Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліни


Д6.1. Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої та глобальної безпекиСторінка10/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
#536
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Д6.1. Світогляд і мораль людини як визначальні фактори особистої та глобальної безпеки


Духовний і моральний рівень людини, як визначальний фактор відношення до окремої людини та людства в цілому. Закони Природи — закони еволюції, закони виживання та розвитку людства. Особиста відповідальність кожного за подальше виживання людства. Етична освіта — очевидна проблема сьогодення.

Д6.2. Біоетика


Основні проблеми біоетики. Цінність життя людини. Евтаназія. Досягнення генетики та проблеми безпеки людства: клонування, генетично-змінені сільськогосподарські рослини та тварини.

Д6.3. Негативні процеси у людському суспільстві


Виникнення руйнівних та псевдорелігійних течій, їх наслідки для людини та людства в цілому. Геноцид, репресії, расизм, апартеїд, фашизм, нацизм, вандалізм, анархізм.

Д6.4. Духовне зростання — основа безпеки


Духовність, її роль у формуванні характеру та дій людини. Духовне зростання. Відношення до себе, інших людей, навколишнього середовища. Емоції та думки як основа формування ситуації. Екологічне, валеологічне та ноосферне мислення.Рекомендована література: 13, 14, 21, 48
ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:

 1. Як впливає духовно-інтелектуальний розвиток людини на її відношення до суспільства та Природи?

 2. Яку небезпеку несуть людям псевдорелігійні течії та руйнівні ідеї?

 3. Якими питаннями займається біоетика?

 4. Обгрунтуйте положення про життя людини як найвищу цінність.

 5. Охарактеризуйте небезпеки, що можуть виникнути при необдуманому використанні досягнень біологічної науки.

 6. Яка, на вашу думку роль духовності у формуванні безпеки людини?

 7. Охарактеризуйте якості високодуховної людини.

 8. Що спільного та відмінного у поняттях екологічне, валеологічне та ноосферне мислення?

—————

4. Методика опрацювання навчального матеріалу

Належне оволодіння навчальним матеріалом з курсу „Безпека життєдіяльності” потребує опрацювання як основної так і додаткової літератури, періодичної преси.

Навчання з безпеки життєдіяльності у вищому навчальному закладі направлене, перш за все, на формування у майбутнього фахівця культури щодо його особистої безпеки та безпеки оточення, відповідних моральних цінностей, поглядів, поведінки тощо. Акценти переносяться з питань виявлення тих чи інших негативних явищ чи впливів середовища, на забезпечення комплексної безпеки людини на основі системного підходу, що включає екологічні, технічні, соціальні, психологічні та духовні засади. Це забезпечує, не тільки адекватну реакцію на негативні фактори, але й дозволяє майбутнім фахівцям ефективно розробляти методи усунення негативних факторів, запобігання небезпек та зменшення наслідків їх прояву.

Специфікою безпеки життєдіяльності, як науки, є використання методів і досягнень фундаментальних та прикладних наук, зокрема: філософії, біології, фізики, хімії, психології, соціології, екології тощо. Тому при вивченні тем курсу необхідно користуватися не тільки підручниками з безпеки життєдіяльності та додатковою літературою, але й підручниками і довідниками з біології, фізики, хімії, психології, соціології, права, тощо. Наприклад, при вивченні тем "Основи фізіологічної безпеки людини” та „Психологічні особливості людини та її безпека” необхідно повторити: будову нервової, ендокринної і т.д. систем людини; поняття про почуття, інтелект, волю. При вивченні теми "Техногенна безпека”, зокрема питань „Вплив електромагнітних полів на людину”, „Негативна дія електричного струму на організм людини” необхідно повторити природу електромагнітного випромінювання, його види, види магнітного, електричного полів, природу та параметри електричного струму.

Одним з ефективних засобів підготовки до занять є використання комп’ютерної техніки.

На сьогоднішній день випущено значну кількість СD-дисків з різноманітних аспектів безпеки життєдіяльності людини, наприклад: • Перша медична допомога,

 • Енциклопедія катастроф,

 • Велика енциклопедія Кирила і Мефодія та ін.

Перспективним методом самопідготовки є використання студентами мережі Internet. Саме в Internet, на відміну від СD-дисків, інформація швидше поновлюється, крім того, тут міститься багато статистичної, наукової, наочної інформації, що розміщена на сайтах міністерств, відомств, наукових організацій, видавництв тощо.

Пошук сайтів та конкретних тем можна здійснити за допомогою пошукових систем: avanport.com, rambler.ru, yahoo.com тощо.

При вивчені питань, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями, можна скористатися сайтом Міністерства надзвичайних ситуацій, де представлена аналітична, статистична інформація та електронна версія періодичної преси — сайт www.mns.gov.ua.

Опанувати питаннями з корпоративної безпеки допоможе інформація на сайтах: • журналу "Бизнес и безопасность" — www.bsm.com.ua;

 • журналу "Охранные системи" — www.security.com.ua.

Багато цінної та важливої інформації, що стосується курсу “Безпека життєдіяльності”, міститься на сайті ООН — www.un.org.

5. Система оцінки знань студентів
Формою контролю ступеню засвоєння матеріалу курсу “Безпека життєдіяльності” є залік по курсу. Перелік теоретичних запитань для заліку приведено у главі 8. Детальну інформацію про структуру курсу та теми, що виносяться на залік, викладач подає на першому установчому ( для студентів заочної форми навчання) або вступному (для студентів денної форми навчання) занятті.

Умовою допуску студента до підсумкового заліку є виконання учбового плану занять протягом учбового семестру. Для студентів заочної форми навчання обов’язковим є виконання та своєчасна здача семестрової контрольної роботи по дисципліні.

Для оцінки знань студентів проводиться відповідні контрольні заходи:

Поточний контроль (для денної форми навчання) передбачає аналіз таких компонент:


 • якість засвоєння лекційного матеріалу

 • якість та повнота виконання практичних завдань

 • виконання графіку (індивідуального графіку) навчального процесу

 • письмовий експрес-контроль засвоєння навчального матеріалу попередніх лекцій

 • опитування

Проміжний контроль (для денної форми навчання) - семестрова атестація;

Додаткові контрольні заходи (для студентів всіх форм навчання) мають за мету заохочення студентів до творчої роботи по дисципліні, врахування різних видів ініціативної роботи, визначення рейтингу по дисципліні):

 • реферати або творчі самостійні завдання,

 • участь у факультетських, університетських та всеукраїнських олімпіадах з дисципліни,

 • участь у конкурсах наукових робіт, проектів з дисципліни

 • та ін.

Контроль самостійної роботи передбачає:

 • перевірку модульної контрольної роботи для студентів ;

 • перевірку конспекту з тем самостійної підготовки;

 • усне опитування з тем чи питань самостійної підготовки;

 • перевірку виконання творчих завдань: рефератів, тестів, кросвордів з БЖД, сценаріїв, статей, оглядів літератури із заданої теми тощо;

 • перевірку розв’язку ситуаційних задач.

Залік передбачає підсумкове тестування та (або) усне опитування з тем курсу. Остаточну форму проведення заліку обирає викладач. Список теоретичних питань для залікового контролю містяться у даних методичних рекомендаціях (розділ 8).
Для самооцінки рівня засвоєння навчального матеріалу може стати в нагоді наступна таблиця.

Таблиця 2. Рівні ступеню засвоєння навчального матеріалу (для самоаналізу)


Рівень

Критерій оцінки

Оцінка

І

Володіння навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, або більшою частиною навчального матеріалу.

3адовільно

(3)ІІ

Знання повного обсягу навчального матеріалу, здатність його аналізувати. Немає знань для формулювання висновків.

Добре

(4)ІІІ

Вільне володіння навчальним матеріалом на ґрунті основної та додаткової літератури. Вміння формулювати висновки та пов’язувати теорію з практикою.

Відмінно

(5)При оцінці знань, крім повноти розкриття питання, враховується: логічність та послідовність мислення, культура мови, відсутність орфографічних та стилістичних помилок, емоційність та твердість переконання, посилання на додаткові літературні джерела, користування технічними засобами в підготовці матеріалу, творчий аналіз, висновки з опрацьованої теми тощо.
Заохочення

Студентам, що приймали участь у олімпіадах, підготували доповіді та виступали на конференціях, приймали участь у роботі гуртка студентського наукового товариства тощо, дана робота враховується при підсумкової оцінці.


Пропуски занять

Студенти, що були відсутніми на якійсь лекції, конспектують та опрацьовують пропущену тему самостійно. Тема пропущеного практичного заняття відпрацьовується також самостійно. Крім того, в залежності від виду пропущеної теми, студентам необхідно виконати індивідуальні завдання, що визначаються викладачем і забезпечують необхідну глибину знань з пропущеної теми. Позитивна оцінка звітів про опрацювання пропущених занять є необхідною умовою допуску до підсумкового заліку з дисципліни.
Каталог: files -> doc
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
doc -> Методичні рекомендації до проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій у птнз державна підсумкова атестація
doc -> Навчально-методичний посібник на допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні
doc -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей
doc -> 3. перелік запитань для підсумкового контролю знань
doc -> Методичні рекомендації до виконання самостійного завдання
doc -> Інженерно-психологічні вимоги до техніки
doc -> Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси І типи клімату землі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка