Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»Сторінка1/3
Дата конвертації13.06.2017
Розмір0.58 Mb.
#22989
ТипПрограма
  1   2   3
Українська бібліотечна асоціація

Центр безперервної бібліотечно-інформаційної освіти

Головний тренінговий центр для бібліотекарів

ПРОГРАМА КУРСУ«АДВОКАЦІЯ: ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ БІБЛІОТЕК»

Програма розроблена канд. пед. наук, професором В.В.ЗагуменноюКИЇВ – 2011

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Курс «Адвокація: представлення інтересів бібліотек» присвячено актуальній темі, пов’язаній з необхідністю відстоювання та лобіювання інтересів бібліотек. Сьогодні на всіх рівнях управління приймаються рішення про фінансування, авторське право, телекомунікації, інтелектуальну свободу та інші питання, що визначають долю бібліотек та публічний доступ до інформації. Курс спрямований на формування у бібліотечних працівників знань щодо сутності та змісту поняття «адвокація», його структурних компонентів та головних напрямів діяльності.

Курс передбачає знайомство зі стратегією і тактикою проведення кампанії з адвокації, методикою та організаційними заходами, зокрема плануванням, адмініструванням кампанії з адвокації тощо.

Програма також включає питання зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR, зв’язок з органами державної влади, захисту інтересів бібліотек з використанням засобів масової інформації;знайомить з досвідом адвокації в зарубіжних країнах та Україні, розглядає роль Української бібліотечної асоціації у відстоюванні та захисті інтересів бібліотек.

Зміст і структура курсу

Курс складається з трьох розділів, які включають 9 тем.


Завдання курсу

1. Розглянути питання термінології щодо адвокаційної діяльності в бібліотечній сфері.

2. Визначити організаційні підходи до проведення кампанії з адвокації.

3. Розкрити методику проведення адвокаційних заходів.

4. Дати уявлення про зовнішні комунікації та РR-технології.

5. Охарактеризувати побудову стосунків між урядовцями і представниками бібліотек.

6. Ознайомити з досвідом захисту інтересів бібліотек в Україні та світі.

7. Показати роль Української бібліотечної асоціації у відстоюванні та захисті інтересів бібліотек.


Кваліфікаційні характеристики

Для визначення рівня знань слухачів проводиться вхідний контроль шляхом тестування. В залежності від рівня знань, кваліфікації, категорії працівників окремі теми у модулі можуть розкриватись більш глибоко і детально.

Внаслідок вивчення курсу слухачі повинні знати:


 • Теоретичні основи і визначення базових понять, основних термінів стосовно адвокації

 • Специфіку планування адвокаційної кампанії

 • Методику проведення кампанії з адвокації

 • Сутність зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR

 • Особливості зв’язків з органами влади як умови адвокації у бібліотечній сфері

 • Механізми захисту бібліотек з використанням засобів масової інформації

 • Досвід адвокаційної діяльності бібліотек України і світу

 • Основні напрямки діяльності Української бібліотечної асоціації по відстоюванню та захисту інтересів бібліотек.

Після завершення вивчення цього курсу слухачі повинні вміти:

 • Визначати систему понять щодо адвокаційної діяльності, її головні напрями, види, форми, загальні засади адвокації

 • Здійснювати планування адвокаційної кампанії

 • Проводити кампанію з адвокації

 • Здійснювати зв’язки з органами влади з метою просування ідей з адвокації

 • Співпрацювати із засобами масової інформації по захисту та лобіюванню інтересів бібліотек

 • Використовувати вітчизняний та зарубіжний досвід по проведенню кампаній з адвокації.

Цей курс допоможе слухачам оволодіти навичками:

 • Розробки і складання плану адвокаційної кампанії

 • Проведення адвокаційної кампанії

 • Впровадження різних форм і методів адвокації

 • Використання комунікативних технологій в роботі із засобами масової інформації та органами влади

 • Оцінки проведення адвокаційної кампанії.

Навчальна програма передбачає лекційні і практичні заняття, з окремих тем – круглі столи, дискусії, інші інтерактивні форми роботи. До кожної теми розроблені завдання для самостійної роботи, питання для самоперевірки, контролю засвоєння отриманих знань шляхом проведення експрес-опитування. Передбачено також проведення вхідного та вихідного контролю знань слухачів.

Тематичний план


п/пНазва розділів, тем

Всього

годин


Види занять та кількість годин

Лекції

Семінари/ практичні

Вирішення виробничих завдань

Самостійна робота

Контроль знань

1

2

3

4

5

6

7

8
Розділ 1. Адвокація бібліотек: теоретико-методичні засади

26

6

2

6

12
1.1

Сутність та зміст поняття «адвокація»

8

2

2
4

Експрес

опитування1.2

Планування кампанії з адвокації

10

2
4

4
1,3

Методика проведення кампанії з адвокації

8

2
2

4

Експрес

опитування


Розділ 2. Зовнішні комунікації бібліотеки

24

6
6

12
2.1

Сутність зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR

6

24
2.2

Зв’язки з органами влади як умова адвокації у бібліотечній сфері

8

2
2

4

Експрес

опитування2.3

Захист інтересів бібліотек з використанням засобів масової інформації

10

2
4

4

Експрес

опитування


Розділ 3. Представлення інтересів бібліотек: практичні аспекти

22

6

2

6

8
3.1

Досвід адвокаційної діяльності бібліотек світу

6

2
2

2

Експрес

опитування3.2

Досвід адвокаційної діяльності бібліотек України

8

2
2

4

Експрес

опитування3.3

Роль УБА у відстоюванні та захисті інтересів бібліотек

8

2

2

2

2

Експрес

опитування


Разом

72

18

4

18

32

РОЗДІЛ 1. АДВОКАЦІЯ БІБЛІОТЕК: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
Тема 1.1. Сутність та зміст поняття «адвокація» («адвокасі»)

Визначення поняття «адвокація». Розробленість проблем адвокації в Україні і світі. Різні підходи до визначення поняття «адвокація».

Мета адвокації та її структурні компоненти: стратегічний та операційний. Інші структурні компоненти: змістовний, процесуальний, людський, ресурсний, інформаційно-освітній тощо.

Головні напрями адвокації. Відстоювання справедливих інтересів осіб або груп. Просування нових суспільних ідей, цінностей, норм.

Види адвокації: самоадвокація, громадянська адвокація, юридична адвокація. Форми адвокації. Загальні засади адвокації: уповноваження, представництво, доступ, ресурси, інформація, вибір, незалежність, вміння слухати тощо.

Адвокація як реакція на гострі соціальні проблеми, вироблення комплексної відповіді на систематичні негаразди чи кризи. Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотекарів і користувачів.


Тема 1.2. Планування кампанії з адвокації

Постановка проблеми. Аналіз ситуації. Формування головної ідеї адвокації. Робочий план для розробки ідеї. Розповсюдження ідей серед відвідувачів і громадськості. План розвитку бібліотеки і план з адвокації.

Визначення цілей і завдань проведення кампанії з адвокації. Довгострокові, проміжні та короткострокові цілі. Визначення мішеней та їх видів. Основна та альтернативна мішені; формальні, мішені доступу та підтримки. Пасивні та активні союзники; пасивні та активні опоненти; ведучі активісти та опоненти, байдужі «нейтрали».

Скерування зусиль кампанії на ключових впливових особах: органів законодавчої та виконавчої влади національного та регіонального рівнів, засобах масової інформації, інших впливових особах.

Підготовка плану кампанії з адвокації. Відповідальні за виконання плану. Адміністрування компанії з адвокації.

Стратегія спілкування. Початок кампанії. Визначення представників бібліотеки, хто виступатиме на її підтримку. Дії у випадку негативної реакції на проведення кампанії.


Тема 1.3. Методика проведення кампанії з адвокації

Тактика проведення кампанії з адвокації. Розробка ключового повідомлення та визначення цільової аудиторії. Донесення ключового повідомлення.

Інструменти адвокації. Методи адвокації: неконфронтаційні (діалог, комітети, робочі групи, зустрічі з урядовцями, листи, прес-релізи, виїзди на місця, відкриті громадські слухання та ін.) та конфронтаційні (демонстрації, пікети, забастовки, протести тощо); односторонні (опитування громадської думки, пропозиційні урни), двосторонні (громадські зустрічі та форуми, спеціальні комітети і комісії, інформаційні ярмарки та виставки); формальні, звичайні методи (комітети та президії, планувальні та дорадчі комітети, спеціальні послуги чи агенції) та ін..

Складання кошторису проведення компанії з адвокації. Визначення джерел фінансування. Виконання плану з адвокації.

Моніторинг та оцінка плану виконання кампанії з адвокації. Проведення систематичних міні-опитувань, фокус груп, інтерв’ю з пересічними громадянами на вулиці тощо. Спілкування з відвідувачами, читачами та прихильниками бібліотеки.

Вимірювання ефективності компанії. Створення системи контрольних показників, за допомогою яких можна виміряти зміни та загальне виконання і вплив кампанії. Визначення індикаторів, що свідчать про успіх.

Перегляд та переробка плану дій з адвокації.

ПЛАНИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.1. Сутність та зміст поняття «адвокація» («адвокасі»)

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Семінару/практичного заняття – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 4 години
План лекційного заняття

 1. Визначення поняття «адвокація» («адвокасі»).

 2. Мета адвокації та її структурні компоненти.

 3. Види та форми адвокації.

 4. Загальні засади адвокаційної діяльності.


Питання для самоперевірки

1. Що означає слово «адвокація» в перекладі з англійської?

2. Яка головна мета адвокації?

3. Які загальні засади адвокації?

4. Які групи учасників адвокації Ви можете назвати?
План практичного завдання

Проводиться у формі дискусії.Питання для дискусії:

 1. Які поняття доцільно використовувати «адвокація» чи «захист інтересів»; «просування» чи «лобіювання» актуальних питань?

 2. Що (які чинники) впливає на позицію влади по визнанню заслуг бібліотек перед суспільством?

 3. Чим відрізняється кампанія з адвокації від ПР-кампанії і пропаганди?


Завдання для самостійної роботи

1. Знайти в Інтернеті інформацію щодо поняття «адвокація» («адвокасі»). Спробуйте дати своє визначення.

2. Ознайомитись з основними сайтами, що популяризують питання адвокації в Україні (перелік сайтів представити у вигляді вебліографії).

3. Визначити характерні риси адвокації.


Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі, результати дискусії та самостійної роботи (вебліографія з адвокації).


Питання до експрес-опитування

1. Які види адвокації Ви знаєте?

2. Назвіть структурні компоненти адвокації.

3. В чому полягає сутність адвокації?Тема 1.2. Планування кампанії з адвокації

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 4 години

Самостійної роботи слухачів – 4 години
План лекційного заняття

 1. Формування головної ідеї адвокації.

 2. Мішені та їх визначення.

 3. Підготовка плану кампанії з адвокації.


Питання для самоперевірки

 1. Чим відрізняється план розвитку бібліотеки від плану з адвокації?

 2. Які основні етапи кампанії з адвокації?

 3. Які цілі і завдання кампанії з адвокації?

 4. Хто складає групу байдужих «нейтралів»?


Вирішення виробничого завдання

Проводиться у формі тренінгу по написанню плану кампанії.

Мета заняття: оволодіти навичками складання плану кампанії з адвокації.

План заняття: 1. Визначення мішеней та їх видів.

 2. Основні складові плану кампанії з адвокації.

 3. Розробка плану кампанії з адвокації на поточний рік, визначення основних його етапів (робота в малих групах).

 4. Обговорення підготовленого плану в групах.


Завдання для самостійної роботи

 1. Вивчити можливості проведення кампанії з адвокації в Вашій бібліотеці.

 2. Ознайомитись з основними та альтернативними мішенями адвокаційної діяльності (див. Додаток 1).

 3. Охарактеризувати активних і пасивних союзників і опонентів.


Критерії оцінювання, форма контролю знань

Результати виконання виробничого завдання (зразок(и) плану кампанії з адвокації на поточний рік).Тема 1.3. Методика проведення кампанії з адвокації

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 4 години
План лекційного заняття

 1. Ключове повідомлення. Його розробка та визначення цільової аудиторії.

 2. Методи адвокації.

 3. Складання кошторису кампанії з адвокаційної діяльності.

 4. Проведення моніторингу та оцінювання.


Вирішення виробничого завдання

Мета заняття: ознайомитися з інструментами адвокації та вміти здійснювати відбір методів для здійснення успішної адвокаційної компанії.

План заняття


 1. Визначення цільової аудиторії кампанії з адвокації.

 2. Вибір методів для проведення Вашої адвокаційної компанії.

 3. Обґрунтування свого вибору.

 4. Визначення ресурсів кампанії з адвокації.

 5. Визначення джерел фінансування адвокаційної компанії.


Завдання для самостійної роботи

 1. Окресліть результати, які Ви очікуєте отримати від адвокаційної компанії.

 2. Визначте систему контрольних показників (індикаторів), за допомогою яких Ви зможете виміряти зміни та загальне виконання і вплив кампанії з адвокації.

 3. Опишіть, як Ви будете вимірювати результати кампанії і як будете оцінювати проект.


Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі, результати виконання виробничого завдання та самостійної роботи (перелік обраних методів та ресурсів, необхідних для проведення кампанії з адвокації).


Питання до експрес-опитування

 1. Які неконфронтаційні методи адвокаційної діяльності Ви можете назвати?

 2. Назвіть конфронтаційні методи адвокаційної діяльності.

 3. Назвіть можливі джерела фінансування кампанії з адвокації.

 4. За допомогою яких показників можна визначити, що кампанія з адвокації пройшла успішно?


Література до розділу

Основна

 1. Адвокасі в бібліотечній сфері [Електронний ресурс]: посібник для бібліотекарів, користувачів і друзів бібліотек : на основі видання Амер. біб. асоціації : пер. з англ. / наук. ред. В.С. Пашкової. – Електронні дані . – Назва з екрану. – Доступно за адресою: http://libinnovate.files.wordpress.com/2009/12/advocacy-toolkit_final1.pdf

 2. Долан Д. Центр маленького сообщества и глобальной коммуникации (Библиотечная адвокация) / Д. Долан // Современная библиотека. – 2010. – № 3. – С. 18–21.

 3. Загуменна В.В. «Адвокасі» без перешкод : про актуальну проблему сьогодення: потребу вільного та відкритого доступу до інформації / В.В. Загуменна // День. – 2010. – 12 серпня.

 4. Загуменна В.В. Адвокасі бібліотек: поняття, сутність, мета, завдання / В.В. Загуменна, С.І. Барабаш // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : VI Міжнар. наук.-практич. конф., Київ, травень 2009 р. – К. : ДАКККіМ, 2009. – С.77–80.

 5. Загуменна В.В. Адвокаційна діяльність бібліотек – головні принципи та завдання / Загуменна В.В., Барабаш С.І. // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики : Зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 травня 2010 р. – К., 2010. – С. 110–112.

 6. Лисицкий А.В. Из состояния «как сейчас» в состояние «как должно быть» (Библиотечная адвокация) / А.В. Лисицкий // Современная библиотека. – 2010. – № 3. – С.10–17.

 7. Патерсон С. Стратегія розробки ефективної компанії із захисту прав своїх інтересів / Селі Патерсон // Світ громадянського представництва. – 2003. – №1. – С.16–20.

 8. Столяров Ю.Н. Общетеоретическая секция Международной конференции «Крым–2010»: аналитический обзор докладов // Научные и технические библиотеки. - 2011 . - №1. - Электронные данные. – Название с экрана. – Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=1&art=2 (коментарий на доклад В.В.Загуменной и С.И.Барабаш «Адвокационная деятельность библиотек как новое направление библиотековедения» на конференции «Крым – 2010»).


Додаткова

  1. Довідник з адвокасі бібліотек [Електронний ресурс] : пер. з англ. / Амер. біб. асоціація // [сайт УБА]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Доступ за адресою. – http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/article.php?storyid=88

  2. Пашкова В.С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: зарубіжний досвід / В.С. Пашкова ; УБА, КДІК. – К. : Афіна, 1996. – 48 с.

  3. Library Advocate’s Handbook / editor Limba K. Wallace. – Chicago : American Library Association, 2003. – 40 p.

  4. Library Advocate’s Handbook / editor Marci Merola. – Chicago : American Library Association, 2008. – 36 p.

  5. Электронный учебник по адвокаси [Электронный ресурс] // Программа «Наши права» : сайт. – Электронные данные. – Название с экрана. – Режим доступа: http://www.advocacy-ru.org/docs/1/3_1_003.pdf.


Підсумкове оцінювання знань до розділу здійснюється шляхом опитування за питаннями підсумкового контролю знань за першим модулем.

РОЗДІЛ 2. ЗОВНІШНІ КОМУНІКАЦІЇ БІБЛІОТЕКИ
Тема 2.1. Сутність зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR

Зовнішні комунікації як засіб формування іміджу бібліотеки. Поняття зовнішніх комунікацій. Побудова комунікаційної політики бібліотеки, її розвитку; ознайомлення з комунікативними технологіями та особливостями комунікацій з користувачами бібліотеки, іншими членами громади, що не є читачами бібліотеки. Партнерство та кооперація як важлива умова адвокації в бібліотечній сфері. Розвиток партнерства.

Зацікавлені сторони: органи державної влади, представники бізнесу, заклади освіти і культури, засоби масової інформації, професійні та громадські об’єднання, відвідувачі бібліотек, волонтери та ін..

Типи об»єднань: союз, спілка, коаліція, асоціація, робоча група та ін.. Коаліції як структурована організація, створена для співпраці між партнерськими організаціями. Цілі і переваги коаліцій. Ключові цінності коаліції: повна участь, взаєморозуміння, рішення на основі спільної мети, розділена відповідальність. Створення коаліції. Бар’єри для створення коаліції. Члени коаліції та їх залучення. Загальні правила формування та керування коаліцією.

Підвищення рівня обізнаності людей щодо бібліотек. Ствердження і популяризація іміджу бібліотеки.
Тема 2.2. Зв’язки з органами влади як умова адвокаційної діяльності у бібліотечній сфері

Побудова стосунків між урядовцями і представниками бібліотек на національному і місцевому рівнях. Законодавчі органи як цільова аудиторія для здійснення компанії з адвокації. Адміністративні агенції як відповідальні за впровадження адвокаційної політики. Судові організації. Правила роботи із законодавчими органами. Спрямованість адвокаційної діяльності на прийняття нових законів чи конкретних змін до них та регулювання законодавчої політики.

Стратегія спілкування. Спілкування з представниками влади. Побудова стосунків з тими, хто приймає рішення. Спілкування з адміністративним персоналом (секретарі, помічники тощо). Підтримка контактів з ключовими особами. Робота з урядовцями.

Підготовка документів, адресованих до органів законодавчої і виконавчої влади. Підготовка до зустрічей з урядовцями. Зацікавлені сторони у прийнятті рішень. Учасники громадського обговорення: політики, посадовці, експерти, громадськість, представники бізнесу, ЗМІ тощо. Ставлення громадян до проблем бібліотек. Доступ громадян до законодавчої та урядової інформації.


Тема 2.3. Захист інтересів бібліотек з використанням засобів масової інформації

Типологія ЗМІ та їх використання в адвокаційній діяльності бібліотек. Телебачення і радіо, газети та журнали, Інтернет. Розробка медіа стратегії бібліотеки. Планування та методи медіа кампаній.

Стосунки зі ЗМІ та громадськістю. Переваги співпраці з медіа. Безкоштовне поширення інформації. Причини для залучення медіа в адвокаційній діяльності. Етапи запровадження медіа кампанії. Підготовка прес-релізів; проведення прес-конференцій, присвячених обраній події та ін.

Публікації громадян, редакційні та тематичні статті. Випуск новин.

Участь в інтерв’ю в пресі, на радіо/телебаченні. Підготовка і проведення ток-шоу на телебаченні.
ПЛАНИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 2.1. Сутність зовнішніх комунікацій бібліотеки та PR

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 4 години
План лекційного заняття

 1. Поняття зовнішніх комунікацій. Інформаційна комунікація бібліотеки.

 2. Партнерство як важлива умова адвокації.

 3. Типи об’єднань: союз, спілка, коаліція, асоціація та ін.

 4. Технології PR та їх види.


Питання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття зовнішніх комунікацій.

 2. Визначте цільову аудиторію для здійснення кампанії з адвокації Вашою бібліотекою.

 3. Назвіть партнерів, що допомагають Вам у вирішенні проблем Вашої бібліотеки.

 4. Хто поза межами бібліотечної спільноти підтримує Ваше ключове повідомлення і допоможе Вам?


Завдання для самостійної роботи

 1. Знайдіть в мережі Інтернет інформацію про своїх потенційних партнерів (можливо, сайти організацій і компаній). Спробуйте проаналізувати інформацію про них з метою подальшого їх залучення до співпраці з Вашою бібліотекою.

 2. Результати пошуку та відбору оформіть у вигляді пропозицій до плану кампанії з адвокації.


Критерії оцінювання, форма контролю знань

Результати самостійної роботи (пропозиції до плану кампанії з адвокації).Тема 2.2. Зв’язки з органами влади як умова адвокаційної діяльності у бібліотечній сфері

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 4 години
План лекційного заняття

 1. Побудова стосунків між урядовцями і представниками бібліотек на національному і місцевому рівнях.

 2. Правові аспекти адвокаційної діяльності бібліотек.

 3. Громадські слухання та обговорення.

 4. Доступ громадян до законодавчої та урядової інформації.


Питання для самоперевірки

 1. В якому законодавчому акті закріплено право громадян на інформацію?

 2. Назвіть основні закони, що регламентують діяльність бібліотек.

 3. Назвіть не менш як десять порад для успішної роботи із законодавчими органами.

 4. Що означає «побудова стосунків із допоміжним персоналом»?


Вирішення виробничого завдання

Мета заняття: оволодіти методикою підготовки та написання листів до урядовців.

План заняття:


 1. Визначте, кому саме буде адресований Ваш лист.

 2. Чітко визначте мету, якої Ви прагнете.

 3. Наведіть приклад чи якийсь влучний випадок, щоб привернути увагу до Вашої проблеми.

 4. Просіть, щоб Вам дали пряму відповідь і висловилися з цього приводу.

Рекомендації до написання листа див. Додаток 3.
Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте структуру влади України.

2. Охарактеризуйте законодавство України щодо вільного доступу до інформації в демократичному суспільстві.

3. Прочитайте та законспектуйте відповідні статті Конституції України та Закон України «Про інформацію».

4. Розробіть звернення до влади по лобіюванню важливого для своєї бібліотеки питання.
Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі, результати виробничого завдання (листи-звернення бібліотеки до влади, конспект законодавчих матеріалів, що забезпечують участь громадян у формуванні державної політики).


Питання до експрес-опитування

 1. Назвіть три типи звернень, визначені в Законі України «Про звернення громадян».

 2. Назвіть законодавчі документи, що забезпечують участь громадян у формуванні державної політики.Тема 2.3. Захист інтересів бібліотек з використанням засобів масової інформації

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 4 години

Самостійної роботи слухачів – 4 години
План лекційного заняття

 1. Типологія ЗМІ та їх використання в адвокації бібліотек.

 2. Розробка медіа стратегії бібліотеки.

 3. Етапи запровадження медіа кампанії.

 4. Медіа заходи, спрямовані на просування та захист інтересів бібліотек, бібліотекарів і користувачів.


Вирішення виробничого завдання

Проводиться у формі моделюючої гри.

Мета заняття: опанувати методику підготовки прес-релізу, плану-сценарію проведення прес-конференції.

План заняття: 1. Оберіть умовний інформаційний привід (подію) для медіа кампанії з адвокаційної діяльності бібліотеки.

 2. Визначте медіа заходи, які Ви будете використовувати для медіа кампанії з адвокації.

 3. Складіть прес-реліз, що стосується проведення у бібліотеці прес-конференції, присвяченій обраній події.

 4. Складіть план-сценарій проведення прес-конференції.


Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі, результати виробничого завдання (зразки прес-релізів, планів-сценаріїв прес-конференції).


Питання до експрес-опитування

 1. Назвіть типи ЗМІ, що можуть бути використані в адвокаційній кампанії.

 2. Які переваги співпраці зі ЗМІ?

 3. Що таке прес-реліз? Охарактеризуйте його структуру.

 4. Що забезпечує успішність інтерв’ю?


Література до розділу

Основна

 1. Бібліотечні шляхи: від заливки цементу до посади в органах державної влади // Бібліоміст : [сайт програми]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Доступ за адресою: http://www.bibliomist.org/pdf/treasure_box/15.pdf

 2. Гонцяж Я. Свобода інформації та виконавча гілка влади: правові норми, інституції, процедури / Гонцяж Я., Гридюк Е. – К. Міленіум, 2000. – 240 с.

 3. Довідник з адвокасі бібліотек [Електронний ресурс] : пер. з англ. / Амер. біб. асоціація // [сайт УБА]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Доступ за адресою. – http://www.uba.org.ua/htdocs/modules/news/article.php?storyid=88

 4. Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках: програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек / уклад. В.В.Загуменна, І.О.Шевченко. – К.: НАКККіМ, 2010. – 24 с.

 5. Здійснення і захист прав, інтересів фізичних та юридичних осіб: зб. матеріалів круглого столу / Чернігів. держ. ін-т права, соціальних технол. та праці, Каф. цивільно-правових дисциплін / ред Т.М. Чумак. — Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. — 111 с.

 6. Как создаются читающие нации: опыт, идеи, образцы : сборник материалов / ред.-сост. В.Д. Стельмах, Дж.Я. Коул. – М. : НФ «Пушкинская библиотека»: Белый город, 2006. – XIV, 274 с. : ил.

 7. Мандрик В. Громадські слухання як елемент лобіювання : (посібник для громадських організацій, які працюють для розвитку малого та середнього бізнесу) / В. Мандрик, К. Ляпіна, Е. Ламах. – К., 2002. – 60 с.


Додаткова

  1. Библиотека. Население. Местная власть : К проблеме информационного сотрудничества : сб. материалов и документов / ред.-сост. И.Б.Михнова ; МОНФ. – М., 1999. – 126 с. – (Сер. «Б-ка муниципального служащего» ; Вып. 10) . – Существует электронная версия (Режим доступа http://www.library.ru/1/kb/books/mestnaya_vlast/).

  2. Галин А. Библиотекарь / А. Галин : Драма в 2-х действиях // Library.ru : информ. портал.– Электронные данные. – Название с экрана. – Режим доступа: http://www.library.ru/lib/book.php?b_uid=22.

  3. Золотова Н.Ю. Библиотекари США в борьбе за повышение оплаты труда / Н.Ю. Зотова // Library. ru : информ. портал / при поддержке Мин-ва Рос. Федерации .– Электронные данные. – Название с экрана. – Режим доступа: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=302.

  4. Соколов А.В. Уроки библиотечного демократического движения в России / А.В. Соколов // Library. ru : информ. портал / при поддержке Мин-ва Рос. Федерации .– Электронные данные. – Название с экрана. – Режим доступа: http://www.library.ru/1/kb/articles/article.php?a_uid=288.

  5. Чумиков А.Н. Связи с общественностью: теория и практика : Учеб. пособ. / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – М. : Дело, 2003. – 496 с., 16 с. вкл.


Підсумкове оцінювання знань до розділу здійснюється шляхом опитування за питаннями підсумкового контролю знань по 2-му модулю.

РОЗДІЛ 3. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ БІБЛІОТЕК: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Тема 3.1. Досвід адвокаційної діяльності бібліотек світу

Проведення кампаній з адвокації бібліотеками Сполучених Штатів Америки. Національні тижні бібліотек США. Національний день книгомобілів. Історії успіху американських бібліотек. Привернення уваги людей публічними бібліотеками у Флориді (США).

Застосування адвокаційних технологій бібліотеками Великобританії, Німеччини, Австрії та Австралії.

Святкування тижнів бібліотек в зарубіжних країнах.

Формування адвокаційної політики бібліотеками Латвії і Литви.

Роль бібліотечних асоціацій зарубіжних країн у захисті та лобіюванні інтересів бібліотек.


Тема 3.2. Досвід адвокаційної діяльності бібліотек України

Сприяння вдосконаленню діючого законодавства в бібліотечній сфері.

Адвокаційна діяльність національних, наукових та спеціальних бібліотек України. Успішні адвокації публічних бібліотек України.

Запровадження нового формату відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. Проведення різноманітних акцій, спрямованих на привернення уваги до бібліотек: флеш-моби, Дні відкритих дверей, «Стань читачем бібліотеки сьогодні»; «Бібліотечний трамвай» (м. Львів); інтерв»ю на радіо і телебаченні, в пресі; інші заходи.

Створення і розповсюдження методичних та рекламних матеріалів з адвокаційної діяльності.
Тема 3.3. Роль Української бібліотечної асоціації у відстоюванні та захисті інтересів бібліотек

Програма Української бібліотечної асоціації з адвокації «Через бібліотеки – до знань!». Цілі, завдання програми. Проблеми, що потребують вирішення. Очікувані результати.

Планування та організація заходів УБА з адвокації. Комплекс заходів з адвокації бібліотек.

Освітні програми УБА з адвокації. Конференції, семінари, тренінги, круглі столи та інші заходи. Їх цілі й завдання.

Просування ідей адвокації в професійному бібліотечному середовищі України. Вироблення системного підходу в проведенні кампаній з адвокації. Залучення бібліотечних працівників до активної адвокаційної діяльності.
ПЛАНИ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Тема 3.1. Досвід адвокаційної діяльності бібліотек світу

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 2 години
План лекційного заняття

 1. Кампанії з адвокації, що проводяться бібліотеками Сполучених Штатів Америки.

 2. Використання заходів адвокаційної діяльності бібліотеками Європи, зокрема бібліотеками Австрії, Великобританії, Німеччини та деяких ін.

 3. Роль бібліотечних асоціацій зарубіжних країн у захисті та лобіюванні інтересів бібліотек.


Питання для самоперевірки

1. Які Ви знаєте історії успіху зарубіжних бібліотек, спрямовані на захист інтересів бібліотек і бібліотекарів?

2. Які заходи бібліотек США по просуванню і лобіюванню інтересів бібліотек Ви вважаєте найбільш ефективними?

3. Які заходи з адвокації проводяться бібліотеками Європи?


Вирішення виробничого завдання

Мета заняття: навчитись аналізувати заходи з адвокації, що проводять зарубіжні бібліотеки, з метою подальшого їх використання в адвокаційних заходах бібліотек України.

План заняття:


 1. Визначте найбільш ефективні, на Вашу думку, заходи щодо адвокаційної діяльності зарубіжних бібліотек і які можуть бути використані Вашою бібліотекою під час адвокаційної кампанії.

 2. Визначення партнерів, що будуть залучатися до проведення цих заходів: представники влади, засоби масової інформації, громадськість та ін.

 3. Залучення фінансової підтримки.


Завдання для самостійної роботи

1. Охарактеризуйте проведення національних тижнів бібліотек у США.

2. Наведіть приклад(и) та охарактеризуйте адвокації бібліотек Австрії.

3. Наведіть приклад(и) та охарактеризуйте адвокації бібліотек Латвії і Литви.

4. Наведіть приклад(и) та охарактеризуйте адвокації бібліотек інших зарубіжних країн.

Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі, результати самостійної роботи.


Питання до експрес-опитування

1. Які заходи успішної адвокаційної діяльності публічних бібліотек США Ви можете навести?

2. Досвід проведення Днів бібліотек яких країн Ви можете запропонувати для застосування в роботі своєї бібліотеки при проведенні заходів по святкуванню Всеукраїнського дня бібліотек?

Тема 3.2. Досвід адвокаційної діяльності бібліотек України

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 4 години
План лекційного заняття

1. Аналіз діючого законодавства України в бібліотечній сфері.

2. Успішна адвокаційна діяльність бібліотек України.

3. Новий формат святкування Всеукраїнського дня бібліотек.


Питання для самоперевірки

 1. Які закони України, спрямовані на захист інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів Ви можете назвати?

 2. Які заходи Ви можете запропонувати з нагоди святкування Всеукраїнського дня бібліотек в новому форматі?

 3. Які результати очікуються після проведення заходів по святкуванню Всеукраїнського дня бібліотек в новому форматі?


Вирішення виробничого завдання

Проводиться у формі ділової гри.

Мета заняття: сформувати навички проведення Національних (всеукраїнських) заходів з метою лобіювання інтересів бібліотек.

План заняття:

1. Розробити план заходів по святкуванню Всеукраїнського дня бібліотек в новому форматі (робота в групах):

а) запропонувати девіз до Всеукраїнського дня бібліотек;

б) підготувати прес-реліз для друкованих ЗМІ з нагоди святкування Всеукраїнського дня бібліотек;

в) розробити сценарій проведення свята за новим форматом.

г) підібрати висловлення (публікації, спогади, думки) відомих особистостей про бібліотеки.

2. Обговорення плану заходів в аудиторії.


Завдання для самостійної роботи

1. Розробити план заходів по проведенню адвокаційної кампанії з метою залучення громадян України до використання переваг сучасної бібліотеки, підтримки її позитивного іміджу, професії бібліотечного працівника.

2. Наведіть приклад(и) адвокаційної діяльності своєї бібліотеки.
Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі, результати виконання виробничого завдання.


Питання до експрес-опитування

1. Які приклади успішної адвокаційної діяльності публічних бібліотек України Ви можете навести?

2. Які методичні рекомендації та інші матеріали методичного характеру Ви будете використовувати в своїй роботі при проведенні заходів по святкуванню Всеукраїнського дня бібліотек в новому форматі?
Тема 3.3. Роль Української бібліотечної асоціації у відстоюванні та захисті інтересів бібліотек

Тема вивчається під час:Лекційного заняття – 2 години

Семінару/практичного заняття – 2 години

Виконання виробничого завдання – 2 години

Самостійної роботи слухачів – 2 години
План лекційного заняття

 1. Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотекарів і користувачів.

 2. Роль Української бібліотечної асоціації (УБА) у відстоюванні інтересів бібліотек.

 3. Програма Української бібліотечної асоціації з адвокації «Через бібліотеки – до знань!».

 4. Освітні програми УБА з адвокаційної діяльності.


Питання для самоперевірки

 1. Які системні дії, спрямовані на захист інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів, передбачені адвокацією?

 2. Які задачі ставить УБА в рамках реалізації програми «Через бібліотеки до знань» по налагодженню відносин бібліотек з органами влади? (Див. додаток 4).

 3. Які результати очікуються від програми УБА «Через бібліотеки до знань»?


План практичного заняття

Проводиться у формі круглого столу.Питання до круглого столу:

 1. Визначити проблеми Вашої бібліотеки, що потребують вирішення.

 2. Окреслити першочергові завдання, які мають відповідати визначеним проблемам.

 3. Визначити ресурси, необхідні для вирішення завдань.

 4. Запропонувати адвокаційні заходи, що будуть сприяти виконанню завдань.


Вирішення виробничого завдання

Мета завдання: привернути увагу громадськості до бібліотек з метою підвищення їх іміджу в суспільстві.

План заняття:

1. Розробити план проведення адвокаційної кампанії УБА на українському телебаченні по підвищенню позитивного іміджу бібліотеки в суспільстві із залученням відомих особистостей України (робота в групах):

а) запропонувати девіз рекламної кампанії УБА;

б) запропонувати список відомих особистостей України, що будуть представляти бібліотеки.

2. Обговорення девізу та списку в аудиторії.
Завдання для самостійної роботи

1. Проаналізувати блоги УБА «Творчість та інновації в українських бібліотеках»та «Блог з адвокасі».

2. Охарактеризуйте заходи з адвокаційної діяльності, що представлені на вказаних блогах.
Критерії оцінювання, форма контролю знань

Експрес-опитування по темі, результати практичної та самостійної роботи (приклади девізів рекламної кампанії УБА, список відомих особистостей України, що будуть представляти бібліотеки тощо).


Питання до експрес-опитування

 1. Яка мета програми УБА «Через бібліотеки до знань»?

 2. Які цілі по підвищенню рівня кваліфікації бібліотечних працівників в Україні ставить перед собою УБА на наступні п”ять років?

 3. Які задачі ставить УБА в рамках реалізації програми «Через бібліотеки до знань» по модернізації матеріально-технічної бази бібліотек в Україні?


Література до розділу

Основна

 1. Ковальчук Л.І. Українська бібліотечна асоціація на захисті інтересів бібліотек / Л. І. Ковальчук // Бібліотека : бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2010. – Липень. – С. 1–2.

 2. Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876-2008 : монографія / В.С. Пашкова. – Х. : Акта, 2009. – 336 с.

 3. Пашкова В.С. Деякі факти щодо святкування Тижня бібліотек у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / В.С. Пашкова // Бібліоміст : [сайт проекту]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Доступ за адресою: http://bibliomist.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=6&sid=64

 4. Пашкова В.С. Проведення національних тижнів бібліотек у США й Австралії / В.С.Пашкова // Бібліосвіт. – 1999. – №2. – С. 3–5.

 5. Шевченко І.О. Українська бібліотечна асоціація: 15 років у житті бібліотечної громади / І.О. Шевченко // Бібліотека : бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2010. – Червень – С. 1–2.

 6. Блог з адвокасі [Електронний ресурс]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Доступ за адресою: //http://advocacy-uba.at.ua/bloghttp://advocacy-uba.at.ua/blog.


Додаткова

 1. Всеукраїнський день бібліотек: новий формат : метод. рекомендації для регіон. відділень і колектив. членів Укр. бібліот. асоц. ; авт.-уклад. Н.Ф. Попова ; редкол.: Пашкова В.С., Сошинська Я.Є., Шевченко І.О. – К. : Самміт-Книга, 2010. – 52 с.

 2. Заваліна О. Американський досвід та приклади святкування Дня Бібліотек [Електронний ресурс] / Оксана Заваліна // Бібліоміст : [сайт програми]. – Електронні дані. – Назва з екрану. – Доступ за адресою: http://bibliomist.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=4&sid=64

 3. Пашкова В.С. Внесок національних бібліотечних асоціацій у формування іміджу бібліотеки в суспільстві й підвищення престижу бібліотечної професії / В.С.Пашкова // Бібл. форум України. – 2007. – №1. – С. 50–56.

 4. Шевченко І.О. Українська бібліотечна асоціація: 15 років у житті бібліотечної громади / І.О. Шевченко // Бібліотека : бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2010. – Червень – С. 1–2.

 5. Libraries celebrate National Library Week 2010 [Електронний ресурс] : сайт / Американська бібліотечна асоціація. – Електронні дані. – Назва з екрану . – Доступ за адресою:

 6. http://www.ala.org/ala/newspresscenter/news/pressreleases2010/april2010/libnlw_pio.cfm

 7. Творчість та інновації в українських бібліотеках [Електронний ресурс] : Інформ.-просвіт. блог для бібліотекарів .– Електронні дані. – Назва з екрану. – Доступ за адресою: http://libinnovate.wordpress.com.


Підсумкове оцінювання знань до розділу здійснюється шляхом опитування за питаннями підсумкового контролю знань по 3-му модулю.

Вхідний контроль знань

Може проходити у вигляді анкетування, або як інтерв’ювання при знайомстві з аудиторією.Приклад питань вхідного контролю (анкета)

Шановний колего!

З метою вивчення ступеню Вашої готовності до вивчення матеріалу курсу «Адвокація: представлення інтересів бібліотек» просимо Вас відповісти на питання нашої анкети. Ваші відповіді сприятимуть удосконаленню організації навчання.


 1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________

 2. Місце роботи, посада ________________________________________________________

 3. Освіта, стаж роботи на посаді _________________________________________________

 4. Коли і де Ви востаннє підвищували кваліфікацію ________________________________

 5. Чи займаєтеся Ви управлінською діяльністю? (так, ні) ____________________________

 6. Чи займається Ваша бібліотека адвокаціійною діяльністю? (так, ні) ________________

Якщо «так», то які адвокаційні заходи ви впроваджували у діяльність Вашої бібліотеки ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(Затрудняюся відповісти) 1. Чи брали ви участь у розробці документів з адвокації Вашої бібліотеки? (так, ні) ________________

 2. Які види адвокацій вам відомі, і досвід яких з них використовувала Ваша бібліотека? ___________________________________________________________________________

 3. Чи могли б ви сформулювати визначення «адвокація бібліотек»?

Так «адвокація бібліотек – це _________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Складно

Ні

10. Чи брали ви участь в адвокаційних заходах Вашої бібліотеки? (так, ні) _____________Якщо так то в яких? ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

В якості кого? ________________________________________________________________

11. Чи брали Ви участь в адвокаційних заходах, ініційованих УБА? (так, ні) ___________________

Якщо так то конкретизуйте___________________________________________________

__________________________________________________________________________

12. Як ви оцінюєте свою здатність працювати в команді? Підкресліть, або напишіть Ваш варіант -

Вмію і люблю--- Працюю, якщо треба--- Люблю працювати сам(а)--- Люблю керувати --- Можу бути виконавцем, але не відповідальним ---____________________(свій варіант)

13. З якими установами ваша бібліотека має партнерські стосунки? ___________________

____________________________________________________________________________Дякуємо за співпрацю!

Підсумковий контроль знань

Може проходити у вигляді заліку чи співбесіди.Питання підсумкового контролю знань по темах розділів

Розділ 1. Адвокація: представлення інтересів бібліотек

 1. Визначення поняття «адвокація». Різні підходи до його визначення.

 2. Розробленість проблем адвокації в Україні і світі.

 3. Мета адвокації та його структурні компоненти: стратегічний та операційний. Інші структурні компоненти.

 4. Головні напрями адвокації. Відстоювання справедливих інтересів осіб або груп. Просування нових суспільних ідей, цінностей, норм.

 5. Види адвокації: самоадвокація, громадянська адвокація, юридична адвокація. Загальні засади адвокації: уповноваження, представництво, доступ, ресурси, інформація, вибір, незалежність, вміння слухати тощо.

 6. Форми адвокації.

 7. Адвокація як система захисту інтересів бібліотек, бібліотекарів і користувачів.

 8. План розвитку бібліотеки і план з адвокації.

 9. Визначення цілей і завдань проведення кампанії з адвокації.

 10. Довгострокові, проміжні та короткострокові цілі.

 11. Визначення мішеней та їх видів.

 12. Основна та альтернативна мішені; формальні, мішені доступу та підтримки.

 13. Пасивні та активні союзники; пасивні та активні опоненти; ведучі активісти та опоненти, байдужі «нейтрали»

 14. Підготовка плану кампанії з адвокації. Адміністрування компанії з адвокації.

 15. Етапи кампанії з адвокасі.

 16. Тактика проведення кампанії з адвокації.

 17. Розробка ключового повідомлення та визначення цільової аудиторії. Донесення ключового повідомлення.

 18. . Неконфронтаційні методи адвокації: діалог, комітети, робочі групи, зустрічі з урядовцями, листи, прес-релізи, виїзди на місця та ін.

 19. Конфронтаційні методи адвокації: демонстрації, пікети, забастовки, протести тощо).

 20. Моніторинг та оцінка плану виконання кампанії з адвокації.


Розділ 2. Зовнішні комунікації бібліотеки

 1. Зовнішні комунікації як засіб формування іміджу бібліотеки. Поняття зовнішніх комунікацій.

 2. Побудова комунікаційної політики бібліотеки.

 3. Ознайомлення з комунікативними технологіями та особливостями комунікацій з користувачами бібліотеки, іншими членами громади, що не є читачами бібліотеки.

 4. Поняття зовнішніх комунікацій. Інформаційна комунікація бібліотеки.

 5. Партнерство як важлива умова адвокації.

 6. Типи об»єднань: союз, спілка, коаліція, асоціація та ін.

 7. Технології PR та їх види.

 8. Коаліції як структурована організація. Цілі і переваги коаліцій.

 9. Типологія ЗМІ та їх використання в адвокації бібліотек.

 10. Форми і методи роботи з населенням і владою, специфіка такої роботи.

 11. Шляхи привернення уваги громадськості (тактика) до проблем бібліотек, користувачів, бібліотекарів.

 12. Методи роботи коаліцій, асоціацій, професійних спілок щодо посилення впливу на прийняття рішень влади з питань розвитку бібліотек і захисту прав бібліотек, бібліотекарів та їх користувачів.

 13. Соціальне партнерство як актуальний напрямок управління бібліотекою.

 14. Основні принципи соціального партнерства, характеристика основних партнерів бібліотеки.

 15. Етапи запровадження медіа кампанії.

 16. Підготовка прес-релізів, проведення прес-конференцій; участь в інтерв»ю в пресі, на радіо/телебаченні.

 17. Підготовка і проведення ток-шоу на телебаченні.


Розділ 3. Представлення інтересів бібліотек: практичні аспекти

 1. Закордонний і вітчизняний досвід адвокасі щодо захисту прав бібліотек, користувачів, бібліотекарів.

 2. Проведення кампаній з адвокації бібліотеками Сполучених Штатів Америки.

 3. Національні тижні бібліотек США.

 4. Застосування адвокаційних технологій бібліотеками Великобританії, Німеччини та Австралії.

 5. Святкування тижнів бібліотек в зарубіжних країнах.

 6. Формування адвокаційної політики бібліотеками Латвії і Литви.

 7. Роль бібліотечних асоціацій зарубіжних країн у захисті та лобіюванні інтересів бібліотек.

 8. Адвокаційна діяльність національних, наукових та спеціальних бібліотек України.

 9. Новий формат відзначення Всеукраїнського дня бібліотек.

 10. Планування та організація заходів УБА з адвокації. Комплекс заходів з адвокації бібліотек.

 11. Освітні програми УБА з адвокаційної діяльності.

 12. Програма Української бібліотечної асоціації з адвокасі «Через бібліотеки – до знань!».

 13. Просування ідей адвокації в професійному бібліотечному середовищі України.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна

  1. Конституція України: офіц.. вид. / Верховна Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 59с. - (Серія «Закон України»).

  2. Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р.// Відомості Верх. Ради України. – 1995. - № 13. – С.281-291.

  3. Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України від 25 січ. 1995р. // Відомості Верх. Ради України. – 1995. - № 7. – Ст.45.

  4. Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу”:від 16 бер. 2000р. // Відомості Верх. Ради України.- 2000. - № 23. – Ст.177.

  5. Закон України про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” // Бібл. Планета. – 2009. - № 3. – С.4-5.

  6. Про інформаційні агентства: Закон України від 28 лютого 1995р.// Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С.296-304.

  7. Про національну програму інформатизації: Закон України від 4 лютого 1998р. // Урядовий кур»єр. – 1998. - № 48-49. – С.9-12.

  8. Про науково-технічну інформацію: Закон України 25 чер. 1993р. № 3322-ХІІ // Законодавство – бібліотекам України. – К., 2000. С.44-57.

  9. .Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека ХХІ»: розпорядження Кабінету міністрів України від 23 груд. 2009 р. 3 1579-р //Урядовий кур»єр. – 2010. - № 2. – С.5-12.

  10. Про зв’язок: Закон України (1995 р.) // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

  11. Про рекламу: Закон України (1996 р.) // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

  12. Про видавничу справу: Закон України (1997 р.) // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

  13. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України (1997 р.) // Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

  14. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22 травня 2003 р. 38851 // Офіційний вісник України. 2003. № 25. С.864.

  15. Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 травня 2003 р. № 259-р //Офіційний вісник України. 2003. № 18. С.864.

  16. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015рр.: Закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-У// Офіц. вісн.України. – 2007. – № 8. – С.9.

  17. Про затвердження Державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. № 1153 // Офіц. вісн.України. – 2005. – № 49. – С.40.

  18. . Адвокасі в бібліотечній сфері: Посібник для бібліотекарів, користувачів і друзів бібліотек / Наукова редакція В.С. Пашкової. http://libinnovate.files.wordpress.com/2009/12/advocacy-toolkit_final1.pdf.

  19. Блог з адвокасі //http://advocacy-uba.at.ua/bloghttp://advocacy-uba.at.ua/blog.

  20. Вхождение во власть: движение к лучшему. В опросе журнала участвуют: Н.А. Малашенко, Г.А. Устинова (Библиотечная адвокация) // Современная библиотека. – 2010. - № 3. – С. 22-25.

  21. Гонцяж Я., Гридюк Е. Свобода інформації та виконавча гілка влади: правові норми, інституції, процедури. – К. Міленіум, 2000. – 240 с.

  22. Долан Джон, Центр маленького сообщества и глобальной коммуникации (Библиотечная адвокация) // Современная библиотека. – 2010. - № 3. – С. 18-21.

  23. Загуменна В.В. «Адвокасі» без перешкод: Про актуальну проблему сьогодення: потребу вільного та відкритого доступу до інформації// День. – 2010. – 12 серпня.

  24. Загуменна В.В., Барабаш С.І. Адвокасі бібліотек: поняття, сутність, мета, завдання // Документознавство.Бібліотекознавство.Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. VI Міжнародна науково-практична конференція Київ, травень 2009 р. – К.: ДАКККіМ, 2009 .- С.77-80.

  25. Загуменна В.В., Барабаш С.І. Адвокаційна діяльність бібліотек – головні принципи та завдання //Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики:Зб. Матеріалів У1 Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24-25 травня 2010 р. – К., 2010 - С. 110-112.

  26. Крепкие орешки: история успеха. – Херсон, 2004.- 167 с.

  27. Лисицкий А.В. Из состояния «как сейчас» в состояние «как должно быть» (Библиотечная адвокация) // Современная библиотека. – 2010. - № 3. – С.10-17.

  28. Мандрик, В. Громадські слухання як елемент лобіювання: (посібник для громадських організацій, які працюють для розвитку малого та середнього бізнесу) /Мандрик Валентина, Ляпіна Ксенія, Ламах Елла. – К., 2002. – 60 с.

  29. Молодіжне лобіювання /Г. Бежнар (ред..-упоряд.) – К.: Молодіжна альтернатива, 2003. – 43 с. (Серія «Молоді автори»).

  30. Патерсон, С. Стратегія розробки ефективної компанії із захисту прав своїх інтересів / Селі Патерсон. – Світ громадянського представництва. -2003. - №1. – С.16-20.

  31. Пашкова В.С. Національні бібліотечні асоціації, 1876-2008: монографія/ В.С.Пашкова. – Х.: Акта, 2009. – 336с.

  32. Позднякова, Н.А. библиотека и социальное партнерство. Новые возможности / Н.А. Позднякова, О.Б. Гончарова, // Науч.и техн. Б-ки. – 2003. - № 7. – С. 66-72.

  33. Програма Української бібліотечної асоціації (УБА) з адвокасі: «Через бібліотеки – до знань!» http://www.uba.org.ua/htdocs/uploads/advocacy_dec08.pdf.

  34. Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: Матеріали дослідження / УБА.- К., 2008.- 133 с.

  35. Столяров Ю.Н. Общетеоретическая секция Международной конференции «Крым–2010»: аналитический обзор докладов // Научные и технические библиотеки. - 2011 . - №1. - Электронные данные. – Название с экрана. – Режим доступа: http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.php?journal=ntb&year=2011&num=1&art=2 (коментарий на доклад В.В.Загуменной и С.И.Барабаш «Адвокационная деятельность библиотек как новое направление библиотековедения» на конференции «Крым – 2010»).

  36. Шевченко І.О. Українська бібліотечна асоціація: 15 років у житті бібліотечної громади // Бібліотека: Бюлетень Української бібліотечної асоціації. – 2010. – Червень - С. 1-2.

  37. Электронный учебник по адвокаси // http://www.advocacy-ru.org/docs/1/3_1_003.pdf.Додаткова

38. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: Організаційно-правові аспекти.-Х., 2000. – 367с.

39. Блог «Творчість та інновації в українських бібліотеках» // http://libinnovate.wordpress.com.

40. Блог «Доступ громадян до офіційної інформації:роль бібліотек» // http://govinfolibrary.wordpress.com.

41. Всеукраїнський день бібліотек: новий формат: метод.рекомендації для регіон. Від-нь і колектив. членів укр. бібл.. асоц; авт..-уклад. Попова Н.Ф.; редкол.: Пашкова В.С., Сошинська Я.Є., Шевченко І.О. – К.: Самміт-Книга, 2010. – 52 с.

42. Гончарова І. Захист авторського права в Україні // Право України. – 1998.– № 11.– С. 80-83.

43. Європа на шляху до інформаційного суспільства // Матеріали Європейської Комісії 1994-1995 рр. – К.: Держкомзв’язку та інформатизації України, 2000.

44. Законодавство України про інформацію. Бюлетень законодавчої і юридичної практики України. – К., 1998. – № 7.

45. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти та практика. Науково-практичне видання. За заг. ред. О.Д. Святоцького. – К., 1999. – 40 с.

46. Інформатизація соціального управління: теорія і практика (організаційно-правовий аспект): Посібник. – К.; – Донецьк, 2001. – 190 с.

47. Калюжний Р. та ін. Питання концепції реформування інформаційного законодавства України // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – К., 2000. – С. 17-21.

48. Михнова, И.Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения: практ пособие /И.Б.Михнова. – М.: Либерия - Бибинформ, 2000. - 124с.

49. Пашкова В.С. Інтелектуальна свобода та доступ до інформації в бібліотеках: зарубіжний досвід / УБА. КДІК. – К.: Афіна, 1996. – 48 с.

50. Підопрогора О.А., Підопрогора О.О. Право інтелектуальної власності України: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

51. Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні: Станом на 1 січня 2001 р./ Упоряд. С.Е. Демський; Відп. ред. С.П. Павлюк. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 688 с.

52. Публічні бібліотеки України як місце доступу громадян до інформаційних технологій та Інтернету: Матеріали дослідження / УБА.- К., 2008.- 133 с.

53. Library Advocate’s Handbook/ editor Limba K. Wallace. – Chicago American Library Association, 2003. 40 p.

54. Library Advocate’s Handbook/ editor Marci Merola. – Chicago American Library Association, 2008. 36 p.

.55. Кампанії з медіа-адвокації: стратегія активних дій // http://issuu.com/karabashi/docs/manual-ua-1018-4web

56. Проект «Бібліотеки прогресу» // http://www.bibliotekospazangai.lt/default.aspx.

57. Проект «Третий сын отца» // http://www.3td.lv/index.php/ru/par/

58. „Österreich liest. Treffpunkt Bibliothek“ (Австрійский проект «Австрія читає. Місце зустрічі – бібліотека.») // http://www.oesterreichliest.at/index.php?Id=14.ДОДАТКИ
Додаток 1

Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділ
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка