Програма навчального курсу «інклюзивна освіта» Вступ Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта» складена


ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИСторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.55 Mb.
ТипПрограма
1   2

ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»

 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно- термінологічні визначення та основні принципи.

 2. Визначення понять «інклюзія», «інтеграція», «порушення психофізичного розвитку», «особливі потреби» та ін.

 3. Історія спеціальної освіти та інклюзії.

 4. Соціальна та медична моделі порушень розвитку.

 5. Основні принципи інклюзивної освіти.

 6. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.

 7. Нормативна база інклюзивної освіти.

 8. Нормативно-правова база інклюзивної освіти України.

 9. Спеціальна освіта в Україні та модернізація освітньої галузі.

 10. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей, сучасні наукові дослідження.

 11. Характеристика спеціальної освіти в Україні (вертикальна та горизонтальна структура; спеціальні дошкільні та загальноосвітні шкільні заклади, навчально-реабілітаційні та оздоровчі багатопрофільні центри).

 12. Класифікація порушень психофізичного розвитку у дітей в Україні та в розвинених країнах світу.

 13. Основні напрями модернізації освітньої галузі.

 14. Ресурсні можливості спеціальної освіти.

 15. Проблеми стихійного інтегрування дітей з особливими потребами в загальноосвітній простір України.

 16. Психолого-медико-педагогічна консультація і її роль у визначенні освітнього маршруту дитини.

 17. Спеціальні заклади як кадровий та навчально-методичний ресурс інклюзивної освіти.

 18. Партнерство між родиною і школою – необхідна передумова успішної інклюзії.

 19. Комунікація з батьками дітей з особливими потребами. Співробітництво та основні принципи командного підходу.

 20. Корекційно-розвивальна робота та її значення при навчанні дитини з особливими потребами.

 21. Співробітництво з колегами: вчителями, психологами, логопедами, адміністрацією навчального закладу, асистентами вчителів.

 22. Розуміння і роботи та ролі інших фахівців, а також місця вчителя в цій динамічній системі.

 23. Комунікація з іншими фахівцями та командний підхід до навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 24. Особистісно-орієнтована модель навчання – сучасна освітня технологія.

 25. Дитиноцентризм й принципи традиційної педагогіки.

 26. Порівняння традиційної моделі навчання з особистісно-орієнтованою моделлю. Роль вчителя в технології особистісно-орієнтованого навчання.

 27. Інноваційні технології, їх роль в інклюзивному навчанні.

 28. Складання індивідуального навчального плану для учня з особливими потребами.

 29. Диференційоване навчання в інклюзивному середовищі.

 30. Сучасні методики інклюзивної освіти в ДНЗ.

 31. Індивідуальне та стандартизоване оцінювання в інклюзивній освіті.

 32. Сутність та завдання індивідуального та стандартизованого оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими потребами.

 33. Сутність та завдання стандартизованого та індивідуального оцінювання.

 34. Аналіз якісних показників індивідуального оцінювання.

 35. Формування соціальних компетенцій у дітей з порушеннями розвитку для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

 36. Формування дитячого колективу і створення атмосфери сприйняття відмінностей. Моделювання належних способів взаємодії з усіма дітьми.

 37. Методики для розвитку позитивних стосунків між ровесниками у дитячому садку та поза його межами.

 38. Роль педагога у впровадженні інклюзивної освіти та засоби досягнення тривалих результатів.

 39. Педагоги як провідники змін в освітній системі.

 40. Рефлексія як засіб особистісного розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу у системі інклюзивної освіти.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»

 1. Бондар В.І. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі / В.І. Бондар, В.В. Засенко. – К., 2011. – 247 с.

 2. Борщевська Л.B., Зіброва A.B., Іванова І.Б. та ін. На допомогу батькам, що мають дітей з особовими потребами. – К.: Український інститут соціальних досліджень, 1999, – 79 с.

 3. Выготский Л.С. К психологии и педагогике детской дефективности // Основы дефектологи. - С-П., М.: Изд-во «Лань» 2003. - С.101-106.

 4. Гриценюк Л.І., Обухівська А.Г.,Панок В.Г. та ін. Психологічна служба та психолого- медико-педагогічні консультації системи освіти України (показники розвитку за підсумками 2004-2005 навчального року) - К.: «Ніка -Центр», 2005. - 30 с.

 5. Даніельс Е., Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. - Львів: Т-во «Надія», 2000. – 255 с.

 6. Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / За ред. А.А. Колупаєвої. - К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. – 287 с.

 7. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). - К.: Райдуга, 1994. - 61с.

 8. Діти з особливими потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. - К., 2004. - 152 с.

 9. Елен Р. Даніелс, Стаффорд К. Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітніх класів. – Львів: Товариство «Надія», 2000. – 256 с.

 10. Ервін Е., Кугельмас Д. Підготовка вчителів і вихователів до роботи в інклюзивних класах та групах / Е.Ервін, Д.Кугельмас. – К: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2000. – ­ 203 с.

 11. Закон України «Про загальну середню освіту»//Відомості Верховної Ради, 1999.- № 28.- С.230-235.

 12. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради, 1991. - №34. - С. 45 - 48. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради, 1991. - № 2. - С. 252 - 258.

 13. Закон України «Про охорону дитинства» // Відомості Верховної Ради, 2001. - № 30. - С. 142 - 150.

 14. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» // Відомості Верховної Ради, 2006. - № 2 - 3. - С. 36 - 42.

 15. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект) // Міністерство освіти і науки України // www.mongov.ua

 16. Засенко В. В. До проблеми особистісного підходу у навчанні дітей з порушеннями психофізичного розвитку // Дидактичні та соціально-психологічні аспекти колекційної 1 роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 8 /- К.: Наук. світ, 2006. - С. 85 - 88.

 17. Зотова A.M. Интеграция ребёнка-инвалида в среду здоровых сверстников как метод социальной адаптации. // Дефектология, – 1997, – №6 – с.21 – 25.

 18. Інтегроване навчання дітей з особливими потребами у просторі загальноосвітньої школи. «Дніпропетровський обласний психолого-медико-педагогічний центр».- Дніпропетровськ, 2005.–128 с.

 19. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: навч. курс та наук.-метод. посіб. / Т.В.Сак. - К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. - 168 с.

 20. Інклюзивна освіта. Підтримка розмаїття у класі: практичний посібник. / [Інклюзивна освіта. Посібник для батьків: посібник / Укладачем матеріалу є неурядова організація «Проживання в громаді» (м. Манітоба, Канада).- К:Паливода А.В., 2012 -120 с.

 21. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: навчально-методичний посібник / кол. авторів: А.А.Колупаєва, Н.3.Софій, Ю.М.Найда [та ін.];під заг.ред. Л.І.Даниленко.– К.,2007.–128 с.

 22. Кизимович Д.С. Соціально-педагогічна та психологічна допомога дітям і молоді з особливими потребами та їхнім батькам / Д. Кизимович, І. Ніжаща, Н. Герасимів // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – №3. – 2003. – липень-вересень. – с.103 – 109.

 23. Колупаєва А.А. Інноваційні підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку // Науково-методичний журнал. «Нова педагогічна думка». - Рівне. - № 1. - 2004.

 24. Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія./ А.А. Колупаєва. - К.: «Самміт- Книга», 2009. - 272с.

 25. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами // Дефектологія. - 1999. - №4. - С. 2 - 4.

 26. Колупаєва А.А., Данілавічютє Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі:навчально-методичний посібник.- К.:Видавнича група «А.С.К.»,2012. - 197 с.

 27. Колупаєва А.А., Савчук Л.О. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене: наук.-метод. посіб. / А.А. Колупаєва, Л.О. Савчук, К.: Видавнича група «АТОПОЛ», 2011. - 274 с.

 28. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та на перспективу. - К.: 2003. – 36 с.

 29. Нижник О.М. Допомога дітям з особливими потребами: Психолог. Бібліотека. – К.: Главник, 2004.– 206 с.

 30. Підготовка до школи дітей з особливими потребами в умовах сім'ї: поради батькам. / За ред. В.І. Бондаря, В.В. Засенка. - К.: Наук. світ, 2005.­ 124 с.

 31. Проект Положення про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладах. - К., 2002. - 16 с.

 32. Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами: Навчально-методичний посібник у 9 книгах / За заг. ред. Колупаєвої А.А. - К., 2010. - 363 с.

 33. Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді: посібник/ Дж.Блейз, Е.Чорнобой, Ш.Крокер, Е.Страт, О.Красюкова-Еннз.- К:Паливода А.В., 2012 - 46 с.

 34. Софій Н. З., Кузьменко В.І.Про сто і один метод активного навчання.- К.: Крок за кроком,2003.–116 с.

 35. Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник / за загальною редакцією Колупаєвої А.А. - К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. - 124 с.

 36. Технологія тренінгу / Упоряд.: О. Главник, Г. Бевз / За заг. ред. С. Максименко - К.: Главник, 2005. - 112с. (Психологічний інструментарій).

 37. Ткачева В. В.: К вопросу о концепции психологического изучения семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - № 1. - 2004. - С. 46 - 51.

 38. Токіна Л. Організація психологічного супроводу дітей із відхиленнями у розвитку // Дефектолог. – 2007. – № 12. – С.7-11.

 39. Шнайдер В.І., Кулик О.О., Фінько Г.М. Організація індивідуального навчання (Методичні рекомендації на допомогу педагогам ЗОШ та спеціальних закладів, реабілітаційних центрів, фахівцям психолого-медико-педагогічних консультацій, педагогам, психологам, батькам). - Кам'янець-Подільський, «Абетка-Нова», 2007. - 148с.

Додаткова література:

 1. Архітектурна доступність шкіл: навчально-методичний посібник/за заг. ред. Байди Л. Ю., Красюкової-Еннс О. В; колек. авторів: Азін В.О., Грибальский Я.В., Байда Л.Ю., Красюкова-Еннс О.В. - К., 2012. - 88 с.

 2. Борщевська Л.І., Вавіна Л.В., Висоцька А.М., Засенко В.І. Діти з особливими потребами: поради батькам: Книга 1. - К., 2004. - 232 с.

 3. Вавіна, Л., Висоцька, А., Жук, В., В., Колупаєва, А., Кравець, Н., Кульбіда, С., Сак, Т., Тарасун, В., Тищенко, В., Хохліна, О., Діти з особливими потребами в початковій школі: поради батькам. Книга 3. - К., 2006. - 212 с.

 4. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в обучении и воспитании / Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. М.: ООО» Аспект», 2005.- 448 с.

 5. Довідник матері особливої дитини: правова інформація. К., 1999.-75 с.

 6. Деніелс, Е.Р., Стаффорд, К. Залучення дітей з особливими потребами до системи загальноосвітніх класів (переклад з англійської), 2000. - 256 с.

 7. Дюквіт, Ч., Дьюрікс-Смит, А., Олдс, Дж., Фітцпатрік, Е., Ерікс-Брофі, А., і Вайтінгем, Д. (2002) Перспективи батьків щодо їхньої ролі у просуванні інклюзії дітей з порушеннями слуху. Exceptionality Education Canada, 12(1), С.19-36.

 8. Єфімова С.М., Королюк С.В. Лідерство та інклюзивна освіта: навчально-методичний посібник / За заг. ред. Колупаєвої А.А. - К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011.- 164 с.

 9. Засенко В. Сучасні проблеми теорії і практики навчання дітей з особливими потребами. http://canada-ukraine.org/ukr_Journal_V1.htm

 10. Інвалідність та суспільство: навчально-методичний посібник. За заг. редакцією Байди Л.Ю., Красюкової - Еннс О.В. / Кол. авторів: Байда Л.Ю., Красюкова - Еннс О.В., Буров С Ю., Азін В.О., Грибальський Я.В., Найда Ю.М. - К., 2012. - 216 с.

 11. Колупаєва А.А. Інтегративні тенденції в освіті дітей з особливими1 потребами в Україні. http://canada-ukraine .org/ukr_Journal _V1.htm

 12. Колупаєва А., Найда Ю., Таранченко О., Єфімова С., Слободянюк Н., Луценко І., Будяк Л. Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. Л. Даниленко, Колупаєва А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку у загальноосвітні навчальні заклади. - К., 2007. - 458 с.

 13. Колупаєва А.А., Таранченко О.М. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка. Путівник для педагогів: Навчально-методичний посібник. - Київ, 2010. - 96 с.

 14. Лупарт, Д., і Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем

 15. освіти до інклюзивних шкіл. Exceptionality Education Canada, 12(2), С.7-52.

 16. Працюємо разом: дитина з особливими потребами в школі. Довідник для батьків: посібник/ Авторське право на цю публікацію належить Міністерству освіти, громадянства.

 17. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы психолога. — М.: АР-КТИ, 2000. - 208 с.

 18. Серія навчальних матеріалів (тренінгові модулі) / За заг. ред. О.Красюкової-Енз, М.Сварника, О.Софій. - Канадсько-український проект „Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні" - К., 2011. - 282 с.

 19. Софій, Н., Сварник, М., і Троханіс, П. Права дітей з особливими освітніми потребами на

 20. рівний доступ до якісної освіти. - К.: Міжнародний Фонд «Відродження», 2006.– 392 с.

 21. Andrews, J., Lupart, J. (2000) The Inclusive Classroom: Educating Exceptional Children. (2nd

 22. Edition). Scarborough, ON: Nelson Canada, 25-48. Chapters 2, 7, 8.

 23. Deppeler, J., Loreman, T., & Sharma, U. (2005). Reconceptualising specialist support services in inclusive classrooms, Australasian Journal of Special Education, 29(2), 117-127.

 24. Efimova, S., & Sofiy, N. (200). Inclusive education: The Step-by-Step program influencing children, teachers, parents, and state policy in Ukraine. (Єфімова С., Софій Н. (200) Інклюзивна освіта: результати реалізації програм Фонду „Крок за кроком" для дітей, вчителів, батьків та наслідки для державної політики в Україні) In R. Stake (Ed.). Multiple case study analysis. New York: The Guilford Press. pp. 119-192.

 25. Giangreco, M.F., Dennis, R., Cloninger, C., Edelman, S., Schattman (1993). «I've counted Jon»: Transformational experiences of teachers educating students with disabilities. Exceptional Children, 59(4), С.359-372.

 26. Loreman, T. (2007). Seven pillars of support for inclusive education: Moving from "Why?" to "How?" International Journal of Whole Schooling, 3(2),С. 22-38.

 27. Loreman, T., Deppeler, J.M. & Harvey, D.H.P. (2005). Inclusive education: A practical guide to supporting diversity in the classroom. (Лорман Т., Деппелер Дж.М., Харві Д. Х. Р. (2005) Інклюзивна освіта. Підтримка відмінності на уроці: практичний посібник) Sydney: Allen & Unwin.

 28. McGhie-Richmond, D., Underwood, K., Jordan, A. (2007). Developing Effective Instructional Strategies for Teaching in Inclusive classrooms. Exceptionality Education Canada, 17(1/2), 27­52 http://canada-ukraine.org/Articles.htm

 29. Polloway, E.A., Patton, J. R., Smith, J. D., & Smith, T. E. C. (1996). Historic Changes in Mental Retardation and Developmental Disabilities. Education & Training in Mental Retardation and Developmental Disabilities, 31(1),С. 3-12.

 30. Spedding, S. (2001). Teachers as agents of change. In P.J. Foreman, (Ed.). Integration and inclusion in action, (2nd Ed.). Sydney: Harcourt Australia. С. 391-429.

Інформаційні ресурси


 1. Адаптована конвенція ООН щодо осіб з особливими потребами. Нью-Йорк, 13 грудня 2006р. www.osmhi.org/index.php?page=200&news=401&pages

 2. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=4

 3. Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.minjust.gov.ua/udhra/udhr.html

 4. Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.chl.kiev.ua/UKR/konv_u.htm

 5. Закон України “Про охорону дитинства” (прийнятий 26 квітня 2001 року №2402-III) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14

 1. Декларація про права інвалідів (проголошена ООН 9 грудня 1975 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117

 1. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_306

 1. Саламанкська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у сфері освіти осіб із особливими потребами (7-10 июня 1994 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html

 2. Закон “Про освіту” (прийнятий 23 травня 1991 року N 1060-XII) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12

 1. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (21 березня 1991 року N 875-XII) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12

 1. Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (прийнятий 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15

 1. Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №396-р) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.uazakon.com/document/fpart15/idx15806.htm

 1. Державна типова програма реабілітації інвалідів (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р. №1686) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=3311&god=2006

 2. Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” (від 12 жовтня 2000 р. N 1545) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.2.znz.edu-ua.net/storage/95.txt

 3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку”(прийнята 5 липня 2004 р. N 848) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.uazakon.com/document/fpart68/idx68267.htm

 1. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів та проведення в Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю” (02.12.2002 № 1112/2002) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1112%2F2002

 2. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» (від 01.06.2005 р. № 900/2005) [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=900%2F2005

 3. Указ Президента України “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” (від 4 липня 2005 року N 1013/2005) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1013%2F2005

 1. Указ Президента України “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями” (від 18 грудня 2007 року N 1228/2007) [Електронний ресурс] – Режим доступу:www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1228%2F2007

 2. Канадсько-український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.education-inclusive.com/uk/index.php

 1. Офіційний сайт проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.clientcenter.youcandothat.com/www-dev/ccds/uk/components.php

 1. Електронний Канадсько-український журнал спеціальної педагогіки, розміщений на сайті Канадсько-української дослідної групи (CURT) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.canada-ukraine.org/

 2. Сайт інституту спеціальної педагогіки АПН України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.isp-2006.narod.ru/

 3. Сайт інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ikpp.npu.edu.ua/

 4. Партнери заради кращої політики: посібник із включення (доступний на десяти мовах) [Електронний ресурс] – Режим доступу:

www.osmhi.org/index.php?page=202&news=335&pages

 1. Технологія індивідуального планування: посібник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.education-inclusive.com


Каталог: depart -> Kolomiya -> resource -> file
file -> Програма навчального курсу «основи педагогічниих досліджень»
file -> Положення щодо організації самостійної роботи студента
file -> European credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література
file -> European credit transfer system ects – інформаційний пакет галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 053 Психологія Спеціалізація
file -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «методика вихованої роботи»
file -> Програма навчального курсу «Методика виховної роботи в літніх оздоровчих таборах»
file -> European credit transfer system ects інформаційний пакет
file -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в початковій школі»
file -> European credit transfer system ects інформаційний пакет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка