Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліниСторінка2/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
#536
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Програма, методичні рекомендації

та контрольні запитання
для самостійного вивчення нормативної дисципліни
Безпека життєдіяльності”

для підготовки молодших спеціалістів

та бакалаврів всіх профілів навчання

Київ 2003


Укладачі: Русаловський А.В., доцент, канд. техн. наук

Заплатинський В. М., доцент, канд. с/г. наук


Захматов В. Д., професор, доктор техн. наук


Рецензент:
Обговорено та схвалено на засіданні кафедри соціобезпеки,

протокол № __ від «__» __________ 2003 р.

Затверджено та рекомендовано до друку методичною радою

ВМУРоЛ „Україна”. Протокол № ___ від “___” __________ 2003 р.

Методичні вказівки призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності" і підготовки до практичних та семінарських занять, виконання індивідуальних завдань, контрольних робіт та рефератів.

Програма, методичні рекомендації

та контрольні запитання

для самостійного вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності”


для підготовки молодших спеціалістів

та бакалаврів всіх профілів навчання
Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"

2003 р.


ВСТУП

Методичні рекомендації призначені для допомоги студентам під час самостійного опрацювання курсу "Безпека життєдіяльності". Вивчення цієї дисципліни, передбачає опанування комплексу знань і вмінь, необхідних для повсякденного життя та подальшої професійної діяльності майбутнього фахівця.

Курс "Безпека життєдіяльності" має світоглядно-професійний характер. Метою курсу є теоретична та практична підготовка майбутніх фахівців по опануванню вмінь створювати безпечні умови діяльності і життя у виробничій та в невиробничій сферах, осягнення принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства.

Опрацювання навчального матеріалу рекомендується здійснювати за допомогою традиційних та новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій, що є вимогою сучасного технологічного розвитку і зорієнтовано на формування інтелектуального потенціалу спеціаліста та розвиток духовної культури особистості.

В методичних вказівках відображені тенденції реформування освітньої системи України, а саме:


 • викладення матеріалу подається у відповідності до методичних рішень першої науково-методичної конференції "Безпека життя і діяльності людини — освіта, наука, практика"

 • самостійна творча робота студента, яка передбачає:

  • глибоке засвоєння навчального матеріалу шляхом опрацювання рекомендованої літератури;

  • самостійне складання тестів, написання, рефератів, статей тощо;

  • активну участь у студентських конференціях;

 • стимулювання використання телекомунікаційних засобів (комп’ютерних програм, мережі Internet тощо) при опрацюванні навчального матеріалу;

 • стимулювання володінням культурою мови, логічним мисленням, вмінням формулювати висновки;

 • формування широкого світогляду, позитивних моральних засад.


1. Організаційно-методичні основи вивчення дисципліни

Безпека життєдіяльності”

Навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності" - це область наукових знань, яка вивчає небезпеки та засоби захисту від них людини в будь-яких умовах. Вона відноситься до категорії гуманітарно-технічних дисциплін.

Науковий напрямок дисципліни базується на загальних фізіологічних та психологічних основах життєдіяльності, всіх видах антропогенної діяльності людини та на взаємозв'язку з оточуючим середовищем і сферою її діяльності.

"Безпека життєдіяльності" вирішує потрійну задачу, яка полягає в ідентифікації небезпек, реалізації профілактичних заходів та захисті від залишкового ризику. Вона є науковою основою, теоретичним та методологічним апаратом для вивчення екології, охорони праці, інженерної психології, ергономіки, цивільної оборони.

Основною метою вивчення дисципліни є всебічна підготовка спеціаліста, спроможного на основі отриманих знань та навичок розпізнавати та проводити заходи по забезпеченню безпеки життєдіяльності серед підлеглого персоналу в повсякденних умовах та умовах надзвичайних ситуацій.

Системно-орієнтоване навчання формує у студентів здатність до комплексного наукового розв’язання проблем безпеки, науково-дослідного обґрунтування правових і соціально-економічних механізмів політики в галузі захисту людини і середовища її існування.

Проблемно-орієнтований етап навчання передбачає формування знань правильних дій із запобіганням характерних для конкретної професійної діяльності загроз людині і довкіллю, вивчення типових елементів безпечної діяльності з орієнтацією на кінцевий результат.

Випускник вищого навчального закладу з дипломом про базову вищу освіту повинен бути здатним забезпечити необхідний рівень безпеки в повсякденні собі і особам, про яких він піклується. Він має бути готовим забезпечити індивідуальну безпеку та виконувати певні роботи в складі групи фахівців із забезпечення зовнішнього захисту людей в умовах виникнення надзвичайних ситуацій.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

ВМІТИ:


 • розпізнавати за різними ознаками явні та потенційні небезпеки і по можливості попереджати їх вплив на свою життєдіяльність та оточуючих людей;

 • прогнозувати вплив різних небезпек на здоров’я та життя людини, на довкілля;

 • враховувати різні за походженням джерела небезпеки при проведенні заходів по забезпеченню безпеки життєдіяльності;

 • застосовувати елементи теорії ризику для оцінки небезпек та рівня безпеки життєдіяльності;

 • оцінювати наслідки надзвичайних ситуацій, вирішувати задачі по оцінці радіаційної і хімічної обстановки, робити висновки та пропозиції, які направлені на забезпечення безпеки життєдіяльності в умовах радіаційного та хімічного забруднення;

 • використовувати засоби індивідуального захисту, сховища, укриття та інші захисні споруди для забезпечення людей в умовах надзвичайних ситуацій;

 • надавати першу медичну допомогу собі та постраждалим від різних видів небезпек (при запамороченні, обмороженні, опіках та ураженнях сильнодіючими отруйними речовинами, переломах, розривах зв’язок, ураженнях електричним струмом, блискавкою та ін.);

 • грамотно опиратися на правові основи, державні та міжнародні структури для забезпечення безпеки особистості та суспільства.

ЗНАТИ:

 • структуру життєдіяльності, взаємозв'язок та взаємозалежність життєдіяльності людини і оточуючого середовища, проблеми життєдіяльності та шляхи їх вирішення;

 • можливу сферу небезпек у повсякденному житті та в умовах надзвичайних ситуацій і основні напрямки забезпечення безпеки життєдіяльності в цих умовах;

 • концепцію допустимого ризику як міру небезпеки та забезпечення безпеки життєдіяльності;

 • основи фізіологічної безпеки людини, раціональні умови, параметри та норми забезпечення безпеки в природному, виробничому, побутовому та соціальному середовищі, джерела антропогенних забруднень оточуючого середовища, вплив цих забруднень на безпеку життєдіяльності;

 • джерела техногенної, природної, екологічної, біологічної та соціальної небезпеки та заходи по забезпеченню безпеки життєдіяльності при прояві цих небезпек;

 • класифікацію надзвичайних ситуацій та причини їх виникнення, характеристику вражаючих факторів та осередків ураження при надзвичайних ситуаціях техногенного, екологічного та природного характеру;

 • порядок виявлення та оцінки наслідків при прояві різних небезпек, методи оцінки радіаційної та хімічної обстановки, задачі, що вирішуються, методику їх розв'язання;

 • засоби індивідуального та колективного захисту, основні принципи та способи захисту людей при проявленні різних видів небезпек, заходи по забезпеченню безпеки студентів та співробітників університету “Україна” в надзвичайних ситуаціях;

 • засоби та заходи надання першої допомоги собі та постраждалим, мету та основні види рятувальних та інших невідкладних робіт, їх організацію та порядок проведення;

 • зміст нормативно-правових документів, спрямованих на вирішення задач по забезпеченню безпеки життєдіяльності населення України;

 • структуру і задачі національної системи забезпечення безпеки;

 • систему міжнародної безпеки.

Програма з дисципліни "Безпека життєдіяльності" включає 6 розділів та 13 тем (базовий блок). Крім того, пропонуються для самостійного вивчення за бажанням ще додаткові розділи дисципліни (6 додаткових тем). Наводиться рекомендована література для вивчення цих додаткових розділів.

Дисципліна вивчається на 1-му або 2-му курсі. Її вивчення є обов'язковим при підготовці молодших спеціалістів та бакалаврів всіх спеціальностей.

Рекомендована кількість годин для самостійного вивчення розділів і тем дисципліни (для студентів заочної форми навчання) представлена в таблиці 1.

Таблиця 1. РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ПО РОЗДІЛАМ та ТЕМАМ

№№

розділів та темНазви розділів та тем

Рекомендована кількість годин для самостійного вивчення

(для студентів заочної форми навчання)1

2

3

Вступ

Предмет “Безпека життєдіяльності” для майбутнього спеціаліста


2 год.

Розділ 1


Теоретичні основи безпеки життєдіяльності

6 год.:

Тема 1.

Основи життєдіяльності

2 год.

Тема 2.

Структура безпеки життєдіяльності

4 год.

Розділ 2.

Людина в структурі системи “людина-середовище-діяльність”

6 год.:

Тема 3.

Середовище життєдіяльності

2 год.

Тема 4.

Основи фізіологічної безпеки людини

2 год.

Тема 5.

Психологічні особливості людини та її безпека

2 год.

Розділ 3.

Безпека життєдіяльності в повсякденних умовах

10 год.:

Тема 6.

Основи радіаційної безпеки

2 год.

Тема 7.

Техногенна безпека

4 год.

Тема 8.

Природна, екологічна, біологічна та соціальна безпеки

4 год.

Розділ 4.

Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій

8 год.:

Тема 9.

Надзвичайні ситуації та їх наслідки

4 год.

Тема 10.

Ідентифікація небезпек в надзвичайних ситуаціях та їх оцінка

2 год.

Тема 11.

Захист населення та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

2 год.

Розділ 5.

Здоров’я людини та безпечна життєдіяльність

2 год.:

Тема 12.

Здоров’я людини. Надання першої допомоги при ураженні людей

2 год.

Розділ 6.

Організація і управління безпекою життєдіяльності

2 год.:

Тема 13.

Правове забезпечення та управління безпекою життєдіяльності

2 год.

Всього

36 годин

Каталог: files -> doc
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
doc -> Методичні рекомендації до проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій у птнз державна підсумкова атестація
doc -> Навчально-методичний посібник на допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні
doc -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей
doc -> 3. перелік запитань для підсумкового контролю знань
doc -> Методичні рекомендації до виконання самостійного завдання
doc -> Інженерно-психологічні вимоги до техніки
doc -> Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси І типи клімату землі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка