Програма курсу "Політична історія України" для студентів магістеріуму спеціальності "Дата конвертації11.09.2018
Розмір255 Kb.
#49740
ТипПрограма
Національний університет “Острозька академія”

Кафедра політології


Програма курсу “Політична історія України”


для студентів магістеріуму спеціальності “Політологія”

факультету політико-інформаційного менеджменту

лекцій - 20 год.

практичних – 10 год.

самостійна робота – 78 год.

іспит
І триместр – 3 год. тижневе навантаження

Програма складена:

доц., к.і.н. Інною Шостак


“Затверджено”

на засіданні кафедри

протокол № _____

від ____ ________ 200__ р.

завідувач кафедри

____________ ___________

Острог
Пояснювальна записка

Мета і завдання курсу
Політична історія України – це дисцип­ліна, яка вивчає закономірності розвитку політичного життя українського сус­пільства в конкретних формах і просторово-часових вимірах, ха­рактер, структуру і зміни в політичних системах, діяльність дер­жавних інститутів, політичних партій і громадських організацій, а також визначних політичних діячів. Важливою складовою предмета політичної історії є вивчення властивих для того чи іншого суспільства на різних історичних етапах політичних ідей, погля­дів, настроїв, які істотно впливали на все політичне життя.

Важливою особливістю курсу політичної історії є те, що він зорієнтований на вивчення найважливіших суспільно-політичних процесів в Україні, місця і ролі української держави в розвитку світу. Завданням курсу є систематизація наявних знань з політичних і соціальних аспектів вітчизняної історії; виявлення історичних коренів актуальних політичних проблем, які є предметом аналізу в інших курсах порівняльної політології; вироблення уміння критично ставитися до джерел, синхронізувати основні події політичної історії України з подіями всесвітньої історії і осмислювати їх у межах єдиної концепції. Одним з головних завдань політичної історії є форму­вання в молодого покоління суспільної свідомості, політичної культури, моралі, самостійного творчого мислення, вироблення політичної орієнтації.Міждисциплінарні зв’язки
Будучи самостійною дисципліною, політична історія перебу­ває в тісному взаємозв’язку з іншими суспільними дисциплінами, доповнюючи їх і водночас збагачуючись новітніми досягненнями інших суспільних наук. У сукупності вони дають можливість від­творити цілісний процес суспільного і світового розвитку, роз­крити основу його єдності і багатоподібності, його спрямованість і гуманістичний зміст.

Методи викладання курсу
Лекції із застосуванням інформативно-рецептивних методів, евристичних бесід, елементів навчальної дискусії, елементів проблемного викладу матеріалу. Практичні передбачено проводити у формі комбінованого опитування, опитування із застосуванням методу самооцінки, тестування, використання наочних методів демонстрації та ілюстрації, застосування індуктивного та дедуктивного методів, репродуктивного методу, пізнавально-дидактичних ігор.

Навчально-тематичний план курсу
Назва теми заняття

Кількість аудиторних годин

лекції

практичні заняття

разом

Політична історія українських земель у ІХ-ХVІ ст.

2

-

2

Суспільно-політичні процеси на українських землях наприкінці ХІV – у кінці ХVІІІ ст.

4

-

4

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій

-

2

2

Визвольні змагання початку ХХ ст.

4

-

4

Суспільно-політичне життя на українських землях у міжвоєнний період (1921-1938 рр.)

-

2

2

Політичне становище України напередодні та в роки другої світової війни

2

-

2

Суспільно-політичні процеси в УРСР в умовах кризи тоталітарної системи (1945-1991 рр.)

4

2

6

Розбудова Української незалежної держави

2

-

2

Політична ситуація в Україні в 1998-2006 рр.

2

-

2

Роль політичного лідера в історії України ХХ ст.

-

2

2

Контрольна робота

-

2

2

Консультація

-

-

2

Іспит

-

-

2

Усього34Рейтинг:

Практичні заняття (по 5 б.) – 15 б.

Презентація (виступ – 5 б., реферат – 10 б.) – 15 б.

Доповідь – 5 б.

Письмова самостійна робота (аналіз документів) – 10 б.

Контрольна робота – 15 б.Іспит – 40 б.

Усього – 100 б.


Питання курсу
Лекція 1. Політична історія українських земель у ІХ-ХVІ ст. – 2 год.

 1. Вступ до курсу “Політична історія України”.

 2. Давньоруська держава: політична історія.

 3. Галицько-Волинське князівство: історико-політичні аспекти становлення, розвитку та занепаду

 4. Перехід українських земель під владу Литви та їхнє політичне становище в ХІV- п.п. ХVІ ст.

 5. Українські землі під владою Речі Посполитої

Література

 1. Баран В.Д., Козак Д.Н., Терпиловський Р.В. Походження слов’ян. – К., 1991.

 2. Брайчевський М.Ю. Походження Русі. – К., 1968.

 3. Горський А. Ще раз про роль норманів у формуванні Київської Русі // УІЖ. – 1994.- № 1.- С.3-8.

 4. Греков Б. Киевкая Русь. – М., 1953

 5. Грушевський М. Історія України-Руси. – Т.1-2. – К., 1991.

 6. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2-х т.- К., 1991. – Т. 1.

 7. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1994.

 8. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 9. Толочко П.П. Київська Русь – К., 1998. – 352 с.

 10. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. – К.. 1997.

 11. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К.. 1998.- С. 87-145.

 12. Грушевський М. Історія України-Руси. Т.1.- К., 1991.

 13. Історія України. Нове бачення: В 2-х т.- К., 1995-1996.

 14. Петров В.П. Етногенез слов’ян. – К., 1972.

 15. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / ред. О.М.Мироненка. – К., 1997.

 16. Яковенко Н. М. Українська шляхта. – К., 1993.Лекція 2-3. Суспільно-політичні процеси на українських землях наприкінці ХІV – у кінці ХVІІІ ст. – 4 год.

 1. Виникнення українського козацтва та етапи його політичного становлення.

 2. Запорізька Січ як фактор політичного життя українців та формування реєстрового козацтва.

 3. Зовнішньополітичні зносини козаків.

 4. Політичний аспект подій 1648-1657 років в Україні.

 5. Доба Руїни (1658-1686) в політичній історії України.

 6. Ліквідація російським царизмом Гетьманщини та Запорозької Січі.

Література

 1. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К.,1994

 2. Борисенко В., Заремба С. Україна козацька. – К.,1993

 3. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К. 1994. – 539 с.

 4. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 222 с.

 5. Історія українського війська. – Львів, 1992.

 6. Костомаров Н.И. Мазепа. – М. 1992.

 7. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

 8. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 9. Леп’явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

 10. Липинський В. Україна на переломі: 1657-1659. Замітки по історії українського державного будівництва в XVII ст. // Липинський В. Твори: В 3-х т. Філадельфія, 1990.

 11. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках).- К.,1992.

 12. Смолій ВЛ., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К.,1995. – 621 с.

 13. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. – Дніпропетровськ, 1991.

 14. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: В 3-х т. – К., 1990-1993.


Практичне заняття №1. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій – 2 год.


 1. Адміністративно-територіальний поділ та політичний устрій українських земель у складі Російської та Австрійської імперій.

 2. Участь українців у парламентському житті Австрійської імперії.

 3. Революція 1848 р. в Австрійській імперії та українці

 4. Активізація суспільно-політичного життя українців у Російській імперії: масонство, декабристський рух, політична програма Кирило-Мефодіївського товариства, громадівський рух, народництво.

 5. Утворення перших українських політичних партій на межі ХІХ-ХХ ст. та їх парламентська діяльність.

Література

 1. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т 1. На зламі століть (кінець ХІХ ст. - 1917 р.) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.) та ін. - К.: Генеза, 2003. - 424 с.

 2. «Руська трійця» в історії суспільно-політичного руху і культури України. - К.,1987.

 3. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х т.- К.,1990. Т.1.

 4. Грицак Я. Нарис української історії. Формування модерної української нації XIX-XX століття. - К.,1996.

 5. Зайончковский П. Отмена крепостного права в России. – М., 1960.

 6. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. - К., 1971.

 7. Історія Русів.- К.,1991.

 8. Калугін Ю. Декабристи в Україні. - К.,1971.

 9. Кирило-Мефодіївське товариство. У 3-х т.- К., 1990.

 10. Нагоєвський І. Історія Української держави двадцятого сто­ліття.- К.,1993.

 11. Оніщенко І. Етно- та націогенез в Україні (Етнополітологічний аналіз).- К..1997.

 12. Сергієнко Г. Декабристи і Шевченко. - К.,1971.
Лекція 4-5. Визвольні змагання початку ХХ ст. – 4 год.

 1. Соціально-політичний розвиток українських земель на початку XX ст.

 2. Українці в роки першої світової війни.

 3. Революційні процеси в Росії та їх вплив на Україну.

 4. Боротьба за національне самовизначення України: Центральна Рада.

 5. Внутрішня та зовнішня політика гетьманату П.Скоропадського.

 6. Діяльність Директорії УНР на тлі політичної боротьби 1918-1920 років.

 7. Національно-визвольних рух на західноукраїнських землях: проголошення утворення ЗУНР.

Література

 1. Грушевський М На порозі нової України. - К..1992.

 2. Історико-політичні уроки української державності. -Київ-Донецьк, 1998.

 3. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. - К.,1992.

 4. Українська ідея. Постаті на тлі революції. - К.,1994.

 5. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т.1.- К.,1990.

 6. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. - К.,1992.

 7. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення.- К.,1991.

 8. Гунчак Т.Г. Україна: перша половина XX століття. – К.,1993.

 9. Махно Н. Воспоминания.- К.,1991.

 10. Науменко К.Є. Історія ЗУНР.- Львів, 1995.

 11. Скоропадський П. Спогади.- К.,1992.

 12. Чотири універсали. – К., 1992.


Практичне заняття №2. Суспільно-політичне життя на українських землях у міжвоєнний період (1921-1938 рр.) – 2 год.


 1. Встановлення радянської влади в Україні.

 2. Утворення СРСР та місце України в ньому.

 3. Ліквідація багатопартійності в Україні

 4. Політичні цілі та наслідки індустріалізації та колективізації.

 5. Політика українізації: суть та наслідки.

 6. Голодомор 1932-1933 рр.: політичний аспект.

 7. Західна Україна у міжвоєнну добу: національна політика польського, румунського, чехословацького урядів.

Література

 1. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1955 рр. У 2-х кн. - К.,1994.

 2. Веселова О. Голодомори в Україні (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Злочини проти народу. – К.; Нью-Йорк, 2000. – 274 с.

 3. Вінниця: злочин без кари: Документи, свідчення. – К., 1994. – 233 с.

 4. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів / упор. Пиріг Р. – К., 1990. – 605 с.

 5. Кондратюк В., Зайцев О. Україна в 20-30-х роках Суспільно-політичне життя XX ст. - Львів, 1993.

 6. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 гг. – К., 1992. – 191 с.

 7. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. – Т. 1: 1920-1939. – Львів, 2003. – 642 с.

 8. Мухіна М. Упокорення голодом: Зб. документів. – К., 1993. – 305 с.

 9. Підгаєцький В. Міста України в роки НЕПу. – Дніпропетровськ, 1994. – 174 с.

 10. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921 - 1938 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 448 с.

 11. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

 12. Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Т.1.- К.,1990.Лекція 6. Українські землі напередодні та в роки другої світової війни – 2 год.

  1. Українське питання в політиці європейських держав напередодні другої світової війни.

  2. Радянізація західних областей України в роки другої світової війни.

  3. Окупаційний режим в Україні.

  4. Рух опору.

Література

 1. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) / Редкол.: І.Ф. Курас ( гол.). - К.: Генеза, 2003. - 584 с.

 2. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Львів, 1993.

 3. Кульчицький С. Ціна «великого перелому».- К.,1991.

 4. Роєнко В. Друга світова війна. 1939-1945.- К.,1994.

 5. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія. - К.,1995.

 6. Чайковський А С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика).- К.,1994.

 7. Швагуляк М «Українська карта» (Друга світова війна) // Дзвін. - 1990.- №7.

 8. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488с.

 9. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.Лекція 7-8. Суспільно-політичні процеси в УРСР в умовах кризи тоталітарної системи (1945-1991 рр.). – 4 год.

 1. Внутріполітичне та міжнародне становище УРСР після другої світової війни.

 2. Радянізація західноукраїнських областей після другої світової війни.

 3. Операція “Вісла”: політичний аспект

 4. Особливості громадсько-політичного життя в умовах десталінізації.

 5. Дисидентський рух в Україні.

 6. Зростання кризових явищ у політичному житті.

 7. Партійно-державне керівництво УРСР: П.Шелест та В.Щербицький

 8. Процес перебудови в СРСР та її особливості в Україні.

Література

 1. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 2. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

 3. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

 4. Літопис Голгофи України. - Львів, 1993.

 5. Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. - К.,1991

 6. Сторінки історії України XX століття. - К.,1992.

 7. Українська інтелігенція під судом КДБ. Матеріали з процесів В.Чорновола, М.Масюка, М.Озерного. - Сучасність, 1970.

 8. Українська суспільно-політична думка XX століття. Мюнхен. 1989.- Т.2

 9. Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

 10. Довідник з історії України в 2-х т.- К.,1995.

 11. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К.,1995.

 12. Юхименко П. Новітня історія України. - К.,1996.


Практичне заняття №3. Українські землі в повоєнний період – 2 год.


 1. Політичний зміст реформ М.Хрущова.

 2. Нові методи управління народним господарством.

 3. Рух шістдесятників, самвидав

 4. Історична оцінка діяльності Л.Брежнєва

Література

 1. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 2. Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996. – 448 с.

 3. Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

 4. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

 5. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К.,1995.

 6. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

 7. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488с.

 8. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

 9. Українська суспільно-політична думка XX століття. – Мюнхен. 1989.- Т.2Лекція 9. Розбудова Української незалежної держави – 2 год.

  1. Акт проголошення незалежності України.

  2. Формування багатопартійної системи.

  3. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності.

  4. Конституційний процес в Україні.

  5. Особливості формування зовнішньополітичного курсу України.

Література

1. Білоус А. Політичні об’єднання України. - К.,1993.

2. Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. - К.,1993.

3. Гетьман В. Як приймалась Конституція України. - К.,1996.

4. Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. - Торонто, Львів, 1995.

5. Конституція України. - К.,1996.

6. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та вико­навці. - К.,1994.

7. Русначенко А Як Україна здобувала незалежність і що з того виходить // Сучасність. - 1996. - № 3-4.Лекція 10. Політична ситуація в Україні в 1998-2007 рр. – 2 год.

 1. Політичні підсумки виборів до Верховної ради 1998 р. та Президента України 1999 р.

 2. Аналіз внутріполітичного курсу уряду Ю.Тимошенко

 3. Аналіз зовнішньополітичного курсу уряду В.Януковича

 4. Позачергові вибори в незалежній Україні (1991-2007 рр.)

 5. Порівняльний аналіз політичної діяльності голів Верховної Ради за часи їх спікерства (1998-2007 рр.)


Практичне заняття №4. Презентація проектів: Роль політичного лідера в історії України ХХ ст. – 2 год.
Практичне заняття №5. Контрольна робота – 2 год.Питання на самостійне опрацювання


Письмовий аналіз документів з політичної історії України:

  • Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с. – Документи №№ 4, 11, 21, 31, 37, 43, 52, 65, 75, 90, 103, 113, 122, 137, 194.

Список літератури

 1. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. В.Танцюри. — К. : Видавничий центр "Академія", 2001. — 488 с.

 2. Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. Документів і матеріалів / Упор. А.Слюсаренко, В.Гусєв, В.Король та ін. – К., 2000. – 351 с.

 3. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т 1. На зламі століть (кінець Х1Х ст. - 1917 р.) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.) та ін. - К.: Генеза, 2003. - 424 с.

 4. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 2. Революція в Україні: політико-державні моделі та реалії ( 1917 - 1920 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 488 с.

 5. Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. Т. 3. Утвердження радянського ладу в Україні (1921 - 1938 ) / Редкол.: І.Ф. Курас (гол.). - К.: Генеза, 2003. - 448 с.

 6. Політична історія України. ХХ ст.: У 6. Т. 4. Україна у Другій світовій війні (1939 - 1945) / Редкол.: І.Ф. Курас ( гол.). - К.: Генеза, 2003. - 584 с.

 7. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.5. Українці за межами УРСР (1918-1940) / Редкол.:Курас І. - голова. - К.: Генеза, 2003. - 717 с.

 8. Політична історія України. ХХ століття: В 6-ти т. Т.6. Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / Редкол.: І.Ф.Курас - гол. - К.: Генеза, 2003. - 694 с.

 9. Політична історія ХХ ст.: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Салабай В.Ф., Титаренко Я.А., Панчук Л.О. та ін. — К., 2002. — 153 c.

 10. Політична історія ХХ століття: Навч. посіб. / В.Ф.Салабай, Л.О.Панчук, Я.А.Титаренко та ін. - Вид. 2-е. перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 376 с.

 11. Політична історія України: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. Г.К.Швидько. — Д., 2002. — 259 с. (Шифр: 32С(С2))

 12. Брицький П., Юрійчук Є. Політика і особа Петра Болбочана в українській революції: Матеріали до курсу "Політична історія України ХХ ст." / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича — Чернівці : Рута, 2004. — 80с.

 13. Довганик Н. М., Дудко І. Д., Кульпинський В. Л., Маманчук О. І., Олійниченко А. М. Політична історія ХХ століття: Навч. посібник / ІСДО; Київський держ. економічний ун-т. — К., 1995. — 248 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА566623)

 14. Кульчицький С. Курс політичної історії України ХХ століття: Для слухачів магістеріуму з порівняльної політології / НАН України; Інститут історії України. - К., 1997. – 30 с.

 15. Кульчицький С.В. Курс політичної історії України ХХ століття: Для студ. магістеріуму з порівняльної політології / Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Інститут історії України НАН України. - К., 2000. – 50 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА602698)

 16. Мельник Л. Політична історія Гетьманщини XVIII ст. у документах і матеріалах: Навч. посібник / Інститут змісту і методів навчання; Київський ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1997. – 139 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА583297 )

 17. Павко А. Політична історія України як наука і навчальна дисципліна. — К. : Знання України, 2004. — 52 с.

 18. Політичний процес в Україні: ключові питання і суперечності: Матеріали «круглого столу»: [19 трав. 2004 р.] / Нац. ін-т стратег. дослідж.; [Редкол.: Гальчинський А.С. (голова) та ін.]. — К., 2004. — 55 с.

 19. Соціально-політична трансформація України: реальність, міфологеми, проблеми вибору / Михальченко М.І., Журавський В.С., Танчер В.В.; НАН, Ін-т соціології. — К.: Логос, 1997. — 176 с.

 20. Федака С. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) / Ужгородський держ. ун-т. — Ужгород, 2000. — 340 с.

 21. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. - К.,1987.

 22. Антонович В. Що принесла Україні унія: Стан Української Православної церкви від половини XVII до кінця XVIIІ ст. – Вінніпег, 1991. – 132 с.

 23. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. - К.,1994

 24. Багатопартійна Українська держава на початку XX ст. Програмні документи перших українських політичних партій. - К.,1992.

 25. Баран В. Україна 1950-1960-х рр.: еволюція тоталітарної системи. – Львів, 1996. – 448 с.

 26. Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985 рр. - Львів. 1992.

 27. Білас І.Г. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1955 рр. У 2-х кн. - К.,1994.

 28. Білоус А. Політичні об’єднання України. - К.,1993.

 29. Боєчко В., Ганжа О., Захарчук Б. Кордони України: історичні перспективи та сучасний стан. – К., 1994. – 168 с.

 30. Валевський О.Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження / Адмін. Президента України. Нац. ін-т стратег. дослідж.. — К., 2001. — 240 с.

 31. Верстюк В. Махновщина. Селянський рух в Україні.- К.,1991.

 32. Веселова О. Голодомори в Україні (1921-1923, 1932-1933, 1946-1947): Злочини проти народу. – К.; Нью-Йорк, 2000. – 274 с.

 33. Винниченко В. Відродження нації: В 3-х т.- К.,1990. Т.1.

 34. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення.- К.,1991.

 35. Вінниця: злочин без кари: Документи, свідчення. – К., 1994. – 233 с.

 36. Гарань О. В. Убити дракона. З історії Руху та нових партій України. - К.,1993.

 37. Гетьман В. Як приймалась Конституція України. - К.,1996.

 38. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К. 1994. – 539 с.

 39. Голод 1932-1933 рр. на Україні: очима істориків, мовою документів / упор. Пиріг Р. – К., 1990. – 605 с.

 40. Горбань Юрій Андрійович, Білик Борис Іванович, Дячук Леонтій Володимирович, Карабанов М. М., Конашевич А. П. Історія сучасного світу: Соціально-політична історія XV-XX століть:Навч. посібник / Юрій Андрійович Горбань (ред.). — 2.вид., доп. і перероб. — К. : Вікар, 2003. — 435с. (Індекс рубрикатора НБУВ: Т3(0) я73 Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА642656 )

 41. Греков Б. Киевкая Русь. – М., 1953

 42. Грицак П. Галицько-Волинська держава. – Нью Йорк, 1958.

 43. Грицак Я. Нарис української історії. Формування модерної української нації XIX-XX століття. - К.,1996.

 44. Грушевський М. Історія України-Руси в 11 т., 12 кн. - К., 1993.

 45. Гузар І. Україна в орбіті європейської мислі. - Торонто, Львів, 1995.

 46. Гунчак Т.Г. Україна: перша половина XX століття. – К.,1993. – 286 с.

 47. Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині 17-18 ст.: кордони, населення, право. – К., 1996. – 222 с.

 48. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? - К.,1994.

 49. Зайончковский П. Отмена крепостного права в России. – М., 1960.

 50. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України. - К., 1994.

 51. Іванова Р.П. Михайло Драгоманов у суспільно-політичному русі Росії та України. - К., 1971.

 52. Історико-політичні уроки української державності. -Київ-Донецьк, 1998.

 53. Історія Русів / за ред. Сидоренко В. - К.,1991. – 318 с.

 54. Калугін Ю. Декабристи в Україні. - К.,1971.

 55. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років. - К.,1995.

 56. Книш З. Становлення ОУН. – К., 1994. – 125 с.

 57. Козбаненко В.А. Партийные фракции в I и II Государственных Думах России. 1906-1907. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1996. – 240 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА576910 )

 58. Колесник В.Ф., Надтока О.М. Російська демократична інтелігенція та українське національне відродження (кінець XVIII - початок XX століття). - К.: Хрещатик, 2002. – 164 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА616060 )

 59. Колесник В.Ф., Рафальський О.О. Український рух в Автро-Угорщині (кінець ХІХ- початок ХХ ст.) . - К.: Стилос, 1998. – 36 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: Р83833).

 60. Колесник В.Ф., Рафальський О.О., Тимошенко О.П. Шляхом національного відродження: Національне питання в програмах та діяльності українських партій Наддніпрянщини 1900-1907. - К.: Стилос, 1998. – 226 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА585825)

 61. Кондратюк В., Зайцев О. Україна в 20-30-х роках: Суспільно-політичне життя XX ст. - Львів, 1993.

 62. Конституція України. - К.,1996.

 63. Копиленко О. «Сто днів» Центральної Ради. - К.,1992.

 64. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. - Львів, 1 $93.

 65. Костомаров М. Закон Божий: Книга буття українського народу. – К., 1991. – 40 с.

 66. Костомаров Микола. Книги битія українського народу . - Нью-Йорк: Наша Батьківщина, 1967. - 30 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: Р90707)

 67. Костомаров Н.И. Мазепа. – М. 1992.

 68. Костюк Г.О. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника . - К.: Смолоскип, 1995. – 508 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА568081)

 69. Котляр М. Данило Галицький: Біографічний запис. – К., 2002. – 328 с.

 70. Котляр М. Історія України в особах: Давньоруська держава. – К., 1996.

 71. Котляр М., Смолій В. Історія в життєписах. – К., 1994.

 72. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990.

 73. Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1984.

 74. Кугутяк М.В. Історія української націонал-демократії (1918-1929) / Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України; Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника; Наукове товариство ім. Тараса Шевченка. - К.; Івано-Франківськ: Плай, 2002. – 534 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: В347084 )

 75. Кулик В. Український націоналізм у незалежній України / Центр досліджень національної безпеки при Національному ун-ті "Києво-Могилянська академія". - К., 1999. – 64 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА590123)

 76. Кульчицький С. Ціна «великого перелому».- К.,1991.

 77. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928). - К.: Основи, 1996. – 396 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА568950)

 78. Курас І. Ф., Смолій В. А., Тронько П. Т., Юрчук В. І., Беренштейн Л. Ю. М.С.Хрущов і Україна : Матеріали наук. семінару 14 квітня 1994 р., присвяч. / С.В. Кульчицький (відп.ред.). - К., 1995. – 200 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА566969)

 79. Курашвили Б.П. Историческая логика сталинизма. - М.: Былина, 1996. – 288 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: АО258774)

 80. Лебеденко А.М. История анархизма в Украине (кон.XIX - нач. ХХ в.в.) / НАН Украины; Институт истории Украины (Киев). - К., 1995. – 192 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА564941)

 81. Лебеденко О.М. Анархізм в Україні : (XIX - початок ХХ ст.) - К., 1994. – 77 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА559211)

 82. Левенець Ю.А. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина ХІХ - початок ХХ століття) / НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - К.: Стилос, 2001. – 584 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА608130)

 83. Леп’явко С. Козацькі війни кінця 16 ст. в Україні. – Чернігів, 1996.

 84. Липинський В. Україна на переломі: 1657-1659. Замітки по історії українського державного будівництва в XVII столітті // Липинський В. Твори: В 3-х т. Філадельфія, 1990.

 85. Литвин В. Політична арена України: дійові особи та вико­навці. - К.,1994.

 86. Лихо з розуму (портрети 20 злочинців). 36. матеріалів / Укл. В.Чорновіл. - Львів,1991.

 87. Літопис Голгофи України. - Львів, 1993.

 88. Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертників. - К.,1991

 89. Махно Н. Воспоминания. - К.,1991.

 90. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 гг. – К., 1992. – 191 с.

 91. Мірчук П. Нарис історії Організації Українських Націоналістів. – Т. 1: 1920-1939. – Львів, 2003. – 642 с.

 92. Мухіна М. Упокорення голодом: Зб. документів. – К., 1993. – 305 с.

 93. Нагоєвський І. Історія Української держави двадцятого сто­ліття.- К.,1993.

 94. Наливайко Д. Козацька християнська республіка (Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам’ятках).- К.,1992.

 95. Науменко К.Є. Історія ЗУНР.- Львів, 1995.

 96. Оглоблин О. Студії з історії України. – Нью-Йорк; К.; Торонто, 1995. – 419 с.

 97. Оніщенко І. Етно- та націогенез в Україні (Етно політологічний аналіз).- К..1997.

 98. Підгаєцький В. Міста України в роки НЕПу. – Дніпропетровськ, 1994. – 174 с.

 99. Пойченко А. Політичний процес в сучасній Україні: Навч. посіб. / Укр. акад. держ. управління при Президентові України. — К., 2001. — 55 с.

 100. Політична анатомія України: [Зб. ст., доп. і виступів]. — К.: Парлам. вид-во, 2004. — 386 с.

 101. Полное собрание законов Российской империи. – Т. 36, 39, 59.

 102. Полонська-Василенко Н. Історія України у 2 т. – К.,1993.

 103. Роєнко В. Друга світова війна. 1939-1945.- К.,1994.

 104. Рудницький С. Чому ми хочемо самостійної України. – Львів, 1994.

 105. Русначенко А Як Україна здобувала незалежність і що з того виходить // Сучасність. - 1996. - № 3-4.

 106. Сергієнко Г. Декабристи і Шевченко. - К.,1971.

 107. Симоненко О.В. Сармати Північного Причорномор'я. Хронологія, періодизація та етно-політична історія: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.04 / НАН України; Інститут археології — К., 1999. — 35 с. (Шифр зберігання книги в НБУВ: РА305753)

 108. Скоропадський П. Спогади. – К.,1992.

 109. Смолій ВЛ., Степанков В.С. Богдан Хмельницький. – К.,1995. – 621 с.

 110. Толочко А. Князь в Древній Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992. – 244 с.

 111. Толочко П. Літопис Київської Русі. – К., 1994. – 88 с.

 112. Толочко П.П. Київська Русь – К., 1998. – 352 с.

 113. Трубайчук А.Ф. Друга світова війна. Коротка історія. - К.,1995.

 114. Українська ідея. Постаті на тлі революції. - К.,1994.

 115. Українська інтелігенція під судом КДБ. Матеріали з процесів В.Чорновола, М.Масюка, М.Озерного. - Сучасність, 1970.

 116. Українська Центральна Рада: Документи і матеріали. У 2-х т. / під ред. П.Толочко. – К., 1996-1997

 117. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / за ред. О.М.Мироненка. - К., 1997.

 118. Ульяновський В. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К., 1994. – Т. 1-2.

 119. Чайковський А С. Невідома війна (Партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика).- К.,1994.

 120. Чотири універсали. – К., 1992.

 121. Шаповал Ю. Людина і система. (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні).- К., 1994.

 122. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії. - К.,1993

 123. Швагуляк М «Українська карта» (Друга світова війна) // Дзвін. - 1990.- №7.

 124. Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995. – 392 с.

 125. Шульга І. Людомор на Поділлі. – Хмельницький, 1993. – 235 с.

 126. Юхименко П. Новітня історія України. - К.,1996.

 127. Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. – Дніпропетровськ, 1991.

 128. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: В 3-х т. – К., 1990-1993.

 129. Яковенко Н. М. Українська шляхта. - К., 1993.

 130. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. - К., 1997.

Питання на іспит з курсу “Політична історія України”


 1. Предмет дослідження курсу “Політична історія України”.

 2. Давньоруська держава: політична історія.

 3. Галицько-Волинське князівство: історико-політичні аспекти становлення, розвитку та занепаду

 4. Перехід українських земель під владу ВКЛ та їхнє політичне становище в ХІV- п.п. ХVІ ст.

 5. Українські землі під владою Речі Посполитої

 6. Виникнення українського козацтва та етапи його політичного становлення.

 7. Запорізька Січ як фактор політичного життя українців.

 8. Зовнішньополітичні зносини козаків.

 9. Політичний аспект подій 1648-1657 років в Україні.

 10. Доба Руїни (1658-1686) в політичній історії України.

 11. Ліквідація російським царизмом Гетьманщини та Запорозької Січі.

 12. Система управління українськими землями у ХІХ ст., що перебували у складі Російської та Австрійської імперій.

 13. Українці у парламентському житті Австрійської імперії у ХІХ ст.

 14. Революція 1848 р. в Австрійській імперії та українці

 15. Активізація суспільно-політичного життя українців у Російській імперії у ХІХ ст.: масонство, декабристський рух, політична програма Кирило-Мефодіївського товариства, громадівський рух, народництво.

 16. Утворення перших українських політичних партій на межі ХІХ-ХХ ст. та їх парламентська діяльність.

 17. Соціально-політичний розвиток українських земель на початку XX ст.

 18. Українці в роки першої світової війни.

 19. Революційні процеси в Росії та їх вплив на Україну.

 20. Боротьба за національне самовизначення України: Центральна Рада.

 21. Внутрішня та зовнішня політика гетьманату П.Скоропадського.

 22. Діяльність Директорії УНР на тлі політичної боротьби 1918-1920 років.

 23. Національно-визвольних рух на західноукраїнських землях: проголошення утворення ЗУНР.

 24. Встановлення радянської влади в Україні.

 25. Утворення СРСР та місце України в ньому.

 26. Ліквідація багатопартійності в Україні в 1920-х рр.

 27. Політичні цілі та наслідки індустріалізації та колективізації.

 28. Політика українізації: суть та наслідки.

 29. Голодомор 1932-1933 рр.: політичний аспект.

 30. Західна Україна у міжвоєнну добу: національна політика польського, румунського, чехословацького урядів.

 31. Українське питання в політиці європейських держав напередодні другої світової війни.

 32. Радянізація західних областей України в роки другої світової війни.

 33. Окупаційний режим в Україні.

 34. Рух опору на українських землях в роки другої світової війни.

 35. Внутріполітичне та міжнародне становище УРСР після другої світової війни.

 36. Радянізація західноукраїнських областей після другої світової війни.

 37. Операція “Вісла”: політичний аспект

 38. Особливості громадсько-політичного життя в умовах десталінізації.

 39. Дисидентський рух в Україні.

 40. Партійно-державне керівництво УРСР: П.Шелест та В.Щербицький

 41. Політичний зміст реформ М.Хрущова.

 42. Нові методи управління народним господарством.

 43. Рух шістдесятників, самвидав

 44. Історична оцінка діяльності Л.Брежнєва

 45. Процес перебудови в СРСР та її особливості в Україні.

 46. Акт проголошення незалежності України.

 47. Формування багатопартійної системи в незалежній Україні.

 48. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності.

 49. Конституційний процес в Україні.

 50. Особливості формування зовнішньополітичного курсу України.

 51. Політичні підсумки виборів до Верховної ради 1998 р. та Президента України 1999 р.

Каталог: doc -> polit
polit -> Робоча програма з курсу "Світовий політичний процес і геополітика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
polit -> Мартинюк Р. Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні
polit -> Програма курсу "Політична історія України" для студентів магістеріуму спеціальності "
polit -> Робоча програма з курсу " Загальна теорія політики " для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
polit -> Програма курсу "Соціологія" (для студентів І курсу спеціальності "політологія" факультету політико-інформаційного менеджменту) Програма складена: доц., к.І. н. Інною Шостак "
polit -> Робоча програма з курсу «Політологія» для студентів спеціальностей «Документознавство», «Культурологія», «Історія», «Релігієзнавство», «Країнознавство»
polit -> Робоча програма з курсу " Етнополітика" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
polit -> Робоча програма з курсу " історія політичних та правових вчень" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "
polit -> Робоча програма з курсу " Соціологія політичного конфлікту" для студентів факультету політико-інформаційного менеджменту спеціальності "


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка