Програма налагодження співпраціСторінка1/5
Дата конвертації11.12.2018
Розмір1.65 Mb.
  1   2   3   4   5

Новоград-Волинська ЗОШ № 5 Соціальне партнерство школи

Партнерство школи,

сім’ї та громади

програма налагодження співпраці

МЕТА: сприяти створенню оптимального середовища для співпраці школи з батьками та громадськістю; встановленню та покращенню взаємозв’язків усіх суб’єктів навчання та виховання

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • КОРИСТЬ ДЛЯ УЧНІВ

 • Покращення успіхів у навчанні, збереження здоров’я

 • Покращення поведінки та активніша участь у роботі класу

 • Позитивне та сумлінне ставлення до виконання домашніх завдань

 • Регулярне відвідування школи

 • Підвищення інтересу до навчання в закладах вищої освіти • КОРИСТЬ ДЛЯ БАТЬКІВ

 • Усвідомлення позитивного впливу на освіту дітей

 • Глибше розуміння роботи школи

 • Допомога у встановлення кращого спілкування між баьками. Дітьми та вчителями

 • Залучення батьків до навчання учнів вдома

 • Спонукання батьків до підвищення своєї освіти • КОРИСТЬ ДЛЯ ШКОЛИ

 • Підвищення ефективності роботи школи

 • Зміцнення і поглиблення позитивних стосунків між школою і смі’єю

 • Надання необхідної та корисної інформації для батьків

 • Надання підтримки школі з боку громади та батьків

 • КОРИСТЬ ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ

 • Задоволення батьків роботгою вчителя

 • Підвищення оцінки директором роботи вчителя

 • Задоволення від свєї роботи

 • Зменшення втрат навчльного часу на вирішення проблем дисципліни

 • Глибше розуміння потреб школи та громади • КОРИСТЬ ДЛЯ ГРОМАДИ

 • Ефективне використання можливостей громади для об’єднання зусиль, спрямованих на досягнення спільної мети

 • Залучення батьків та громади до роботи в школі, набуття при цьому нових усінь та навичок

 • Успішне виконання роботи в школі надає людям почутя влсної гідності та задоволенняСхема організації роботи школи із батьками та громадськістю

Группа 67


БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ШКОЛИ
На основі «Положення про батьківський комітет загальноосвітнього навчального закладу»

Наказ міністерства освіти і науки України № 440 від 02.06.2004 р.


1. Мета діяльності:

 • Захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах;

 • Надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань середньої освіти.


2. Основні завдання діяльності комітету є сприяння створенню умов для:

 • Формування а розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування;

 • Захисту здоров’я та збереження життя іздоров’я дітей;

 • Здобуття учнями обов’язкової середньої освіти, розвитку їх природніх здібностей та підтримка обдарованої молоді;

 • Запобігання бездоглядності діте й у вільний час і безпритульності;

 • Всебічного зміцнення зв’язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності виховного впливу;

 • Залучення батьків учнів до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

 • Організації роботи з розповсюдження психолого-редагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

 • Вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.


3. Основні принципи діяльності комітету:

 • Законність;

 • Гласність;

 • Колегіальність;

 • Толерантність;

 • Виборність;

 • Організаційна самостійність в межах повноважень;

 • Підзвітність і відповідальність перед загальними зборами батьків закладу, класів.


БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ КЛАСУ
1. Основні завдання батьківського комітету


 1. Налагодити тісний зв’язок з батьками .

 2. Активізувати роботу батьківського комітету щодо роз’яснення законодавства України з питань освіти

 3. Добиватись впливу батьківського комітету на батьків, діти яки порушують режим школи .

 4. Аналізувати стан навчальних досягнень учнів і виявити причини байдужого ставлення батьків до навчання і виховання власних дітей.

 5. Пропагувати педагогічні знання, що зумовлять підвищення педагогічної грамотності батьків.

 6. Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома

 7. Впровадження форм роботи з сім’єю, що сприяє гуманізації взаємовідносин між педагогами та батьками. Батьки і вчителі повинні стати партнерами , активними співучасниками творчого процесу виховання учнів.


2. Функції роботи класного керівника з батьками

Перша функція – ознайомлення батьків із змістом і методикою навчально-виховного процесу, що організовує школа , обумовлена необхідністю вироблення однакових вимог, загальних принципів,
визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні й у навчально-виховному процесі школи.
Друга функція - психолого-педагогічна освіта батьків .
Третя функція - залучення батьків до спільної з дітьми діяльності :

 • Участь у всіх формах позаурочної діяльності ( походи , екскурсії, вечори, змагання, благоустрій школи) .

 • Участь батьків у підготовці загально шкільних традиційних форм роботи

(родинне свято, свято Дня Матері, свята Першого та Останнього дзвоника, спортивних змагань, святоквітів, виставок, екскурсій на природу тощо )

 • Участь у профорієнтаційній роботі школи: екскурсії на виробництво, де працюють батьки учнів, зустрічі з цікавими людьми, розповіді батьків про свою роботу).

 • Участь у роботі батьківського комітету по профілактиці правопорушень , піклувальній роботі про дітей з малозабезпечених сімей.

 • Надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення зв’язку школи з підприємствами , фірмами .


Четверта функція – коректування процесу виховання в родинах окремих учнів:

 • надання психолого-педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів , зокрема обдарованих дітей;
 • надання психолого-педагогічної допомоги в розв’язанні складних сімейних проблем: підлітковий вік , профілактика формування шкідливих звичок, профілактика правопорушень;

 • індивідуальна робота з неблагополучними родинами учнів


П’ята функція – взаємодія батьків: із громадськими організаціями, батьківським комітетом школи.
3. Форми взаємодії педагогів та батьків


 • батьківські збори;

 • батьківський лекторій;

 • тематичні конференції з обміну досвідом виховання дітей;

 • диспут, дискусія;

 • зустрічі з практичним психологом

 • батьківський актив.


4. Педагогічна освіта батьків
Рівень педагогічної освіченості батьків залежить від традицій у сім'ях, в яких виросли вони, набутих знань, життєвого досвіду, здатності до саморозвитку. Майже завжди, на сучасному етапі особливо, у зв'язку з переходом до нового типу суспільства, утвердження нових суспільних, етичних цінностей, а також із процесами глобалізації, одним із свідчень якого є Інтернет, педагогічна освіченість батьків нерідко відстає від реальної педагогічної ситуації, суспільних потреб, очікувань дитини. Тому школа має дбати про постійний розвиток їх педагогічних знань, вдаючись до різних методів роботи, найпоширенішими серед яких є:


Педагогічний лекторій. Передбачає надання батькам систематизованих знань з теорії виховання, привернення їх уваги до актуальних проблем виховання з допомогою лекцій, бесід.
Позакласний педагогічний всеобуч. Спрямований на ознайомлення батьків з проблемами виховання дітей різних вікових груп, починаючи роботу з першого класу. Заняття проводять керівники школи.
Університет педагогічних знань. Передбачає більш серйозну підготовку з теорії виховання. Заняття відбуваються у формі лекцій та семінарів. Батьки беруть участь в обговоренні проблем.
Підсумкова річна науково-практична конференція батьків з проблем виховання. Учасники визначають найактуальнішу проблему сімейного виховання («Трудове виховання», «Найкоротший шлях до добра — через прекрасне» тощо), протягом року вивчають її. У виступах батьки підбивають підсумки теоретичних і практичних досліджень, діляться особистим досвідом.
День відчинених дверей. Головна мета — показати роботу школи, привернути увагу батьків до проблем виховання. Вимагає серйозної підготовки: оформлення школи, організації програми свята (концерту, зустрічей у класах, відвідання виставок, спортивних змагань тощо).
Класні батьківські збори. Традиційна форма роботи. Один з варіантів — формування проблемної тематики («Чи можна спізнитися з вихованням у дитини доброти, чуйності?» тощо). Проведенню зборів допомагає заздалегідь складений питальник («Пригадайте, які життєві труднощі загартовували Ваш характер, зміцнювали волю», «Охарактеризуйте стан Вашої дитини (мовлення, вчинки, почуття, настрій, результати дій), коли вона зустрілася зі справжньою трудністю», «Чи часто Ви спостерігаєте за дитиною під час подолання нею труднощів?», «Які труднощі найчастіше вдається подолати дитині, а які їй не під силу?» та ін.).
Відвідування батьків вдома. Це сприяє налагодженню контактів із сім'єю, з'ясуванню її загальної та педагогічної культури, умов життя учня, консультуванню щодо єдиних вимог до дитини, обговоренню відхилень в її поведінці, вжиттю необхідних заходів щодо їх запобігання, залученню батьків до участі в роботі школи тощо. Відвідувати батьків учнів можна, маючи запрошення від них або домовившись заздалегідь. Несподіваний прихід вчителя викликає ніяковість, збентеження батьків. Під час зустрічі педагог має підкреслити позитивне в дитині, тактовно звернути увагу на недоліки, разом поміркувати над тим, як усунути їх. Дуже важливо створити атмосферу довіри і доброзичливості.
Листування. Передбачає періодичне надсилання батькам листів про успіхи учня в навчанні, старанність, уважність та відповідальність за доручення. Можна повідомити про певні його труднощі, попросити про зустріч. Варто висловити щиру подяку за хороше виховання дитини. Лист передають батькам через їх дитину, попередньо ознайомивши її із змістом. Найчастіше листування використовують, коли класний керівник не може зустрітися з батьками вдома або запросити їх до школи.
Консультації батькам. Передбачають надання конкретних рекомендацій, порад з актуальних для батьків питань.
Запрошення батьків до школи. Найчастіше це роблять для конфіденційної розмови про шкільні проблеми дитини (погана поведінка, неуспішність тощо). Під час бесіди важливо дотримуватися педагогічного такту, створити атмосферу довіри. Педагог висловлює свої міркування, відповідає на запитання батьків, надає корисні поради. Необхідно пам'ятати, що надмірне звертання уваги на недоліки учня викликає в батьків неприязнь, насторогу, навіть якщо учитель має рацію.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка