Програма курсу за вибором з економіки "початки економіки"Дата конвертації23.03.2019
Розмір197 Kb.
#85111
ТипПрограма
О.В.Варецька

ПРОГРАМА


курсу за вибором з економіки

"ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ"

для 2-4 класів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Запоріжжя

«Просвіта»

2008


ББК 74.260.896-211

УДК 372.833(073)

В12

Програм]) рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 7/77 - 4963 від 11.08.200бр)

Автор:


О. В.Варецька - старший викладач Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, вчитель початкових класів, вчитель економіки ЗНЗ № 1 м. Запоріжжя, вчитель вищої категорії, вчитель-методист.

Рецензенти:

Жадан Р.П. - кандидат економічних наук, доцент Запорізького

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Колобердянко І.І. - кандидат економічних наук, доцент, завідувач

кафедри економічної теорії ЗДУ.

Анісімова Г.О. - методист кафедри педагогіки та психології

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної

освіти.

Нагорна О.О. - кандидат економічних наук, доцент кафедриекономічної теорії ЗІ А.

Варецька О.В.В12


Програма курсу за вибором з економіки " Початки економіки" для 2-4 класів. - Запоріжжя: Просвіта, 2008. - 28 с

Варецька О.В.Програма курсу за вибором з економіки "Початки економіки" для учнів початкової школи має на меті дати учням елементарні економічні знання з урахуванням аспекту духовності.

Структура програми дає змогу забезпечити початкове уявлення про суть виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних та духовних благ, включення людей в соціально-економічні відносини.Програма та посібники (2- 4 класи) можуть застосовуватися у 5-7 класах, у яких раніше не вивчалася економіка.

ББК 74.260.896-211

УДК 372.833(073)

© Варецька О.В., 2002

© Варецька О.В., 2004

© Видавництво "Просвіта",2006

Пояснювальна записка

ПЕРЕДМОВА

Складні процеси, що відбуваються в суспільному житті, находять своє відображення у системі освіти. Завдання сучасної школи - виховання патріота, економічно освіченого громадянина, підготовленого до життя і праці у світі, що змінюється.

Це складний та тривалий процес. У ранній період життя, коли формуються специфічні якості особистості, відбувається розумовий, духовний розвиток дитини, набуті економічні знання, уміння жити за правилами, в тому числі моральними, економічними, стануть звичкою.

Школа повинна дати учням знання, сформувати життєву компетентність, такі якості як, діловитість, бережливість, працелюбність, співчутливість, уміння робити економічний вибір, приймати обґрунтоване рішення, жити в демократичній державі.

Вивчення економіки у початкові школі позитивно впливає на розвиток особистості, допомагає розвинути економічне мислення, засвоїти понятійний апарат, оволодіти елементарними навичками моральної поведінки в умовах ринку, формувати багаж знань і практичних навичок, цілісно сприймати навколишній світ.

Дана програма закладає базу для продовження вивчення економіки на наступних сходинках освіти, виховання духовно-економічної культури, формування життєвої компетентності школярів.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму курсу елементарних економічних знань "Початки економіки" для учнів початкової школи складено на підставі Державного стандарту з економіки з урахуванням визначеного мінімального обсягу знань, вікових здібностей, санітарно-гігієнічних норм допустимого навчального навантаження школярів та вимог щодо рівня засвоєння учнями знань, набуття певних умінь та навичок. Програма передбачає вивчення загальних економічних явищ, в тому числі зосереджується на реальних проблемах розвитку економіки, на її майбутніх потребах, висвітлює їх у аспекті духовності.

ЦІЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИВведення в початковій школі курсу елементарних знань з економіки має за мету формування економічного мислення і виховання культури поведінки в умовах ринкового суспільства у молодших школярів шляхом поступового вирішення завдань:

ВИХОВНИХ:

 • виховання потреби у знаннях, у пізнанні законів функціонування економіки;

 • виховання первинної духовно-економічної культури;

виховання морально-економічних якостей особистості;

 • виховання розумних потреб дитини: матеріальних і духовних;

- виховання співчуття, людяності, відчуття відповідальності за прийняті рішення;

- виховання свідомого ставлення до праці, продуктам праці, ресурсам, природному середовищу, розуміння ролі праці як найважливішої умови життя;

 • виховання почуття бережливості, прищеплення навичок раціональної
  організації та використання бюджету часу;

 • формування уміння працювати і жити в колективі;

- створення передумов для виховання духовності (ціннісних орієнтацій доброти, милосердя, співчутливості, людяності, поваги до інших людей тощо). становлення людини з її вчинками, ідеями, переконаннями світоглядної о морального, духовного характеру.

- виховання готовності до економічної діяльності, яка не суперечить, моральним настановам та цінностям суспільства;

- виховання грамотного споживача в ринковому суспільстві.

ОСВІТНІХ:

- отримання інформації про навколишнє економічне середовище;

- формування основ економічних знань, первинної економічної грамотності, економічного мислення;

- пояснення деяких доступних для цього віку економічних взаємозв’язків , які складаються у безпосередньому оточенні дітей (в сім’ї , місті, країні), мотивів та обмеженостей економічної діяльності людей, основних економічних принципів і законів тощо;

- здійснення всебічного розвитку дитини;

- утворення основи для подальшого, більш глибшого вивчення економіки v старших класах;

ПРАКТИЧНИХ:

- формування вміння зіставляти економічні потреби та інтереси економічними можливостями, здатності робити вибір та оцінювати його насмішки для себе, своєї родини, друзів, країни;

- засвоєння первинних практичних навичок споживача;

- формування умінь і навичок прикладного характеру, які обумовлюю 11. можливість адекватно діяти у різноманітних ситуаціях;

- формування здатності самостійно засвоювати економічну інформацію аналізувати її, приймати обґрунтовані рішення;

- формування прагнення застосовувати засвоєні знання у повсякденному житі і

Принципами реалізації цієї програми є: • від простого до складного;

 • від конкретного до абстрактного;

 • від відомого до невідомого;

 • від спостережень до міркувань.

Запропонована програма спирається на концепції гуманізації педагогічної освіти (Г. Балл, С. Гончаренко, І. Зязюн, Ю. Мальований та ін.), концепції шкільних виховних систем (А. Куракін, В. Караковський), теорії формування особистості у колективі (А. Макаренко, С. Шацький, В. Сухомлинський), концепції педагогічного процесу (Т. Сущенко), концептуальні положення про оптимізацію процесу професійної підготовки (О. Мороз, Н. Кузьмін та ін.). Вона охоплює широке коло питань, частина яких розкривається в загальному вигляді, інші більш детально з точки зору як економіки, так і духовності.

Одним із завдань курсу є прищеплення інтересу до економіки такими засобами, які цікаві учням молодшого шкільного віку. Тому програма зорієнтована на активне використання діяльнісного підходу, розвиваючого навчання (Л. Виготський,

С. Рубінштейн, А. Леонтьєв). Діти виступають як суб'єкт усіх видів діяльності, беруть участь в процесі отримання інформації, а не запам'ятовують її. Навчання не зводиться до оволодіння готовими алгоритмами, а передбачає самостійне відкриття, що є кроком до творчості.

Програма курсу передбачає організацію фронтальної, парної та групової роботи учнів. Провідна роль відводиться активним методам навчання, що дозволяє залучити до дії всіх учнів класу, надає можливість вільно висловлювати їм думки і погляди, ненав'язливе змушує думати, спостерігати, порівнювати, аналізувати і зіставляти, класифікувати та узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, стимулює швидке прийняття нестандартних рішень на базі отриманих знань. При цьому знання стануть не тільки корисними, але й захоплюючими, а індивідуальні здібності і нахили розкриються у кожної дитини.

Дидактичним основами побудови навчально-виховного процесу є нерозривність виховних та освітніх завдань, опора на особистий життєвий досвід учнів, диференціація навчальної роботи на основі врахування їхніх індивідуальних інтересів, контроль за навчальною діяльністю школярів. У програмі застосована авторська казка, український фольклор, надбання російських колег. Це підтримує зацікавленість предметом, дозволяє дітям брати участь у формулюванні економічних понять, запам'ятовувати їх без надмірних зусиль.

Особливе значення надано різноманітним іграм, конкурсам, змаганням, які унаочнюють економічні поняття і зв'язки, наприклад "Обмін", "Книжкова фабрика" тощо, кросвордам, цікавим завданням, що активізує дітей, надає змогу спробувати самостійно зорієнтуватися, прийняти рішення у життєвій та навчальній ситуації. Заняття стають привабливими і дозволяють розвинути природні підприємницькі нахили дітей, які не виявляються за звичайними формами занять.

З цією метою запропоновано декілька варіантів використання ігор в залежності від характеру і теми задачі, яку поставлено: розкриття і пояснення нових економічних понять, процесів, зв'язків або поглиблення та поширення знань. В першому випадку спочатку проводиться економічна гра, в ході якої учні самостійно приходять до проблеми, що виникає в процесі гри. Після гри учитель розкриває та поглиблює теоретичні та практичні аспекти цих проблем. І тільки тоді можливо обговорення проблеми з різними перерахованими формами активізації та контролю.

Не менш важливим є виконання творчих завдань, як "Знайди відповідність, з'єднай стрілочками", "Вибери і підкресли", "Доповни речення" для розвитку логічного мислення, уміння зіставляти і робити вибір; опрацювання завдань виду"Намалюй", "Розфарбуй", контурних малюнків для формування вміння цілеспрямовано спостерігати навколишнє середовище, удосконалення сенсорних умінь та навичок, зміцнення дрібної моторики руки.

Програмою передбачені співбесіди з дітьми з питань домашньої економіки залежності споживацьких інтересів від економічної ситуації тощо, екскурсії 11.1 промислові підприємства, на товарну біржу, до страхової компанії, краєзнавчою музею. Це - додаткова можливість засвоїти пройдений матеріал, отримпш реальне уявлення про виучуване на практиці.

Одним із ефективних прийомів викладання економіки є- розв'язування задач економічного змісту, змістовно-логічних завдань, що допомагає перевірити І а застосувати теоретичні знання.

Особливої уваги вчителя вимагають спроби встановлення зв'язків між подіями, засвоєння термінів та вироблення навичок використання у мовленні економічних понять. Залучивши також і зорову пам'ять, цьому буде сприяти запис нош їх економічних понять на дошці або у вигляді невеличких таблиць, карток.

Рівень економічних знань школярів в більшості буде залежати від того, чи посяде цей предмет в навчальному процесі таке ж важливе місце, як мова, математика, природознавство. Тому вивчення курсу буде тим продуктивніше, чим тісніше здійснюватимуться міжпредметні звязки. Цілеспрямоване здійснення міжпредметних зв'язків з рідною мовою і мовленням (виконання завдань економічного змісту на основі українського фольклору та обговорення створених економічних ситуацій, а також пояснення тем з рідної мови, базуючись на набутих економічних знаннях), природознавством , екологією (знайомство з проблемою обмеженості ресурс і м І необхідністю дбайливого ставлення до них), математикою (розвозок задач економічного змісту), історією (опанування первинними знаннями про історію виникнення грошей), образотворчим мистецтвом, народознавством (розгляд економічних питань з точки зору народних традицій, обрядів тощо) працею сприяє підвищенню навчальних, виховних і розвиваючих функцій кожного з предметів.

Структура уроку складається з декількох частин, різних за видом діяльної 11 Урок розпочинається з повторення матеріалу. Ситуації успіху, створені вчителем, завдання проблемного характеру сприятимуть ефективному засвоєнню учнями знань. Учитель за допомогою низки запитань спрямовує цей процес, узагальнює та коригує відповіді учнів.

Наприкінці кожної вивченої теми школярам пропонуються завдання казкового заліку у Лісовій школі на закріплення та застосування знань.

Для перевірки знань та навичок з економіки використовуються різні види контролю: поточний, проміжний, форми якого обираються вчителем.

Після вивчення теми "Грошова система" можна скористатись прийомом введення казкової грошової одиниці, якою будуть оцінюватись знання учнів. Нарахування та зняття грошей з поточного особистого рахунку дітей ведеться учителем (за правильну та неправильну відповідь; витрати у грі). Остаточна сума ч урахуванням змін на рахунку є підсумковою оцінкою знань. Рух коштів можна унаочнити, що буде стимулювати освітню активність. Ця форма оцінювання сприяє розвитку економічного мислення і дозволяє набути учням елементарних навичок користування безготівковими грошима, показати на практиці механізм розрахунків.

Програмовий матеріал з економіки учні повинні засвоювати на уроках. Домашні завдання, в основному, - аналітична та практична діяльність дітей.

Зміст і методичний апарат предмета має допомогти учневі поставити на перший план загальнолюдські цінності у ставленні до природи, інших людей, результатів праці. Тому й зроблено спробу синтезувати не тільки економічні знання, а й елементи історії, фольклору, суспільствознавства, етики, естетики, народознавства, граматики.

При складанні програми і визначенні змісту навчання відібрано економічні концепції, поняття, які близькі невеличкому життєвому досвіду, розумовим здібностям дітей цього віку, можуть бути застосовані у їх житті, а також дозволяють забезпечити засвоєння учнями реального мінімального обсягу знань. Це "Ринок", "Потреби", "Блага", "Попит", "Гроші" тощо.

Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень). Зважаючи на те, що курс є варіативним, він може викладатися по 0,5 години на тиждень (17,5 годин на рік). При навантаженні у 17,5 годин на рік вчителю надається право самостійно планувати зміст уроків. Частина матеріалу, яку вчитель не може висвітлити з причини обмеженості часу, можна використовувати на інших уроках, здійснюючи міжпредметний зв'язок
СТРУКТУРА КУРСУ "ПОЧАТКИ ЕКОНОМІКИ"
ТЕМИ

Кількість годин по класах:1/0,5

з класах:п/п
2

3

4

1.

Ринкова економіка. Ринок. Елементи ринку.

1 /1

1 /1

1 1 /5,5

2.

Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір.

20/ 9,5

5/3

**

3.

Обмін. Спеціалізація. Поділ праці. Продуктивність праці.

5/2

4/2

##

4.

Гроші, їх властивості, функції, види.

4/2

5/2

*#

5.

Товар та товарно-грошові відносини.

5/3

13/6

3/2

6.

Труд та заробітна плата.
7/3,5

2/1

7.

Фінансові показники діяльності підприємства. Бюджет родини.12/5

8.

Банк. Грошова система.7/4
ВСЬОГО:

35/17,5

35/17,5

35/17,5

На теми №2, 3, 4 у четвертому класі окремо години не відводяться, а зміст понять повторюється та поширюється у темах № 5, 8.Для знайомства дітей з економікою у 1 класі вчителі можуть використовувати навчальний посібник "Книга для читання з економіки" курсу за вибором "Початки економіки". - Запоріжжя: Прем'єр, 2006.- 84 с. українською, російською мовою авторів

Р.П. Жадан, Г.І. Григоренко, О.В. Варецької, навчальні посібники "Робочий зошит з економіки" для учнів 2 - А класів курсу за вибором „Початки економіки" та навчально-методичні посібники >. економіки курсу за вибором „Початки економіки". 2-4 клас" для вчителя автора Варецької О.В, що схвалені Міністерством освіти і науки України та видані Запорізьким видавництвом "Просвіта"). Ці посібники повністю відповідають змісту програми.
ПРОГРАМА
2 клас (35/17,5)
Тема №1. Ринкова економіка. Ринок Елементи ринку (1/1 год)


Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Ринкова економіка як економічні

відносини між покупцем та продавцем

на ринку.

Ринок як місце купівлі та продажу

товарів та взаємовідносини між

покупцем та продавцем.

Продавець та покупець - основні

учасники ринку.

Яким має бути продавець.

Основна мета продавця та покупця.
Учень: знає:

значення ключових економічних понять, що виділені у програмі.має уявлення про те,

що дає людині економіка;

як здійснити покупку на ринку, магазині;

яким має бути продавець.

Вміє:

розрізняти продавця і покупця па ринку, їх обов'язки.

Ключові поняття:

економіка;

ринок як місце купівля та продажу;

ринок як відносини між покупцем та продавцем;

продавець;

покупець.


Тема № 2. Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір (20/9,5год)Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Потреби та можливості. Потреби та їх найпростіша класифікація: головні, другорядні, духовні. Чи бувають потреби нерозумними. Формування розумних потреб дитини. Чи завжди потреби людини однакові. Залежність вибору від віку, статі, місця проживання, знаходження, професії, смаку звичок, уподобань, національних традицій,стану здоров'я. Потреби та бажання: чи є між ними відмінності.

Необхідність вибору в житті будь-якої

людини. Залежність вибору від

кількості вільного часу, духовних

потреб, смаку, уподобань, кількості

грошей. Обмеженість вибору.

Попит як потреби, за які можуть і

згодні заплатити покупці.

Обмеженість вибору.

Блага як те, що необхідно для

задоволення потреб. Дарові

(безкоштовні) блага, які людина бере

від природи в готовому вигляді.

Економічні блага, які людина

спеціально виготовляє для себе.

Відмінність та спільність дарових та

економічних благ.

Споживач як той, хто задовольняє

потреби.

Товари та послуги як економічні блага.

Потреби в товарах та послугах.

Відмінність та спільність товарів та

послуг.

Ресурси для виробництва товарів тапослуг. Неоднаковість ресурсів.

Ресурси: природні, капітальні (створені

людьми), трудові, підприємницька ідея.

Обмеженість ресурсів. Проблема

вибору.


Учень:

знає:

значення ключових економічних понять, що виділені у програмі.класифікує:

потреби, блага, ресурси

має уявлення про:

розумні та нерозумні, задоволені та незадоволені, шкідливі потреби;

необхідність вибору в житті кожної

людини, надання переваги тільки

моральному вибору;

залежність вибору від віку, статі,

місця проживання, знаходження,

професії, смаку звичок, уподобань,

національних традицій, стану

здоров'я, кількості вільного часу,

духовних потреб, смаку, уподобань,

кількості грошей.

безмежність потреб та обмеженість

вибору;


в результаті вибору одного, людина

втрачає можливість мати інше, тобто

у кожного вибору є ціна

(альтернативна вартість, втрачена

можливість);

попит як потреби, за які покупці

можуть і згодні заплатити гроші;

дарові, економічні, духовні

блага;

відмінність та спільністьтоварів та послуг;

неоднаковість ресурсів, їх види:

природні, капітальні (створені

людьми), трудові, підприємницька

ідея.

• обмеженість ресурсів; проблемувибору;

причини обмеженості ресурсів і

необхідність їх збереження.

вміє:


розв'язувати задачі та ситуації; правильно застосовувати вивчені економічні поняття та терміни;

мотивувати свій вибір в економічній та життєвій ситуації, пам'ятати про моральність вибору;

визначити результати праці людей різних професій (товар чи послугу); дбайливо ставитись до речей;пояснити причини обмеженості ресурсів.
розрізняє:

головні, другорядні, духовні, розумні та нерозумні потреби;

товари та послуги;

дарові (безкоштовні), економічні.

духовні блага;

вибір та ціну вибору;

наводить приклади:

потреб людини і родини;

товарів та послуг;

дарових (безкоштовних), економічних, духовних благ;

ресурсів;

Намагається:

співвідносити свої потреби з можливостями їх задовольнити;


Ключові поняття:

потреби;

вибір;

блага;

споживач;

товари та послуги;

ресурси.
Тема №З Обмін. Спеціалізація. Поділ праці. Продуктивність праці (5/5 год)


Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Обмін (бартер). Необхідність та взаємовигідність добровільного обміну та його недоліки. Неможливість та недоцільність виготовлення товарів однією людиною. Спеціалізація, що привела до появи різних професій. Екскурсія на виробниче підприємство. Знайомство з професіями.


Учень:

знає:


значення ключових економічних понять, що виділені у програмі;

значення праці для становлення людини в суспільстві;

має уявлення про:

необхідність та взаємовигідність


добровільного обміну; недоліки
бартеру; чесність вибору;

особливості натурального господарства;

певні професії;

продуктивність праці;

спеціалізацію як процес виготовлення товару або надання послуги однією людиною;

вміє:


розв'язувати задачі та ситуації;

відрізняти бартер від обміну товарно-грошового;розуміє:

економічну недоцільність та


неможливість виробництва товарів та послуг однією людиною;

причини виникнення професій;

наводить приклади:

обміну (бартеру);

елементів натурального госпо­дарства, що збереглись сьогодні.

Ключові поняття:

обмін (бартер);

натуральне господарство.Тема №.4. Гроші, їх властивості, функції, види (4/2 год)


Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Гроші як універсальний товар, їх властивості: цінність, рідкісність, зручність. Функції: засіб обміну, обігу, плати, накопичення, міра вартості, світові гроші. Види: товарні, металеві (зливки, монети), паперові (купюри, банкноти), готівка, безготівкові. Історія виникнення та еволюція грошей.

Історія грошової одиниці України.

Валюта як грошова одиниця будь якої країни. Курс валюти.

Поняття обміну товарів на гроші, як продажу; обмін грошей на товар, як покупки; ціна як кількість грошей, що необхідно віддати за одиницю товару

Екскурсія до краєзнавчого музею для ознайомлення з історією грошей.
Учень:

знає:


значення ключових економічних понять, що виділені у програмі;

має уявлення про: • історію виникнення та розвитку
  грошей;

історію грошей України;

 • властивості, функції грошей;

 • різновиди грошей;

 • використання грошей як допомоги;

 • готівку та, безготівкові гроші;

продаж як обмін грошей на товар,
покупку як обмін товару на гроші;

вміє:


 • розв'язувати задачі та аналізувати
  ситуації;

 • встановлювати зв'язок „праця -гроші", „багатство - бідність";

 • на прикладах визначати функції
  грошей

 • визначити фактори, що мали вплив на
  ціну;

 • обчислювати курс валюти;

наводить приклади:

видів грошей.

має уявлення


Ключові поняття:

 • гроші;

 • валюта;

 • курс валюти; ціна.


Тема №.5. Товар та товарно-грошові відносини (4/2 год)


Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Поняття обміну товарів на гроші, як

продажу;


обмін грошей на товар, як покупки;

ціна як кількість грошей, що необхідно

віддати за одиницю товару;

фактори, що впливають на ціну.
Учень:

знає:


значення ключових економічних
понять, що виділені у програмі;

має уявлення про:

продаж як обмін грошей на товар,
покупку як обмін товару на гроші;

вміє:


 • розв'язувати задачі та аналізувати
  ситуації;

 • визначити фактори, що мали вплив на
  ціну;

наводить приклади
фактів зростання ціни.


Ключові поняття: • покупка;

 • продаж

 • ціна.

ПРОГРАМА
З клас Повторення (15 год)У змісті навчального матеріалу з повторення курсивом виділені нові теми, які доцільно вводити на ґрунті відомого.


Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Тема №1. Ринок. Ринкова економіка. Елементи ринку (1/1 год).

Ринок. Ринкова економіка. Елементи ринку.

Учасники ринку.

Тема №2.Потреби та можливості. Блага. Ресурси. Вибір (5/3 год)

Потреби та їх найпростіша класифікація. Піраміда потреб А.Маслоу. Потреби задоволені танезадоволені, насичені та ненасичені. Необхідність вибору в житті будь-якої людини.

Блага. Дарові (безкоштовні) та економічні блага. Товари та послуги. Потреби в товарах та послугах. Ресурси, їх види. Групи природних ресурсів: рослини, тварини, мінеральні, паливні (енергетичні), інші. Обмеженість ресурсів для будь-якої країни. Вибір.

Тема №3. Обмін. Спеціалізація. Поділ праці. Продуктивність праці (4/2 год)

Обмін (бартер), його недоліки. Спеціалізація, кооперація, поділ праці як складові процесу виробництва товарів т а надання послуг. Продуктивність праці як результат праці робітника за певний період часу.

Тема №4. Гроші, їх властивості, функції, види (5/2 год)

Гроші. Різновиди грошей. Властивості

грошей. Валюта Курс валюти.

Функції грошей. Обіг грошей. Інфляція.

Споживач. Споживання. Споживчий

кошик.


Учень:

знає:


значення ключових економічних понять, що виділені у змісті матеріалу для повторення;

має уявлення:

про піраміду потреб А.Маслоу;

виробничий процес;

спеціалізацію, кооперацію, поділ праці як способів організації виробничого процесу;

різновиди грошей; обіг грошей;

причини, що призводять до інфляції;

прожитковий мінімум, споживчий кошик, мінімальну зарплату;

відповідність кількості покупців наявності товарів на ринку;

вміє:


оперувати в мовленні та життєвих ситуаціях поняттями, що виділені у змісті матеріалу для повторення;

розрізняти задоволені та незадоволені, насичені та ненасичені потреби, наводити свої приклади потреб;

складати піраміду продуктів для сніданку;

підрахувати ціну споживчого кошика;

підрахувати продуктивність праці;

розв'язувати задачі та аналізувати ситуації;

класифікує:

потреби за різними критеріями;

розрізняє:

види споживання;наводить приклади: застосування:

спеціалізації, кооперації, поділу праці;

видів споживання.


Ключові поняття:

 • задоволені та незадоволені потреби;

 • насичені та ненасичені потреби;

 • обіг грошей;

 • інфляція;

 • споживання;

 • споживчий кошик.

Тема № 5. Товар та товарно-грошові відносин (13/6 год)Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Товар, ціна. Корисність.

Собівартість. Чому ростуть ціни?

Раціональна покупка.

Торгівля. Оптова та роздрібна торгівля.

Товарна біржа, асортимент,

підприємницька ідея.

Форми торгівлі. Ярмарок, розпродаж,

аукціон.


Дефіцит, затоварювання як результат

господарської діяльності.
Учень:

знає:

значення ключових економічних понять, що виділені у програмі;

має уявлення про:

залежність ціни від попиту та пропозиції на ринку;

корисність, цінність товарів та послуг;

те, що в кожний товар чи послугу вкладено людську працю, яку треба поважати;

загальні правила ведення сімейного господарства, надання переваги родинним потребам перед

особистими;

раціональну покупку;

можливості економії в сімейному господарстві;

ярмарок, розпродаж, аукціон, мету їх організації;

відмінності між оптовою та роздрібною торгівлею;

види бірж, асортимент;

причини, що призводять до затоварювання, дефіциту;

вміє:


розв язувати задачі та аналізувати ситуації;

наводити приклади товарів різного асортименту;

пояснити та проаналізувати причини

затоварювання, дефіциту;

розрізняє:

оптову та роздрібну торгівлю;

корисність, собівартість, ціну;

види бірж;

ярмарки, розпродажі, аукціони;
дефіцит та затоварювання;

попит та пропозицію;розуміє:

структуру ціни;

вплив кожної складової на розмір роздрібної ціни.

Ключові поняття:
 • корисність;

 • собівартість;

 • торгівля;

 • біржа;

 • затоварювання;

 • дефіцит.

Тема № 6 Труд та заробітна плата (7/3,5)
Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Труд та заробітна плата

Поділ праці - спосіб організації праці.

Продуктивність праці.

Необхідність та економічна доцільність

участі усіх членів родини у виконанні

домашньої роботи . Взаємозалежність та

кооперація праці в родині.

Праця - перша потреба.

Заробітна плата - основне джерело

доходів родини.

Різний розмір заробітної плати в

залежності від виду праці, фаху, освіти,

здібностей робітника, продуктивності

праці та умов роботи.

Погодинна та відрядна заробітна плата.

Причини існування різних форм

заробітної плати.

Безробіття.Учень:

знає:


значення ключових економічних понять, що виділені у програмі;

має уявлення про:

працю як першу необхідність, як духовну потребу;

види праці (фізичної та розумової);

причини існування різних форм заробітної плати;

залежність розміру заробітної плати від фаху, здібностей та умов роботи, освіти, здібностей робітника, продуктивності праці та умов

роботи;

причини, що призводять до безробіття;поділ праці, кооперацію, спеціалізацію як спосіб організації праці;

продуктивність праці як результат праці;

необхідність та економічну доцільність участі всіх членів родини у виконанні домашньої

роботи;


взаємозалежність та. кооперацію, поділ пращ в родині;

повагу до будь-якої праці;

вміє:

пояснити причини існування різних форм заробітної плати,обґрунтувати економічну доцільність та духовний аспект кооперації праці в сім'ї;

співвідносити свої потреби з можливостями їх задоволення;

свідомо робити свій вибір;

знаходити продуктивність праці;

розв'язувати задачі та аналізувати ситуації;

розрізняє:

фізичну та розумову працю;

погодинну та відрядну заробітну плату;

аналізує:

сімейні економічні ситуації та проблеми;

фактори, що вплинули на розмір заробітної плати.

Ключові поняття:

праця;

заробітна плата;

погодинна заробітна плата;

відрядна заробітна плата;

безробіття.

ПРОГРАМА

4 клас


Повторення (5 год)Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Тема №5. Товар та товарно-грошові відносини (3 год)

Товар. Собівартість. Вартість. Ціна.

Корисність товарів.

Оптова та роздрібна торгівля. Біржа,

асортимент.

Ярмарок, розпродаж.

Дефіцит, затоварювання.
Тема №6. Труд та заробітна плата

(2 год)


Заробітна плата, Різний розмір

Учень:

знає:

значення ключових економічних


понять, що виділені у змісті
матеріалу для повторення;

має уявлення про:

• складові роздрібної ціни;

вміє:


 • розв'язувати задачі та аналізувати
  ситуації;

 • оперувати в мовленні та життєвих
  ситуаціях поняттями, що виділені у
  змісті матеріалу для повторення;

аналізує:

ситуацію щодо визначення причин


дефіциту, затоварювання.

Ключові поняття:

асортимент

Тема № 1. Ринкова економіка. Ринок. Елементи ринку.Зміст начального матеріалу


Навчальні досягнення


Ринок та його елементи.

Ринок. Ринкова економіка.

Біржа як інститут ринку.

Види ринків.

Реклама та дизайн. Види, мета, місце

розміщення реклами.

Правила реклами.

Попит та пропозиція на ринку.

Конкуренція, види конкуренції.


Учень:

знає:

значення ключових економічних понять, що виділені у програмі;

має уявлення про:залежність ціни від попиту та пропозиції на ринку;

види ринків, бірж; правила, види реклами;

взаємодію попиту та пропозиції на ринку види конкуренції;

вміє:

розв'язувати задачі та ситуації;

визначити вид ринків, бірж;

визначити вид конкуренції;

скласти невеличку рекламу товару або послуги;

аналізує:задачі та ситуації;

рекламу товару або послуги;

ситуацію попиту і пропозиції, причину зростання ціни;

запропоновану ситуацію щодо видів конкуренції, скласти подібну;

наводить приклади:товарів різного асортименту; вид ринків, бірж;

Розрізняє:

види ринків;
види конкуренції.

Ключові поняття:


ринок як місце купівлі та продажу;

ринок як взаємовідносини між покупцем та продавцем;

ринок як система господарювання;

реклама;

дизайн;

конкуренція.


Каталог: uploads -> editor -> 238 -> 56349 -> sitepage 102
sitepage 102 -> Програма курсу за вибором для учнів 10 класів історичного, історико-філологічного, літературного, філософського профілів
56349 -> Толста Олена Петрівна
56349 -> Толста Олена Петрівна
56349 -> Харківської обласної державної адміністрації комунальний вищий навчальний заклад
56349 -> Програма "громадянська освіта"
56349 -> План роботи споу у Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №164 Харківської міської ради Харківської області
56349 -> Вітаємо учасників щорічного звітування керівника хзош №164
56349 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи пояснювальна записка


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка