Програма курсу «Інноваційні зміни в бібліотеці на основі проектного, кадрового менеджменту та ініціативної діяльності бібліотек»


Тема 7. Адвокасі як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачівСторінка2/4
Дата конвертації09.11.2017
Розмір0.86 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема 7. Адвокасі як система захисту інтересів бібліотек, бібліотечних фахівців і користувачів
План лекції:

 1. Основні аспекти плідної роботи щодо адвокасі.

 2. Методика підготовки компанії адвокасі.

 3. Принципи роботи з населенням для формування прихильників та опонентів щодо захисту прав бібліотек.

 4. Аналіз політики держави щодо розвитку культури в цілому та бібліотек зокрема з метою визначення проблемних питань.

 5. Особливості роботи з владою, посадовими особами щодо захисту прав бібліотек.

 6. Закордонний і вітчизняний досвід адвокасі щодо захисту прав бібліотек.


Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризувати поняття "адвокасі", його сутність.

 2. Показати, яким чином здійснюється аналіз політики держави щодо розвитку культури в цілому та бібліотек зокрема з метою визначення проблемних питань.

 3. Окреслити основні принципи роботи із владою, громадою щодо лобіювання інтересів бібліотек.

 4. Охарактеризувати основні підходи до розробки стратегії, тактики ефективної кампанії із захисту інтересів бібліотек.

 5. Описати механізм створення коаліцій, професійних спілок з метою посилення впливу на прийняття рішень влади щодо розвитку бібліотек і захисту прав бібліотек і їх користувачів.


План практичного заняття:

 1. Проведення аналізу чинного законодавства щодо роботи бібліотек та виявлення проблемних питань, що потребують вирішення (мозковий штурм).

 2. Розробка форм співпраці з населенням та впливу на рішення влади щодо бібліотек (робота в групах).

 3. Розробка стратегії, тактики ефективної кампанії із захисту інтересів бібліотек (робота в групах).

 4. Створити інформаційне повідомлення, звернення до влади (робота в групах).


Завдання для самостійної роботи

 1. Закріпити знання, отримані на лекційних та практичних заняттях щодо адвокасі, і опанувати форми і методи лобіювання.

 2. Навчитись здійснювати моніторинг законодавства у сфері культури та бібліотечної справи і визначити прогалини.

 3. Оволодіти методикою роботи із владою, громадою щодо захисту інтересів бібліотек.

 4. Засвоїти закордонний і вітчизняний досвід щодо адвокасі.


Критерії оцінювання завдання та шкала оцінювання

Форма контролю: експрес-опитування по темі, результати практичної роботи (приклади розроблених стратегій та інформаційних повідомлень, звернень до влади).


Література до теми

Основна

 1. Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : практ. пособие / И. Б. Михнова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2000. – 124 с.

 2. Патерсон, С. Стратегія розробки ефективної кампанії із захисту прав своїх інтересів / Селі Патерсон. – Світ громадянського представництва. – 2003. – № 1. – С. 16–20.

 3. Library Advocate's Handbook / editor Limba K. Wallace. – Chicago : American Library Association, 2003 – 40 p.

Додаткова

 1. Мандрик, В. Громадські слухання як елемент лобіювання : (посібник для громадських організацій, які працюють для розвитку малого та середнього бізнесу) / Мандрик Валентина, Ляпіна Ксенія, Ламах Елла. – К. : А.П.Н., 2002. – 60 с.

 2. Молодіжне лобіювання / Г. Бежнар (ред.-упоряд.). – К. : Молодіжна Альтернатива, 2003. – 43 с. – (Серія "Молоді автори").


Тема 8. Соціальне партнерство: концепція, сучасний стан, перспективи
План лекції:

 1. Соціальне партнерство як актуальний напрямок управління бібліотекою.

 2. Правова основа соціального партнерства.

 3. Основні принципи соціального партнерства, визначення переліку партнерів та класифікація видів партнерства.

 4. Зарубіжне партнерство, його розвиток і перспективи співпраці.


Питання для самоперевірки

 1. Дати визначення понять "соціальне партнерство", "соціальне замовлення", "соціальний проект", охарактеризувати їх сутність і специфіку для бібліотечної сфери.

 2. Обґрунтувати місце соціального партнерства в інноваційній діяльності бібліотеки.

 3. Визначити основні принципи соціального партнерства, охарактеризувати правову основу соціального партнерства.

 4. Окреслити підходи до класифікації видів соціального партнерства.

 5. Дати характеристику форм соціального партнерства із зарубіжними колегами.


План практичного заняття:

 1. Визначення партнерів та видів соціального партнерства ("мозковий штурм", коли учасники визначають партнерів, а модератор аналізує їх).

 2. Розробка документів щодо правового регулювання партнерства (робота в групах за розробленим алгоритмом).

 3. Розробка маркетингових комунікацій з партнерами (рольова гра, де розігрується ситуація налагодження співпраці з партнерами, група за результатами обговорює надані аргументи щодо співпраці і обирає кращі).

 4. Створення нових моделей соціального партнерства (моделювання).

 5. Окреслення напрямків соціального партнерства із зарубіжними партнерами ("мозковий штурм", коли учасники пропонують форми співпраці, а шляхом аналізу обираються найбільш перспективні).


Завдання для самостійної роботи

 1. Закріпити знання, отримані на лекційних та практичних заняттях, за темою: соціальне партнерство.

 2. Вивчити основні принципи соціального партнерства, навчитись визначати перелік партнерів, здійснювати класифікацію видів партнерства.

 3. Опанувати форми і методи зарубіжного партнерства.

 4. Навчитись складати нормативно-правові документи щодо регулювання партнерських відносин.


Критерії оцінювання завдання та шкала оцінювання

Форма контролю: експрес-опитування по темі, результати практичної роботи.


Література до теми

Основна

 1. Мурашко, О. Ю. Социальное партнерство как фактор успешной деятельности библиотек : науч.-практ. пособие / О. Ю. Мурашко. – М. : Литерра, 2008. –144 с. – (Серия "Современная библиотека". Вып. 40).

 2. Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособие / А. И. Пашин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – С. 100–118. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 101).

Додаткова

 1. Акимова, А. Г. Социальное партнерство / А. Г. Акимова // Молодые в библ. деле. – 2008. – № 2. – С. 7–10.

 2. Воробьева, Н. Вместе, или порознь? Библиотека, власть, бизнес, общественность и СМИ / Н. Воробьева // Библ. дело. – 2007. – № 16. – С. 34–39.

 3. Гаращенко, О. Партнерство бібліотек та громадських організацій заради інтересів місцевої громади / О. Гаращенко // Бібл. форум України. – 2007. – № 4. – С. 36–39.

 4. Матлина, С. Нам не жить друг без друга: социальное партнерство в развитии библиотек / С. Матлина // Библ. дело. – 2007. – № 6. – С. 2– 6.

 1. Позднякова, Н. А. Библиотека и социальное партнерство. Новые возможности / Н. А. Позднякова, О. Б. Гончарова, // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 7. – С. 66–72.


Критерії оцінювання завдання та шкала оцінювання за другим розділом

Підсумкове оцінювання знань до розділу здійснюється шляхом опитування за питаннями підсумкового контролю знань по 2-му розділу модуля.

Результатом двох модулів є реферат за темами модуля, залік.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Основна

 1. Башун, О. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / О. Башун ; наук. ред. В. С. Білецький, д-р техн. наук ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка ; Донец. ОУНБ. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 204 с.

 2. Башун, О. Фандрейзинг, або Мистецтво збирання коштів : наук-метод. рекомендації бібліотекам / О. Башун ; ред. Ю. О. Лебедєва ; Донец. ОУНБ. – Донецьк : [б. в.], 1998. – 103 с. : ілюстр., табл. – Бібліогр.: с. 99–100 (32 назви).

 3. Борисова, О. О. Рекламно-информационные технологии библиотечной деятельности / О. О. Борисова. – СПб. : Профессия, 2006. – 320 с.

 4. Бородина, В. А. Библиотечное обслуживание : учеб.-метод. пособие / В. А. Бородина. – М.: Либерея-Бибинформ, 2006. – 165 с. : ил. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 7).

 5. Брежнева, В. В. Информационное обслуживание: продукты и услуги библиотек и информационных центров : учеб.-метод. пособие / Брежнева В. В., Минкина В. А. ; СПбГУКИ – СПб. : Профессия, 2004. – 304 с. –(Серия "Библиотека").

 6. Брофи, П. Оценка деятельности библиотек / Питер Брофи ; науч. ред. перевода Я. Л. Шрайберг. – М. : ОМЕГА-Л, 2009. – 358 с.

 7. Давидова, І. О. Інформаційний ринок: організація, маркетинг, управління : навч. посіб. / І. О. Давидова ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2001. – 136 с.

 8. Давыдова, И. А. Библиотечно-информационное производство : науч.-метод. пособие / И. А. Давыдова – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – С. 63–125. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 96).

 9. Жадько, Н. В. Проектное развитие библиотек / Н. В. Жадько. – М. : Елена, 2000. – 96 с.

 10. Жуков, В. Соціальне партнерство в Україні : [навч. посіб.] / В. Жуков. – К. : [Укр. акад. держ. упр. при Президентові України], 2000. – 198, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд.

 11. Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова, науч. ред. В. А. Минкина ; СПбГУКИ. – СПб. : Профессия, 2003. – 318 с. – (Серия "Библиотека").

 12. Колесникова, М. Н. Менеджмент библиотечно-информационной деятельности / М. Н. Колесникова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – С. 20–38, 212–246. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 101).

 13. Коновалова, М. П. Инвалид–общество–библиотека : учеб.-метод. пособие / М. П. Коновалова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – 134 с.

 14. Краплич, Р. Залучення фінансування з місцевих джерел для неприбуткових організацій : практ. посіб. для неприбуткових організацій / Р. Краплич. – Рівне : Фундація імені князів-благодійників Острозьких, 2002. – 184 с.

 15. Краплич, Р. Проекти й управління ними : практ. посіб. для неприбуткових організацій / Р. Краплич. – Рівне : Фундація імені князів-благодійників Острозьких, 2004. – 140 с.

 16. Кучереносов, В. Основы фандрейзинга и написания проектов для неприбыльных организаций / Владислав Кучереносов ; Ин-т успеш. сообществ. – [Изд. 2-е, доп.] – К., 2007. – 182 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 129–134.

 17. Мелентьева, Ю. П. Библиотечное обслуживание : учеб. для вузов / Ю. П. Мелентьева. – М. : ФАИР, 2006. – 252 с.

 18. Михнова, И. Б. Библиотека как информационный центр для населения: проблемы и их решения : практ. пособие / И. Б. Михнова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2000. – 124 с.

 19. Мурашко, О. Ю. Социальное партнерство как фактор успешной деятельности библиотек : науч.-практ. пособие / О. Ю. Мурашко. – М. : Литерра, 2008. –144 с. – (Серия "Современная библиотека". Вып. 40).

 20. Патерсон, С. Стратегія розробки ефективної кампанії із захисту прав своїх інтересів / Селі Патерсон. – Світ громадянського представництва. – 2003. – № 1. – С. 16–20.

 21. Пашин, А. И. Управление библиотечным делом: системный подход : учеб.-метод. пособие / А. И. Пашин. – М. : Либерея-Бибинформ, 2006. – С. 86–90, 100–118. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век". Вып. 101).

 22. Петрова, Л. Г. Бібліотека в умовах соціально-економічних змін : монографія / Л. Г. Петрова. – К. : [б. в.], 2003. – 301 с.

 23. Планування: стратегія і тактика / уклад. І. Цуріна ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2005. – 72 с.

 24. Публічна бібліотека: місія (З досвіду різних країн. Погляд методиста) / уклад. І. Цуріна, Н. Гудімова ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – 44 с.

 25. Поиск внебюджетных средств для библиотек : справ.-метод. пособие / сост. Папунина А. А., Шевченко Н. А. ; Рос. нац. б-ка. – СПб. : [б. и.], 2002. – 192 с.

 26. Стратегічне планування : дайджест / уклад. І. Цуріна ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – 52 с.

 27. Суслова, И. М. Библиотека в системе некоммерческого маркетинга : учеб.-метод. пособие / И. М. Суслова. – М. : Профиздат, 2003. – 157 с. – (Современная библиотека. Вып. 30).

 28. Суслова, И. М. Менеджмент в современной библиотеке : науч.-метод. пособие / И. М. Суслова, В. В. Кармовский. – М. : Либерея-Бибинформ, 2004 . – 176 с. – (Приложение к журналу "Библиотека").

 29. Суслова, И. М. Менеджер библиотеки: требования к профессии и личности : учеб. пособие / И. М. Суслова ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. – 2-е изд., дораб. и доп. – М. : Профиздат ; Изд-во МГУКИ, 2002. – 132 с. – (Современная библиотека).

 30. Суслова, И. М. Организационное развитие систем управления современной библиотекой : учеб. пособие / И. М. Суслова, Т. Е. Дубенок. – СПб. : Профессия, 2008. – 190 с.

 31. Суслова, И. М. Практический маркетинг в библиотеках : учеб.-метод. пособие / И. М. Суслова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005 . – 143 с. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век").

 32. Суслова, И. М. Проектная деятельность библиотек : науч.-практ. пособие / И. М. Суслова, З. И. Злотникова. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 176 с. – (Специальный издательский проект для библиотек).

 33. Цільові програми і проекти в діяльності бібліотек : методика складання і організація роботи. Вип. 2 / упоряд. І. Є. Луньова ; Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка. – Дніпропетровськ : ЕНЕМ, 2006. – 70 с. – (Серія "Ділове досьє").

 34. Library Advocate's Handbook / editor Limba K. Wallace. – Chicago : American Library Association, 2003 – 40 p.


Додаткова

 1. Акимова, А. Г. Социальное партнерство / А. Г. Акимова // Молодые в библ. деле. – 2008. – № 2. – С. 7–10.

 2. Акулина, М. А. Инновационное развитие библиотек: концептуальный подход / М. А. Акунина, С. Д. Колегаева, С. Г. Матлина, Е. Н. Ратникова // Библиотековедение. – 2004. – № 2. – С. 27–32.

 3. Ашаренкова, Н. Обслуговування користувачів з особливими потребами в публічних бібліотеках: послуги, що стають реальністю для України / Н. Ашаренкова // Бібл. планета. – 2006. – № 1. – С. 7–11.

 4. Беловолова, О. В. "Я – лидер!": школа молодого лидера / О. В. Беловолова // Молодые в библ. деле. – 2008. – № 12. – С. 28–43.

 5. Воробьева, Н. Вместе или порознь? Библиотека, власть, бизнес, общественность и СМИ / Н. Воробьева // Библ. дело. – 2007. – № 16. – С. 34–39.

 6. Все вирішує… Стратегія : посіб. для громад. організацій / упоряд. Василь Назрук, Сергій Шурухін, Оксана Тюріна, Тетяна Пушнова ; РЦ РГО "Гурт". – К. : РЦ РГО "Гурт", 1998. – 80 с.

 7. Гаращенко, О. Партнерство бібліотек та громадських організацій заради інтересів місцевої громади / О. Гаращенко // Бібл. форум України. – 2007. – № 4. – С. 36–39.

 8. Гарді, Дж. Як досягти успіху в запровадженні змін і нововведень / Дж. Гарді. – К. : Британська Рада в Україні, 2000. – 96 с.

 9. Гоулман, Д. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта / Д. Гоулман, Р. Бояцис, Э. Макки ; пер. с англ. А. Лисицыной. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 298 с.

 10. Гусева, Е. Инноватика как практика / Е. Гусева // Библиотека. – 2008. – № 4. – С. 60–63.

 11. Давидова, І. О. Аналітична функція маркетингу інформаційних продуктів та послуг / І. О. Давидова // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н. М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Харків, 2001. – Вип. 7. – С. 108–116.

 12. Давидова, І. О. Динаміка інноваційної політики бібліотек в умовах ринкових відносин / І. О. Давидова // Вісник ХДАК : зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури ; відп. ред. Н. М. Кушнаренко, проф., д-р пед. наук. – Харків : ХДАК, 2004. – С. 161–169.

 13. Давидова, І. О. Ринкова трансформація інформаційної діяльності в Україні / І. О. Давидова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 8. – С. 21–25.

 14. Давидова, І. О. Сучасна бібліотека як система виробництва інформаційних продуктів та послуг / І. О. Давидова // Вісник Кн. палати. – 2005. – № 4. – С. 18–20.

 15. Дворкина, М. Я. Современная библиотека: инновационное развитие / М. Я. Дворкина // Библиотековедение. – 2006. – № 5. – С. 30–39.

 16. Джерелиевская, Н. Условия успешной инновационной управленческой деятельности / Н. Джерелиевская // Вестник библиотек Москвы. – 2006. – № 1. – С. 28–31.

 17. Долинська, І. Бібліотека як один із центрів реабілітації та інтеграції в суспільстві користувачів із обмеженими можливостями / І. Долинська // Бібл. планета. – 2007. – № 1. – С. 13–16.

 18. Елфимова, Г. Электронные ресурсы в обслуживании инвалидов по зрению / Г. Елфимова // Библиотека. – 2006. – № 5. – С. 46–48.

 19. Закирова, Г. Д. Интеграция в общество инвалидов по зрению / Г. Д. Закирова // Мир библиографии. – 2008. – № 4. – С. 27–31.

 20. Збаровская, Н. Алгоритм моделирования: что и как? / Н. Збаровская // Библиотека. – 2005. – № 6. – С. 37–40.

 21. Збаровская, Н. Проектная деятельность библиотек / Н. Збаровская // Библиотека. – 2005. – № 4. – С. 79–82.

 22. Інформаційний ресурс. Бібліотеки. Інновації. Суспільство : довід.-інформ. вид. / М. Г. Спиця (ред.та упоряд.) ; Управління культури Вінницької обласної держ. адміністрації, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : [б. в.], 2004. – 195 с., 8 арк. фотоілюстр.

 23. Коновалова, М. Перед Интернетом все равны [обслуживание людей с особенными потребностями] / М. Коновалова // Библиотека. – 2006. – № 4. – С. 43–45.

 24. Мандрик, В. Громадські слухання як елемент лобіювання: (посібник для громадських організацій, які працюють для розвитку малого та середнього бізнесу) / Мандрик Валентина, Ляпіна Ксенія, Ламах Елла. – К. : А.П.Н., 2002. – 60 с.

 25. Матвеев, М. В поисках фокус-группы: сложности построения стратегического плана / М. Матвеев // Библ. дело. – 2007. – № 15. – С. 19–23.

 26. Матвеев, М. Маркетинговая концепция и имидж библиотек / М. Матвеев // Библ. дело. – 2007. – № 4. – С. 35–38.

 27. Матвеев, М. Партнеры и конкуренты: стратегический план против стереотипов / М. Матвеев // Библ. дело. – 2007. – № 17. – С. 24–26.

 28. Матлина, С. Нам не жить друг без друга: социальное партнерство в развитии библиотек / С. Матлина // Библ. дело. – 2007. – № 6. – С. 2–6.

 29. Матлина, С. Новые смыслы старых понятий. К построению теории библиотечной инноватики / C. Матлина // Библ. дело. – 2007. – № 3. – С. 2–5.

 30. Матлина, С. Об инновациях без восторгов и оваций. Методологические аспекты / С. Матлина // Библ. дело. – 2008. – № 6. – С. 2–10.

 31. Молодіжне лобіювання / Г. Бежнар (ред.-упоряд.). – К. : Молодіжна Альтернатива, 2003. – 43 с. – (Серія "Молоді автори").

 32. Николахина, Е. Равные права – равные возможности [обслуживание людей с особенными потребностями] / Е. Николахина // Библиотека. – 2008. – № 10. – С. 52–54.

 33. О'Коннор, К. А. Основи ефективного лідерства / Карол А. О'Коннор. – К. : Британська Рада в Україні, 2000. – 96 с.

 34. Паршукова, Г. Б. Стратегическая проектная деятельность библиотек (к постановке проблемы) / Г. Б. Паршукова // Библиотековедение. – 2004. – № 1. – С. 18–22.

 35. Пашкова, В. Написання проектів (грантів). Рекомендації для бібліотекарів / А. Пашкова // Бібл. планета. – 2000. – № 1. – С. 13–16.

 36. Позднякова, Н. А. Библиотека и социальное партнерство. Новые возможности / Н. А. Позднякова, О. Б. Гончарова // Науч. и техн. б-ки. – 2003. – № 7. – С. 66–72.

 37. Россинская, С. Не просители, а равноправные партнеры: сотрудничество на основе доверия / С. Россинская // Библ. дело. – 2007. – № 11. – С. 39–38.

 38. Тикунова, И. Качество библиотечных услуг. Как его измерить и оценить / И. Тикунова // Библ. дело. – 2008. – № 6. – С. 23–26.

 39. Фандрейзинг у бібліотеках України і світу : навч.-метод. матеріали для студ. і практиків для спец. 7.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія" / упоряд. В. П. Ярощук ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; Рівнен. держ. обл. б-ка. – Рівне : Овід, 2003. – 48 с. – (Серія "Бібліотека – база практики"). – Бібліогр.: с. 15–16.

 40. Фандрейзинг у публічних бібліотеках : огляд діяльності / С. М. Миценко (ред.), Г. Д. Ковальчук (уклад.), О. Б. Стогній (уклад.) ; Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка – Х. : [б. в.], 2001. – 24с. – (У бібліотеках Східної України).

 41. Цыганова, Н. От инициативы – к системному проекту. Технологии прорыва в новое пространство / Н. Цыганова // Библ. дело. – 2008. – № 6. – С. 11–14.

 42. Чернякова, Ю. Ф. Стратегическое планирование в национальных библиотеках: специфика и перспективы [зарубежный опыт] / Ю. Ф. Чернякова // Библиотековедение. – 2000. – № 5. – С. 16–21.

 43. Шевченко, І. Роздуми про сутність, значення бібліотечних інновацій у процесі змін / І. Шевченко // Бібл. планета. – 2007. – № 3. – С. 6–8.

 44. Янг, Р. Лидерство в командах. Создание команды. Разрешение конфликтов. Получение желаемых результатов в ходе командной работы / Роб Янг. – М. : НIРРО, 2004. – 121 с. – (Азы бизнеса).

ДОДАТКИ. РОЗДАТКОВИЙ МАТЕРІАЛ.

Додаток №1

Матриця для визначення місії бібліотекиКористувачі бібліотеки

Потреби, інтереси користувачів

Послуги бібліотеки

Результати послуг для користувачів

Цінності

Для роботи використати:

1. Публічна бібліотека: місія (З досвіду різних країн. Погляд методиста) / уклад. І. Цуріна, Н. Гудімова ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – 44 с.


Додаток №2
Матриця для розробки стратегічного плану

Формулювання місії бібліотеки (В чому основна мета роботи бібліотеки? Заради чого вона створена?) За основу береться місія, розроблена у попередньому завданні.
Аналіз пройденого шляху (Яка історія бібліотеки? Який шлях вона пройшла до цього моменту?)
Формування бачення майбутнього бібліотеки (Якою б Ви хотіли бачити бібліотеку у майбутньому?)
Аналіз сильних і слабких сторін роботи бібліотеки (Які сильні і слабкі сторони розвитку бібліотеки сьогодні? Які можливості має бібліотека і які загрози?.)
Аналіз значущого оточення (Які організації, люди навколо бібліотеки найбільш значущі для її існування і діяльності? Проаналізувати конкурентів і союзників бібліотеки).
Перевірка місії (Чи відповідає місія бібліотеки її головній меті, сильним та слабким сторонам і запитам оточення і користувачів?)
Аналіз перешкод та їх причини (Що заважає бібліотеці просуватися до бажаного майбутнього? Які критичні моменти загрожують?)
Розробка стратегій розвитку (В яких напрямках необхідно діяти бібліотеці, щоб подолати перешкоди?)
Планування дій (Які конкретно дії слід здійснити бібліотеці, щоб досягти поставлених цілей і коли?)


Для роботи використати:

1. Стратегічне планування : дайджест / уклад. І. Цуріна ; Нац. парлам. б-ка України. – К. : [б. в.], 2004. – 52 с.

2. Все вирішує… Стратегія : посіб. для громад. організацій / упоряд. Василь Назрук, Сергій Шурухін, Оксана Тюріна, Тетяна Пушнова ; РЦ РГО "Гурт". – К. : РЦ РГО "Гурт", 1998. – 80 с.
Додаток № 3

Матриця для розробки інноваційІнновації
Продуктові
Сервісні
Техніко-технологічні
Організаційн
Соціальні
Для роботи використати:

1. Качанова, Е. Ю. Инновации в библиотеках / Е. Ю. Качанова, науч. ред. В. А. Минкина ; СПбГУКИ. – СПб. : Профессия, 2003. – 318 с. – (Серия "Библиотека").Додаток № 4

Методи маркетингового дослідження

( дати їх визначення і характеристику)

Методи
Обстеження
Експеримент
Опис
Спостереження
Анкетування
Опитування
Інтерв'ю
Вивчення думок експертів
Фокус-групи
Аналіз конкретних ситуацій
Моніторинг
Аналіз кількісних і якісних показників
Інші
Для роботи використати:

1. Башун, О. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек / О. Башун ; наук. ред. В. С. Білецький, д-р техн. наук ; Донец. від-ня наук. т-ва ім. Шевченка ; Донец. ОУНБ. – Донецьк : УКЦентр, 1999. – 204 с.

2. Суслова, И. М. Практический маркетинг в библиотеках : учеб.-метод. пособие / И. М. Суслова. – М. : Либерея-Бибинформ, 2005 . – 143 с. – (Серия "Библиотекарь и время. XXI век").
Додаток № 5

Приклад анкети щодо вивчення послуг бібліотеки( на прикладі Донецької ОУНБ)

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВАБІБЛІОТЕКА ІМ. Н. К. КРУПСЬКОЇ


Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»
resources -> Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділ
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка