Програма, методичні рекомендації та контрольні запитання для самостійного вивчення нормативної дисципліни


Вступ. Предмет “Безпека життєдіяльності” для майбутнього спеціалістаСторінка3/11
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.83 Mb.
#536
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

2. Зміст розділів та тем

Вступ. Предмет “Безпека життєдіяльності” для майбутнього спеціаліста

Актуальність предмету "Безпека життєдіяльності". Основні завдання науки про безпеку людини, історія її розвитку. Характеристика методологічної та наукової основи дисципліни. Визначні вчені, що зробили вагомий внесок в розвиток науки про безпеку життєдіяльності людини. Багатогранність сфер діяльності людини та її безпеки, що досліджуються "Безпекою життєдіяльності": індивідуальна та колективна; виробнича, корпоративна, побутова; соціальна та глобальна безпека. Роль дисципліни в питаннях формування знань та вмінь, які забезпечують безпеку життєдіяльності. Зв'язок дисципліни "Безпека життєдіяльності" з іншими науками та навчальними дисциплінами: фізикою, хімією, біологією, екологією, охороною праці, цивільною обороною, ергономікою, фізіологією та психологією праці, медициною, соціологією, психологією, маркетингом, економікою, менеджментом, кібернетикою тощо.Розділ 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності
Тема І. Основи життєдіяльності

Сутність життєдіяльності, її основа, структура та характерні ознаки. Основні поняття та визначення. Принципи та засоби забезпечення життєдіяльності. Основні проблеми життєдіяльності, їх коротка характеристика.


Базовий підручник: стор.8...13, 16...20.

Рекомендована література: 14, 17, 18, 21, 28, 48, 50

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Методологічні основи безпеки життєдіяльності.

 2. Сфера небезпеки та характеристика її структури.

 3. Шляхи забезпечення безпеки: принципи, методи та засоби.

 4. Основні напрямки забезпечення безпеки життєдіяльності.

 5. Характеристика основних проблем життєдіяльності.

 6. Структура життєдіяльності та її основа.Тема 2. Структура безпеки життєдіяльності

Безпека життєдіяльності як категорія. Основні поняття та визначення у безпеці життєдіяльності. Поняття безпеки. Потенційні небезпеки. Класифікація джерел небезпеки. Небезпечні, шкідливі, вражаючі, нейтральні та необхідні фактори навколишнього середовища.

Ризик як кількісна оцінка небезпеки. Види ризиків: виправданий, невиправданий, фізичний, політичний, економічний. Методи визначення ризику: інженерний, модельний, статистичний, соціологічний, експертний. Концепція прийнятного (допустимого) ризику. Системно-структурний підхід та системний аналіз — методологічна основа безпеки життєдіяльності. Загальна оцінка та характеристика небезпек. Сфера небезпек, як фактор рівня безпеки. Принципи, методи та способи забезпечення безпеки. Основні напрямки забезпечення безпеки життєдіяльності. Управління ризиком. Якісний аналіз небезпек.
Базовий підручник: стор.16...54.

Рекомендована література: 14, 17, 18, 21, 28, 48, 50

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ:
 1. Дайте визначення предмету та сформулюйте завдання науки “Безпека життєдіяльності”.

 2. Сфери та категорії, вивчення яких охоплює безпека життєдіяльності.

 3. Обґрунтуйте основні завдання безпеки життєдіяльності.

 4. Назвіть основні положення теорії безпеки життєдіяльності та найважливіші висновки.

 5. Які науки є основою безпеки життєдіяльності?

 6. Охарактеризуйте місце “Екології” в структурі БЖД.

 7. Охарактеризуйте “Охорону праці”, “Ергономіку” та “Інженерну психологію” як складові предмету БЖД.

 8. Охарактеризуйте роль фізіології, психології праці та гігієни в системі знань про БЖД.

 9. На досягненнях яких наук базується система управління БЖД?

 10. Розкрийте поняття “небезпека”.

 11. За якими ознаками класифікуються небезпеки?

 12. Поясніть значення ідентифікації, номенклатури та квантифікації небезпек.

 13. Поясніть значення локалізації небезпеки, поняття управління небезпекою.

 14. Дайте визначення поняттю “ризик”.

 15. Назвіть види ризиків та охарактеризуйте методи визначення ризику.

 16. Назвіть загальні принципи забезпечення безпеки.

 17. Характерні ознаки життєдіяльності.

 18. Принципи життєдіяльності та шляхи її реалізації.

—————

Розділ 2. Людина в структурі системи “людина-середовище-діяльність”

Тема 3. Середовище життєдіяльності

Природне середовище. Атмосфера, її параметри і характеристики. Гідросфера: її основні характеристики як природного ресурсу та об’єкту господарювання. Літосфера як середовище усіх мінеральних ресурсів. Ґрунт, його значення для життя і діяльності людини.

Техносфера. Визначення техносфери, етапи її розвитку. Побутове середовище як елемент техносфери. Виробниче середовище. Інформаційне середовище.

Ноосфера. Перебудова біосфери в техносферу. Вчення видатного українського вченого В. І. Вернадського про ноосферу.

Соціальне середовище як компонента середовища життєдіяльності людини. Соціум: визначення та основні ознаки. Сфери суспільного життя. Соціальні відносини. Соціальні спільноти, соціальні групи.
Базовий підручник: стор.63...76.

Рекомендована література: 6, 17, 18, 21, 45

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. З яких компонентів складається природне середовище?

 2. Основні параметри і характеристики атмосфери Землі.

 3. Основні характеристики гідросфери

 4. Літосфера як середовище мінеральних ресурсів.

 5. Ґрунт та його біологічні властивості.

 6. Дайте визначення техносфери.

 7. Побутове середовище його основні небезпеки.

 8. Виробниче середовище. Інформаційне середовище.

 9. Вчення видатного українського вченого В. І. Вернадського про ноосферу.

 10. Соціальне середовище, його визначення.

 11. Соціум: визначення та основні ознаки.

 12. Основні сфери суспільного життя.

 13. Соціальні спільноти, соціальні групи.Тема 4. Основи фізіологічної безпеки людини

Сутність фізіологічної безпеки людини. Фізіологічні особливості організму людини.

Цілісність організму людини. Гомеостаз. Фізіологія організму: кровообіг, дихання, травлення, виділення, ендокринна та нервова системи. Біоритми. Природні фізіологічні системи захисту, резерви організму. Імунітет, адаптація.

Аналізатори – органи чуття людини. Роль аналізаторів у забезпеченні безпеки людини. Будова, структура та функції аналізаторів. Основні аналізатори людини: зір, слух, нюх; тактильна, больова і температурна чутливість. Межі чутливості. Диференціальний поріг чутливості. Закон Вебера-Фехнера. Нервові процеси відчуття та їх динаміка.

Зоровий аналізатор. Специфічні властивості зорового аналізатора. Межі сприйняття. Особливості сприйняття, гало-оптичні явища, міраж, зорові ілюзії. Сприйняття кольорів. Фізіологічна дія кольорів на людський організм. Кольори у безпеці.

Слуховий аналізатор. Межі сприйняття звуку. Інфразвук та ультразвук, шум. Поріг больового відчуття. Реакції організму людини у різному звуковому середовищі.

Нюховий аналізатор. Смаковий аналізатор. Нюховий та смаковий дальтонізм. Роль нюху і смаку у безпеці людини. Тактильна чутливість, температурна чутливість, больові відчуття. Вплив емоцій на больові відчуття. Руховий аналізатор. Внутрішні подразники, що діють на організм людини. Вісцеральна чутливість.

Системи забезпечення фізіологічної безпеки. Фактори, які забезпечують стабільність здоров'я та працездатності організму людини. Захисні можливості організму людини та шляхи їх реалізації.


Базовий підручник: стор.76...92.

Рекомендована література: 6, 17, 18, 21, 45

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Охарактеризуйте роль аналізаторної системи людини у сприйнятті інформації зовнішнього світу.

 2. Визначте роль аналізаторів у безпеці людини.

 3. Яку питома вага сприйняття інформації кожним аналізатором окремо?

 4. Межі чутливості зорового аналізатора.

 5. Охарактеризуйте дію інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання на людину.

 6. Яка фізіологічна дія кольорів на організм людини?

 7. Поясніть причини використання певних кольорів у безпеці.

 8. Межі чутливості органу слуху.

 9. Інфра- та ультразвук, їх фізіологічна дія на організм людини.

 10. Роль нюху, тактильної, больової, температурної чутливості у забезпеченні безпеки людини.

 11. Функції вісцерального аналізатора в забезпеченні безпеки людини.

 12. Який вплив має науково-технічний прогрес на характер роботи та м’язові навантаження людини?

 13. Сутність фізіологічної безпеки організму людини. Обмін речовин та енергії.

 14. Фактори ризику та їх характеристика.

 15. Фактори, які забезпечують здоров’я та працездатність організму людини.

 16. Захисні можливості організму та шляхи їх реалізації.

—————

Тема 5. Психологічні особливості людини та її безпека

Психіка, нервова система людини. Зовнішні подразники та зміна психофізіологічного стану організму. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Атрибути людини. Риси людини, інтелект, відповідальність. Якості людини: задатки і здібності, відчуття і сприйняття. Пам’ять, мислення. Емоційні якості людини. Емоції і воля. Вплив характеру і темпераменту на безпеку людини.

Професійний добір кадрів Психологічні та фізіологічні принципи професійного добору.

Біологічні ритми. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

Принципи формування та підтримання особистої психологічної стійкості в повсякденних та надзвичайних обставинах.
Базовий підручник: стор. 92...116.

Рекомендована література: 6, 17, 18, 21, 45

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ: 1. Охарактеризуйте роль фізіологічних систем організму у підтриманні гомеостазу.

 2. Охарактеризуйте природні захисні системи організму.

 3. Вкажіть роль природного та набутого імунітету для захисту організму.

 4. Як змінюється психофізіологічний стан людини в залежності від зовнішніх подразників?

 5. Від чого залежить швидкість реакції організму на зовнішні подразники.

 6. Який вплив має науково-технічний прогрес на характер роботи та м’язові навантаження людини?

 7. Охарактеризуйте вплив психології людини на її характер та поведінку.

 8. Назвіть типи темпераментів людини, що на вашу думку більш схильні до ризику.

 9. Як впливає комплекс психологічних факторів людини на її безпеку?

 10. Обґрунтуйте необхідність професійного добору з точки зору психологічних та фізіологічних даних людини.

—————

Каталог: files -> doc
doc -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
doc -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
doc -> Методичні рекомендації до проведення державних підсумкової та кваліфікаційної атестацій у птнз державна підсумкова атестація
doc -> Навчально-методичний посібник на допомогу педагогічним працівникам у підготовці та проведенні
doc -> Методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу " Безпека життєдіяльності" для студентів всіх спеціальностей
doc -> 3. перелік запитань для підсумкового контролю знань
doc -> Методичні рекомендації до виконання самостійного завдання
doc -> Інженерно-психологічні вимоги до техніки
doc -> Водні маси та їхні властивості. Кліматичні пояси І типи клімату землі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка