Програма курсу "Інформатика" для основної школиСторінка1/6
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.96 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6
Програма курсу “Інформатика”

для основної школи

(9-й–12-й класи)


Автори:

М.І. Жалдак, Н.В. Морзе

Пояснювальна записка

Метою курсу інформатики є формування теоретичної бази знань учнів з основ інформатики та практичних навичок використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у повсякденній практичній, зокрема навчально-пізнавальній, діяльності учнів, започаткування основ їхньої інформаційної культури.

До теоретичної бази знань відносяться: уявлення про інформацію, її властивості, інформаційні процеси та інформаційні системи, загальні принципи розв'язування задач за допомогою комп’ютера з використанням програмного забезпечення загального та конкретно-предметного призначення, формулювання проблем і постановку задач, побудову відповідних інформаційних моделей, основи алгоритмізації і програмування, принципи будови та дії комп’ютера, уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет, пошук потрібних відомостей.

До практичних навичок відносяться: навички роботи з пристроями введення-виведення даних, прикладним програмним забезпеченням загального і навчального призначення – програмами технічного обслуговування апаратної складової, операційними системами, програмами для архівування файлів, антивірусними програмами, редакторами текстів, графічними редакторами, засобами підготовки комп’ютерних презентацій та публікацій, табличними процесорами, системами управління базами даних, інформаційно-пошуковими системами, експертними системами. мультимедійними комп’ютерними енциклопедіями, педагогічними програмними засобами для комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, географії, історії, рідної та іноземних мов та інших предметів, програмами-браузерами для перегляду гіпертекстових сторінок, програмами для роботи з електронною поштою та телеконференціями, пошуку потрібних відомостей в глобальній мережі Інтернет, створення гіпертекстових сторінок тощо; навички складання, описування та реалізації найпростіших алгоритмів і програм з використанням різних засобів їх подання, зокрема деякої мови програмування.

Мета курсу досягається через практичне оволодіння учнями навичками роботи з основними складовими сучасного програмного забезпечення комп’ютерної техніки, ознайомлення з функціональним призначенням основних пристроїв комп’ютера та принципами їх будови і дії, основами технології розв’язування задач за допомогою комп’ютера, починаючи від їх постановки й побудови відповідних інформаційних моделей і закінчуючи інтерпретацією результатів, отриманих за допомогою комп’ютера.

Програма складається з:


 • пояснювальної записки, де описано мету та завдання навчання інформатики, особливості організації навчально-виховного процесу навчання інформатики, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики, структура вивчення основних тем протягом чотирьох років навчання (9-й–12-й класи), перелік програмних засобів науково-методичного забезпечення курсу;

 • змісту навчального матеріалу та вимог до навчальних досягнень учнів;

 • додатків, що містять тематичний план навчання інформатики, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з кожної теми, рекомендації щодо здійснення міжпредметних зв’язків інформатики та інших предметів; список основної та додаткової літератури.

Програма курсу розрахована на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів з відповідним програмним забезпеченням. За пропонованою програмою вивчення курсу сплановано на 4 роки (9-й-12-й класи) з розрахунку 1 година на тиждень.

Залежно від типу комп’ютерної техніки, складу наявного науково-методичного та програмного забезпечення вчитель може самостійно добирати методичні шляхи розв'язування освітніх завдань курсу, вносити необхідні корективи в порядок вивчення тем програми, їх конкретний зміст, а також змінювати кількість годин, необхідних для засвоєння навчального матеріалу з окремих тем програми. Окремі питання програми можуть вивчатися тільки в порядку ознайомлення. Відповідно до обраної методики вивчення курсу вчитель може дібрати необхідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення, віддаючи перевагу тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх.

Так при розкритті теми „Операційні системи” вчитель може спиратися на конкретну операційну систему (типу Windows чи Linux), яка буде використовуватися і в подальшому.

При розкритті теми „Графічний редактор” може бути використаний програмний засіб Paint чи будь-який інший доступний графічний редактор, при розгортанні тем „Текстовий редактор” та „Підготовка текстів, документів та публікацій за допомогою комп’ютера” можуть бути використанні програмні засоби: Блокнот, MS WordPad, MS Word, MS Publisher чи інші.

При розкритті теми „Програмні засоби навчального призначення” можуть бути використанні мультимедійні комп’ютерні енциклопедії, різні програмні засоби для комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, хімії, географії, історії, мов та інших навчальних предметів.

При розкритті теми „Системи візуального програмування” можуть бути використанні системи Visual Basic, Delphy, Kilyx чи інші.

Однак добір програм для вивчення повинен бути коректним і педагогічно виправданим як в плані врахування вікових особливостей учнів, мовного, змістового і естетичного оформлення навчального матеріалу, психологічних механізмів управління навчально-пізнавальною діяльністю, так і в плані їх придатності до практичного використання вже при вивченні інших навчальних предметів, що вивчаються паралельно, розширення і поглиблення міжпредметних зв’язків, надання результатам навчання практичної значущості.

Форми проведення тематичних атестацій можуть бути найрізноманітнішими – усні співбесіди, контрольні роботи, захисти самостійних проектних робіт, реферати на задані теми, веб-квести і ін. При цьому вчитель може диференціювати атестаційні завдання в залежності від нахилів і здібностей учнів. Головною умовою атестації є успішне виконання практичних, лабораторних, самостійних робіт та інших обов’язкових завдань.

Форми проведення практичних робіт залежно від наявної матеріально-технічної бази та дидактичного забезпечення навчального процесу також можуть бути різними – лабораторні роботи, семінари, перегляд фільмів, віртуальні екскурсії в мережі Інтернет, позакласні та позаурочні заняття, факультативні заняття, гуртки, реалізація навчальних проектів міжпредметного характеру, підготовка самостійних розробок, як групових, так і індивідуальних, зокрема комп’ютерних програм, розв’язування за допомогою комп’ютера і відповідних програмних засобів задач з математики, фізики, хімії та інших навчальних предметів, підготовка веб-сторінок з матеріалом про результати своєї дослідницької діяльності, підготовка бази даних стосовно навчальної літератури з предмету або знайдених в Інтернеті інформаційних ресурсів чи стосовно учнів класу та їхніх батьків; розробка алгоритмів розв’язування різних задач, опис програм за наперед розробленими алгоритмами, тестування і налагодження програм і ін.

В розглянутій програмі не вказуються конкретні апаратні і програмні засоби, які повинні використовуватися при вивченні курсу. Це з одного боку повинно забезпечити певну інваріантність програми відносно наявної в школі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення, а з іншого боку забезпечити вчителеві певну свободу дій і самостійність при доборі шляхів вирішення методичних проблем, що виникають при вивченні курсу, зокрема стосовно добору матеріально-технічного забезпечення навчально-пізнавального процесу.

Разом з тим, в результаті вивчення курсу “Інформатика” в учнів повинен бути сформований необхідний мінімум знань, вмінь і навичок, перш за все користувацьких, для подальшого успішного навчання у старшій школі незалежно від орієнтації і спрямованості навчання в ній.

Розширення і поглиблення знань з інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій в старшій школі залежно від спрямованості навчання можливе в найрізноманітніших напрямах – вивчення видавничих систем, систем комп’ютерної графіки, штучного інтелекту, експертних систем, систем логічного програмування, об’єктно-орієнтованого і візуального програмування, комп’ютерної алгебри, дизайнерських систем, вивчення принципів дії і будови комп’ютерів, комп’ютерних мереж, адміністрування комп’ютерних систем, систем захисту даних, що зберігаються в запам’ятовуючих пристроях комп’ютерів, та багато іншого.Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з інформатики відображено в таблиці і побудовано таким чином, що досягнення певного рівня навчальних досягнень передбачає, що усі вказані для попередніх рівнів знання, уміння і навички повністю опановані учнем.


Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики
І.Початковий

1

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі;

 • знає і виконує правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютерною технікою
2

Учень:

 • розпізнає окремі об’єкти, явища і факти предметної галузі та може фрагментарно відтворити знання про них
3

Учень:

 • має фрагментарні знання при незначному загальному їх обсязі (менше половини навчального матеріалу) при відсутності сформованих умінь та навичок
ІІ.Середній

4

Учень:

 • має початковий рівень знань, значну (більше половини) частину навчального матеріалу може відтворити репродуктивно;

 • може з допомогою вчителя виконати просте навчальне завдання;

 • має елементарні, нестійкі навички роботи на комп'ютері
5

Учень:

 • має рівень знань вищий, ніж початковий;

 • може з допомогою вчителя відтворити значну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв'язків;

 • має стійкі навички виконання елементарних дій з опрацювання даних на комп'ютері
6

Учень:

 • знайомий з основними поняттями навчального матеріалу;

 • може самостійно відтворити значну частину навчального матеріалу і робити певні узагальнення;

 • вміє за зразком виконати просте навчальне завдання;

 • має стійкі навички виконання основних дій з опрацювання даних на комп'ютері
ІІІ.Достатній

7

Учень:

 • вміє застосовувати вивчений матеріал у стандартних ситуаціях;

 • може пояснити основні процеси, що відбуваються під час роботи інформаційної системи та наводити власні приклади на підтвердження деяких тверджень;

 • вміє виконувати навчальні завдання, передбачені програмою8

Учень вміє:

 • аналізувати навчальний матеріал, в цілому самостійно застосовувати його на практиці;

 • контролювати власну діяльність;

 • самостійно виправити вказані вчителем помилки;

 • самостійно визначити спосіб розв’язування навчальної задачі;

 • вміє використовувати довідкову систему

9

Учень:

 • вільно володіє навчальним матеріалом, застосовує знання на практиці;

 • вміє систематизувати і узагальнювати отримані відомості;

 • самостійно виконує передбачені програмою навчальні завдання;

 • самостійно знаходить і виправляє допущені помилки;

 • може аргументовано обрати раціональний спосіб виконання навчального завдання;

 • вільно володіє клавіатурою

IV.Високий


10

Знання, вміння і навички учня повністю відповідають вимогам державної програми. Учень:

 • володіє міцними знаннями, самостійно визначає проміжні цілі власної навчальної діяльності, оцінює нові факти, явища;

 • вміє самостійно знаходити додаткові відомості та використовує їх для реалізації поставлених перед ним навчальних цілей, судження його логічні і достатньо обґрунтовані;

 • має певні навички управління інформаційною системою

11

Учень:

 • володіє узагальненими знаннями з предмета;

 • вміє планувати особисту навчальну діяльність, оцінювати результати власної практичної роботи;

 • вміє самостійно знаходити джерела різноманітних відомостей і використовувати їх відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності;

 • використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях;

 • вміє виконувати завдання, не передбачені навчальною програмою;

 • має стійкі навички управління інформаційною системою

12

Учень:

 • має стійкі системні знання та продуктивно їх використовує;

 • вміє вільно використовувати нові інформаційні технології для поповнення власних знань та розв’язування задач;

 • має стійкі навички управління інформаційною системою у нестандартних ситуаціях


Основні складові змісту курсу доцільно розподілити так:з/п

Тема

Кількість годин

1-й рік навчання (9-й клас) – 34 год.

1.

Інформація і інформаційні процеси. Поняття інформаційної моделі

6

2.

Інформаційна система

4

3.

Операційні системи

7

4.

Програмні засоби загального призначення

4.1. Графічний редактор

4.2. Текстовий редактор


9

3

65.

Програмні засоби навчального призначення

(мультимедійні енциклопедії, програми для підтримки навчання математики та ін.)4

6.

Глобальна мережа Інтернет. Пошук інформації в Інтернет


4

2-й рік навчання (10-й клас) – 34 год.

7.

Програмні засоби загального призначення

7.1. Графічний редактор

7.2.Текстовий редактор


8

3

58.

Комп’ютерні презентації. Засоби створення комп’ютерних презентацій

7

9.

Електронні таблиці. Табличний процесор

8

10.

Програмні засоби навчального призначення

(програми для підтримки навчання математики, географії, фізики, мов та ін.)

10.1. Математичні програми

10.2. Географічний атлас України

10.3. Програми для навчання мов


5
3

1

111.

Електронна пошта. Форуми. Поняття про інтерактивне спілкування в Інтернеті

6

3-й рік навчання (11-й клас) – 34 год.

12.

Підготовка публікацій за допомогою комп’ютера

5

13.

Електронні таблиці. Табличний процесор

5

14.

Бази даних. Системи управління базами даних. Експертні системи

11

15.

Розширений пошук відомостей в Інтернеті. Оцінювання інформаційних ресурсів Інтернету. Авторське право і Інтернет. Безпека в Інтернеті

4

16.

Засоби створення гіпертекстових сторінок

5

17.

Програмні засоби навчального призначення (програми для підтримки навчання фізики, історії, хімії та ін.)

4

4-й рік навчання (12-й клас) – 34 год.

18.

Алгоритми і алгоритмічні структури. Опис алгоритмів

9

19.

Методологія проектування програм

1

20.

Системи візуального програмування

24


Для науково-методичного забезпечення курсу окрім відповідних підручників і навчальних посібників необхідні такі програмні засоби:

 1. Комп’ютерні презентації та відео про історію становлення і розвитку інформатики в світі та на Україні.

 2. Клавіатурний тренажер – для комп’ютерної підтримки ознайомлення з правилами роботи з клавіатурою комп’ютера.

 3. Операційна система – для ознайомлення з правилами роботи з системою введення та виведення програм і даних та управління ними, а також їх зберігання на зовнішніх носіях.

 4. Програми архівування даних – для ознайомлення з правилами створення архівних файлів, а також їх відкривання та перегляд.

 5. Антивірусні програми – для ознайомлення з правилами профілактики та „боротьби” з комп’ютерними вірусами.

 6. Програми для підготовки комп’ютерних презентацій – для ознайомлення з правилами підготовки, перегляду, налагодження, збереження і запуску комп’ютерних презентацій.

 7. Редактор текстів – для ознайомлення з правилами підготовки, опрацювання і зберігання текстів за допомогою комп’ютера.

 8. Графічний редактор – для ознайомлення з можливостями створення, редагування, зберігання графічних образів за допомогою комп’ютера.

 9. Засіб для створення комп’ютерних публікацій – для ознайомлення з правилами підготовки різних публікацій за допомогою комп’ютера (інформаційних бюлетенів, буклетів, брошур тощо) та веб-сторінок.

 10. Редактор електронних таблиць – для ознайомлення з можливостями опрацювання за допомогою комп’ютера значних за обсягом таблиць та з діловою графікою.

 11. Система управління базами даних – для ознайомлення з правилами створення, редагування, впорядкування баз даних, накопичення, зберігання і пошуку в них потрібних даних.

 12. Набір мультимедійних комп’ютерних енциклопедій, програм навчального призначення – для ознайомлення з можливостями комп’ютерної підтримки навчання математики, фізики, хімії, географії, історії, мов та інших навчальних предметів.

 13. Набір програм для ознайомлення з можливостями використання глобальної мережі Інтернет, браузерами для перегляду веб-сторінок та здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті, електронною поштою, форумами та засобами інтерактивного спілкування.

 14. Редактор текстів програм та інтерпретатор (компілятор) програм, описаних конкретною мовою програмування (Basic, Pascal чи ін.) – для ознайомлення з правилами побудови описів програм, їх введення, налагодження та виконання за допомогою комп’ютера.

 15. Система візуального програмування (Visual Basic, Delphi, Kilуx чи ін.) – для ознайомлення з основними поняттями об’єктно-орієнтованого програмування.

Каталог: files -> content
content -> Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
content -> 12-річна школа Фізична культура
content -> Лідія савченко випереджаючи час
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Доповідь VI соціальний діалог
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка