Програма методика викладання етики та естетики «затверджую»


Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планомСкачати 433.05 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір433.05 Kb.
#12026
ТипРобоча програма
1   26.Теми лабораторних занять – не передбачено навчальним планом

7.Теми практичних занять – не передбачено навчальним планом
8.Самостійна робота


з/п


Назва теми

Кількість

годин


Перший змістовий модуль

1

Тема 1. Вступ. Етика як філософська наука. Предмет і завдання етики


 1. Що таке| гуманістична| етика|?

 2. Етика і культура.

 3. Проблеми людини в етиці ХХ століття|віку|.

 4. Етос і мораль. Мораль як особливий тип відношення людини до дійсності.

 5. Співвідношення понять етика, мораль, моральність. Проблема раціонального осмислення цінностей.4

2

Тема 2. Історія етичної думки


  1. Давні східні вчення про моральність.

  2. Антична етика. Основні етапи античної етики.

  3. Християнська етика Середньовіччя.

  4. Містицизм в етиці Середньовіччя.

  5. Етичні погляди в середні віки

  6. Етичні погляди епохи Відродження.

  7. Поняття традиційної (класичної) етики. Основні види традиційної етики: етика щастя (евдемонізм), етика обов’язку (деонтологія), етика добра (аксіологія), етика справедливості, етика любові тощо. Гедонізм, евдемонізм, утилітаризм. Етика ненасилля.

  8. Критика класичної етики. А. Шопенгауер і Ф. Ніцше.

  9. Виникнення соціології моралі (М. Вебер). Метаетика (Дж. Мур) та її особливості.

  10. Етика Нового часу.
4

3

Тема 3. Мораль як соціальне явище. Походження та історичний розвиток моралі.

 1. Мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Поняття «мононорми». Табу як цілісний комплекс уявлень, що регулює соціальні відносини.

 2. Мораль та інституційна регуляція. Мораль і звичай. Звичаєве право. Мораль і право. Мораль і культура.
4

4

Тема 4. Категорії етики та поняття моральної свідомості.

1. Поняття системи моралі. Елементи системи моралі: моральна свідомість, моральна діяльність, моральні відносини. Місце моральної свідомості в системі моралі.

2. Структура моральної свідомості. Норма як елемент моральної свідомості.

3. Моральні принципи. Моральні мотиви та ціннісні орієнтації.

4. Поняття моральної самосвідомості. Рефлексія як елемент моральної самосвідомості.

5. Добро як ключова ідея моральної свідомості. Благо і добро.

6. Моральне зло, його походження і сутність. Субстанціалістське і антисубстанціалістське розуміння добра та зла. Взаємовідношення добра і зла.

7. Поняття суб’єктивного і об’єктивного в сфері моралі. Щастя як суб’єктивна категорія моральної свідомості.

8. Об’єктивні категорії моральної свідомості: обов’язок, відповідальність, справедливість.

9. Честь та гідність людини. Совість як головний чинник моральної самосвідомості людини. Розкаяння. Поняття сорому. Совість і сором.


5

Тема 5. Моральні цінності дружби, кохання, шлюбу та сім’ї

 1. Суперечливий характер кохання та форми його виявлення.

 2. Засоби реалізації любові.

 3. Кохання та сімейно-шлюбні стосунки.6

Тема 6. Прикладна етика

 1. Етика науки.

 2. Проблема ненасильства. Насильство і держава.

 3. Етичні проблеми евтаназії, трансплантології, транссексуальності.

 4. Смертна кара: етичні аргументи «за» і «проти»
7

Тема 7. Етикет та ділове спілкування

1. Поняття моральної референції особистості. Три головні форми референції особистості: міфологізація життя, ставлення до ідеалу, орієнтація на розмовника.

2. Спілкування як простір людської моральності. Парадигма спілкування в сучасній культурі. Відкритість і замкненість, монологічність та діалогічність людської особистості.

3. Історія етикету. Етикет і моральність. Національні особливості етикету.


8

Тема 8. Професійна етика. Особливості педагогічної етики

  1. Походження професійної етики.

  2. Професіоналізм як моральна риса особистості.

  3. Етика педагога як різновид професійної етики.Другий змістовий модуль

9

Тема 9. Предмет естетики. Структура естетичної свідомості

 1. Поняття естетики. Первісні форми прояву естетичного.

 2. Естетичні погляди давньої Греції та Риму. Естетика еллінізму.

 3. Естетичні уявлення Середньовіччя.

 4. Естетичні ідеали Відродження. Естетична теорія і практика Нового часу. Естетична концепція романтизму німецька класична естетика (Кант, Фіхте, Шеллінг, Гегель).
4

10

Тема 10. Основні естетичні категорії

 1. Краса та прекрасне як фундаментальні категорії естетики.

 2. Категорії гармонія і міра.

 3. Категорії прекрасне і потворне.

 4. Категорії піднесене, героїчне, низьке.

 5. Категорії трагічне і комічне.

 6. Категорія естетичне.

4

11

Тема 11. Естетика як теорія мистецтва.

 1. Історичні зміни у розумінні предмету ролі мистецтва. Художність як естетична категорія. Зміст і форма в мистецтві.

 2. Генезис і природа художнього образу.

 3. Принципи антиномічності побудови й аналізу художнього образу. Художня умовність. Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія.

 4. Спосіб буття мистецтва. Свобода і детермінізм у мистецтві. Історична динаміка функцій мистецтва.

 5. Соціологія мистецтва.

 6. Психологія мистецтва.

 7. Філософія мистецтва.

 8. Мистецтво і культура.
12

Тема 12. Історичні закономірності художнього розвитку. Мистецька практика ХХ ст.

1. Основні течії|направлення| модерністського мистецтва: експресіонізм, кубізм, абстракціонізм, конструктивізм, футуризм, сюрреалізм.

2. Постмодернізм: новий погляд на художню творчість. Основні характеристики постмодерністської філософії і естетики: заперечення істини, текстуальність і текстоцентризм|, інтертекстуальність|.

3. Основні художні прийоми постмодернізму: цитатність|, іронія, колаж, римейк|, перформенс, карнавальність


Разом

20


9.Індивідуальне завдання
Розробити конспекти заняття, бесіди, презентацій

 1. Не кривди, синку, хліба: методика проведення.

 2. Гість – радість у домі:методика проведення.

 3. Розмова про розмову. Вчимося слухати і чути, інших.

 4. Дім наш – рідна хата.

 5. Шануймо працю людей.

 6. Секрети ввічливої людини.

 7. Уроки чемності для хлопчиків і дівчаток.

 8. У країні Добрих і Ввічливих людей.

 9. Ми йдемо до школи. Ти і твої друзі.

 10. Ми йдемо до їдальні. Чи слухаються тебе виделка, ложка і ніж.

 11. Слова щирого вітання.

 12. Як інших навчити поваги до себе.

Розробка сценаріїв позакласних заходів художньо-естетичного циклу

Методичні рекомендаії. Сценарії свят: 1. День незалежності;

 2. Свято мами;

 3. День знань;

 4. День народження;

Сценарій календарно-обрядових свят:

 1. Свято Миколая;

 2. Новий рік;

 3. Різдво.

Бесіди про мистецтво:

 1. Творчі портрети митців.

 2. Віртуальні екскурсії (по Україні, по Києву).

 3. Художні пам’ятки України.

 4. Музично-художні лекторії «Пори року» (П.І. Чайковський «Пори року»).


10.Навчально-методична карта дисципліни
Навчально-методична карта дисципліни «Методика викладання етики і естетики»
Разом 36 години, лекції – 10 год, семінарські - 4год, індивідуальна робота – 2, модульна контрольна робота – 2, самостійна робота – 20, підсумковий контроль – 2.

Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

Модуль

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Назва модуля

Методика викладання етики

Методика викладання естетики

Кількість балів за модуль

59 балів

52 бали

Лекції (відвідування)

1

1

1
1Лекції

1. Предмет і завдання методики викладання етики і естетики.

2. Моральні цінності у нашому житті.

3.Моральні виміри спілкування.

1.Методика викладання естетики.Естетичне виховання.

2. Естетика як культуротворча наука

Семінарські заняття (відвідування)


1
1
Теми семінарських занять (бали)

1. Культура спілкування і етикет.

5х2

1. Видова специфіка мистецтва.

5х2
Самостійна робота (бали)

Дидактичні матеріали до тем

Дидактичні матеріали до тем

5

5

5
5Види поточного контролю

ІНДЗ – 30

Творча робота - 10

МКР – 2511.Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:

 1. За джерелом інформації:

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint-презентація), лабораторні роботи, пояснення, розповідь, бесіда.

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.

 • Практичні: вправи.

 1. За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні.

 2. За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.

 3. За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Вивчення дисципліни здійснюється за машинним варіантом з організацією занять у спеціалізованих комп’ютерних залах, де кожний студент отримує можливість навчатись безпосередньо на індивідуальному робочому місці, обладнаному персональним комп’ютером.


12.Методи контролю

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових балів до 100.

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля.

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: • Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда, екзамен.

 • Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.

 • Комп’ютерного контролю: тестові програми.

 • Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких вимог:

 • систематичність відвідування занять;

 • своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;

 • повний обсяг їх виконання;

 • якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;

 • самостійність виконання;

 • творчий підхід у виконанні завдань;

 • ініціативність у навчальній діяльності;

 • виконання тестових завдань.

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти дисципліни (п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано нижче у таблицях.

Методика розрахунків модульної і семестрової оцінок студента

№ з/п

Оцінка студента

Макс. оцінка

Модуль 1

Модуль 2

1

Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка (МС)

100

-

-

2

Максимальні підсумкові оцінки за змістовими модулями (ММ)

100

50

50

3

Фактична кількість балів, отриманих студентом за видами поточного контролю (приклад) (ФБ)
47

40

4

Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими модулями

М = ФБ / МВ * ММ


50

50

5

Підсумкова семестрова модульна оцінка студента С = М12
100

7

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента Р = С + Е
61/С

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

за шкалою ECTSОцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90-100

А

відмінно

Зараховано

82-89

В

добре

75-81

С

69-74

D

задовільно

60-68

E

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


13. Методичне забезпечення

Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби мультимедіа).На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме:

 • Опорні конспекти лекцій.

 • Навчальні посібники.

 • Робоча навчальна програма.

 • Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів.

 • Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).

 • Презентації.


14.Рекодендована література


 1. Базен Жермен. История искусства от Возрождения до наших дней. – М., 1994.

 2. Банфи А. Философия искусства . – М. , 1989.

Бібліотека шкільного світу. Інтегральні уроки з предметів естетичного циклу// Видавець Галіцина Л.Г. – К., 2006.

 1. Борев Ю. Эстетика – М., 1989.

 2. Білик Б. Культурология – К., 2004.

 3. Борейко В. Введение в природоохранную эстетику - К., 1997.

 4. Виппер. Введение в историческое изучения искусства – М., 1988.

 5. Воспитание в школе. Нравственное воспитание в начальной школе. Разработки внеклассных мероприятий./Творческий составитель Е.А. Гальцова. – Волгоград. Учитель. 2007.

 6. Гадамер Г. Г. Актуальность прекрасного – М., 1991.

 7. Гегель Г. Эстетика в 4-х томах – М., 1968 Т. 2 – 3.

 8. Голубев Г. Этика. Учебник – М., 2007.

 9. Горфункель А. Философия эпохи Возрождения – М., 1990.

 10. Гріненнко Г. Хрестоматія з історії філософії культури – К., 1998

 11. Гусейнов А.А. Айресян Р.Г. Этика – Москва, 2000.

 12. Данилевська І., Пометун О., Етика. Підручник 5 кл. – К., Генеза,

2005.

 1. Дземидов В. О комическом – М., Прогресс. 1984.

 2. Єфіменко В., Кундеревич О. Етика. Підручник 6 кл. – К., 2006.

 3. Етос і мораль у сучасному світі / Aболіна Т.Г., Єрмоленко А.М. – К., 2004.

 4. Естетика. Навчальний посібник /За ред. Лозового В.А. – Суми, 2003.

 5. Эстетика./ Под ред. Радугина А.А. – М., 1998.

 6. Естетика./ За ред. Левчук Л.Т. – К., 2000.

 7. Загальні питання естетичного виховання в школі ./ В. Шацька. – К., 1990.

 8. Ильенков Э.В. Об эстетической природе фантазии - М., 1994.

 9. Уржі Томан. Мистецтво говорити. - К., 2001.

 10. Кант И. Лекции по этике / перев. с нем. А.А. Судаков, В.В. Крылова, ред. и сост. А.А. Гусейнов – М., 2000.

 11. Конарский Л.С. Диалектика эстетического процесса – М., 1978.

 12. Корнегі Д. Як навчитися виступати публічно – К., 2001.

 13. Кон И. Открытие «Я» - М., 1978.

 14. Кривцун О. Эстетика – М., 1998.

 15. Кукушкин В.М. Твоя професиональная этика – М., 1994.

 16. Левчук Л.Т., Онищенко О.І. Основи естетики. Навчальний посібник для учнів 10-11 кл. – К., 2000.

 17. Лозко Г.С. Народознавство – К.,1994.

 18. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения – М.,1978.

 19. Лихачёв Д.Б. Теория эстетического воспитания школьников – М., 1990.

 20. Малахов В. Етика. Курс лекций. – К., 2004.

 21. Мартинюк О., Гісен О. Етика. Робочий зошит 5 кл. - Х., 2006.

 22. Мартинюк О., Гісен О. Етика. Робочий зошит 6 кл.- Х., 2006.

 23. Мовчан В.І. Історія і теорія етики. Курс лекцій. Навчальний посібник. – Дрогобич, 2003.

 24. Некрасов А.И. Этика. Чтениие пособие – М., 2003.

 25. Нечволод Л. Етика. 5 кл. Матеріали до уроків. Дидактичні матеріали – Харків, 2004.

 26. Овсянников М.Ф. История эстетической мысли – М.,1978.

 27. Павелкін Р. Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в дитячому віці. – Рівне, 2004.

 28. Пінчук Т.Д. Етика взаємин учителів і учнів – К., 1989.

 29. Пойов Л. А. Десять лекций по этике. - М., 2001.

 30. Педагогічна майстерність. Підручник / І. Зязюн – К. Вища школа, 1987.

 31. Пустовит А.В. Этика и эстетика. Наследие запада. История красоты и добра. Учебное пособие. – К., 2006.

 32. Тофтул М.Т. Етика. Навчальний посібник. – К., 2005.

 33. Филиппова В. Задачи и упражнения по этике – М., 1993.

 34. Хоружа Л. Етична компетентність вчителя як основа реалізації гуманістичної освіти// Шлях освіти. 2003. № 3.

 35. Чернокозов Н.И. Профессиональная этика учителя. Книга для учителя. 2-е изд. дополн. – К., Рад.школа, 1988.

 36. Шестаков В.П. Эстетические категории. Опыт системного и исторического исследования – М. 1983.

 37. Швейцер А. Культура и этика – М., 1973.

 38. Юм. Д. исследования о причинах морали. Сочинения в 2-х т. – М., 1985 – Т 2.
Скачати 433.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка