філософія: курс лекцій / І.Бичко та інші.- К.,1994.

Філософія: Посібник / Г.Заїченко та інші.- К.,1996.

Философский энциклопедический словарь.- М.,1989.

Франк В. Человек в поисках смысла.- М.,1990.

Фромм Э. Бегство от свободы.- М.,1990.

Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. Древний мир - эпоха Просвещения / Ред кол.: И.Т.Фролов и др. - М.: Республика,1991.

Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. ХІХ век / Ред кол.: И.Т.Фролов и др. - М.: Республика,1995.


Питання для самоконтролю

 • У чому полягає сутність людини? Назвіть її основні ознаки.

 • Виявіть сутність категорій “людина”, “індивід”, “особистість”. Визначте їх основні відмінності.

 • Проаналізуйте наведені визначення сутності людини:

а) людина – це істота політична (Аристотель);

б) людина – це тварина, здатна виготовляти знаряддя праці (Б.Франклін);

в) людина – це не статичний центр світу, як вона вважає, а стижень та вершина еволюції (П. Тейяр де Шарден) ?


 • У чому полягає сутність свободи? Як вона пов’язана з відповідальністю ?

 • Які функції виконують потреби ? Наведіть типологію потреб.

 • У чому полягає сутність інтересу? Охарактеризуйте його структуру.

 • Дайте характеристику когнітивного, емоційного та поведінкового компонентів ціннісних орієнтацій.

 • Чому проблема сенсу життя є однією з “вічних” у філософії ?


 1. СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6


ДУХОВНЕ ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА:
    1. СУСПІЛЬНА СВІДОМІСТЬ ТА ЇЇ СТРУКТУРА


1.Людина як суб'єкт спілкування. Структура суспільної свідомості: буденний і теоретичний рівні. Суспільна психологія та ідеологія.

2.Мораль як відносно самостійна форма суспільної свідомості. Історичні типи і особливості моралі.

3.Естетична свідомість, її особливості.

4. Взаємозв'язок економічної, політичної і правової свідомості.

5. Сутність, специфіка і структура релігійної свідомості.

ЛІТЕРАТУРА

Арефьева Г.С. Общество, познание, практика.- М.,1988.

Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества.- М., 1989.

Буева Л.П.Человек: деятельность и общение.- М.,1978.

Введение в философию: Учебник / И.Фролов и др.- М.,1990.

Гусейнов А.А. Золотое правило нравственности.- М.,1988.

Каган М.С. О духовном // Вопросы философии, 1985, №9.

Мораль: сознание и поведение.- М.,1986.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини.- К.,1995.

Нравственная культура личности.- К.,1986.

Общественное сознание и его формы.- М.,1986.

Пролеев С.В. Духовность и бытие человека.- К.,1992.

Соковник В.М. О природе человеческого общения.- Фрунзе, 1974.

Сорокин Питирим Человек. Цивилизация. Общество.- М.,1993.

Тейяр де Шарден Пєр. Феномен людини // Заруб.філософія ХХ ст. Читанка в 6-ти кн.- К.,1993.- кн. 6.

Уледов А.К. Духовная жизнь общества.- М.,1980.

Франк С.Л. Духовные основы общества.- М.,1992.

Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.,1990.

Фромм Э. Душа человека.- М.,1992.

Философский энциклопедический словарь.- М.,1989.

Філософія: Курс лекцій / І.Бичко та інші.- К.,1994.

Філософія: Посібник / Г.Заїченко та інші.- К.,1996.

Філософський словник.- К.,1986.Питання для самоконтролю

 • Дайте визначення духовності. В чому вона проявляється ?

 • Які існують індивідно-практичні форми духовності ?

 • Що належить до соціальних форм духовності ?

 • Як визначити сутність суспільної свідомості ?

 • Які є рівні і форми суспільної свідомості ?

 • Що належить до функцій суспільної свідомості ?


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота відповідає трьом змістовим модулям дисципліни і включає роботу над першоджерелами, поглиблене вивчення окремих тем курсу та питання для систематизації знань перед іспитом.


Змістовий модуль І.
ТЕМА І. ФІЛОСОФІЯ СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ

1.Зародження основних напрямів осмислення людини і світу у філософії Стародавнього Сходу.

2.Характеристика шкіл давньоіндійської філософії: джайнізм, буддизм, санкх’я, вайшешика.

3.Філософські школи Стародавнього Китаю: конфуціанство, даосизм.

ЛІТЕРАТУРА

Аннабхатта. Тарка-санграха.- М.,1989.

Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч.1. / Под общ. ред. И.Т.Фролова.- М.: Политиздат, 1989.

Гессе Г. Демиан. Сиддхартха: Повести // Пер с нем.С.Апта, Р.Ейвадиса. – СПб.: Азбука – Класика, 2002.- 384 с.- С. 199-354.

История философии в кратком изложении.- М., 1991.

Кун-цзы / Конфуций. Лунь-юй // Древнекитайская философия: В 2 т.- М.,1972.-Т.1.

Лао-Цзы. Дао дэ цзин // Древнекитайская философия: В 2 т.- М.,1972.-

Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч.1.- М.: Политиздат, 1991. Т.1.

Ригведа. Избранные гимны. - М.,1991.- Ч.1.

Упанишады.- М.,1992.

Читанка з історії філософії. У 6 кн. - Кн.1. Філософія Стародавнього світу. - К.: Довіра, 1992.


        1. Питання для самоконтролю

- Чи правда, що, згідно зі східним світосприйняттям, основним завданням людини є змінювати світ на засадах розуму, впорядковувати його?

- Наскільки правомірно стверджувати, що за східним світоглядом, людина прагне пізнати себе, щоб стати над світом, бути його володарем і таким чином самоствердитися?

- Обґрунтуйте або спростуйте твердження: давньоіндійська філософія ірраціональна.

- Чи правильно стверджувати, що важливим завданням індійської філософії було осмислення соціального оточення з метою подальшого вдосконалення?

- Обґрунтуйте або спростуйте таке твердження: Конфуціянство – ірраціональне, космосоціологічне вчення Давнього Китаю.

- Яка філософія і з якою метою оперує поняттям „нірвана”? Який його зміст?

- Яка основна проблематика давньоіндійської філософії і чим вона зумовлена?

- Яка основна проблематика давньокитайської філософії і чим вона зумовлена? 1. Каталог: sites -> default -> files -> Files
  Files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
  Files -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
  Files -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
  Files -> Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
  Files -> Людина І світ
  Files -> Реферат актуальність теми
  Files -> Реферат актуальність теми
  Files -> Реферат актуальність теми


  Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка