Програма курсу «інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника»Сторінка1/11
Дата конвертації01.02.2017
Розмір1.25 Mb.
#9258
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Українська бібліотечна асоціація

Центр безперервної бібліотечно-інформаційної освіти

Головний тренінговий центр для бібліотекарів

ПРОГРАМА КУРСУ«ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СВОБОДА ТА ДОСТУПНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ В ДЕМОКРАТИЧНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. ЕТИКА БІБЛІОТЕЧНОГО ПРАЦІВНИКА»

Програма розроблена докт. іст. наук, доцентом В.С.ПашковоюКИЇВ - 2011
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміст і структура курсу

Курс складається з трьох розділів, які включають 9 тем.Перший розділ «Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки» містить п’ять тем, які розкривають сутність концепції інтелектуальної свободи, проблеми покращання доступності інформації та розширення функцій бібліотеки в умовах переходу до суспільства знань, проблеми реалізації інтелектуальної свободи через бібліотечно-інформаційну політику держави. В першому розділі розглядаються також питання цензури в бібліотечній діяльності, а також вільний доступ та обмін інформацією як умова міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва.

Другий розділ «Професійна етика бібліотекаря» включає дві теми, що розкривають морально-етичні засади бібліотечної професії, мету і завдання кодексів професійної етики бібліотекаря, а також проблеми забезпечення конфіденційності у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.

Третій розділ «Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек» складається з двох тем, що висвітлюють нормотворчість, контроль, навчання, форми і методи адвокації, що їх застосовують бібліотечні об’єднання для запровадження і дотримання принципу інтелектуальної свободи в бібліотечному середовищі.

Передбачається надання студентам теоретичних знань і забезпечення опанування практичними вміннями та навичками, що досягається поєднанням лекційних, практичних, семінарських і самостійних занять, вирішенням виробничих завдань і використанням наочних і технічних засобів. Використовуються активні та інтерактивні форми навчання та перевірки знань.

Підсумковий контроль засвоєння знань відбувається у формі заліку. Використовуються форми проміжного контролю у вигляді експрес-опитування, перевірки рефератів, виконання завдань самостійної роботи, практичних завдань.
Мета і завдання курсу

Мета курсу - допомогти слухачам зрозуміти роль бібліотек у захисті інтелектуальної свободи – важливого складника демократії; навчити їх формулювати основні принципи діяльності бібліотек стосовно забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації; навчити етичних принципів бібліотечної професії, що ґрунтуються на концепції інтелектуальної свободи та соціальній відповідальності, запереченні цензури, забезпеченні конфіденційності; допомогти сформувати навички організації бібліотечно-інформаційного обслуговування з урахуванням вимог доступності до інформації; ознайомити з роллю професійних бібліотечних об’єднань щодо реалізації принципу інтелектуальної свободи в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні.

Завдання курсу:

1. Оволодіти знаннями щодо сутності концепції інтелектуальної свободи та ролі бібліотек у її реалізації.

2. Поглибити знання про функції бібліотек і доступність до інформації в умовах переходу до суспільства знань.

3. Розширити уявлення про бібліотечно-інформаційну політику держави з огляду на забезпечення інтелектуальної свободи громадян.

4. Допомогти зорієнтуватися в проблемі протидії цензурі в діяльності бібліотек.

5. Сформувати розуміння важливості вільного доступу та обміну інформацією для активізації міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва.

6. Ознайомити з діяльністю в цій царині міжнародних організацій – ЮНЕСКО, ІФЛА та ін.

7. Поглибити знання щодо етичних засад бібліотечної професії.

8. Допомогти оволодіти знаннями і навичками забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування та даних про користувача.

9. Закласти основи знань щодо ролі бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності книгозбірень і організації доступу до інформації.Кваліфікаційні характеристики

Для визначення рівня знань слухачів проводиться вхідний контроль знань шляхом тестування.

Цей навчальний модуль призначений для завідувачів сільських бібліотек (філій), завідувачів відділів, секторів центральної міської (районної) бібліотеки, директорів централізованих бібліотечних систем, а також для завідувачів та директорів обласних бібліотек. Він може також використовуватися для підвищення кваліфікації бібліотечних працівників бібліотек інших систем і відомств.

Внаслідок вивчення курсу слухачі повинні знати: • Теоретичні основи та визначення базових понять і основних термінів

 • Специфіку розширення функцій бібліотек і проблеми вирішення доступності до інформації та бібліотечних ресурсів в умовах переходу до суспільства знань

 • Сутність бібліотечно-інформаційної політики з огляду на забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації

 • Прояви цензури в бібліотечній діяльності та механізми боротьби з нею

 • Сучасні підходи до міжнародного бібліотечного співробітництва на основі принципу вільного доступу та обміну інформацією

 • Основи бібліотечної етики

 • Кодекс етики Української бібліотечної асоціації

 • Механізми забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування та даних про користувача

 • Кращий досвід адвокаційної діяльності бібліотечних асоціацій щодо захисту інтелектуальної свободи та забезпечення доступності до ресурсів бібліотек.

Після завершення вивчення цього курсу слухачі повинні вміти:

 • Визначати функції бібліотеки щодо забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації в умовах переходу до суспільства знань

 • Аналізувати інформаційно-бібліотечну політику з огляду на забезпечення інтелектуальної свободи

 • Формулювати завдання бібліотеки щодо забезпечення інтелектуальної свободи та доступності до інформації

 • Застосовувати на практиці основні принципи професійної етики бібліотекаря

 • Забезпечувати конфіденційність бібліотечного обслуговування та даних про користувача

 • Протистояти цензурі в бібліотечній діяльності

 • Ефективно використовувати рекомендації та досвід міжнародних і національних бібліотечних об’єднань для покращання доступу до інформації в бібліотеках

 • Проводити кампанії на підтримку свободи слова і читання

Цей курс допоможе слухачам оволодіти навичками:

 • Аналізу доступності до інформації та бібліотечних ресурсів у конкретній бібліотеці

 • Використання на практиці морально-етичних норм бібліотечної професії, визначених в Кодексі етики

 • Забезпечення конфіденційності бібліотечного обслуговування

 • Співпраці з організаціями та установами, що протистоять цензурі в бібліотечному обслуговуванні

 • Адвокаційної діяльності стосовно свободи слова та інформації

Для вивчення запропонованого навчального курсу слухачам необхідно володіти основами бібліотекознавства, мати практичний досвід роботи в бібліотеці, прагнути поглибити власні знання, вміння та навички. Бажано також мати певні навички роботи в Інтернеті.
Тематичний план


№ п/пНазва розділів, тем

Всього годин

Види занять та кількість годин

Лекції

Семінари

Вирішення виробничих завдань

Самостійна робота

Контроль знань

1

2

3

4

5

6

7

8
Розділ 1. Інтелектуальна свобода та місія бібліотеки

34

10
8

16
1.1

Концепція інтелектуальної свободи

6

24
1.2

Доступність інформації та розширення функцій бібліотеки в умовах переходу до суспільства знань

8

2
4

2
1.3

Інтелектуальна свобода та бібліотечно-інформаційна політика держави

6

24
1.4

Бібліотека та цензура

8

2
4

2
1.5

Вільний доступ і обмін інформацією як умова міжнародного бібліотечно-інформаційного співробітництва. Роль ЮНЕСКО, ІФЛА та інших міжнародних організацій

6

24Розділ 2. Професійна етика бібліотекаря

20

4
8

8
2.1

Кодекс етики бібліотекаря – визначення соціальної відповідальності професії та морально-етичних норм бібліотечно-інформаційного обслуговування

10

2
4

4
2.2

Конфіденційність у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні

10

2
4

4Розділ 3. Роль бібліотечної громадськості в забезпеченні принципу інтелектуальної свободи в діяльності бібліотек

18

4

4

2

8
3.1

Бібліотечні асоціації: нормотворчість, контроль, навчання

10

2

4
4
3.2

Форми і методи адвокації інтелектуальної свободи бібліотечними асоціаціями

8

2
2

4Разом

72

18

4

18

32
РОЗДIЛ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СВОБОДА ТА МІСІЯ БІБЛІОТЕКИ
Тема 1.1. Концепція інтелектуальної свободи

Права людини та інформація. Інтелектуальна свобода як право особи шукати, отримувати, зберігати та розповсюджувати без обмежень інформацію, що містить різні точки зору. Вільне висловлення та свобода слова як фундаментальне право особи. Інтелектуальна свобода як основа демократії. Стаття 19 «Загальної декларації прав людини» (1948). Принцип свободи слова та право кожної особи на вільне висловлення своєї думки в Міжнародному пакті про політичні та громадянські права (1966), у Європейській конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (1950), у Конвенції з прав дитини (1989), у Віденській декларації (1993) та ін. Геополітичний контекст прав людини. Імплементація міжнародних норм права людини на вільне висловлення в країнах Європейського Союзу, США та інших країнах. Свобода слова в Україні.

Значення концепції інтелектуальної свободи для бібліотечно-інформаційної галузі та бібліотечної професії. Роль бібліотекарів у забезпеченні інтелектуальної свободи шляхом відбору, надання доступу, створення, пошуку, організації інформації, шляхом навчання її ефективному пошуку та використанню, а також забезпечення зберігання і організації доступу до фіксованої інформації незалежно від формату та технологій. Інтелектуальна свобода в умовах запровадження нових інформаційних і комунікаційних технологій і зростання потреб в інформації. Сучасні технології в бібліотеках як засіб забезпечення інтелектуальної свободи, а не обмеження доступу до інформації. Доступність до друкованої та електронної інформації для всіх, незалежно від віку, раси, походження, поглядів і переконань. Сучасні загрози інтелектуальній свободі, можливості й завдання книгозбірень у їх запобіганні.

«Бібліотечний білль про права» (США), «Заява про принципи свободи читання» (Австралія), «Маніфест про свободу бібліотек» (Японія), «Маніфест про демократизацію бібліотек» (Україна) та інші документи, що визначають підвалини діяльності бібліотек у царині захисту інтелектуальної свободи. «Заява ІФЛА щодо бібліотек та інтелектуальної свободи» (1999), «Декларація про бібліотеки, інформаційні служби та інтелектуальну свободу, прийнята у Глазго» ІФЛА (2002).

Мас-медіа, громадські організації та інші партнери бібліотек у забезпеченні інтелектуальної свободи.


Каталог: fileadmin -> uba documents -> GTC -> resources
resources -> 2: нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та інтернету в бібліотеці
resources -> Пояснювальна записка Модуль 1 складається з 2-х розділів які містять 8 тем, зв’язаних між собою змістовими складовими. 1 розділ
resources -> Програма для студентів спеціальності «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
resources -> Програма курсу «технології веб 0 для бібліотек І користувачів: нові можливості розвитку середовища»
resources -> Програма курсу «адвокація: представлення інтересів бібліотек»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка