Програма курсу "Інформатика" для основної школи


ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬСторінка2/6
Дата конвертації04.11.2016
Розмір0.96 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ВИМОГИ ДО НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ9-й клас

(34 години, 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1. Інформація та інформаційні процеси ( 6 год.)

Поняття інформації. Інформація і повідомлення. Властивості інформації. Носії повідомлень, форми і способи подання повідомлень. Інформація і шум та їх взаємоперетворення. Кодування повідомлень при їх передаванні. Інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист повідомлень. Поняття про сучасні засоби зберігання та опрацювання повідомлень і даних.

Поняття інформаційної моделі. Побудова неформальної моделі: визначення положень, на яких буде ґрунтуватися неформальна модель, визначення вхідних даних і результатів, запис співвідношень, що пов’язують вхідні дані й результати.

Поняття інформаційної технології. Інформатика як наука.
Учень

описує:

 • поняття інформації та повідомлення, взаємозв’язки між поняттями інформація і повідомлення; форми та засоби зберігання, подання й передавання повідомлень; поняття про способи опрацювання повідомлень; поняття шуму, взаємоперетворення інформації і шуму; одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв; основні інформаційні процеси: пошук, збирання, зберігання, опрацювання, подання, передавання, використання, захист повідомлень і даних;

наводить приклади:

 • різних носіїв повідомлень;

 • матеріальних і інформаційних моделей;

пояснює:

 • визначення інформатики як науки про засоби й методи збирання, опрацювання, зберігання, пошуку, передавання, подання та використання всеможливих повідомлень і даних в різних галузях людської діяльності;

характеризує:

 • поняття інформаційної моделі, поняття неформальної моделі; визначення вхідних даних і результатів;

пояснює:

 • різницю між матеріальною і інформаційною моделлю; форми подання інформаційних моделей;

 • поняття інформаційної технології;

 • властивості інформації;

 • аналіз повідомлень і синтез нових висновків і відповідних повідомлень;

вміє:

 • проводити формалізацію (системний аналіз) об’єкта з метою побудови його інформаційної моделі

2. Інформаційна система (4 год.)

Правила техніки безпеки при роботі з комп’ютером.

Структура інформаційної системи. Апаратна та інформаційна складові інформаційної системи. Взаємозв’язки апаратної та інформаційної складових. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, їх призначення.

Процесор. Основні функції процесора. Пристрої введення-виведення даних. Клавіатура. Дисплей. Принтер. Сканер. Призначення контролерів і адаптерів. Модем та його призначення. Поняття про комп’ютерні мережі.

Пам'ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам'ять комп'ютера. Оперативна пам'ять комп'ютера.

Зовнішні запам'ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики. Розміщення повідомлень на дискових накопичувачах.

Основні етапи становлення і розвитку обчислювальних систем від абака до комп’ютера. Сфери застосувань сучасної комп’ютерної техніки.

Правила підготовка комп’ютера до роботи.Практична робота №1 “Робота з клавіатурним тренажером”.


Учень

описує:

 • структуру інформаційної системи;

 • призначення та функції основних складових апаратної частини інформаційної системи;

 • призначення клавіатури комп’ютера;

 • правила техніки безпеки при роботі в комп’ютерному класі;

 • основні етапи розвитку засобів автоматизації обчислень;

пояснює:

 • основні функції процесора;

 • види пам'яті комп'ютера;

 • види пристроїв введення-виведення повідомлень;

 • види зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв комп’ютера;

 • види дисків та їх основні характеристики;

 • призначення основних кнопок на передній панелі системного блоку;

 • імена видатних вчених, які внесли найсуттєвіший вклад в розвиток засобів автоматизації обчислень;

 • сфери застосувань сучасної комп’ютерної техніки.

характеризує:

 • принципи дії основних пристроїв комп’ютера при опрацюванні повідомлень;

 • призначення контролерів, адаптерів;

 • принципи розміщення повідомлень на дискових накопичувачах;

 • пристрої для організації комп'ютерного зв'язку;

 • призначення комп’ютерних мереж;

описує:

 • найперші ручні обчислювальні засоби – абак, рахівниця тощо;

 • перші засоби механізації обчислень – арифмометри;

 • проект першої програмно-керованої обчислювальної машини Чарльза Беббеджа та першу в світі програму автоматичних обчислень Ади Лавлейс;

 • покоління ЕОМ та їх особливості;

 • перспективи розвитку комп’ютерної техніки.

вміє:

 • готувати комп’ютер до роботи;

 • користуватися кнопками на передній панелі системного блоку комп’ютера;

 • користуватися клавіатурою комп’ютера та маніпулятором „миша”;

правильно розпочинати та закінчувати роботу з комп’ютером;

3. Операційні системи (7 год.)

Поняття файлу. Тип файлу. Каталоги (папки) файлів.

Стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера.

Поняття операційної системи (ОС). Функції та склад операційної системи.

Поняття інтерфейсу ОС. Різні види інтерфейсів. Основні об’єкти, які опрацьовуються за допомогою ОС. Правила роботи з об’єктами. Властивості об’єктів, набір операцій над об’єктами. Меню. Запуск на виконання програм під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Пошук, зберігання, вилучення, переміщення, копіювання та перейменування файлів.

Принципи стискування даних. Архівування файлів. Робота з програмами-архіваторами. Створення архіву, додавання файлів до архіву, перегляд вмісту архіву, розкривання архівованих файлів.

Поняття про комп’ютерні віруси. Антивірусні програми. Правила профілактики та „боротьба” з комп’ютерними вірусами. Захист даних.

Практична робота №2 “Робота з об’єктами з використанням ОС: виділення, переміщення, перегляд властивостей об’єктів, створення, перейменування, вилучення. Робота з вікнами”.
Практична робота №3 ”Запуск у роботу програм, що працюють під управлінням операційної системи. Основні вказівки операційної системи для роботи з файлами, папками, дисками. Пошук, зберігання, вилучення, перейменування файлів”.


Учень

описує:

 • поняття файлу;

 • призначення та основні функції операційної системи;

 • основні правила роботи з об’єктами (файлами, каталогами та ін.);

 • поняття про архівований файл;

 • поняття про комп’ютерні віруси;

пояснює:

 • правила запуску на виконання програм;

 • правила використання програм-архіваторів;

 • призначення антивірусних програм;

 • правила профілактики та „боротьба” з комп’ютерними вірусами;

розпізнає:

 • імена та типи файлів, каталогу (папки), шлях до файлу;

 • стандартні імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв комп’ютера;

характеризує:

 • склад операційної системи;

 • види користувацького інтерфейсу ОС;

 • особливості виконуваних файлів;

 • типи файлів;

пояснює:

 • принципи стискування даних на дисках;

 • принципи та методи захисту даних;

вміє:

 • визначати місце знаходження потрібного файлу;

 • вибирати об’єкти, для опрацювання за допомогою ОС; змінювати їх властивості, визначати та виконувати операції з ними;

 • за допомогою вказівок операційної системи виводити на екран та на друк відомості про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; копіювати, вилучати файли та папки, перейменовувати файли та папки; впорядковувати повідомлення, що знаходяться в каталозі та в окремих файлах; відшукувати потрібні файли;

 • запускати на виконання програми;

використовує:

 • програми-архіватори для створення архівів, дописування файлів до архіву, перегляду вмісту архіву, розкривання архівованих файлів;

антивірусні програми;

4. Програмні засоби загального призначення (9 год.)
4.1. Графічний редактор (3 год.)

Системи опрацювання графічних зображень. Типи графічних файлів. Графічний редактор та його призначення. Робота з графічними файлами. Поняття пікселя. Система вказівок графічного редактора: добір інструментів, добір кольорів. Графічні примітиви.


Практична робота № 4” Робота з графічним редактором”


Учень

описує:

 • призначення та основні функції графічного редактора;

пояснює:

 • основні операції щодо створення та редагування зображень за допомогою графічного редактора;

 • правила роботи в середовищі графічного редактора;

 • правила роботи з графічними файлами в середовищі графічного редактора;

розпізнає:

 • типи графічних файлів;

 • програми для опрацювання графічнихобразів;

вміє:

 • завантажувати графічний редактор;

 • налагоджувати інтерфейс графічного редактора;

 • за допомогою графічного редактора працювати з графічними файлами, створювати графічні образи;

зберігати графічні об’єкти в різних форматах;

4.2. Текстовий редактор (6 год.)

Системи опрацювання текстів, їх основні функції. Завантаження текстового редактора. Призначення та система вказівок текстового редактора. Введення тексту з клавіатури. Редагування тексту. Перевірка орфографії. Робота з текстовими файлами. Добір та зміна шрифту, розміру, кольору та накреслення символів. Поняття абзацу. Зміна параметрів абзацу.

Використання буфера обміну. Робота з фрагментами текстів – виділення, перенесення, копіювання. Параметри сторінки. Перегляд тексту перед друкуванням. Друкування тексту.
Практична робота № 5 “Введення тексту. Редагування тексту. Перевірка орфографії”.
Практична робота № 6 “Робота з текстом в середовищі текстового редактора. Зміна параметрів символів та параметрів абзаців”.


Учень

описує:

 • призначення та основні функції текстового редактора;

пояснює:

 • основні операції, які можна виконувати з текстом за допомогою текстового редактора;

 • правила роботи з текстовим редактором;

 • правила зміни параметрів символу та абзацу;

 • правила зміни параметрів сторінки;

розпізнає:

 • текстові повідомлення;

 • програми для опрацювання текстових повідомлень;

вміє:

 • завантажувати текстовий редактор;

 • завантажувати до середовища текстового редактора текстовий файл, який зберігається на зовнішніх носіях;

 • з використанням текстового редактора редагувати, зберігати текст на зовнішніх носіях, встановлювати параметри сторінки; переглядати текст перед друкуванням; друкувати текст, відмічати фрагменти тексту з наступним копіюванням чи перенесенням та виконувати інші операції з фрагментами текстів;

 • з'єднувати кілька частин тексту в єдиний текст; вибирати й використовувати необхідний шрифт, змінювати розмір, накреслення та колір символів;

змінювати параметри абзацу: відступи, міжрядкові інтервали, тип вирівнювання тексту;

5. Програмні засоби навчального призначення (4 год.)

Програми для комп’ютерної підтримки навчання математики. Комп’ютерні мультимедійні енциклопедії.
Практична робота № 7 “Побудова відрізків і ламаних”.
Практична робота № 8 “Розв’язування найпростіших задач на побудову та задач на розв’язування трикутників”.


Учень

описує:

 • призначення і правила використання основних послуг математичних програм;

пояснює:

 • призначення і правила використання комп’ютерних мультимедійних енциклопедій;

вміє:

 • розв’язувати найпростіші задачі з планіметрії та задачі на обчислення значень виразів за допомогою математичних програм;

 • виконувати побудову графічних образів математичних об’єктів за допомогою математичних програм;

 • використовувати комп’ютерні енциклопедії для пошуку необхідних відомостей;

описує:

 • можливості використання комп’ютера для підтримки навчання математики;

6. Глобальна мережа Інтернет. Пошук відомостей в Інтернеті (4 год.)

Глобальна мережа Інтернет. Інформаційний зв’язок в Інтернеті. Апаратні, програмні та інформаційні ресурси сучасної мережі Інтернет. Ідентифікація комп’ютерів в мережі. Адресація в Інтернеті. Протоколи передавання повідомлень. Різні способи під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі. Види та призначення програмного забезпечення для роботи в глобальній мережі Інтернет.

Поняття про гіпертекстовий документ. Служба перегляду гіпертекстових сторінок. Веб-сервери. Адреса веб-сторінки.

Програми-браузери. Правила роботи та налагодження. Правила навігації. Вигляд гіперпосилань. Використання різноманітних засобів кодування при перегляді гіпертекстових сторінок. Збереження веб-сторінок на зовнішніх носіях комп’ютера. Робота з папкою вибране.

Пошук відомостей в Інтернеті. Пошукові системи. Тематичні каталоги. Правила ефективного пошуку в Інтернеті.

Практична робота № 9 ”Пошук відомостей в Інтернеті”.


Учень

описує:

 • види програмного забезпечення, необхідного для роботи в глобальній мережі Інтернет;

наводить приклади:

 • використання Інтернету для навчання;

пояснює:

 • можливості використання основних послуг глобальної мережі;

 • ІР-, доменну та URL-адресу в Інтернеті;

 • правила утворення адреси комп’ютера в комп’ютерній мережі;

характеризує:

 • поняття про гіпертекст та правила роботи з ним;

 • принципи та правила здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті;

 • основні ресурси глобальної мережі Інтернет;

 • програмне забезпечення телекомунікацій;

описує:

 • способи та умови під’єднання комп’ютерів до глобальної мережі;

 • типи та принципи роботи інформаційно-пошукових систем в Інтернеті;

вміє:

 • запускати на виконання програму-браузер; переглядати гіпертекстові сторінки; працювати з програмами-браузерами, створювати закладки на потрібних веб-сторінках; переміщуватися на сторінках в прямому і зворотному напрямках; вводити з клавіатури адресу потрібної веб-сторінки;

 • змінювати вид кодування при перегляді гіпертекстових сторінок;

 • користуватися тематичними каталогами, пошуковими та метапошуковими системами для здійснення пошуку потрібних відомостей в Інтернеті;

10-й клас

(34 години, 1 година на тиждень)

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 1. Програмні засоби загального призначення (8 год.)

7.1. Графічний редактор (3 год.)

Об’єкти графічного редактора. Поняття малюнка та його фрагментів. Дії з малюнками в середовищі графічного редактора. Дії з фрагментами малюнка: виділення, переміщення, копіювання, деформація.
Практична робота № 10 “Дії з малюнками та його фрагментами в середовищі графічного редактора”.


7.2. Текстовий редактор (5 год.)

Об’єкти (символ, абзац, сторінка, вбудований об’єкт, таблиця, розділ) текстового редактора та їх властивості. Списки та правила роботи з ними.

Режими відображення тексту при роботі з текстовим редактором. Проектування та створення складених документів.

Використання стилів. Створення опису змісту документу.

Пошук і заміна фрагментів текстів і документів.

Створення таблиць при підготовці текстових документів.

Графічні об’єкти і робота з ними в середовищі текстового редактора.

Практична робота № 11 “Створення і редагування документів. Списки. Пошук і заміна фрагментів текстів і документів. Стилі. Створення опису змісту документу”.
Практична робота № 12 “Створення таблиць при підготовці текстових документів. Графічні об’єкти і робота з ними в середовищі текстового редактора”.


Учень

розпізнає:

 • об’єкти графічного редактора;

пояснює:

 • властивості об’єктів графічного редактора;

 • правила роботи з малюнками в середовищі графічного редактора;

 • правила виконання дій з фрагментами малюнка: виділення, переміщення, копіювання, деформація;

вміє:

 • змінювати параметри графічних об’єктів в середовищі графічного редактора;

 • виділяти малюнок та його фрагменти, переміщувати, копіювати, змінювати розміри фрагментів малюнку;

наводить приклади:

 • використання графічного редактора для навчальної діяльності;


Учень

розпізнає:

 • об’єкти текстового редактора;

 • основні режими відображення тексту при роботі з текстовим редактором;

 • списки в тексті документу;

описує:

 • властивості об’єктів текстового редактора;

пояснює:

 • правила проектування і редагування складених документів;

 • правила форматування текстів і документів;

 • правила створення списків при роботі з документами;

 • правила використання стилів при роботі з документами та створення змісту документу;

 • правила пошуку і заміни фрагментів текстів;

 • правила роботи з таблицями в середовищі текстового редактора;

 • правила роботи з графічними об’єктами в середовищі текстового редактора;

вміє:

 • створювати, редагувати та форматувати документи;

 • здійснювати пошук і заміну фрагментів текстів і документів;

 • використовувати списки в документах;

 • використовувати стилі символів та стилі абзаців при роботі з документами;

 • створювати опис змісту документу;

 • використовувати таблиці при підготовці документів;

 • виконувати основні операції над графічними об’єктами в середовищі текстового редактора;

наводить приклади:

використання текстового редактора для навчальної діяльності;8. Комп’ютерні презентації. Засоби створення комп’ютерних презентацій (7 год.)

Поняття комп’ютерної презентації. Основне призначення середовища створення комп’ютерних презентацій. Об’єкти середовища створення презентацій та їх властивості. Проектування та створення комп’ютерної презентації. Режими роботи з комп’ютерною презентацією. Слайди з текстом. Презентація як послідовність слайдів. Налагодження і запуск презентації. Різні формати збереження презентацій. Слайди з рисунками, таблицями, діаграмами, схемами. Анімація рисунків і текстів. Друкування слайдів.

Презентації з ефектами мультимедіа. Використання управляючих об’єктів в презентації.
Практична робота № 13 “ Презентація на тему “Наша школа” або „Мої дослідження з конкретного навчального предмету”.


Учень

описує:

 • поняття комп’ютерної презентації;

 • основне призначення середовища створення комп’ютерних презентацій;

пояснює:

 • правила створення, перегляду та збереження комп’ютерної презентації;

розрізняє:

 • засіб для створення комп’ютерних презентацій від інших програмних засобів;

наводить приклади:

 • застосування комп’ютерних презентацій в навчальній діяльності;

описує:

 • процес проектування презентації;

 • формати збереження презентації;

 • правила використання в презентації ефектів мультимедіа;

 • правила використання управляючих об’єктів в презентації;

вміє:

 • створювати найпростіші комп’ютерні презентації, що складаються із текстових слайдів, слайдів з малюнками, таблицями, діаграмами, схемами;

 • здійснювати перегляд слайдів;

налагоджувати, зберігати і запускати презентації;

9. Електронні таблиці. Табличний процесор (8 год.)

Поняття електронних таблиць. Табличний процесор та його призначення. Координати клітин. Діапазон клітин. Введення й редагування чисел, формул, текстів. Робота з файлами електронних таблиць. Опрацювання таблиць: копіювання, редагування, вилучення, переміщення, форматування. Пошук даних в електронних таблицях. Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці. Виведення таблиць на друк. Ділова графіка. Побудова діаграм і графіків на основі вмісту таблиць.Практична робота № 14 “Введення даних до електронної таблиці. Редагування даних в електронній таблиці”.

Практична робота № 15 “Використання функцій та операцій для опрацювання даних, поданих в електронній таблиці”.

Практична робота № 16 “ Побудова діаграм і графіків на основі вмісту таблиць”.


Учень

описує:

 • поняття електронних таблиць;

 • призначення табличного процесора;

 • можливості та правила опрацювання даних, що зберігаються в електронних таблицях;

пояснює:

 • правила розміщення даних в електронних таблицях;

 • правила завантаження та роботи з табличним процесором;

 • основні операції, які можна виконувати з даними, що містяться в електронних таблицях;

 • правила пошуку даних в електронних таблицях;

розпізнає:

 • файли з електронними таблицями;

 • табличний процесор;

наводить приклади:

 • використання табличного процесора в навчальному процесі;

вміє:

 • завантажувати програму опрацювання електронних таблиць;

 • вводити числові, формульні та текстові дані до електронних таблиць;

 • за допомогою програми опрацювання електронних таблиць виконувати основні операції над електронними таблицями;

 • використовуючи операції та функції програми опрацювання електронних таблиць, опрацьовувати дані, занесені до електронної таблиці;

 • зберігати електронні таблиці на зовнішніх носіях;

 • будувати діаграми та графіки на основі табличних даних;

 • впорядковувати таблиці й відшукувати в таблицях необхідні дані;

 • виводити електронні таблиці на друк;

10. Програмні засоби навчального призначення (5 год.)

10.1. Математичні програми (3 год.)

Типи об’єктів, які опрацьовуються за допомогою математичної програми. Створення об’єктів. Характеристики об’єктів. Операції з об’єктами. Об’єкти типу ламана. Площі і периметри многокутників. Наближені обчислення довжини кола і дуги параболи, площі круга і криволінійної трапеції. Обертання ламаних. Об’єми і площі поверхонь тіл обертання. Циліндр, конус, зрізаний конус, куля. Таблично задані функції. Геометричні місця точок.Практична робота № 17 “Площі і периметри многокутників. Обертання ламаних. Об’єми і площі поверхонь тіл обертання”.


Учень

описує:

 • типи об’єктів, які опрацювання в середовищі математичної програми типу;

 • допустимі операції над об’єктами;

пояснює:

 • правила створення об’єктів;

 • правила визначення характеристик об’єктів;

 • правила виконання операцій над об’єктами типу ламана;

 • можливості використання об’єктів типу ламана для обчислення площ і периметрів многокутників, об’ємів і площ поверхонь тіл обертання (циліндра, конуса, зрізаного конуса), наближених обчислень площ криволінійних трапецій, довжин дуг кривих;

 • правила графічного опрацювання таблично заданих функцій.

вміє:

 • створювати об’єкти різних типів в середовищі математичної програми;

 • визначати числові характеристики об’єктів, передбачені в програмі;

 • виконувати допустимі операції над об’єктами – будувати графічні зображення об’єктів, перетворювати, змінювати, вилучати тощо;

 • виконувати операції над об’єктами типу ламана для обчислення площ і периметрів многокутників, об’ємів і площ бічних та повних поверхонь циліндра, конуса, зрізаного конуса, об’ємів і площ поверхонь тіл, утворених, обертанням ламаної навколо осі Ох чи осі Оу;

 • використовувати математичні програми для розв’язування геометричних задач на побудову, які традиційно розв’язували за допомогою циркуля і лінійки;

 • використовувати математичні програми для розв’язування задач про трикутники;
10.2. Географічний атлас України (1 год.)

Основні об’єкти програми. Характеристики об’єктів. Операції з об’єктами. Пошук відомостей про географічні об’єкти.
Учень

пояснює:

 • правила використання програмного засобу “Географічний атлас України”;

 • правила пошуку потрібних географічних об’єктів в атласі;

 • правила пошуку відомостей про географічні об’єкти;

вміє:

 • розпочинати роботу з комп’ютерним графічним атласом;

 • відшукувати потрібні географічні об’єкти в комп’ютерному атласі;

 • відшукувати потрібні відомості про географічні об’єкти з атласу;

наводить приклади:

використання програмного засобу “Географічний атлас України” в навчальному процесі;10.3. Програми для навчання мов (1 год.)

Програми для підтримки навчання іноземних мов. Правила пошуку слів та їх перекладів з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну. Аналіз речень.

Учень

пояснює:

 • призначення і правила використання основних послуг програм для підтримки навчання іноземних мов;

 • основні правила використання одного з конкретних програмних засобів для комп’ютерної підтримки навчання однієї з конкретних іноземних мов;

 • правила пошуку потрібних слів та зворотів та їх перекладів з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну;

 • правила використання програми для комп’ютерної підтримки виконання вправ з іноземної мови;

 • правила використання програми для перевірки знань іноземної мови;

вміє:

 • розпочинати роботу з програмою для підтримки навчання іноземної мови;

 • використовувати програму як тренажер під час самостійного навчання іноземної мови;

 • використовувати програму для самоконтролю власної навчально-пізнавальної діяльності при навчанні іноземної мови;

 • використовувати комп’ютер при навчанні іноземних мов;

наводить приклади:

 • використання програм для підтримки навчання іноземних мов;

описує:

 • можливості використання комп’ютера для підтримки навчання рідної та іноземних мов;

11.Електронна пошта. Форуми. Інтерактивне спілкування в Інтернеті (6 год.)

Електронна пошта. Поштові стандарти. Основні послуги поштових програм для роботи з електронними повідомленнями.

Програми роботи з електронною поштою. Електронна адреса. Веб-пошта. Реєстрування на поштовому сервері та одержання власної поштової скриньки. Створення повідомлень. Приймання і пересилання повідомлень електронною поштою. Робота з папками. Пересилання електронною поштою вкладених файлів. Адресна книга та її призначення.
Поняття про телеконференції та форуми. Програмне забезпечення та конфігурація телеконференцій та форумів. Правила роботи з телеконференціями, форумами.

Інтерактивне спілкування через Інтернет.Практична робота № 18 ”Створення електронних повідомлень. Пересилання повідомлень електронною поштою. Перегляд повідомлень, що надійшли електронною поштою”.


Учень

описує:

 • типи та можливості використання програм для підтримки роботи електронної пошти; правила електронного листування; формати, які використовуються при пересиланні графічних та звукових повідомлень;

 • процес реєстрації та одержання власної поштової скриньки на поштовому серверу;

 • призначення папок для роботи з електронними повідомленнями;

 • правила приймання і пересилання повідомлень електронною поштою;

 • правила створення електронних повідомлень;

 • правила пересилання електронною поштою вкладених файлів;

 • призначення адресної книги;

пояснює:

 • призначення програм для роботи з електронною поштою;

 • правила створення електронної адреси;

 • особливості роботи користувачів з телеконференціями та форумами; правила спілкування за допомогою форумів;

 • можливості та правила інтерактивного спілкування в Інтернет;

характеризує:

 • принципи функціонування електронної пошти; правила утворення електронної адреси;

 • правила роботи в телеконференціях та форумах;

 • правила інтерактивного спілкування через Інтернет;

вміє:

 • запускати на виконання програму роботи з електронною поштою; складати, редагувати і відправляти через комп’ютерну мережу електронні листи; давати відповіді на електронні листи; приймати пошту; користуватися адресною книгою; приєднувати до електронних повідомлень файли різних типів; виконувати переадресацію поштових повідомлень;

 • працювати з програмами підтримки телеконференцій та форумів;

 • завантажувати програму для роботи з електронною поштою;

 • користуватися засобами поштового сервера для роботи з електронними повідомленнями;

 • створювати електронні повідомлення;

 • пересилати повідомлення електронною поштою;

 • переглядати повідомлення, що надійшли;
Каталог: files -> content
content -> Інформація інформацію про стан малих та середніх підприємств (мсп) в Україні можна знайти у звіті «Малі та середні підприємства України: показники діяльності та стратегії розвитку»
content -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Фізика
content -> 12-річна школа Фізична культура
content -> Лідія савченко випереджаючи час
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 7-11 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
content -> Доповідь VI соціальний діалог
content -> Програма /рівень стандарту/ для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів Київ 2004 Вступ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка